Bilde til illustrasjon

Nytt interreg-prosjekt: Synergier innen Nordens grønne belte – SING 

I desember fikk vi gladnyheten om tilskudd til et nytt norsk-svensk Interreg-prosjekt, SING (Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING). Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 01.01.2024 – 31.12.2026. Vår svenske samarbeidspartner i prosjektet er Coompanion, som også er involvert i prosjektet MERSE.  Begge disse prosjektene handler om sosialt entreprenørskap, men med en ulik tilnærming, målgruppe og tiltak. I SING dreier det seg spesielt om det norsk/svenske samarbeidet. 

“Det er veldig gledelig at vi har fått innvilget dette prosjektet.  Det vil bidra til kompetanseutvikling på tvers av Trøndelag og Jämtland/Västranorrrland. Det gir en mulighet for å bygge patristisk samarbeid mellom kommuner og fagmiljø innen sosialt entreprenørskap, noe som vil styrke alle parter. KBT Fagskole vil kunne utvide sitt engasjement og videreutvikle kompetansen innen feltet sosialt entreprenørskap”.

Karl Johan Johansen, Rektor ved KBT Fagskole  

Bærekraftige entreprenørskap i Midt-Norge og Midt-Norrland 

Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap. Prosjektet vil arbeide for å styrke gründerkunnskapen og -evnen til gründere i grenseregionen, og ser spesielt på tynt befolkede områder på begge sider av grensen. Hvordan kan de som bor i området dra nytte av hverandre på tvers av grensen?  

Både KBT Fagskole og Coompanion jobber med problemstillinger innen sosialt entreprenørskap. Gjennom å samarbeide kan norske og svenske miljø oppdage nye løsninger for kompetanseoverføring og samarbeid mellom personer og organisasjoner innen sosialt entreprenørskap. Det kan gi økt konkurransekraft og innovasjonsevne hos små og mellomstore foretak i området.  

Felles digitalt læringsprogram og nettverksbygging 

I SING ønsker vi å utvikle et digitalt læringsprogram, tilrettelegge for nettverksbygging og styrke ferdigheter i sosialt entreprenørskap for små og mellomstore bedrifter. Vi vil spre og øke kunnskap om forretningsmodeller som er tilpasset sosialt entreprenørskap.  

Prosjektets hovedmål er å skape en støttestruktur som fremmer og styrker sosialt entreprenørskap hvis ideer bygger på bærekraft og sosial nytte. Prosjektet vil bidra til en smartere grenseregion med økt konkurranse- og innovasjonsevne for etablerte små og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner. Det vil vi gjøre gjennom 

  • smarte og inspirerende løsninger for kunnskapsutveksling 
  • samarbeid  
  • læring mellom folk og organisasjoner innen sosialt entreprenørskap 

Tanken er at vi skal bidra til at det utvikles nye forretningsideer for økt robusthet for selskaper i grenseområdet Trøndelag og midtre Norrland. Gjennom grenseoverskridende samarbeid og utveksling av kompetanse mellom mennesker og organisasjoner innen sosialt entreprenørskap, kan prosjektet bidra til å utvikle og tilpasse seg utprøvde metoder med gjensidig læring for å fremme ideer/initiativ for motstandsdyktige samfunn i grenseområdet Trøndelag og Midt-Norrland.  

Hva vil vi få til i SING? 

Prosjektet skal jobbe mot en rekke resultatmål som vil ha effekt både på kort og lang sikt. 

Resultatmål 1: Tilpasset læringssystem på tvers av landegrenser 

  • Coompanion og KBT Fagkole koordinerer og skaper en serie av kompetansehevende læringsopplegg tilpasset felles samfunnsutfordringer 
  • Materiell produsert på både norsk og svensk 
  • Utviklet metodikk for gjensidig læring mellom samfunnsentreprenører for lokalt ledet utvikling/fremme samfunnsentreprenørskap over grensen. 

Læringsprogrammene øker gründeres evne til å ta neste steg for å starte bærekraftige virksomheter og øker etablerte bedrifters evne til å utvikle nye samfunnsnyttige ideer. Dette kan føre til økt entreprenørskap, et større mangfold i næringslivet og at flere fra underrepresentert grupper starter, driver og jobber i bedriftene. 

Resultatmål 2: Bygge sektorvise og tverrsektorielle nettverk blant bedrifter i grenseregionen.  KBT Fagskole og Coompanion koordinerer og legger til rette for kunnskapshevende arrangementer der beslutningstakere deltar og identifiserer felles samfunnsutfordringer, som kan lindres eller løses med entreprenørskap og politisk forankrede strategier/handlingsplaner. 

Resultatmål 3: Utvikle og validere digitalt læringsprogram for sosiale entreprenører. 

Her ser vi for oss en hub på tvers av grensen, som tilrettelegger læringsprogrammer etter modell fra Social Enterprise Academy Sverige og Skottland, hvor vi allerede har etablert et samarbeid. 

Logo Interreg Sverige-Norge

Prosjektet er finansiert gjennom programmet Interreg Sverige-Norge og Den europeiske union: det europeiske regionale utviklingsfond. I tillegg har Trøndelag fylkeskommune bidratt med medfinansiering.