Opptakskrav og søknadsprosess – utdanning for erfaringskonsulenter

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter


Fra 20. mars kan du søke opptak til utdanning for erfaringskonsulenter studieåret 2024/25. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Du kan likevel sende søknad helt fram til og med 31. juli. Sender du inn etter 16. april havner du på venteliste. Les mer lenger ned på siden.

Vi oppfordrer til å sende inn søknaden via vårt digitale søknadsmottak.
Hvis du sender inn søknad i posten er det viktig at du sender med kontaktskjema.
Sist oppdatert 19. mars 2024


Regler for opptak

Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBT Fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT Fagskole praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og på søkerens muligheter for å komme inn i arbeidsmarkedet med en første jobb, eller tilbake til arbeidsmarkedet i forbindelse med en omstillings- eller attføringssituasjon.

Dersom søkeren ønsker å bruke egen arbeidsplass som praksissted må dette opplyses om senest ved opptakssamtalen, slik at fagskolen kan tilrettelegge for dette med praksisstedet.

Alle søkere må sende inn søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon. Søknader som blir sendt inn etter 20. april blir vurdert i neste pulje og eventuelt satt på venteliste når studieplassene er fylt opp. Ditt nummer på ventelista bestemmes i henhold til dato for når vi har mottatt søknaden. Om du står på venteliste kan du få tilbud plass når det blir ledige plasser.

Les om utdanningens innhold og oppbygning.


Om søknadsprosessen

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar

Søknadsmottaket åpner 20. mars og søknadsfrist er 15. april. Søknader sendt inn før 20. mars blir ikke registrert.

Last ned søknadsskjema, fyll ut og send til fagskolen via søknadsmottaket. Søknad kan også sendes per brevpost til KBT Fagskole, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Legg ved kontaktskjema uansett om du søker digitalt eller per post. Kontaktskjemaet får du opp i søknadsmottaket.

Legg ved tydelig lesbart dokumentasjon (attester, vitnemål, kompetansebevis o.l.)

I løpet av juni får du svar fra oss om enten tilbud på studieplass, invitasjon til opptakssamtale eller avslag. Søkere med grunnlag for realkompetansevurdering blir invitert til en opptakssamtale, som inngår i den videre opptaksvurderingen.

Du svarer i løpet av én uke om du ønsker å delta på samtalen eller eventuelt trekker deg fra søknadsprosessen.

Etter gjennomført samtale foretar vi en siste vurdering og vil i løpet av en uke gi beskjed om enten tilbud eller avslag på studieplass.

Ved tilbud om studieplass bekrefter du innen en uke at du takker ja til studieplassen.

Ordinær opptaksbehandling avsluttes 30. juni, og vi vil deretter behandle søknader på ventelisten. Vi vil gi fortløpende svar og alle får endelig var innen 8. august. Venteliste er alle søknader som er registrert i tidsrommet 16. april til og med 31. juli.

Heltid eller deltid?

Du kan velge å studere heltid over 1 år eller deltid over 2 år. Når du studerer deltid, tar du teoriemnene år 1 og praksisemnene år 2.

Heltid eller deltid, desentralisert

For studieåret 2024-25 kan du ta utdanning for erfaringskonsulenter desentralisert i Agder og i Innlandet. Tar du utdanningen desentralisert, følger du den samme hybride utdanningen som resten av studentene, og får samtidig mulighet til lokal oppfølging og oppmøte. OBS! For å søke opptak i Agder eller Innlandet må du være registrert bosatt i fylket du søker opptak i.  

I Agder og Innlandet kan du søke både heltid og deltid.


Opptakskrav

En fagskoleutdanning skal bygge videre på kompetanse på nivå 4 i NKR. Dette innebærer at fagskoleutdanningen bygger på fagbrev, svennebrev, vitnemål fra videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

For utdanning for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid ved KBT Fagskole gjelder følgende opptakskrav:

Egenerfaring

Yrkesrollen, og deretter undervisningen, bygger på at en kan relatere til egenerfaring eller pårørendeerfaring som bruker av tjenester innen psykisk helse eller rus, eventuelt andre grunner for avhengighet av tjenester.

Søkere må derfor kunne redegjøre relevant personlig erfaringsbakgrunn og bruk av poliklinisk behandling eller innleggelse innen psykisk helse og/eller rustjenester samt modenhet i refleksjon rundt egenerfaring. Søkeren må ha et bevisst og reflektert forhold til egen sykdom/historie for å kunne nyttiggjøre erfaringen til fordel for brukere/pasienter og pårørende i helsetjenester, det vil si at egen sykdom/historie ikke kommer i veien for arbeidet. Dette avklares ved opptakssamtale dersom søknaden blir godkjent.

Vurderingen av egenerfaring bygger på søkerens evne til å omgjøre egne erfaringer til noe nyttig for andre, gjennom spørsmål som omhandler hva man har lært av egen erfaring, hvordan man har kommet seg ut av problemer eller lever med problemer, og hvordan å yte hjelp og støtte på bakgrunn av dette. For å yte hjelp og støtte må søkeren være i stand til å uttrykke seg muntlig og kommunisere på en forståelig måte.

