Første eksamen!

Vi nærmer oss første eksamensinnlevering noensinne for KBT Fagskole! For oss som nyoppstartet fagskole er dette en milepæl. Mandag 16. november skal 47 studenter levere mappeeksamen, og det er en milepæl også for mange av studentene. For noen er det første eksamensoppgave noensinne, for andre den første på lang tid.

Vi ønsker alle våre engasjerte studenter lykke til med innspurten!

Samling uke 42

KBT Fagskole har holdt høstsemesterets andre samling og denne gangen med mulighet om fysisk oppmøte. Dette var vi på fagskolen veldig spent på ettersom det var vårt første fysiske undervisningsopplegg siden oppstarten i august. Vi er glade for de studentene som vi har møtt og at så mange deltok. Vi har fått inntrykk av at studentene har fått et styrket samhold og et bedret læringsmiljø. Det å kunne dele med medstudenter frustrasjon og glede over både det faglige og det personlige bidrar til et styrket sosialt fellesskap. Stemningen var lett og latteren satt løst i uke 42.

For oss ansatte ved fagskolen har det vært en spennende uke med å balansere det digitale og fysiske undervisningsrommet samtidig. Tekniske utfordringer lar seg åpenbart ikke unngå selv om oppsettet har blitt testkjørt. Da er det bare å finne frem den indre (godt gjemte) roen og gjøre det beste ut av de opplevd rotete undervisningssituasjonene. Heldigvis er dette ikke standard fremover og vi kan være enig i at vi ikke er alene med digital forvirring og uforklarlige lydfeil. Vi takker studentene for all tålmod, forståelse og gode innspill.

Vi i KBT Fagskole ønsker å rette en stor takk til undervisere og studenter som bidro til å gjøre en krevende samling til en lærerik, innholdsrik og trivelig opplevelse. Vi ser allerede frem til neste samling!

Her kan du lese hvordan Linda opplevde ukesamlingen og studieløpet:

Retningslinjer for smittevern ved KBT Fagskole


Ansatte og studenter ved fagskolen skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet, som oppført på FHI sine nettsider. Vi oppfordrer ytterligere til å følge rådene som blir gitt av FHI vedrørende forebyggende tiltak. I tillegg gjelder egne regler for smittevern ved ankomst til undervisningsrommet hos KBT Fagskole. Egne regler blir kommunisert fra de ansatte samt tydeliggjort gjennom skilting i lokalene.


Hva gjør KBT Fagskole for å redusere smitte?

 • Vi oppfordrer studentene å vaske hender før de går inn i undervisningsrommet
 • Desinfeksjonsmidler tilgjengelig i undervisningsrommet
 • God avstand mellom bordene og begrenset med én person per bord
 • Vi har lagt inn begrensninger for antall mennesker i samme rom
 • Vi har rutiner for jevnlig vask av utstyr og bord i undervisningsrommet
 • Plakater med påminnelse om å holde avstand, samt vaner for å forebygge smitte

Hvordan kan du som student bidra til å redusere smitte?

 • Hold myndighetenes råd om god hygiene
 • Hold minimum én meters avstand og unngå kø- og klyngedannelse
 • Vask hendene før du går inn i undervisningsrommet
 • Hånddesinfeksjon (Antibac) er et godt alternativ dersom du ikke kan vaske hendene
 • Host eller nys i albuekroken
 • Bruk kollektivtransport så lite som mulig, gå eller sykle om du kan
 • Hvis du er syk eller i karantene skal du holde deg hjemme

Når bør du ikke møte på fysisk undervisning?

Dersom du har symptomer på luftveissykdommer må du holde deg hjemme. Luftveissykdommer kan blant annet være hoste, sår hals, rennende eller tett nese, feber, hoste eller tungpustethet.

Er du smittet eller satt i karantene? 

Vi ber om at studenter gi skriftlig beskjed via e-post til fagskole@kbtkompetanse.no dersom de er smittet eller satt i karantene.

Vi minner om den enkeltes ansvar for å minimere spredning av Covid-19. Følg de til enhver tid gjeldende karanteneregler ved utenlandsopphold. Dersom du har vært i land som er, eller har blitt, definert som røde av norske myndigheter skal du i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Du kan lese mer om hvilke land dette gjelder på FHIs nettsider.

