CHIME 2.0. – Å fremme Recovery og livskvalitet

Bildet: I høst hadde vi møter med de fire kommunene som deltar i prosjektet CHIME 2.0.. Deltakerkommunene Bærum, Sandnes, Tromsø og Trondheim tilbyr ulike recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester og er motivert til å videreutvikle og systematisere dette tilbudet. Bildet er fra da en gruppe fra Trondheim kommune var på samling med oss.

Skrevet av Yvonne Vornes, Erfaringskonsulent i KBT Fagskole.

CHIME-rammeverket innenfor Recovery-tilnærminger representerer en helhetlig visjon innen personlig Recovery. CHIME oppsummerer de viktigste behovene vi mennesker har og bidrar til å styrke enkeltpersoner til å leve meningsfulle liv.   

Recovery handler ikke bare om å overvinne utfordringer, men å dyrke tilknytning, håp, identitet, mening og myndiggjøring for å skape en dypere forbindelse til selv, andre og verden rundt oss. Dette ønsket om varig trivsel og tilfredshet er universelt. Gjennom å utforske og integrere CHIME-prinsippene i livene våre, kan vi transformere oss selv, og samfunnet som helhet.

Alle har potensial til å lykkes

En av hovedvisjonene i Recovery-tilnærminger er styrkebasert praksis, hvor ansatte og tjenestemottakere samarbeider for å identifisere og dyrke personens indre styrke og motivasjon. Sentralt i dette ligger troen på at alle har potensial til å lykkes, gitt riktig støtte og veiledning. Fokuset rettes mot autonomi og Empowerment hos bruker/tjenestemottaker.

Enklere sagt enn gjort

Det er imidlertid ikke uten utfordringer å implementere en Recoveryorientert tilnærming. Mangfoldet av litteratur, definisjoner og perspektiver innenfor feltet gjør det vanskelig å etablere en felles forståelse av begrepet. Det er gjort flere undersøkelser som konkluderer at å jobbe Recoveryorientert er lettere sagt enn gjort. Selv om feltet utvikler seg kontinuerlig, eksisterer det store forskjeller i tilnærmingen til Recovery på kommunenivå i Norge.

CHIME 2.0-prosjektet tar sikte på å adressere denne utfordringen ved å utvikle og levere opplæringskurs for tjenesteledere og ansatte innen kommunale psykisk helse- og rustjenester. Målet er todelt: å styrke livskvaliteten til tjenestemottakere ved å sikre en Recovery-orientert tilnærming og å støtte ledere og ansatte i implementeringen av en slik visjon.

God stemning når engasjerte ansatte i Trondheim kommune er på samling i forbindelse med recoveryprosjektet CHIME 2.0.

Kartlegging av Recoveryorienterte praksiser

Vi er nå inne i aktivitet 2 av prosjektet. Her gjennomfører vi dybdesamtaler med tjenesteytere og tjenestemottakere i fire kommuner. Disse digitale samtalene, med en varighet på 30-40 minutter, gir deltakerne muligheten til å dele sine erfaringer og refleksjoner. Spørsmålene rettes mot hvordan ansatte jobber Recovery-orientert i praksis, deres forståelse av personlig Recovery, samt brukernes opplevelser med mottatte tjenester og ivaretakelse av deres behov og autonomi.

For meg er deltakelse i prosjektet både interessant og lærerikt, særlig fordi det berører temaer som er nære og personlige. Å kunne bidra til utviklingen av Recovery-orienterte tjenester i Norge føles svært meningsfullt og motiverende. Gjennom prosjektet håper vi på å legge grunnlaget for en mer inkluderende og effektiv tilnærming til psykisk helse- og rustjenester, basert på prinsippene om Recovery og individuell styrke

CHIME-modellen

Under ser du en visualisering av CHIME-modellen, laget av Yvonne Vornes.

Illustrasjon av CHIME-modellen. Modellen viser der fem faktorene Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening i livet og Empowerment.

Global Peer Supporter Celebration Day (GPSCD)


GPSCD er en dag som vi ved KBT Fagskole har valgt å fremheve for å hedre alle erfaringskonsulenter. Alle dere som er dedikert til å engasjere, støtte og være rollemodeller for andre mennesker i samme båt.


Erfaringskonsulenter har levd erfaring og kan vise at utfordringer ikke trenger å beseire dem. De kan gi andre håp og tro slik at de kan finne sin egen vei til Recovery.

Erfaringskonsulentenes viktige rolle

GPSCD er en dag for alle erfaringskonsulenter som brøt barrierer av stigma for å overvinne sine vanskeligheter. Til alle dere som i dag bringer håpet videre, ett håp om at det er mulig. Alt dere klarte på tross av alle store og små utfordringer og alt dere gjøre for å tenne håp for flere. Dere er en sann inspirasjon og en enorm håpsbærer, som mange i samfunnet vårt fremdeles trenger.