Formelle opptakskrav

Utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid bygger på fagbrev som helsefagarbeider på videregående nivå. Har du nevnt utdanning er du kvalifisert for opptak. Kvalifiserer du ikke på bakgrunn av utdanning har du krav til å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til formelle opptakskrav kommer krav om egenerfaring og ytterligere opptakskrav.

Krav om dokumentasjon ved formell opptak er vitnemål fra relevant utdanning.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dette gjelder for søkere som ikke har fullført videregående opplæring eller søkere som har utdanning fra andre land enn Norge, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret. Søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse blir gitt individuell behandling, og det er derfor avgjørende at søkeren kan redegjøre for hvilken erfaring og annet som taler for at søkeren har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre studiet. Dette gjøres i søknadsskjemaet under “motivasjonsbrev” og i opptakssamtalen.

Realkompetansevurderingen bygger på generell kompetanse og modenhet på nivå med læringsutbyttebeskrivelser for fagbrev som helsefagarbeider. Realkompetansevurderingen vil se på den kompetansen søkeren har opparbeidet seg gjennom utdanning, opplæring/kurs, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter og annet.

Opptakskomitéen vurderer hva som anses som relevant realkompetanse og vektlegger hvordan søkerens bakgrunn og muligheten for å gjennomføre utdanningen. Dersom søknaden blir godkjent, gjennomføres det en opptakssamtale som blir den endelige vurderingen før vedtaket om opptak fastsettes.

Søkere må kunne dokumentere opplæring og arbeidserfaring. Dokumentasjonen kan ha form av kursbevis, kompetansebevis, fagbrev, sertifikater og arbeidsattester, vitnemål, karakterutskrifter, egenproduserte tekster eller arbeider, muntlige framstillinger/presentasjoner, praktiske øvelser og tester.

Ytterligere opptakskrav

Personlig egnethet

I henhold til personlig bakgrunn og sykdomshistorie bør søkeren:

 • være minst ett år rusfritt
 • opplyse om søkeren er for tiden i et behandlingsforløp
 • kunne ta avstand til egen sykdomshistorie

Følgende forventer vi av søkeren og er en forutsetning til å kunne utøve erfaringskonsulentrollen:

 • evne til kommunikasjon og føre åpen dialog
 • stabilitet over tid, mtp. det å kunne stå i et praksisforhold
 • samarbeid og evne til å tilpasse seg en arbeidsplass
 • lytte til andre menneskers behov og evne til å legge egen historie og erfaring i bakgrunn når hensiktsmessig

Språkkrav

Jf. §2-1 forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, må søkere kunne forstå og kommunisere på norsk muntlig og skriftlig for å oppnå læringsutbyttet. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere tilfredsstillende språkkunnskaper ved å fremlegge:
a. bestått test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten») eller
b. avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med resultat B2 eller høyere på alle vurderinger, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 26.

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Se §9 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Politiattest

Søkere trenger ikke legge ved politiattest i søknadsskjema. Politiattest sendes først etter godkjent opptak ved fagskolen, eller om spesifikt forespurt fra fagskolen. Søkere med eventuelle merknader på politiattesten kan ta dette opp i opptakssamtalen.

Søkere med merknader på politiattesten, som kan hindre deltakelse i praksisopplæringen, kan likevel søke om å gjennomføre teoriemnene og avlegge praksisopplæringen ved et senere tidspunkt.

Fagskolen skal kreve fremlagt politiattest som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, jf. helsepersonelloven § 20a, helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Studenten innhenter politiattest, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Merknader på politiattesten kan medføre utestenging etter denne forskriftens § 5-2, jf. fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Dersom det foreligger dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten som kan påvirke vurderingen av opptakssøknaden har studenten selv ansvar for å fremlegge dette. Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Studenter som ikke legger frem politiattest i henhold til fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3, eller ikke legger frem dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten, har ikke rett til å delta i praksisopplæringen. Se nærmere reguleringer om dette i fagskolens forskrift § 5-4. Vedtak om utestengelse fra praksis treffes av lokal klagenemnd ved fagskolen.


Søknadsvurdering

Prioritering av søkere

Søkere som tilfredsstiller opptakskravene vil bli prioritert ut i fra evnen til å kommunisere ut i fra egenerfaring, samt relevant yrkeserfaring fra helse- og sosialtjenester og varigheten på dette. Gjennomføring av intervju med hver enkelt søker danner grunnlaget for prioritering.

Venteliste

Antall studenter som skal tas opp per studentkull fastsettes av fagskolens administrasjon. Søkere utover dette antallet som oppfyller vilkårene i fagskolens forskrift § 2-1 får tilbud om plassering på venteliste, rangert etter dato for mottak av fullstendig søknad og dokumentasjon. Dersom studieplasser blir frigjort, vil søkere som er satt på venteliste få tilbud om studieplass, etter rangeringen nevnt i forrige punktum. Tildeling av studieplass til søkere på venteliste kan skje frem til første fellessamling.


Forutsetninger og utstyrskrav

Krav om utstyr

Studenter må disponere egen PC med tilgang til internett og dokumentverktøy. Studenter må også ha tilgang til videokamera, mikrofon og høyttaler på enten PC, nettbrett eller telefon til å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og møter over nett.

Vi kan anbefale gratis programmet Apache Open Office eller Kostnadsfritt Microsoft Office Online som dokumentverktøy, men det er opp til den enkelte student. Gode skriveprogrammer er nyttig til arbeidet med eksamensoppgavene. Fagskolen vil kunne gi en innføring av skriveprogrammene i forbindelse med eksamensskriving.


