Utdanningens oppbygning – utdanning for erfaringskonsulenter

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter


På denne siden ser du en kort oppsummering av utdanningens innhold.
Studieoppstart høsten 2024: 19. august
Sist oppdatert 04. juli 2024

Last ned studieplanen

I studieplanen finner du en detaljert beskrivelse av faglig innhold og utdanningens oppbygning. Tidligere studieplaner finner du nederst på siden.


Utdanningen kort oppsummert

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng. Dette innebærer totalt 1500 arbeidstimer. Undervisningen foregår primært via nett, med mulighet for fysisk oppmøte i undervisningslokalene i Trondheim.

Utdanningen for erfaringskonsulenter ble akkreditert av NOKUT desember 2019.

Undervisning
– 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
– 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
– 3 samlinger per semester. En oppstartsamling og to samlingsuker (man-fre)

Veiledning
Obligatorisk gruppeveiledning i hvert emne i faste veiledningsgrupper. Individuell veiledning ved etterspørsel. Avtales med skoleveileder.

Praksis
– 270 timer fordelt på 12 uker pr. semester
– ca. 22,5 timer pr. uke fortrinnsvis tirsdag, onsdag og fredag
– 1 oppstartssamtale og 2 vurderingssamtaler pr. semester med praksisveileder, skoleveileder og student

Heltid på 1 år
Teoriemner og praksisemner går parallelt.

Deltid på 2 år
Teoriemner på første studieåret og praksisemner på andre studieåret.

Enkeltemner
Du kan velge å ta enkeltemner, så lenge de tas i rekkefølge av planlagt læringsprogresjon. Se forkunnskaper i hvert enkelt emne.

Kostnader
Studieavgift pr. semester 600 kr.

Studenten stiller selv med utgifter til litteratur og ved evt. reise/opphold til samlingene.

Eksamen og tilrettelegging
Se generell informasjon om eksamen og tilrettelegging.

Læringsplattform
Vi benytter læringsplatformen Lifter. Som student får du tilgang til denne under Min sider.

Emner

EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp)
Innføringsemne i erfaringskonsulentrollen.

Sentrale tema: Livskriser, etisk teori og problemstillinger, samarbeidsutfordringer, Recovery orienterte praksiser, relasjonskompetanse, arbeidslivets rammer, kommunikasjon, familie- og nettverksarbeid, holdningsutvikling, handling og dømmekraft o.m.m.

EK004P Praksisemne I (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp)
Innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder.

Sentrale tema: Kognitive perspektiver, brukeren i sentrum, tverrprofesjonelt samarbeid, brukerinvolvering, traumer og traumeinformert brukerstøtte, sosialt psykisk helse- og rusarbeid, veiledningspedagogikk o.m.m.

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp)
Innføring i organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk.

Sentrale tema: Juridiske rammer og lovverk, samarbeidsbasert forsknings- og utviklingsarbeid, erfaringer/dysfunksjoner/muligheter, tradisjoner og oppbygning, kontrollkommisjon og ombudsordning o.m.m.

EK005P Praksisemne II (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.


Teori og praksis

Teoriemnene går parallelt med praksisemnene. Hensikten med dette er å koble erfaringene fra praksis inn i teoriemnenes læringsaktiviteter og litteratur, og å bruke teorien inn i praksisen. Dette skal gi sammenheng mellom emnene, føre til en helhetlig kompetanse, samt å gi studenten bedre forståelse av teori. Rekkefølgen på emnene er satt med hensyn til at studenten skal begynne med det mest grunnleggende, og kontinuerlig progresjon på både faglig nivå og vurderingskrav utover i studiet som sikrer at studentenes kompetanse bygges opp gradvis.

Læringsmålene for praksisemnene er utarbeidet på bakgrunn av teoriemnene. På denne måten får studenten en sammenhengende læringsprosess, som sikrer progresjon fra emne til emne, og at det totale læringsutbyttet henger sammen. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så lenge det totale antallet timer og tidspunkt for eksamen overholdes. Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Studentene kan bruke egen arbeidsplass som praksissted, men plikter da å opplyse om at de ønsker dette ved opptakssamtalen slik at fagskolen kan undersøke muligheten og tilrettelegge for dette med praksisstedet.


Pensum og litteratur

I undervisningen vil det bli brukt fagstoff fra en litteraturliste som er tilpasset hvert enkelt teoriemne. Pensumet skal likevel sees i sin helhet og kan anvendes på tvers av emnene. Endringer i pensum kan forekomme og endelig pensumliste blir gjort tilgjengelig ved emnestart. Litteraturlisten består av obligatorisk pensum og anbefalt pensum.

I den grad det er mulig skannes og legges litteraturen ut på læringsplattformen Lifter. Dersom studenter ønsker papirutskrift vil fagskolen være behjelpelig med dette. Fagskolen gir studentene en innføring i aktuelle nettressurser. Utover dette vil studentene selv stå for innkjøp av obligatorisk litteratur, som for eksempel bøker.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv, og derfor vil også studentene ta del i å utvikle kunnskap gjennom individuelle refleksjonsnotater fra teori og praksis, med hverandre gjennom erfaringsutveksling fra praksis og gjennom gruppearbeid i de teoretiske emnene. Studentene tar selv ansvar for å samle refleksjonsnotater fra gruppearbeid til egen mappe.

Tidligere studieplaner