Dersom du er usikker og har vansker med å skille symptomer på covid-19 fra andre tilstander får du veiledning på FHIs nettsider.

Stengt opptak høsten 2020


Vi har fylt opp alle ledige studieplasser og har derfor stengt opptaket for studieåret 2020/2021. Vi vil rette en takk til alle som har sendt søknad og har vist interesse i Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.

Neste mulighet for å søke opptak for studieåret 2021/2022 blir våren 2021. Informasjon om opptaksprosessen for neste år vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Er du interessert å delta på relevante kurs anbefaler vi å følge med på nettsidene til https://www.kbtmidt.no/hva-vi-tilbyr/ og https://www.napha.no/kurs_og_konferanser/

Oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag


Onsdag 16. September deltok Karl Johan Johansen og Anne Hirrich på oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Dette er et initiativ fra Trøndelag fylkeskommune (TFK) som har blitt gitt overordnet forvaltningsansvar for høyere yrkesfaglig utdanning (hyu).

Arena er en møteplass for fagskolene i Trøndelag hvor de kan dele hverandres erfaringer med drift og organisering av en fagskole. Første samling ble arrangert i de flotte lokalene hos Lukas fagskole på Rotvoll. Det er planlagt å arrangere Arena to ganger i året. Dette ser vi i KBT Fagskole veldig frem til!

Det har vært engasjerende å møte ansatte fra syv forskjellige fagskoler og det å bli introdusert til de ulike fagfeltene de jobber med, som eksempelvis eldreomsorg, fotografi, IKT, helse og oppvekst og maritime fagretninger. Fagskoleutvalget favner bredt og vi er glad for å være en del av dette mangfoldet.

Vi har fått innblikk i TFK sitt arbeid med kompetansestrategi og –arbeid samt fagskoleutdanningens overordnede rolle og oppgaver. Dette har vært en viktig avklaring for oss i henhold til det videre samarbeidet med TFK. Et annet viktig punkt som ble trukket frem er en tydelig kobling mellom fagskolene og arbeidslivet, og dermed utdanningens relevans og kompetansebehovet i arbeidslivet. Målet med fagskoleutdanningen er å oppnå et kompetansenivå som ikke krever ytterligere opplæringstiltak i arbeidslivet. Fagskolene har blitt inkludert i Kompetanseforum Trøndelag som blir ansett som et steg videre til en nasjonal integrering av fagskoleutdaninngstilbudet.

Hva har vi lært?

For oss som nyoppstartet fagskole var det nyttig å få en oversikt over formelle ordninger og retningslinjer i fagskolesektoren, samt det å få en direkte kobling til TFK. Videre interessant var det å kunne utveksle erfaringer med fagskoleansatte. Vi har delt erfaringer knyttet til eksempelvis studentombudordningen, medlemskap i fagskoleforening, studentdemokrati og bruken av læringsplattformer.

Vi tenker at det er viktig å delta på slike samlinger og at dette bidrar til en fortløpende utvikling. Samlingene vil fungere som et støtteapparat i vårt arbeid med kvalitetssikring av fagskolens innhold og omfang. Samtidig vil dette arbeidet komme våre studenter til gode i det at de vil få et bedret utdanningstilbud og læringsmiljø. Vi er opptatt av å skape et læringsmiljø hvor studentene opplever å være tilknyttet et aktivt fagmiljø.

Vi har fått flere studieplasser høsten 2020!


KBT Fagskole har fått tildelt ekstra studieplasser og vi har fortsatt et par plasser ledig. Det er mulig å søke frem til torsdag 24. september klokken 12.00 Send en åpen søknad til tora.leinan@kbtkompetanse.no eller ring 973 41 833 ved spørsmål. Det er få plasser og dermed første person til mølla!

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen har vært pågående i en måned og at studenten må beregne ekstra tid til å bli oppdatert. Fagskolen vil være behjelpelig med dette.