Finansiering og kostnader

Semesteravgift

Semesteravgiften er for tiden 600 kr. pr. semester. I tillegg til semesteravgiften kommer utgifter til eventuell reise og opphold ved samlinger, og innkjøp av pensum, som studenten dekker selv.

Studieavgiften blir brukt til skolens utgifter i forbindelse med undervisningsmateriale, studentbevis o.l. Betalt studieavgift er et formelt krav for å kunne avlegge eksamen. 

Semesteravgift betales via innlogging i læringsplattformen Lifter.

Lånekassen

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er godkjent av NOKUT og gir dermed studentene rett til lån og stipend hos Lånekassen. Vær også oppmerksom på at dersom du ikke er norsk statsborger, er over 45 år, har en funksjonsnedsettelse, får mye fravær i utdanningen, har andre spesielle forhold eller ved endringer i utdanningen kan dette påvirke hvilken støtte du kan få. Les mer på Lånekassens hjemmesider.

Studenter ved fagskolen har rett til basisstøtte og lån til skolepenger. Basisstøtten utbetales som et lån, men dersom du ikke bor hos dine foreldre, har inntekt/formue under grensene og består utdanningen (dvs. beståtte studiepoeng) blir 40 % av basisstøtten omgjort til stipend automatisk. Satser vil kunne variere fra år til år. 

Studenter som tar utdanningen på deltid tar det første året 10 studiepoeng på høstsemesteret, og 15 studiepoeng på vårsemesteret. Det andre året tar de 15 studiepoeng på høstsemesteret og 20 studiepoeng på vårsemesteret. Dermed får deltidsstudenter ingen støtte første semester, 50 % støtte andre semester, 50 % støtte tredje semester, og 67 % støtte fjerde semester. Eksakt beløp vurderes individuelt av Lånekassen på bakgrunn av studiebelastning og studieperiode.

Frist for søknad om støtte for hele året eller kun høstsemesteret er 15. november.  Frist for søknad om støtte vårsemester er 15. mars.  

For å søke lån og stipend les mer på Lånekassens hjemmesider.  

KBT Fagskole registrerer oppmøte hos Lånekassen ved semesterstart. Henholdsvis i august og i januar.


Godskriving og fritak

Bestemmelser for godskriving og fritak følger av fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Etter søknad kan det gis fritak for emner som inngår i utdanningen, på grunnlag av annen dokumentert utdanning og kompetanse. Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om godskriving for, og må være på samme eller nært beslektet fagområde og nivå. Med emne menes minste resultatbærende enhet som det gis karakter for, som gir uttelling i form av studiepoeng og som føres på vitnemålet. Det vurderes om søker har oppnådd samme læringsutbytte som kreves i bestått utdanning/emne.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning fastsetter at minst 30 av. studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget må være avlagt ved fagskolen, for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning. Det er dermed ikke anledning til å gi godskriving for 30 studiepoeng eller mer. Beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning skal innpasses som del av utdanningen med samme antall studiepoeng.

Søknader om innpassing og fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende omfang og innhold og oppnådd likeverdig læringsutbytte i emnet eller emnene som studenten ønsker godskrevet, og sendes fagskolen innen en frist som gjøres kjent for studentene ved tilbud om studieplass. Eksempler på relevant dokumentasjon er vitnemål, kursbevis, attester eller arbeidsmappe. Søknaden sendes til fagskole administrasjonen senest tre uker etter opptak. Vurdering om godskriving og fritak gjøres av opptakskomiteen. Vedtak fattes av rektor.


Klagerett og klageorganer

Klager sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Du kan lese om rutiner for klagebehandling i menyen på høyre side under klagenemd.


Vidoeo og informasjonsmateriale

Videoen er et opptak fra informasjonsmøtet vi holdt den 1. mars 2024. Presentasjonen er delt inn i :
Del 1: Om KBT Fagskole og om erfaringskonsulentrollen
Del 2: Om erfaringskonsulentutdanningene – innhold og omfang
Del 3: Om søkeprosessen – opptakskrav, søknadsfrister og søknadsskjema

Praksis

sist oppdatert 3. juli 2023


Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Spesifikk informasjon om hvert praksisemne finner du på Min side – mine kurs, dersom du er logget inn som student og skal i praksis gjeldende semester. Trykk på de grå boksene for å lese om de ulike punktene.

Eksempel praksisavtale

Praksisavtalen er kontrakten mellom fagskole, praksissted og student for den gjeldende praksisperioden. Kontrakten formidler gjensidige rettigheter og forpliktelser.

Her kan du laste ned en versjon av praksisavtalen, men med forbehold om endringer ved faktisk praksisoppstart:

Obligatorisk aktivitet og omfang

Det er obligatorisk å gjennomføre praksisperiodene. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen i praksisemnene. Studenten har selv ansvar for å melde fra til praksisveileder og skolekontakt ved fravær fra praksis. Ved fravær som overstiger 20 %, må studenten ta igjen den manglende praksisen, etter nærmere avtale med skolekontakten.

