Logo KBT Fagskole

KBT Fagskole tilbyr fra høsten 2023 to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng). I tillegg jobber vi med flere forsknings- og utviklingsprosjekt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden.

KBT Fagskole ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling– KBT, og tok i mot sitt første kull med studenter høsten 2020. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med KBT. I fagmiljøet er det publisert en rekke rapporter, evalueringer og artikler siden KBT og forløperne ble opprettet. Se listen over publikasjoner på kbtkompetanse.no.

Lurer du på noe om utdanningene våre? Sjekk ofte stilte spørsmål.

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Mål for utdanningen er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Utdanningen fører ikke til en autorisasjon som erfaringskonsulent. Karrieremessig kan utdanningen likevel innebære en inngang til arbeidslivet, tilbud om ny stilling, bedre arbeidsforhold eller endringer i arbeidsoppgaver. Etter endt utdanning vil studentene kunne jobbe som erfaringskonsulent innen psykisk helse- og rustjenester i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Les mer om utdanningen for erfaringskonsulenter.

Du kan også laste ned en brosjyre (PDF) om utdanningen for erfaringskonsulenter og presentasjon fra informasjonsmøte om utdanningen:

Utdanningen er akkreditert av NOKUT desember 2019.

Erfaringskonsulent som yrke

Du kan lese mer om yrkesgruppen erfaringskonsulent på nettsiden til vår samarbeidspartner Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Les også om masteroppgaven “Å ville møte mennesket” fra en av våre undervisere, Astrid Weber. I oppgaven har Astrid undersøkt “Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern?” 

Erfaringssentrum er en nettverksorganisasjon for erfaringskonsulenter og arbeider med å skape bevissthet rundt erfaringskonsulentrollen og -yrket. 

På fagskolen vektlegger vi brukermedvirkning og underviser i Recovery. Du kan lese mer om dette på KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling sine nettsider.

Sosialt entreprenørskap

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap.

Utdanningen gir både teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan starte og drive et sosialt entreprenøskap.

I likhet med utanningen for erfaringskonsulenter, foregår undervisningen hybrid, det vil si digitalt med mulighet for fysisk oppmøte. Vi samarbeider med Prios om denne utdanningen. De holder til på Steinkjer, og dermed vil det bli mulig å følge undervisningen fra klasserom i både Trondheim og på Steinkjer.

Les mer om utdanningen i sosialt entreprenørskap.

Utdanningen ble akkreditert av NOKUT desember 2022.

Hva går det ut på?

Sosialt entreprenørskap fokuserer på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer, ved å utvikle og implementere innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Sosiale entreprenører arbeider på en måte som ligner på forretningsdrift, men har som mål å skape sosial verdi, og ikke bare økonomisk fortjeneste.

Sosialt entreprenørskap kan være både ideelt og kommersielt. Det kan ha mange former, alt fra å etablere sosiale bedrifter, til å drive intraprenørskap i eksisterende organisasjoner, eller samarbeide med andre for å skape en større positiv påvirkning i samfunnet.

Plakat studentombudet

Studentdemokrati

Studenter har rett til medvirkning og medbestemmelse om lærings- og studiemiljøet ved fagskolen. Studentdemokratiet legger til rette for dette. Studentdemokratiet er organisert gjennom et studentorgan. Studentorganet består av studentrepresentanter som representerer og ivaretar studenters interesser og synspunkter. Les mer om studentdemokratiet ved KBT Fagskole.

Studentombud

Studentombud for fagskoler i Midt-Norge er Åse Hestvik Larsen. Du kan spørre studentombudet om rettigheter og plikter du har som student. Studentombudet har taushetplikt. Tjenesten er gratis, og det er helt uforpliktende å ta kontakt:
Epost: Studentombud@trondelagfylke.no | Telefon: 74 17 85 23 / 476 63 585

Nettside til studentombudet

Kvalitetssikring og utvikling

Kvalitetsarbeidet omfatter hele virksomheten til KBT Fagskole, og skal sikre et systematisk og kontinuerlig arbeid for å gjennomføre, vurdere og videreutvikle virksomheten, driften og kvaliteten i utdanningstilbudet. Les mer om kvalitetsarbeidet ved KBT Fagskole.

Hvordan bidrar KBT Fagskole til FN sine bærekraftmål?

KBT Fagskole, med sine utdanninger, nettverkssamarbeid og prosjekter, bidrar til flere av FN sine bærekraftsmål. Det er vi stolte av. I hovedsak forsøker vi å bidra til bærekraftmålene 1) Utrydde fattigdom, 3) God helse og livskvalitet, 4) God utdanning, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst , 10) Mindre ulikhet og 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Les mer om hvordan vi bidrar til disse målene.

KBT Fagskole sine campus

Illustrasjon: Norgeskart med campusene i Trondheim, Steinkjer, Hamar, Ålesund og Kristiansand