19. oktober er «Global Peer Supporter Celebration Day», i den sammenheng ønsker vi alle våre tidligere og nåværende studenter masse lykke til videre. Som håpsbærer og brobygger kan dere utgjøre store forskjeller for mange.


“Out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive
characters are seared with scars.”

-Khalil Gibran-

Erfaringsperspektiv på overdoseforebygging

31. august er den internasjonale overdosedagen. Dagen markeres for at vi skal kunne minnes de vi har mistet på grunn av overdose, og øke bevissthet rundt hvordan vi kan forebygge overdoser. Erfaringskonsulent Yvonne Vornes har delt noen tanker om hvordan erfaringskonsulenter kan bidra til å forebygge overdoser.

Ifølge FHI`s artikkel publisert 8. juni 2023, var det i 2022 74 flere narkotikautløste dødsfall i Norge enn i 2021. På verdensbasis dør ca. 200 000 mennesker hvert år av overdose. Med denne innledningen skjønner vi fort at vi trenger mer fokus og kunnskap i jobben rundt overdoseforebygging. 

Ruskulturen i Norge

Mange spør seg hvorfor akkurat Norge har så mange overdoser. Dette spørsmålet har nok flere svar, men noen konklusjoner kan vi gjøre oss ved å se på selve kulturen “vår”.  Da tenker jeg ikke på bunad, Hardangervidda og fårikål, men injisering. For injisering er dessverre en stor del av den norske ruskulturen. 

Her vil kanskje de lærde strides, er det mulig å endre en ruskultur? Før vi får svaret på det kan vi som erfaringskonsulenter reflektere litt over hvordan vi kan bistå i forebyggingen av rusrelaterte dødsfall. Er det noe vi i det hele tatt KAN gjøre? 

Som erfaringskonsulent kjenner jeg på en “plikt” til i hvert fall å gjøre noe, det skylder jeg alle mine døde og ikke minst deres etterlatte. Det var bare tilfeldigheter og ren flaks som gjør at min egen familie ikke omtales som “etterlatte” i dag. 

Hvordan kan erfaringskonsulenten bidra?

Etter mye refleksjon og noen samtaler med tidligere brukere og erfaringskonsulenter, har jeg kommet frem til noen bidragsområder som kan være relevant for erfaringskonsulenter: 

  • Mer fokus på hvordan vi på best mulig måte kan veilede, spre håp og motivere enda flere til å starte sin egen RECOVERY prosess. 
  • Bidra i HLR opplæring av pasienter/brukere. Har erfaring fra situasjoner der dette kunne ha bidratt til en bedre håndtering.     
  • Spre kunnskap slik at flere kan gjenkjenne hvilken type overdose det er snakk om kan være en tanke. Det finnes kun motgift (nalokson) tilgjengelig for overdoser relatert til opioider (heroin etc.), men ved overdose på andre rusmidler har den ingen virkning. Ser man forskjell kan det spare verdifull tid og 113 kan evt. kontaktes raskere. 
  • Skape enda mer fokus på viktigheten rundt utdeling av nalokson til brukere, uavhengig av om de er i risikogruppen selv. Ved en overdose er det viktig at de som er til stede har produktet tilgjengelig, vedkommende som er forgiftet kan i liten grad gjøre rede for om de selv har det liggende ett sted. I 2 år hadde jeg nalokson nesespray i sekken min, da sparte jeg mye tid og stress når en av de rundt meg tok overdose. 
  • Vi kan bistå med å informere og påminne pasienter og brukere om at toleransen går kraftig ned etter ett opphold. Selv om de fleste brukere strengt tatt vet dette, viser tallene at mange overdoser skjer etter ett opphold. Heller si det en gang for mye.                                                                                             
  • Informere om selvhjelpsgrupper som er tilgjengelig for brukerne i deres kommune, eventuelt online grupper. Det vil da innebære at vi som erfaringskonsulenter må ta initiativ og innhente denne informasjonen, undersøke mulighetene og være på offensiven. Gi tilbud om å ledsage pasient/bruker i starten, kun formidling av informasjon fører ikke like ofte til handling.  
  • Ha med utskrift av overdosekort fra helsedirektoratet, der står en kort veiledning til handling ved en overdose. Det er mulig å skrive ut som visittkort eller større format. Du kan laste ned kortene fra Helsedirektoratet.  

I dag, på verdens overdosedag, går tankene fra oss i KBT til alle som tapte kampen og alle dere som har mistet noen.