Tilrettelegging av praksis

Det er mulig å søke om fri fra praksis ved f.eks. legebesøk, planleggingsdager, skoleferie eller lignende.  Studenten kan få fri fra praksis, eller få tilrettelagt praksis ved f.eks. at enkelte arbeidsoppgaver kan utføres annet sted enn fysisk ved praksissted. Dette må i så fall avtales mellom student og praksissted/praksisveileder. Det er opptil praksissted å tilrettelegge. Det er viktig at studenten tar igjen frigjorte praksistimer.

Obligatoriske møter

Det gjennomføres tre obligatoriske møter mellom student, skolekontakt og praksisveileder, med henholdsvis en times oppstartsmøte, en times midtveisvurdering og en times sluttvurdering. Tidspunkt for midtveisvurdering og sluttvurdering avtales ved oppstartsmøtet. Vurderingsskjema er tilgjengelig på læringsplattformen Lifter.

Hva praksis innebærer

Studenten skal aktivt delta i arbeidet ved praksisavdelingen for å få en forståelse av mål og innhold, noe som innebærer at studenten aktivt skal ta del i gjøremål og møte med brukere/pasienter og pårørende, ikke være observatør. Det er likevel viktig å bemerke at studenten ikke inngår i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft. 1 time per arbeidsdag skal settes av til å jobbe med praksiseksamen, utover dette har studenten selv ansvar for å disponere tid på rapporten.

Omfang av praksisen

Studenten skal delta i obligatorisk gruppeveiledning i regi av fagskolen 2-3 ganger pr. semester. Det er etablert faste veiledningsgrupper.

Praksis per semester omfatter 270 timer fordelt på 12 uker. Ca. 22,5 time per uke og fortrinnsvis tirsdag, onsdag og fredag.

Praksis høst 2023: uke 38/19. september til uke 50/15. desember
Praksis vår 2024: uke 5 til uke 21

Praksisveilederseminar: 20. september og 31. januar kl. 10-13 (digitalt)

Krav til praksissted og praksisveileder
 • må kunne disponere tid til veiledning av praksisstudent (se aktivitet og omfang)
 • må være faglig relevant i henhold til utdanningen, fortrinnsvis innen psykisk helse og rus
 • fortrinnsvis erfaringskonsulent som veileder eller ansatt på praksisstedet – men er ikke obligatorisk
 • studenten inngår ikke i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft – dette er særlig viktig å tenke på når du tar praksis på egen arbeidsplass
 • § 2-4.Eksterne praksisveiledere

Se mer utfyllende i praksisavtalen.

Eksempler på praksisplasser
Skikkethet og tvilsmelding

Dersom det på et tidspunkt oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten motta en skriftlig tvilsmelding senest tre uker før praksisstudiets avslutning. Dersom studenten i slutten av praksisperioden utfører handlinger eller har en atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få ikke bestått praksisstudium, selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-2 (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-20-2234/KAPITTEL_3#%C2%A73-2), kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie.

Dersom studenten ikke består praksisopplæringen, gis studenten en mulighet til å ta hele praksisopplæringen én gang til. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes.

Politiattest

Utdanningen krever fremlagt politiattest i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, se § 2-4.

Praksis i helse- og sosialtjenestene utgjør en sentral del av studiet. For å kunne delta i praksis, må studenten legge fram politiattest. Gyldig politiattest legges frem innen en måned etter oppstart, og den må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak. Du kan søke digital politiattest på www.politet.no. I søknaden legger du ved opptaksbrevet fra KBT Fagskole, som er din “bekreftelse på formål” for attesten.

Send politiattesten til fagskole@kbtkompetanse.no og merk emnefeltet med “politiattest”.

Du behøver politiattest kun for semesteret du gjennomfører praksis.

Forsinkelser og utsettelser

Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes.

Av ulike årsaker kan det forekomme forsinkelse eller forskyvninger med praksisordningen hos den enkelte student. For eksempel grunnet manglende tilgang til praksissted eller utfordringer som for tiden er tilknyttet covid-19 situasjonen. Her gjelder følgende: 

Situasjon 1 

Mangler du å avlegge eksamen i emne EK004P høst 2020 og har praksiskontrakt for våren 2021, kan du avlegge eksamen i EK004P med innleveringsfrist 3. mai. Dette forutsetter at du har praksiskontrakt. Eksamen i EK004P må være fullført og bestått for å kunne gå opp til eksamen i EK005P.  

Situasjon 2 

Mangler du å avlegge eksamen i emne EK004P høst 2020 og har ikke praksiskontrakt våren 2021 er alternativet å endre studieløpet fra heltid til deltid frem til 1. mars. Fagskolen forsøker å få på plass andre alternativer til praksisarbeid. Det er viktig at student og fagskolen holder en jevn dialog. 

Om eksamensveiledning 

Studenten vil få mulighet til veiledning av eksamensoppgaven:

1 x 30 min individuell veiledning, avtalt på forhånd med gruppeveileder. 

1 x tilbakemelding på eksamensutkast, sendes til gruppeveileder senest to uker før innleveringsfrist. Tilbakemelding gis enten via telefon eller videosamtale, avtalt på forhånd mellom gruppeveileder og student. 

Eksamen og tilrettelegging

Oppdatert 10. oktober 2023


Oppmelding til eksamen

I utgangspunktet er aktive studenter ved KBT Fagskole automatisk oppmeldt til eksamen i hvert emne. Se fagskolens forskrift § 4-2. Dato, tidspunkt og innleveringssted meddeles ved emnestart og opplyses på emnets egen siden på læringsplattformen Lifter.