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter


Nettbasert studie. Studer der du er.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Studiet starter 17. august høsten 2020. Opptak foregår fortløpende frem til 10. august. https://www.kbtfagskole.no/informasjon/opptak-og-soknad/

I forbindelse med opptak vil KBT gjennomføre en samtale med søkeren som danner grunnlag for prioritering. Ved behov kan denne gjennomføres digitalt via video.

Utdanningen kvalifiserer personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å arbeide som erfaringskonsulenter i kommuner, spesialhelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning.  

Utdanningen tilbys som heltids-studium på 1 år, eller som deltid på 2 år. Det er et nettbasert studium med 3 teoriemner og 2 praksisemner. Praksisemnene utgjør 50% av studiet. Det er 8 obligatoriske samlinger og 1 frivillig avslutningssamling som blir holdt i Trondheim. Mellom samlingene er det nettbasert undervisning og studentaktiviteter. Dersom koronakrisen vedvarer framover, kan også samlingen bli nettbaserte.

Les mer på: https://www.kbtfagskole.no/

Brosjyre: https://www.kbtfagskole.no/wp-content/uploads/2020/03/Brosjyre-Fagskole.pdf

Læringsplattformen


Ved KBT Fagskole benytter vi læringsplattformen Lifter. Ved hjelp av Lifter sørger vi for at kommunikasjon mellom fagskolen og studentene vil være enkelt, raskt, trygg og oversiktlig. Lifter er et viktig redskap i vår nettbaserte utdanning og gjør digital oppfølging og veiledning av studentene mulig. Oppgaver og innleveringer vil hovedsakelig leveres på Lifter, og lærere vil gi studentene tilbakemeldinger og vurderinger her. Videre blir det lagt ut pensum, annen relevant litteratur og lærematerial, samt forelesningsopptak.

Via Lifter kan undervisere og ansatte ved KBT Fagskole kommunisere med studentene både ved direkte meldinger til den enkelte studenten og felles beskjeder til den samlede klassen og grupper. Studentene kan i tillegg kommunisere seg imellom i eget læringsrom, ved for eksempel å stille spørsmål, utveksling av notater etter gruppearbeid eller dele læremidler og ressurser.

Kun personer som er registrert som student, underviser eller ansatte ved KBT Fagskole får tilgang til Lifter. Studentene vil få tilgang og opplæring ved semesterstart.

Ofte stilte spørsmål


Hva koster det å være student på KBT Fagskole?

Du må betale studieavgift på for tiden 580 kr. pr. semester. I tillegg kommer utgifter til litteratur og reise/opphold til samlingene. Fagskolen disponerer deler av pensumet som f.eks. artikkler og tilgang til relevante fagtidsskrifter. Studenten har ansvar for å kjøpe pensumbøker. Pensum blir oppgitt i begynnelsen av gjeldende semesteret.

Grunnet Covid19-situasjonen er samlingene redusert til 2 samlinger pr. semester, og med mulighet for digital deltakelse via Zoom.

Politiattest

Utdanningen krever fremlagt politiattest i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen. For å motta politiattest trenger du en opptaksbekreftelse fra KBT Fagskolen. Ta kontakt med fagskole@kbtkompetanse.no og merk emnefeltet med “politiattest”.

Om praksis

I tillegg til teoretisk undervisning er vår utdanning praksisorientert. Målet med praksisarbeidet er yrkesrettet opplæring med utprøving av det man har lært i teoriemnene, forståelse av teorien og yrkesrollen i praksis og å tilegne seg arbeidserfaring i rollen som erfaringskonsulent.

Praksisstedet skal være tilknyttet feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester, private institusjoner eller andre tilsvarende instanser. Studenten kan foreslå ønsket praksissted og KBT Fagskole vil bistå med å inngå praksisavtale. Studenter har også mulighet til å benytte eget arbeidssted som praksissted.

Ukedagene utenom undervisning er forbeholdt praksisarbeidet, men dette kan variere alt ettersom inngått praksisavtale.

Praksis høstsemester fra uke 36 til uke 49.
Praksis vårsemester fra uke 3 til uke 21.

Hvor ofte foregår undervisning?

Som regel foregår undervisningen på mandager og torsdager om ikke annet oppgitt i semesterplanen. Endringer kan forekomme grunnet helligdager, og evt. sykdom.

