Søk opptak for skoleåret 2021/2022. Søknadsmottak åpner den 1. april 2021 og søknadsfrist er den 15. april 2021.


Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

KBT Fagskole tilbyr er et yrkesrettet utdanningstilbud som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Mål for utdanningen er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Utdanningen fører ikke til en autorisasjon som erfaringskonsulent. Karrieremessig kan utdanningen likevel innebære en inngang til arbeidslivet, tilbud om ny stilling, bedre arbeidsforhold eller endringer i arbeidsoppgaver. Etter endt utdanning vil studentene kunne jobbe som erfaringskonsulent innen psykisk helse- og rustjenester i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

Hør opptak fra webinar om fagskolen her.

Erfaringskonsulent som yrke

Du kan lese mer om yrkesgruppen erfaringskonsulent på nettsiden til vår samarbeidspartner Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Les også om masteroppgaven «Å ville møte mennesket» fra en av våre undervisere, Astrid Weber. I oppgaven har Astrid undersøkt «Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern?» 

Erfaringssentrum er en nettverksorganisasjon for erfaringskonsulenter og arbeider med å skape bevissthet rundt erfaringskonsulentrollen og -yrket. 


Om utdanningen

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng. Dette innebærer totalt 1500 arbeidstimer. Undervisningen foregår primært via nett, med mulighet for fysisk oppmøte i undervisningslokalene i Trondheim.

Undervisning
– 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
– 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
– 2 x ukesamling pr. semester (ukeundervisning mandag til fredag)

Heltid på 1 år
Teoriemner og praksisemner går parallelt.

Deltid på 2 år
Teoriemner på første studieåret og praksisemner på andre studieåret.

Enkeltemner
Du kan velge å ta enkeltemner, så lenge de tas i rekkefølge av planlagt læringsprogresjon. Se forkunnskaper i hvert enkelt emne.

Kostnader
Studieavgift pr. semester 580 kr.

Studenten stiller selv med utgifter til litteratur og ved evt. reise/opphold til samlingene.

Les mer her.

Emner


EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp)
Innføringsemne i erfaringskonsulentrollen.

EK004P Praksisemne I (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp)
Innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder.

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp)
Innføring i organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk.

EK005P Praksisemne II (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.

Les en utfyllende beskrivelse av våre emner i menyen øverst på nettsiden.