Studenten har rett til å avlegge eksamen når følgende vilkår er oppfylt, jf. fagskolens forskrift § 4-2:

 • Studenten har oppfylt de kravene til forkunnskaper, progresjon og/eller andre vilkår som er fastsatt i studieplanen (dette innebærer oppfylte obligatoriske krav i emnet)
 • Studenten kan fremvise gyldig identifikasjon.
 • Studenten ikke har mistet retten til å fremstille seg til eksamen som følge av at antall eksamens- eller praksisforsøk er brukt opp.
 • Betalt semesteravgift
Levering av eksamen

Eksamensbesvarelsen leveres som pdf-fil på læringsplattformen Lifter i det gjeldende emne. Det samme gjelder for levering av eksamensutkast. Eksamensutkast sendes til veileder ved skolen og er obligatorisk.

Generelt om vurderingsformen

Ved KBT Fagskole benytter vi mappeeksamen som vurderingsform i alle emner, noe som gir studentene mulighet til å arbeide med eksamen over en lengre tidsperiode, samt å styrke en tettere oppfølging av læringsprogresjon. Eksamensoppgavene leveres ved emnestart. Eksamensinnlevering er ved emneslutt.

 • Veiledning blir gitt i gruppe på fastsatte tidspunkter, og individuelt ved etterspørsel (av gruppeveileder).
 • Studentene leverer eksamensutkast til gruppeveileder to uker før innlevering, og får tilbakemelding en uke før innlevering.
 • Veiledning og eksamensutkast er obligatorisk

Mappeeksamen – teori

 • Mappen er et digitalt dokument som leveres i pdf-format på Lifter (læringsplattform)
 • Rammeverket for mappen kan variere fra emne til emne og blir utlevert ved emnestart
 • Eksamensoppgaven består hovedsakelig av en blanding av refleksjonsoppgaver, fakta spørsmål, drøftingsoppgaver, selvrefleksjon
 • Mappeeksamen vurderes etter karakterskala A-F

Mappeeksamen – praksis

 • Mappen er et digitalt dokument som leveres i pdf-format på Lifter (læringsplattform)
 • Eksamensoppgaven består hovedsakelig av beskrivelse av praksisplass, beskrivelse av egen rolle på praksisplassen, utforme problemstilling og drøfte denne i lys av erfaringene fra praksis
 • Mappeeksamen vurderes “bestått” eller “ikke bestått”.
Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet er følgende: 

 • Oppmøtekrav på gruppeveiledning (80% oppmøetkrav)
 • Obligatorisk innlevering av eksamensutkast til gruppeveileder 

Formålet med obligatorisk aktivitet er å kunne følge studentens læringsprogresjon og kunne veilede og undervise deretter.  

Gyldig fravær fra gruppeveiledning kan være i forbindelse med sykdom eller tidspunkt ikke forenlig med praksisarbeidet. Dette må i så fall dokumenteres, f.eks. sykemelding eller skriftlig forklaring godkjent fra praksisveileder. Ved fravær må studenten ta kontakt med gruppeveileder for å avtale individuell veiledning for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

Deltakelse i undervisning er dermed opp til den enkelte student, men fagskolen oppmuntrer studentene på det sterkeste om å delta på forelesninger og webinarer. Forelesningsopptak vil bli lagt ut på Lifter hvis tilgjengelig. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller lignende, som gjør at vi ikke kan legge ut opptak. Spesielt viktig er deltakelse i webinarene hvor det er stort fokus på gruppearbeid og dialog, som skal fremme læringsprogresjonen hos studentene.  

Tilrettelagt eksamen

Fagskolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, herunder for eksempel særskilt tilretteleggelse av eksamen, jf. fagskoleloven § 15 og fagskolens forskrift § 3-3. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved utdanningen. Studenten har ansvar for å melde fra til fagskolen om behov for tilrettelegging ved å sende begrunnet skriftlig søknad med sakkyndig dokumentasjon som begrunner søknaden.

Studenten må sende skriftlig søknad til fagskole@kbtkompetanse.no ved behov for tilrettelegging, samt vedlagt sakkyndig dokumentasjon.

Fagskolen anbefaler at studenten tar kontakt med sin gruppeveileder for rådføring rundt tilrettelagt eksamen og drøfte behovet for tilrettelegging.

Frist for å søke om tilrettelegging er senest én uke før eksamensinnlevering. F.eks.: Innlevering mappeeksamen 9. april, må melde skriftlig til fagskole/gruppeveileder innen 2. april.

Det er mulig å søke om følgende tilrettelegging:

Utvidet innleveringsfrist

Det er mulig å søke om utsettelse. Studenten må søke skriftlig senest én uke før eksamensinnlevering. Studenten må gi begrunnelse hvorfor søker utsettelse, samt dokumentasjon (f.eks. legeattest, behandlerattest, e.l.). Det er mulig å søke utsettelse f.eks. ved sykdom, dødsfall i familien eller for annen tilrettelegging. Det kan bli innvilget opp til to uker utsettelse fra opprinnelig innleveringsdato.

