Vikariat – 100 % stilling som studiekonsulent ved KBT Fagskole

Søknadsfrist: Snarest

KBT Fagskole – Veien videre til arbeid og utdanning

KBT Fagskole ble etablert høsten 2020 og er tilknyttet Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). Skolen driver en nettbasert utdanning med samling for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rusarbeid. Vi har 35 studieplasser og 4 medarbeidere, samt tilknyttede timelærere.

KBT Fagskole søker studiekonsulent til vikariat i 100 % stilling i Trondheim

Vikariatet i 100 % stilling varer fra mai til 31. juli, med mulighet om forlengelse/fast stilling. Lønn etter avtale.

I forbindelse med sykdom og endringer i ansettelsesforhold ved KBT Fagskole, ønsker vi snarlig ansettelse som kan dekke forfallende arbeidsoppgaver. Vi søker etter en person som kan utføre administrative arbeidsoppgaver innenfor studieadministrasjon, som innebærer forvaltningsarbeid til studieløpet, planarbeid, opptak, saksbehandling og eksamensadministrasjon. Avhengig av bakgrunn og erfaring kan faglig relevante oppgaver komme til innenfor studieveiledning og praksisadministrasjon.

Arbeidsoppgavene utføres i samarbeid med rektor som er nærmeste overordnet, samt administrerende sekretær og studierådgiver, som vil gi opplæring av de administrative arbeidsoppgavene. Arbeidssted vil være i Trondheim.

Søknadsfrist omgående.

Arbeidsoppgaver

Vi har delt inn arbeidsoppgavene i ulike kategorier for å gi en pekepinn på hvilke behov vi har, og hvordan stillingen eventuelt kan utvikles videre.

Administrativ drift av fagskolen

 • Føring og oppfølging av studentregister
 • Oppfølging og registrering av semesteravgift og studiebevis
 • Behandling av permisjonssaker
 • Eksamensadministrasjon som innebærer oppfølging av tilrettelagt eksamen samt koordinering av eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser
 • Registrere og arkivere oppdragsavtaler med undervisere
 • Arbeidsoppgaver i forbindelse med studieopptak
 • Referatskriving
 • Bistå med registrering og rapportering i henhold til kommunale og nasjonale frister (DBH, NOKUT, fylkeskommune)

Andre relevante arbeidsoppgaver

 • Organisering og koordinering av læringsplattform Lifter LMS (WordPress)
 • Redigere videoopptak av undervisningen
 • Innholdsproduksjon til nettside
 • Sekretærarbeid og forberedelse av saker til styret ved fagskolen
 • Bistå i utvikling og implementering av interne rutiner og systemer
 • Sette seg inn i til enhver tid gjeldende lov og forskrifter om høyere yrkesfaglig utdanning og bidra til at disse blir fulgt opp
 • Forfallende administrative oppgaver i forbindelse med telefonhenvendelser og e-post henvendelser ved fagskolen

Mulige faglig relaterte arbeidsoppgaver

 • Undervisning på delemner i studietilbud og delta i forberedelse og planlegging av undervisning
 • Studentveiledning i gruppe og individuelt, samt oppfølging av studenter
 • Oppfølging av studenter i praksis
 • Bidra til utarbeidelse av eksamensoppgaver
 • Bidra og utvikle til evaluerings- og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskolen

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring med studieadministrativt arbeid eller lignende relevant bakgrunn
 • Relevant høyere utdanning, på bachelor eller masternivå innen helse og sosialfag, eventuelt kan realkompetanse på basis av relevant erfaring kompensere for utdanningsnivå
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Digital kompetanse og ferdigheter:

 • kunne bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i undervisning og i samarbeid med kollegaer
 • Evne til å forstå, tilegne seg og ta i bruk digitale løsninger
 • Kunne vurdere sikkerhet, sårbarhet og etiske problemstillinger knyttet til nettbasert undervisning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Egenerfaring med psykiske og/eller rus utfordringer, bruk av hjelpetjenester eller erfaringskonsulentarbeid vil telle positivt
 • Erfaring med WordPress
 • Kunnskap om utdanningssektor
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbeid fra utdanning og/eller helse- og velferdsarbeid
 • Kjennskap til fagskolesektoren
 • Erfaring med veiledningspedagogikk

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsevner, høy grad av serviceinnstilling og kan bidra aktivt til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med studenter og kollegaer
 • Arbeider systematisk, ryddig, strukturert og opptatt av å levere kvalitet
 • Er fleksibel, åpen, engasjert og løsningsorientert
 • Har evne til å holde seg oppdatert og sette seg inn i relevant lov- og regelverk
 • Kan jobbe selvstendig, og også godt i team

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Pensjonsordning og gode forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet til å delta i utviklingen av et nytt fagfelt
 • En allsidig stilling med rom for egen og faglig utfoldelse
 • En virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø
 • Imøtekommende, joviale og humørfylte kollegaer
Klasseromsundervisning KBT Fagskole (bilde)
Studiet ved KBT Fagskole er i hovedsak nettbasert. Ved skolen er det også et klasserom som kan brukes til hel- og halvdigital undervisning, og fysisk oppmøte når situasjonen tillater det.

