Klagenemd

Klagenemnda skal sikre studentenes rettsikkerhet. Enkeltvedtakene betyr ofte mye for studentene. Derfor er det viktig at de har mulighet til å få vurdert en sak i to omganger. Kravene om at det skal finnes en jurist i nemnda, og at juristen alltid må være med i saksbehandlingen, skal sikre at saken behandles riktig etter lover og regler. Les mer på Nokut.

Sist oppdatert 8. desember 2022


Rett til klage

Følgende bestemmelser i Fagskolens forskrift gir rett til klage:

 • § 2-1 og § 2-2 om opptak
 • § 2-3 om godskriving og fritak
 • § 3-3 om permisjon og tilrettelegging
 • § 3-5 om tap av studieplass
 • § 4-6 om tap av studieplass etter avsluttende vurdering og eksamen
 • § 4-7 om trekk og forfall til eksamen mv.
 • § 4-9 om klage over formelle feil ved eksamen m.m
 • § 4-10 om rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting
 • § 5-1 om annullering av eksamen m.m.
 • § 5-2 om utestenging og bortvisning
 • § 5-3 om utestenging etter vurdering av skikkethet
 • § 5-4 om utestenging fra praksis som følge av straffbare forhold etter fagskoleloven § 27 (politiattest)
 • § 6-2 om kvaliteten på undervisning, lærer og læringsmiljø

Klagebehandling

Henvendelser og klage sendes skriftlig til fagskole@kbtkompetanse.no adressert til rektor ved fagskolen. Rektor innhenter skriftlig vurdering av klageforholdet fra den instans som traff beslutningen.

Les om hvordan du kan oversende en klage. Alt om tidsfrister, klageinstans og prosedyrer finnes i vedlegget for “rutiner for klagebehandling”:

Du kan også ta kontakt med studentombud. KBT Fagskole har inngått avtale med Trøndelag høyere yrkesfagskole om felles studentombud:


Relevante lover og forskrifter

 1. Fagskoleloven
 2. Fagskoleforskriften
 3. Fagskoletilsynsforskiften
 4. Studietilsynsforskriften
 5. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved KBT fagskole

Avhengig av hvordan fagskolen er organisert må fagskolen også følge: forvaltningsloven, politiregisterloven, arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og aksjeloven. Les mer på Lover og forskrifter | Nokut