ELLER

Muntlig eksamen

Det er mulig å avlegge muntlig eksamen. Studenten må søke skriftlig senest én uke før eksamensinnlevering. Muntlig eksamen innebærer: Levere skriftlig mappeeksamen (som et utkast), supplere med muntlig eksamen.

Universell utforming av læringsmiljøet

Ved ytterligere behov for tilrettelegging kan studenten ta kontakt med sin fagskoleveileder for å drøfte mulige tilpasninger, f.eks. behov for tolk i undervisningen.

Spørsmål vedrørende universell utforming kan ellers sendes til fagskole@kbtkompetanse.no – merk emnefeltet med “universell utforming”.

Hjelpemidler under eksamen

Studenten har selv ansvaret for å medbringe tillatte hjelpemidler til eksamen, gjøre seg kjent med hvordan disse virker og gjøre dem tilgjengelige for kontroll. Se fagskolens forskrift § 4-3.

Alle hjelpemidler er tillatt ved eksamen, merk likevel bestemmelsene om ulovlig samarbeid, plagiering, kopiering, bruk av tidligere oppgaver, manglende selvstendighet m.m. i fagskolens forskrift § 5-1.

Fravær, trekk og forfall

Studenter kan trekke seg fra eksamen ved å sende skriftlig melding til fagskole@kbtkompetanse.no senest én uke før innleveringsfristen. Rektor avgjør om forfallet/avbruddet godkjennes eller ikke. Se fagskolens forskrift § 4-7.

 • Sykdom før eksamensinnlevering: sende søknad til studieleder vedlagt legeattest eller annen dokumentasjon
 • Sykdom på innleveringsdagen: legeattest må leveres eller være poststemplet senest tre dager etter fristen for innlevering av besvarelse/mappe

Legeattest må opplyse om at den er utstedt i forbindelse med forfall og/eller avbrudd i tilknytning til fagskoleutdanningen. Som gyldig fravær regnes situasjoner der studenten er forhindret fra å møte til eksamen grunnet forhold som er utenfor studentens kontroll, og som studenten ikke kan lastes for, som egen sykdom og alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste familie. Ved sykdom eller annen gyldig grunn som forhindrer gjennomføring av praksisperiode kan studenten søke om permisjon etter bestemmelsene i fagskolens forskrift § 3-3.

Dersom en student uteblir fra eksamen eller annen vurdering, eller unnlater å levere inn arbeider til vurdering innen angitte frister, regnes det som et ikke bestått forsøk med mindre studenten har trukket seg innen fastsatt frist, får godkjent gyldig forfall, fått innvilget permisjon, er utestengt eller bortvist, jf. fagskolens forskrift § 4-6.

Sensur og rett til begrunnelse

Ved bedømmelse av eksamen benyttes to sensorer, jf. fagskolens forskrift § 4-8. Eksamensresultatet skal foreligge tre uker etter eksamensdatoen, ved eventuelle forsinkelser skal studenten varsles. Dette legges ut på læringsplattformen. Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med eksamensresultatet.

Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen, jf. fagskoleloven § 22 og fagskolens forskrift § 4-10. Studenten må søke skriftlig til fagskole@kbtkompetanse.no én uke etter kunngjort karakter. Fagskolen videresender henvendelsen til sensor som svarer ut.

Begrunnelse skal gis innen to uker. Dersom det ikke kan gis skal studenten varsels og få vite når begrunnelse kan ventes. Begrunnelsen skal gjøre rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Kan gis muntlig eller skriftlig.

Bedømmelse av praktiske ferdigheter eller muntlig eksamen – må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ikke bestått eksamen

Bestemmelser om nye forsøk på eksamen fremgår av fagskolens forskrift § 4-6. Dersom en student ikke består eksamen gis studenten én anledning til å gjennomføre eksamen på nytt i det aktuelle emnet uten kostnader. Det samme gjelder dersom studenten ikke består praksisperioden. Ny gjennomføring av eksamen eller praksisperiode må skje ved neste ordinære oppsatte eksamen eller praksisperiode.

En student som ønsker å forbedre karakteren kan melde seg opp til ny eksamen når denne avholdes. 

En student som ikke har bestått et emne som inngår i fagskoleutdanningen og ikke har adgang til flere forsøk taper studieplassen, med mindre tungtveiende grunner taler for å gi dispensasjon fra begrensningen i antall forsøk. Vedtak om tap av studieplass eller dispensasjon treffes av rektor. Studenten skal gis skriftlig forhåndsvarsel og gis anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Vedtak om tap av studieplass kan påklages til den lokale klagenemnda. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Klage over karakterfastsetting og ny sensur

Studenten kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at resultatet er kunngjort karakterfastsettingen, jf. fagskoleloven § 22 og fagskolens forskrift § 4-10.

Ny sensur skal da foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Ved ny sensur benyttes én ekstern sensor. Karakteren kan endres både til gunst og ugunst for klageren, jf. fagskoleforskriften § 21.

Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering beregnes fristen for å klage på vurdering av separat oppgave eller annet arbeid som bedømmes med karakter fra den dag resultatet for emnet er kunngjort.

Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Karakterfastsetting ved ny sensur etter paragrafen her kan ikke påklages.

Klage på formelle feil ved eksamen

En student som har innlevert eksamen eller annet arbeid som bedømmes med karakter, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med forholdet som begrunner klagen, jf. fagskoleloven § 23 og fagskolens forskrift § 4-9.

Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen eller praksisperiode med ny sensor.

Studenten kan klage over fagskolens vedtak til den lokale klagenemnda. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Forbedre eksamenskarakter

Bestemmelser om nye forsøk på eksamen fremgår av fagskolens forskrift § 4-6.

En student som ønsker å forbedre eksamenskarakteren kan melde seg opp til ny eksamen når denne avholdes. Slik oppmelding vil måtte betales av den enkelte. Dersom studenten har avlagt flere beståtte eksamener i et emne skal den høyeste oppnådde karakteren vises på vitnemålet. Fagskolen kan bestemme at oppmelding til ny eksamen i allerede fullført og bestått emne må sendes innen fastsatt frist. Den enkelte eksamen kan likevel ikke avlegges mer enn tre ganger.

Vurderingsuttrykk og karakterskala

Fagskolen benytter følgende karakterskalaer i samsvar med Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, generell del (godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 31.12.2017) pkt. 4.7 ved muntlig eksamen i teoriemnene EK001T, EK002T og EK003T:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Karakterskala-2-1024x507.png

I praksisemnene EK004P og EK005P vurderes til “bestått” eller “ikke bestått”.

Karakterutskrift og vitnemål

Bestått eksamen i alle emnene gir grunnlag for utstedt vitnemål fra fagskolen, jf. fagskolens forskrift kapittel 7. På vitnemålet påføres det overordnede læringsutbyttet, emnetitler, eksamenskarakter og antall studiepoeng fra de fem emnene, samt tittel på problemstilling i praksisemnene.

Karakterutskrift sendes kun ved forespørsel.

Vitnemål utstedes kun ved fullført fagskoleutdanning. Ved ikke fullført utstedes karakterutskrift ved forespørsel.

Permisjon og endring i studieomfang

Oppdatert 3. juli 2023


+ Hva er det og hvordan søker jeg permisjon?

Permisjon betyr at studenter ved fagskolen kan ta pause fra utdanningen og gjenoppta denne ved et senere tidspunkt for å fullføre. Begrunnet skriftlig søknad og eventuell dokumentasjon fra sakkyndig som begrunner søknaden, sendes til fagskole@kbtkompetanse.no. Fagskolen må bekrefte mottatt henvendelse innen 5 virkedager.

Du sender en epost hvor du ber om å søke permisjon fra gjeldende fag eller semester, samt vedlagt dokumentasjon, f.eks. legeattest.

+ Når kan jeg søke om permisjon?

Permisjon kan innvilges dersom tungtveiende grunner gjør det nødvendig, herunder ved sykdom, innkalling til førstegangstjeneste, i forbindelse med fødsel og omsorg for barn eller annet. For mer informasjon om rettigheter og plikter om permisjon, se fagskolens forskrift § 3-3 og fagskoleloven §28.

+ Hva innebærer innvilget permisjon?

Ved innvilget permisjon av teoriemner får studenten ikke godkjent obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester og må derfor tas på nytt. Dette betyr at studenten etter endt permisjon må delta i obligatorisk aktivitet for det gjeldende emne, og forholde seg til gjeldende pensum og undervisning.  Med obligatoriske aktiviteter menes det her krav og oppgaver i de emnene du søker permisjon fra som for eksempel oppmøtekrav og eksamensutkast. Fullførte og beståtte emner vil fortsatt være registrert som fullført og bestått. 

Ved innvilget permisjon av praksisemner kan studenter få godkjent avlagte praksistimer og fullføre manglende praksistimer etter endt permisjon. Oppnådde timer må være skriftlig godkjent fra praksissted og fagskolen.  

Det er mulig å søke om permisjon for enkeltemner så lenge disse er tatt i studiets planlagte oppbygging. Dette innebærer f.eks. at det kun kan søkes om permisjon for enkeltemne EK003T om studenten har fullført og bestått emnene EK001T og EK002T.

Permisjon innvilges som regel med ett semester. Det vil si om du får innvilget permisjon for vårsemester 2020, tar du opp studiet vårsemester 2021. Teoriemnene går kun en gang i året. Praksisperiodene er mer fleksibel og kan individuelt avtales.

+ Endring av studieomfang

Ved opptak i høst blir studenter registrert på enten deltid eller heltid. Det er mulig å endre fra heltid til deltid frem til 1. oktober. Studenten sender skriftlig beskjed til fagskole@kbtkompetanse.no. Fagskolen må bekrefte skriftlig innen 5 virkedager.  

Grunnet praksisordningen ved heltid må fagskolen vurdere om studenten kan oppnå læringsutbytte og krav til praksistimer ved søketidspunktet. Det vil derfor være fordelaktig å søke så tidlig som mulig slik at studenten kan begynne tidsnok i praksis. Studenten må kunne vise til relevant praksissted samt oppgi kontaktperson for praksisavtalen. Etter mottatt søknad vil fagskolen opprette dialog med både student og praksisveileder for å avklare praksissituasjonen og eventuelt inngå praksiskontrakt. Fagskolen må ta kontakt innen 5 virkedager. 

Det er ikke mulig å endre studieomfang etter fristen er gått ut, med mindre det foreligger grunn som fagskolen kan vurdere som unntak (f.eks. mangel på praksisplasser).