Rektor ved KBT Fagskole

KBT Fagskole søker en initiativrik og faglig engasjert rektor i 100 % fast stilling i Trondheim 


 

Stillingen er en administrativ og faglig stilling med ansvar for å lede og utvikle fagskolen i henhold til Lov og forskrifter om høyere yrkesfaglig utdanning. Stillingen er også tillagt faglig ansvar og økonomiansvar for utdanning for erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helse og ev. nye utdanninger. Rektor rapporterer til styret ved fagskolen, og er også ansvarlig for rapportering til fylkeskommunen og NOKUT. Arbeidssted vil være i Trondheim. 

Arbeidsoppgaver 

 • Administrativ drift av fagskolen, herunder oppfølging av studenter, undervisere og sensorer, timeplanlegging og praktisk tilrettelegging i samarbeid med studiesekretær, arbeidsoppgaver i forbindelse med opptak 
 • Saksbehandling av saker til styret 
 • Søknader til fylkeskommunen, NOKUT, DIKU og lignende 
 • Registrering og rapportering i henhold til frister  
 • Bistå i videreutvikling av rutiner og systemer samt nye studietilbud 
 • Samarbeid med yrkesfeltet, etablering av avtaler med praksisplasser og oppfølging av studenter i praksis 
 • Faglig ansvar for fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter samarbeid med andre fagansatte 
 • Undervisning på delemner i studietilbud og planlegging av undervisning 
 • Utvikle fagskolen faglig og med nye studieretninger med målsetting om å skape et solid grunnlag for skolens fremtid 
 • Legge til rette lærings- og vurderingsordninger samt innovasjon og fornyelse av disse 
 • Utarbeidelse og godkjenning av eksamen 
 • Ivareta tilpasset undervisning og praksis for studenter med spesielle læringsutfordringer  
 • Klagebehandling 
 • Økonomistyring 

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen helse og sosialfag, og med pedagogisk kompetanse 
 • Ledererfaring og kunnskap om utdanningssektor 
 • Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og framstillingsevne 
 • Digital kompetanse og ferdigheter  
 • Kunne bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i undervisning og i samarbeid med kollegaer  
 • Evne til å forstå, tilegne seg og ta i bruk digitale løsninger 
 • Kunne vurdere sikkerhet, sårbarhet og etiske problemstillinger knyttet til nettbasert undervisning  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med Recovery-orientert arbeid 
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbeid fra utdanning og/eller helse- og velferdsarbeid 
 • Kjennskap til fagskolesektoren 
   

Personlige egenskaper 

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft  
 • Har gode kommunikasjonsevner, høy grad av serviceinnstilling og kan bidra aktivt til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø samt motivere og inspirere studenter og ansatte. 
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med studenter, ansatte og samarbeidsinstanser. 
 • Arbeider systematisk, ryddig, strukturert og opptatt av å levere kvalitet 
 • Er fleksibel, åpen, engasjert, løsningsorientert 
 • Har evne til å holde seg oppdatert og sette seg inn i relevant lov- og regelverk 
 • Kan jobbe selvstendig, men også godt i team 

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Gode muligheter til faglig utvikling 
 • Pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  
 • Lønn etter avtale 
 • Mulighet til å delta i utviklingen av et nytt fagfelt 
 • En allsidig stilling med rom for egen og faglig utfoldelse  
 • Være del av en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø 
 • Imøtekommende, joviale og humørfylte kollegaer

Om KBT Fagskole 

Fagskolen ble etablert høsten 2020 og er tilknyttet Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). Skolen har per nå 35 studieplasser, 4 medarbeidere samt flere tilknyttede timelærere.  

Utdanningen for erfaringskonsulenter er i hovedsak nettbasert og har noen ukesamlinger i løpet av året. Unikt ved studietilbudet er at studentene får yrkesrettet opplæring ved et praksissted parallelt med at de får teoretisk undervisning.

KBT Fagskole – Veien videre til arbeid og utdanning