CHIME 2.0 – Recoveryorienterte opplæringskurs

Illustrasjon av CHIME-modellen 
Punkter som er knyttet sammen på kryss og tvers. Tekst: Tilhørighet og tilknytning - Håp - Identitetsdannelse - Meningsfull hverdag - Selvhevdelse
Illustrasjon av CHIME-modellen og de fem komponentene som gjenspeiler sentrale aspekter i en personlig recovery-prosess

Prosjektgruppe:
Karl Johan Johansen (prosjektleder)
Anne Hirrich (prosjektkoordinator, permisjon 1.12.2023-30.11.2024)
Yvonne Vornes (prosjektmedarbeider, erfaringskonsulent)
Ottar Ness (NTNU)
Mary Leamy (King`s College)

Varighet: 2023-2025

Om CHIME 2.0

Prosjektet bygger på pilotprosjektet CHIME 1.0. I piloten undersøkte vi utfordringer og pådrivere knyttet til implementering av recoveryorienterte praksiser i helse- og velferdstjenester i Norge. Vi identifiserte store variasjoner hos tjenesteytere og –ledere i måten de jobber med personlig og/eller klinisk recovery​, og i måten de vektlegger erfaringskompetanse i arbeidet med tjenestemottakere​.

Bakgrunnen for CHIME 2.0 er derfor identifiserte behov for å utvikle recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester i norske kommuner, særlig på tjenestemottakerens premisser. Videre er det behov for å tydeliggjøre hvordan endringer i kunnskap, ferdigheter og holdninger hos alle involverte i tjenesteutvikling skal skje.

Skal utvikle recoveryorienterte kurs

I prosjektet CHIME 2.0 skal vi sammen med 4 norske kommuner utvikle og levere recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteledere- og ansatte i kommunale psykiske helse- og rustjenester.

Med sikte på at kursene videreføres av deltakerkommunenes egne ansatte og lokale frivillige, samt å etablere et digitalt opplæringstilbud via KBT Fagskole. Opplæringen skal ta for seg hvordan praktisk recoveryarbeid kan bli organisert, anvendt og gjennomført i tjenestene.

Prosjektmål og forventninger

Målet med prosjektet er å utvikle og levere recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteledere og ansatte i kommunale psykiske helse- og rustjenester. Kursene skal bidra til å:

 • styrke livskvaliteten til tjenestemottakere av kommunale psykisk helse- og rustjenester ved å sikre at tjenestene
  • jobber recoveryorientert 
  • involverer tjenestemottakere slik at deres styrker, behov, personlige verdier og mål blir identifisert og vektlagt
 • støtte ledere og ansatte i kommunale psykiske helse- og rustjenester til å
  •  implementere en recoveryvisjon
  • skape engasjement og kultur på tvers av deres tjenester
  • styrke de ansattes praktiske ferdigheter og kunnskaper innen personlig recovery for å sikre gode tilbud til tjenestemottakeren

Hva kan CHIME 2.0 bidra til?

Vi har flere forventninger og tanker rundt hva CHIME 2.0. kan bidra til og føre til:

 1. Å styrke et recoveryorientert tjenestedesign på brukerens premisser.
 2. Styrket samskaping mellom tjenestemottaker og -ytere i læringsprosesser om personlig recovery.
 3. At flere kommuner får tilgang til opplæringskursene på sikt.
 4. At frivillige bruker- og pårørendeorganisasjoner får tilgang til opplæringskursene.
 5. En systematisk implementering av recoveryorienterte praksiser og rutiner i tjenestene.
 6. Et styrket samarbeid mellom tjenestene på brukerens premisser.
 7. Samarbeidsrelasjoner og en felles recoveryorientering mellom tjenesteytere og -ledere.
 8. Forbedret kunnskap, ferdigheter og holdninger innen personlig recovery for helsepersonell.
 9. At deltakerkommunene viderefører opplæringskursene etter fullført prosjekt.
 10. At opplæringskursene utvikles som utdanningstilbud hos KBT Fagskole.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom KBT Fagskole, Rådet for psykisk helse, King’s College, og NTNU.

Kommunene Bærum, Sandnes, Tromsø og Trondheim tilbyr ulike recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester og er motivert til å videreutvikle og systematisere dette tilbudet. De er prosjektets 4 deltakerkommuner.

Logo - King's College London

  

Gjennomføring av prosjektet

Opplæringskursene utvikles i samarbeid med tjenestemottakere, -ytere og -ledere i psykiske helse- og rustjenester i deltakerkommunene.

Med tjenester mener vi kommunale virksomheter, enheter eller organisasjoner som tilbyr aktiviteter og tiltak innen rus og psykisk helsehjelp. Tjenestemottakere er eksempelvis brukere, deltakere eller pasienter av tjenestene, eller innbyggere som får kommunal rus og psykisk helsehjelp.

Tjenesteytere er kommunale ansatte i tjenestene som for eksempel erfaringskonsulenter/medarbeidere, miljø- og sosialarbeidere og helsepersonell. Tjenesteledere er kommunale ledere i tjenestene som for eksempel avdelings- og enhetsledere.

Prosjektets gang

Prosjektet gjennomføres med 9 aktiviteter fordelt på 4 faser​. I fase 1 og 2 innhenter og analyserer vi tilbakemeldinger, refleksjoner og innspill fra tjenestemottakere, -ytere og –ledere. Vi skal også utvikle og gjennomføre en pilot av opplæringskurset.​

I fase 3 vil vi gjennomføre opplæringskurs i de resterende deltakerkommunene​. I fase 4 vil vi jobbe med evaluering av opplæringskursene samt videreføring og formidling av opplæringstilbudet​.

De 9 aktivitetene består av følgende:    

 1. Kartleggingsmøter med tjenesteledere og ekspert- og rådgivningsgruppen​
 2. Individuelle dybdesamtaler med tjenestemottakere og -ytere​
 3. Drøftingsmøter med tjenestemottakere og -ytere ​
 4. Samarbeidsworkshops med prosjektdeltakerne​
 5. Avslutningsarrangementer med prosjektdeltakerne​
 6. Pilot og ferdigstilling av opplæringskurs​
 7. Recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteytere og -ledere​
 8. Oppfølgingsmøter med tjenesteledere og ekspert- og rådgivningsgruppen​
 9. Videreføring og digitalisering av opplæringstilbudene​

Nyhetssaker om CHIME 2.0.

CHIME 2.0. – Å fremme Recovery og livskvalitet

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Logo - Stiftelsen Dam