Bilde av egn gruppe mennesker

CHIME 2.0. – Å fremme Recovery og livskvalitet

Bildet: I høst hadde vi møter med de fire kommunene som deltar i prosjektet CHIME 2.0.. Deltakerkommunene Bærum, Sandnes, Tromsø og Trondheim tilbyr ulike recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester og er motivert til å videreutvikle og systematisere dette tilbudet. Bildet er fra da en gruppe fra Trondheim kommune var på samling med oss.

Skrevet av Yvonne Vornes, Erfaringskonsulent i KBT Fagskole.

CHIME-rammeverket innenfor Recovery-tilnærminger representerer en helhetlig visjon innen personlig Recovery. CHIME oppsummerer de viktigste behovene vi mennesker har og bidrar til å styrke enkeltpersoner til å leve meningsfulle liv.   

Recovery handler ikke bare om å overvinne utfordringer, men å dyrke tilknytning, håp, identitet, mening og myndiggjøring for å skape en dypere forbindelse til selv, andre og verden rundt oss. Dette ønsket om varig trivsel og tilfredshet er universelt. Gjennom å utforske og integrere CHIME-prinsippene i livene våre, kan vi transformere oss selv, og samfunnet som helhet.

Alle har potensial til å lykkes

En av hovedvisjonene i Recovery-tilnærminger er styrkebasert praksis, hvor ansatte og tjenestemottakere samarbeider for å identifisere og dyrke personens indre styrke og motivasjon. Sentralt i dette ligger troen på at alle har potensial til å lykkes, gitt riktig støtte og veiledning. Fokuset rettes mot autonomi og Empowerment hos bruker/tjenestemottaker.

Enklere sagt enn gjort

Det er imidlertid ikke uten utfordringer å implementere en Recoveryorientert tilnærming. Mangfoldet av litteratur, definisjoner og perspektiver innenfor feltet gjør det vanskelig å etablere en felles forståelse av begrepet. Det er gjort flere undersøkelser som konkluderer at å jobbe Recoveryorientert er lettere sagt enn gjort. Selv om feltet utvikler seg kontinuerlig, eksisterer det store forskjeller i tilnærmingen til Recovery på kommunenivå i Norge.

CHIME 2.0-prosjektet tar sikte på å adressere denne utfordringen ved å utvikle og levere opplæringskurs for tjenesteledere og ansatte innen kommunale psykisk helse- og rustjenester. Målet er todelt: å styrke livskvaliteten til tjenestemottakere ved å sikre en Recovery-orientert tilnærming og å støtte ledere og ansatte i implementeringen av en slik visjon.

God stemning når engasjerte ansatte i Trondheim kommune er på samling i forbindelse med recoveryprosjektet CHIME 2.0.

Kartlegging av Recoveryorienterte praksiser

Vi er nå inne i aktivitet 2 av prosjektet. Her gjennomfører vi dybdesamtaler med tjenesteytere og tjenestemottakere i fire kommuner. Disse digitale samtalene, med en varighet på 30-40 minutter, gir deltakerne muligheten til å dele sine erfaringer og refleksjoner. Spørsmålene rettes mot hvordan ansatte jobber Recovery-orientert i praksis, deres forståelse av personlig Recovery, samt brukernes opplevelser med mottatte tjenester og ivaretakelse av deres behov og autonomi.

For meg er deltakelse i prosjektet både interessant og lærerikt, særlig fordi det berører temaer som er nære og personlige. Å kunne bidra til utviklingen av Recovery-orienterte tjenester i Norge føles svært meningsfullt og motiverende. Gjennom prosjektet håper vi på å legge grunnlaget for en mer inkluderende og effektiv tilnærming til psykisk helse- og rustjenester, basert på prinsippene om Recovery og individuell styrke

CHIME-modellen

Under ser du en visualisering av CHIME-modellen, laget av Yvonne Vornes.

Illustrasjon av CHIME-modellen. Modellen viser der fem faktorene Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening i livet og Empowerment.