 • 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
 • 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
 • 2 x ukesamling pr. semester (ukeundervisning mandag til fredag)
 • mulighet for å delta på fysisk undervisning i våre lokaler i Trondheim

Hva er en samling?

En samling foregår fra mandag til fredag med undervisning fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Ved samlingene får studentene mulighet til å delta fysisk på undervisningen i Trondheim og får dermed anledning til å bli bedre kjent med undervisere og medstudenter.

Undervisningen ved en samling er bygget på forelesninger, gruppearbeid, workshop og refleksjonsoppgaver.

Utgifter i forbindelse med reise og opphold må studenten betale selv. Fagskolen sørger for at tilreisende studenter får tilbud om overnatting på samme hotell.

Vurderingsform

Studenter vil bli vurdert på grunnlag av mappe- og hjemmeeksamen.

Mappeeksamen består av flere oppgaver som arkiveres i en digital mappe i løpet av et emne. Egenvurdering og refleksjon over egen utvikling blir lagt vekt på.

Hjemmeeksamen er i form av en praksisrapport som studenten utarbeider selvstendig og ved hjelp av veiledning av praksisveileder og gruppeveileder.

Hvilke emner tilbyr KBT Fagskole?

EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp.)
– innføring i erfaringskonsulentrollen

EK004P Praksisemne I (15 sp.)
– yrkesrettet opplæring ved et praksissted

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp.)
– innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp.)
– innføring i organisering av av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk

EK005P Praksisemne II (15 sp.)
– yrkesrettet opplæring ved et praksissted

Du kan lese en utfyllende beskrivelse av våre emner i menyen øverst på nettsiden.

Opptak og søknad

Søknadsfrist: Det er fortløpende opptak frem til 10. august 2020. Send søknad til: fagskole@kbtmidt.no

Generelt

Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og på søkerens muligheter for å komme inn i arbeidsmarkedet med en første jobb, eller tilbake til arbeidsmarkedet i forbindelse med en omstillings- eller attføringssituasjon.

Dersom studenten ønsker å bruke egen arbeidsplass som praksissted er det en plikt å opplyse om dette ved opptakssamtalen, slik at fagskolen kan tilrettelegge for dette med praksisstedet.


Opptakskrav

Formelle opptakskrav

En fagskoleutdanning skal bygge videre på kompetanse på nivå 4 i NKR. Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid bygger på fagbrev som helsefagarbeider på videregående nivå eller tilsvarende realkompetanse.

Tilleggskrav

Egenerfaring

Yrkesrollen, og deretter undervisningen, bygger på at en kan relatere til egenerfaring eller pårørendeerfaring som bruker av tjenester innen psykisk helse eller rus, eventuelt andre grunner for avhengighet av tjenester. Søkere må derfor kunne redegjøre relevant personlig erfaringsbakgrunn og bruk av poliklinisk behandling eller innleggelse innen psykisk helse og/eller rustjenester samt modenhet i refleksjon rundt egenerfaring. Søkeren må ha et bevisst og reflektert forhold til egen sykdom/historie for å kunne nyttiggjøre erfaringen til fordel for brukere/pasienter og pårørende i helsetjenester, det vil si at egen sykdom/historie ikke kommer i veien for arbeidet. Dette avklares ved intervju dersom søknaden blir godkjent.

Norsk språk

Da undervisningsspråket ved fagskolen er norsk, må søkere kunne forstå og kommunisere tilfredsstillende på norsk muntlig og skriftlig for å ha tilfredsstillende utbytte av undervisningen for å kunne oppnå læringsutbyttet. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere tilfredsstillende språkkunnskaper ved å fremlegge:
a)bestått test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten») eller
b)avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med resultat B2 eller høyere på alle vurderinger, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 26.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke har fullført videregående opplæring eller søkere som har utdanning fra andre land enn Norge, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av realkompetanse. Søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse skal gis individuell behandling, og det er derfor avgjørende at søkeren kan redegjøre for hvilken erfaring og annet som taler for at søkeren er har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre studiet. Realkompetansevurderingen bygger på generell kompetanse og modenhet på nivå med læringsutbyttebeskrivelser for fagbrev som helsefagarbeider. Realkompetansevurderingen vil se på den kompetansen søkeren har opparbeidet seg gjennom utdanning, opplæring/kurs, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter og annet.

