Logo KBT Fagskole

KBT Fagskole tilbyr fra høsten 2023 to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng). I tillegg jobber vi med flere forsknings- og utviklingsprosjekt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden.

KBT Fagskole ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling– KBT, og tok i mot sitt første kull med studenter høsten 2020. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med KBT.

(Denne siden er under oppdatering)

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Mål for utdanningen er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Utdanningen fører ikke til en autorisasjon som erfaringskonsulent. Karrieremessig kan utdanningen likevel innebære en inngang til arbeidslivet, tilbud om ny stilling, bedre arbeidsforhold eller endringer i arbeidsoppgaver. Etter endt utdanning vil studentene kunne jobbe som erfaringskonsulent innen psykisk helse- og rustjenester i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

Utdanningen er akkreditert av NOKUT desember 2019.

Erfaringskonsulent som yrke

Du kan lese mer om yrkesgruppen erfaringskonsulent på nettsiden til vår samarbeidspartner Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Les også om masteroppgaven «Å ville møte mennesket» fra en av våre undervisere, Astrid Weber. I oppgaven har Astrid undersøkt «Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern?» 

Erfaringssentrum er en nettverksorganisasjon for erfaringskonsulenter og arbeider med å skape bevissthet rundt erfaringskonsulentrollen og -yrket. 

På fagskolen vektlegger vi brukermedvirkning og underviser i Recovery. Du kan lese mer om dette på KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling sine nettsider.

Du kan lese om praktisk gjennomføring, oppbygging av utdanningen og opptaksprosess i menyen på høyre side. Du kan også laste ned en brosjyre (PDF) om utdanningen for erfaringskonsulenter.


Opptak av informasjonsmøte om utdanning og opptak ved KBT Fagskole

Presentasjon fra informasjonsmøte om utdanning og opptak ved KBT Fagskole