Eksempel 1 

Er du registrert på heltidsstudiet ved opptak i høst kan du søke om å endre til deltidsstudiet innen 1. oktober. Du vil i så fall avlegge eksamen i teoriemne EK001T gjeldende høst, og gjennomføre praksis og eksamen i praksisemne EK004P påfølgende høst. 

Eksempel 2 

Er du registrert på heltidsstudiet på vårsemesteret, og har fullført eksamen i EK001T og EK004P, kan du ikke endre til deltidsstudiet. Du må i så fall søke om permisjon for vårsemesteret. 

Informasjon til undervisere


Denne siden er til deg som har holdt presentasjon, forelesning, webinar hos oss, eller er interessert i å bidra til undervisning til våre studenter.

Ønsker du å undervise i et tema, holde en presentasjon om et prosjekt, har litteraturanbefalinger eller lignende kan du sende en skriftlig henvendelse til fagskole@kbtkompetanse.no eller ring til +47 973 41 833

Du kan lese om utdanningens oppbygning og innhold, samt oversikt litteraturliste for hvert emne her.

Skal du undervise hos oss ber vi deg om å sette deg inn i KBT Fagskole sin foreslåtte undervisningsstruktur. Denne har vi utarbeidet på bakgrunn av erfaringene vi har gjort oss med digital undervisning, og med formål om å fremme et godt læringsutbytte for studentene. Last ned undervisningsstruktur.

Faktura sendes som EHF til: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Fakturaen merkes med: Fagskole. Om faktura ikke kan sendes som EHF, send som pdf til 998336759@autoinvoice.no

Vi gir 3 timer forberedelser for 45 minutter undervisning, når ikke annet er avtalt. En standard forelesning 2 x 45 minutter (inkl. 15 min pause) gir således 8 timer. Nærmere avtale gjøres med rektor.

Læringsplattform Lifter


Ved KBT Fagskole benytter vi læringsplattformen Lifter. Ved hjelp av Lifter sørger vi for at kommunikasjon mellom fagskolen og studentene vil være enkelt, raskt, trygg og oversiktlig. Lifter er et viktig redskap i vår nettbaserte utdanning og gjør digital oppfølging og veiledning av studentene mulig. Oppgaver og innleveringer vil hovedsakelig leveres på Lifter, og lærere vil gi studentene tilbakemeldinger og vurderinger her. Videre blir det lagt ut pensum, annen relevant litteratur og lærematerial, samt forelesningsopptak.

Via Lifter kan undervisere og ansatte ved KBT Fagskole kommunisere med studentene både ved direkte meldinger til den enkelte studenten og felles beskjeder til den samlede klassen og grupper. Studentene kan i tillegg kommunisere seg imellom i eget læringsrom, ved for eksempel å stille spørsmål, utveksling av notater etter gruppearbeid eller dele læremidler og ressurser.

Kun personer som er registrert som student, underviser eller ansatte ved KBT Fagskole får tilgang til Lifter. Studentene vil få tilgang og opplæring ved semesterstart.

Ofte stilte spørsmål

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Sist oppdatert 10. oktober 2023


Klagenemd

Klagenemnda skal sikre studentenes rettsikkerhet. Enkeltvedtakene betyr ofte mye for studentene. Derfor er det viktig at de har mulighet til å få vurdert en sak i to omganger. Kravene om at det skal finnes en jurist i nemnda, og at juristen alltid må være med i saksbehandlingen, skal sikre at saken behandles riktig etter lover og regler. Les mer på Nokut.

Sist oppdatert 8. desember 2022


Rett til klage

Følgende bestemmelser i Fagskolens forskrift gir rett til klage:

 • § 2-1 og § 2-2 om opptak
 • § 2-3 om godskriving og fritak
 • § 3-3 om permisjon og tilrettelegging
 • § 3-5 om tap av studieplass
 • § 4-6 om tap av studieplass etter avsluttende vurdering og eksamen
 • § 4-7 om trekk og forfall til eksamen mv.
 • § 4-9 om klage over formelle feil ved eksamen m.m
 • § 4-10 om rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting
 • § 5-1 om annullering av eksamen m.m.
 • § 5-2 om utestenging og bortvisning
 • § 5-3 om utestenging etter vurdering av skikkethet
 • § 5-4 om utestenging fra praksis som følge av straffbare forhold etter fagskoleloven § 27 (politiattest)
 • § 6-2 om kvaliteten på undervisning, lærer og læringsmiljø

Klagebehandling

Henvendelser og klage sendes skriftlig til fagskole@kbtkompetanse.no adressert til rektor ved fagskolen. Rektor innhenter skriftlig vurdering av klageforholdet fra den instans som traff beslutningen.

Les om hvordan du kan oversende en klage. Alt om tidsfrister, klageinstans og prosedyrer finnes i vedlegget for “rutiner for klagebehandling”:

Du kan også ta kontakt med studentombud. KBT Fagskole har inngått avtale med Trøndelag høyere yrkesfagskole om felles studentombud:


Relevante lover og forskrifter

 1. Fagskoleloven
 2. Fagskoleforskriften
 3. Fagskoletilsynsforskiften
 4. Studietilsynsforskriften
 5. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved KBT fagskole

Avhengig av hvordan fagskolen er organisert må fagskolen også følge: forvaltningsloven, politiregisterloven, arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og aksjeloven. Les mer på Lover og forskrifter | Nokut