Søkere skal fylle ut et eget søknadsskjema for realkompetansevurdering (se vedlegg eller nedlastbar link til skjemaet på nettsiden). KBT vurderer hva som anses som relevant realkompetanse og vekten legges på hvordan skolen vurderer søkerens bakgrunn sett i lys av muligheten for å gjennomføre utdanningen. Dersom søknaden blir godkjent, gjennomføres det en opptakssamtale som blir den endelige vurderingen før vedtaket om opptak fastsettes. Søkere må kunne dokumentere all opplæring og arbeidserfaring. Dokumentasjonen kan ha form av kursbevis, kompetansebevis, fagbrev, sertifikater og arbeidsattester, vitnemål, karakterutskrifter, egenproduserte tekster eller arbeider, muntlige framstillinger/presentasjoner, praktiske øvelser og tester.

Krav om politiattest

Fagskolen skal kreve fremlagt politiattest som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, jf. helsepersonelloven § 20a, helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Studenten innhenter politiattest, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder. Merknader på politiattesten kan medføre utestenging etter denne forskriftens § 5-2, jf. fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Dersom det foreligger dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten som kan påvirke vurderingen av opptakssøknaden har studenten selv ansvar for å fremlegge dette. Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Studenter som ikke legger frem politiattest i henhold til fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3, eller ikke legger frem dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten, har ikke rett til å delta i praksisopplæringen. Se nærmere reguleringer om dette i fagskolens forskrift § 5-4. Vedtak om utestengelse fra praksis treffes av lokal klagenemnd ved fagskolen.


Søknad om godskriving og fritak

Bestemmelser for godskriving og fritak følger av fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Etter søknad kan det gis fritak for emner som inngår i utdanningen, på grunnlag av annen dokumentert utdanning og kompetanse. Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om godskriving for, og må være på samme eller nært beslektet fagområde og nivå. Med emne menes minste resultatbærende enhet som det gis karakter for, som gir uttelling i form av studiepoeng og som føres på vitnemålet. Det vurderes om søker har oppnådd samme læringsutbytte som kreves i bestått utdanning/emne.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 5-2 fastsetter at minst 30 av. studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget må være avlagt ved fagskolen, for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning. Det er dermed ikke anledning til å gi godskriving for 30 studiepoeng eller mer. Beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning skal innpasses som del av utdanningen med samme antall studiepoeng.

Søknader om innpassing og fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende omfang og innhold og oppnådd likeverdig læringsutbytte i emnet eller emnene som studenten ønsker godskrevet, og sendes fagskolen innen en frist som gjøres kjent for studentene ved tilbud om studieplass. Eksempler på relevant dokumentasjon er vitnemål, kursbevis, attester eller arbeidsmappe. Søknaden sendes til KBT v/administrasjonen senest tre uker etter opptak. Vurdering om godskriving og fritak gjøres av opptakskomiteen. Vedtak fattes av rektor.


Forutsetninger og utstyrskrav

Krav om utstyr

Studenter må disponere egen PC med tilgang til internett og dokumentverktøy som f.eks. Microsoft Office Word. Studenter må også ha tilgang til internett, videokamera, mikrofon og høyttaler på enten PC, nettbrett eller telefon til å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og møter over nett.

Forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansikt

I 2018 kom det ny paragraf i fagskoleloven som sier at studenter ikke skal bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold. En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med paragrafen, kan bortvises eller utestenges fra utdanningen, jf. fagskolens forskrift § 5-2. Vedtak om bortvisning og utestengning treffes av lokal klagenemnd. Vedtaket kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.


Finansiering

Studieavgift

I tillegg til studieavgiften kommer reise og opphold ved samlinger, som studenten dekker selv.

Studieavgiften er for tiden 580 kr. pr. semester. Registrer semesteravgift her:

Betaling av semesteravgift.

