Utdanningens oppbygning

Informasjonen under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Utdanningen kort oppsummert

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng. Dette innebærer totalt 1500 arbeidstimer. Undervisningen foregår primært via nett, med mulighet for fysisk oppmøte i undervisningslokalene i Trondheim.

Undervisning
– 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
– 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
– 2 x ukesamling pr. semester (ukeundervisning mandag til fredag)

Heltid på 1 år
Teoriemner og praksisemner går parallelt.

Deltid på 2 år
Teoriemner på første studieåret og praksisemner på andre studieåret.

Enkeltemner
Du kan velge å ta enkeltemner, så lenge de tas i rekkefølge av planlagt læringsprogresjon. Se forkunnskaper i hvert enkelt emne.

Kostnader
Studieavgift pr. semester 600 kr.

Studenten stiller selv med utgifter til litteratur og ved evt. reise/opphold til samlingene.


Emner

EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp)
Innføringsemne i erfaringskonsulentrollen.

EK004P Praksisemne I (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp)
Innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder.

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp)
Innføring i organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk.

EK005P Praksisemne II (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.


Detaljert oversikt

Utdanningen tilbys som heltid på ett år eller deltid på to år. Teoriemnene er lagt opp slik at studenter kan velge å ta enkeltemner istedenfor hele utdanningen. Dette vil gi studiepoeng for det/de aktuelle emner samt en karakterutskrift. Fagskolen tilstreber å gi studentene høy grad av fleksibilitet, blant annet med hensyn til alternative løsninger ved fravær. 

Bilde: Tabell over omfang og organisering

Organisering av emner

Heltid

Studenter som studerer heltid tar teoriemne EK001T og praksisemne EK004P i høstsemesteret med til sammen 25 studiepoeng, og teoriemne EK002T og EK003T og praksisemne EK005P i vårsemesteret med til sammen 35 studiepoeng. 

Studiemodell for heltid
-Pilene viser varigheten på hvert emne over antall uker.
-Uken i boksen på enden av hver pil er levering av eksamen.
-*Samlingsuke 25 består av to dager med oppsummering av praksiserfaringer, eksamensresultater, avslutning og vitnemålsutdeling.

Deltid

Studenter som studerer deltid tar det første året teoriemne EK001T med 10 studiepoeng på høstsemesteret, og teoriemne EK002T og halvparten av EK003T i vårsemesteret med til sammen 15 studiepoeng. Det andre året tar de praksisemne EK004P i høstsemesteret med 15 studiepoeng, og praksisemne EK005P og resterende halvpart av teoriemne EK003T i vårsemesteret med til sammen 20 studiepoeng.

Studenter som studerer deltid eller tar enkeltemner har anledning til å følge et enda mer fleksibelt løp som kan tilpasses den enkeltes situasjon med hensyn til fordeling av timer for både teori- og praksisemner, så fremt at det totale antallet timer, samlingsukene og dato for eksamen overholdes 


-Pilene viser varigheten på hvert emne over antall uker.
-Uken i boksen på enden av hver pil er levering av eksamen.
-Deltidsstudenter har mulighet for individuell tilpassing av praksisperiodene. Unntaket er tidspunktet for levering av eksamen.
-*Samlingsuke 25 består av to dager med oppsummering av praksiserfaringer, eksamensresultater, avslutning og vitnemålsutdeling.

Samlinger

Samlingsukene er en fastsatt obligatorisk aktivitet, hvor både heltid- og deltidsstudenter deltar de samme ukene. To ganger i hvert teoriemne arrangerer vi samlinger med varighet på 1 uke per samling. Hver samling består av fem dager à 7,5 timer. Det settes av fire dager til teoriemner og én dag til praksisemne. Undervisningen foregår på dagtid.

Mellom samlingene

Mellom samlingene er det lagt opp til ukentlige digitale forelesninger, webinar med dialog, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Det vil også foregå veiledning på mappe over video mellom samlingene. Undervisning av lærer ved live-video over nett foregår på dagtid.


Teori og praksis

Teoriemnene går parallelt med praksisemnene. Hensikten med dette er å koble erfaringene fra praksis inn i teoriemnenes læringsaktiviteter og litteratur, og å bruke teorien inn i praksisen. Dette skal gi sammenheng mellom emnene, føre til en helhetlig kompetanse, samt å gi studenten bedre forståelse av teori. Rekkefølgen på emnene er satt med hensyn til at studenten skal begynne med det mest grunnleggende, og kontinuerlig progresjon på både faglig nivå og vurderingskrav utover i studiet som sikrer at studentenes kompetanse bygges opp gradvis.

Læringsmålene for praksisemnene er utarbeidet på bakgrunn av teoriemnene. På denne måten får studenten en sammenhengende læringsprosess, som sikrer progresjon fra emne til emne, og at det totale læringsutbyttet henger sammen. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så lenge det totale antallet timer og tidspunkt for eksamen overholdes. Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Studentene kan bruke egen arbeidsplass som praksissted, men plikter da å opplyse om at de ønsker dette ved opptakssamtalen slik at fagskolen kan undersøke muligheten og tilrettelegge for dette med praksisstedet.