Læringsplattformen

Posted on 10/04/2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Læringsplattformen sørger for at kommunikasjon mellom fagskolen og den enkelte student samt studentene som klasse vil være enkelt, raskt og oversiktlig å finne frem til. Digital oppfølging og veiledning av studentene er god ressursutnyttelse både for fagskole og studenter. Oppgaver og innleveringer vil i hovedsak leveres på læringsplattformen, og lærere vil gi studentene tilbakemeldinger og […]

Opptak og søknad

Posted on 10/04/2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Søknadsfrist: 15. april. Generelt Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og på søkerens muligheter for å komme inn i arbeidsmarkedet med en […]

Klage

Posted on 10/04/2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Rett til klage Følgende bestemmelser i Fagskolens forskrift gir rett til klage: § 2-1 og § 2-2 om opptak § 2-3 om godskriving og fritak § 3-3 om permisjon og tilrettelegging § 3-5 om tap av studieplass § 4-6 om tap av studieplass etter avsluttende vurdering og eksamen § 4-7 om trekk og forfall til […]

Omfang og organisering

Posted on 10/04/2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Utdanningen tilbys som heltid på ett år eller deltid på to år. Teoriemnene er lagt opp med tanken om at man enkelt kan velge å kun ta ett eller enkelte emne med istedenfor hele utdanningen. Dette vil gi studiepoeng for det/de aktuelle emner samt en karakterutskrift. Fagskolen tilstreber å gi studentene høy grad av fleksibilitet, […]

Læringsutbytte og studieplan

Posted on 10/04/2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er et yrkesrettet utdanningstilbud som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv. Overordnede læringsutbyttebeskrivelser Kunnskap Studenten: -har kunnskap om historiske tradisjoner og utviklingen […]