Lånekassen

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er godkjent av NOKUT og gir dermed studentene rett til lån og stipend hos Lånekassen. Vær også oppmerksom på at dersom du ikke er norsk statsborger, er over 45 år, har en funksjonsnedsettelse, får mye fravær i utdanningen, har andre spesielle forhold eller ved endringer i utdanningen kan dette påvirke hvilken støtte du kan få. Les mer på Lånekassens hjemmesider. Fagskolen vil være behjelpelig med å finne riktig informasjon og rettigheter for hver student.

Studenter ved fagskolen har rett til basisstøtte og lån til skolepenger. Fra og med undervisningsåret 2019-2020 gjelder utdanningsstøtten for 11 hele måneder for utdanningen. Basisstøtten utbetales som et lån, men dersom du ikke bor hos dine foreldre, har inntekt/formue under grensene og består utdanningen (dvs. beståtte studiepoeng) blir 40 % av basisstøtten omgjort til stipend automatisk.

Studenter som tar utdanningen på deltid tar det første året 10 studiepoeng på høstsemesteret, og 15 studiepoeng på vårsemesteret. Det andre året tar de 15 studiepoeng på høstsemesteret og 20 studiepoeng på vårsemesteret. Dermed får deltidsstudenter ingen støtte første semester, 50 % støtte andre semester, 50 % støtte tredje semester, og 67 % støtte fjerde semester. Eksakt beløp vurderes individuelt av Lånekassen på bakgrunn av studiebelastning og studieperiode, men se gjerne deres støttekalkulator for å få en pekepinn på hvor mye du kan forvente.

Satser vil kunne variere fra år til år. Informasjon om satser, søknadsfrister og annen relevante opplysninger vil også være tilgjengelig i studieplan, på skolens nettside og læringsplattform, og det vil informeres om Lånekassens ordninger og hvordan man går frem for å søke støtte på første fellessamling. Det henvises til Lånekassen sin informasjonsside om hvordan man går frem for å søke. Fagskolen vil for øvrig være tilgjengelig for bistå studenter med veiledning via telefon, læringsplattformen og hovedstudiestedet i Trondheim.

For undervisningsåret 2018-2019 gjelder følgende frister og satser:

 • Frist for søknad om støtte for høsten 2018 er 15. november 2018.
 • Frist for søknad om støtte for våren 2019 er 15. mars 2019.
 • Sats for basisstøtte er inntil 108 250 kr. Heltidsstudenter kan få utbetalt støtte til tre ekstra uker i juni 2019, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte.
 • Sats for lån til skolepenger på inntil kr 64 206 per undervisningsår.

Søknadsvurdering

Søknader behandles fortløpende. Behandling av søknader skjer frem til et på forhånd fastsatt antall søkere er tatt opp, likevel ikke senere enn første fellessamling.

Prioritering av søkere

Søkere som tilfredsstiller opptakskravene vil bli prioritert ut i fra evnen til å kommunisere ut i fra egenerfaring, samt relevant yrkeserfaring fra helse- og sosialtjenester og varigheten på dette. Gjennomføring av intervju med hver enkelt søker danner grunnlaget for prioritering.

Venteliste

Antall studenter som skal tas opp per studentkull fastsettes av fagskolens administrasjon. Søkere utover dette antallet som oppfyller vilkårene i fagskolens forskrift § 2-1 får tilbud om plassering på venteliste, rangert etter dato for mottak av fullstendig søknad og dokumentasjon. Dersom studieplasser blir frigjort, vil søkere som er satt på venteliste få tilbud om studieplass, etter rangeringen nevnt i forrige punktum. Tildeling av studieplass til søkere på venteliste kan skje frem til første fellessamling.


Klage

Klage på opptak og realkompetansevurdering

En søker som ikke blir tilbudt plass på en av KBTs fagskoleutdanninger har klagerett på vedtaket, jf. fagskolens forskrift § 2-1 og § 2-2. Vedtak vedrørende opptak og realkompetansevurdering er et enkeltvedtak som kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Klage på vedtak om utestengelse på grunnlag av merknad på politiattest

Vedtak om utestengelse fra praksis treffes av lokal klagenemnd ved fagskolen, og kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanninger for fagskoleutdanning. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Klage på vedtak om innpass og fritak

Vedtak om innpass og fritak kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.