Tilbake til forside – sosialt entreprenørskap

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP
– OPPTAKSKRAV OG SØKNADSPROSESS –

Fra 20. mars kan du søke opptak til studieåret 2024-25. Søknadsfrist 15. april kl. 23:59. Du kan søke etter 15. april frem til 1. august, da havner du på venteliste.

Vi oppfordrer til å sende inn søknaden via vårt digitale søknadsmottak.
Hvis du sender inn søknad i posten er det viktig at du sender med kontaktskjema fra søknadsportalen.
Sist oppdatert 19. mars 2024.


Regler for opptak

Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven, studiekvalitetsforskriften og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og på søkerens muligheter for å komme inn i arbeidsmarkedet med en første jobb, eller tilbake til arbeidsmarkedet i forbindelse med en omstillings- eller attføringssituasjon.

Dersom studenten ønsker å bruke egen arbeidsplass/virksomhet som praksissted er det en plikt å opplyse om dette ved opptakssamtalen, slik at fagskolen kan tilrettelegge for dette med praksisstedet.


Om søknadsprosessen

Utdanning i sosialt entreprenørskap kan ta opp studenter til både vår- og høstsemesteret.

Opptak til vårsemester: Søknadsfrist 15. januar. Her er det løpende opptak, det vil si at vi behandler søknaden din så fort vi kan. Vi har mål om å gi svar på alle søknader innen en uke etter søknadsfristen. Studiestart 2024 er tirsdag 16. januar, eventuelt 23. januar for de som får svar på søknad etter 16. januar.

Opptak til høstsemester: Søknadsskjemaet ligger tilgjengelig fra 1. februar. Søknadsmottaket åpner 20. mars og ordinær søknadsfrist er 15. april. Det er likevel mulig å sende inn søknad helt fram til 1. august.

Framgangsmåte: Last ned søknadsskjema, fyll ut og send til fagskolen via søknadsmottaket. Søknad kan også sendes per brevpost til KBT Fagskole, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Legg ved kontaktskjema uansett om du søker digitalt eller per post. Kontaktskjemaet finner du i søknadsmottaket.

Legg ved tydelig lesbart dokumentasjon (attester, vitnemål, kompetansebevis o.l.) I løpet av juni får du, om du sendte inn søknad innen ordinær frist, svar på søknaden din. Da får du enten tilbud på studieplass, invitasjon til opptakssamtale* eller avslag.

*Søkere med grunnlag for realkompetansevurdering blir invitert til en opptakssamtale, som inngår i den videre opptaksvurderingen.

Du svarer i løpet av én uke om du ønsker å delta på samtalen eller eventuelt trekker deg fra søknadsprosessen. Etter gjennomført samtale foretar vi en siste vurdering og vil i løpet av en uke gi beskjed om enten tilbud eller avslag på studieplass.

Ved tilbud om studieplass bekrefter du innen en uke at du takker ja til studieplassen.

Ordinær opptaksbehandling avsluttes 30. juni, og vi vil deretter behandle søknader på ventelisten. Vi vil gi fortløpende svar og alle får endelig var innen 1. august. Venteliste er alle søknader som er registrert i tidsrommet 16. april til og med 31. juli.


Opptakskrav

En fagskoleutdanning skal bygge videre på kompetanse på nivå 4 i NKR. Dette innebærer at fagskoleutdanningen bygger på fagbrev, svennebrev, vitnemål fra videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Se også Lovdata om opptakskrav ved KBT Fagskole.

Du kan søke opptak til sosialt entreprenørskap dersom du har fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider på videregående nivå eller tilsvarende realkompetanse. Opptaket kan også baseres på generell studiekompetanse oppnådd etter studier på høyskole, universitet (60 stp.), eller fagskolenivå (120 stp.). Relevans vurderes i forhold til studiets innhold.

I tillegg til formelle opptakskrav kommer krav om egenerfaring og ytterligere opptakskrav.

Egenerfaring

Yrkesrollen og undervisningen, bygger på at en kan relatere til egenerfaring eller pårørendeerfaring som bruker av helse- og velferdstjenester eller erfaring fra sosialt entreprenørskap.

Søkere må derfor kunne redegjøre relevant personlig erfaringsbakgrunn samt refleksjon rundt fagområdet. Dette kan avklares ved intervju dersom søknaden blir godkjent. Vurderingen av egenerfaring bygger på søkerens evne til å omgjøre egne erfaringer til noe nyttig, gjennom spørsmål som omhandler hva man har lært av egen erfaring, hvordan man har kommet seg videre, og hvordan man vurderer framtidsutsiktene bakgrunn av dette. Søkeren være i stand til å uttrykke seg muntlig og kommunisere på en forståelig måte.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år på søknadstidspunktet, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse; generell kompetanse og modenhet på nivå med læringsutbyttebeskrivelser for fagbrev som helsefagarbeider. Søkerens realkompetanse er den kompetansen søkeren har opparbeidet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Søkeren må kunne dokumentere relevant personlig erfaringsbakgrunn med bruk av offentlige tjenester for å avhjelpe egen livsutfordring eller sykdom.

Søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse blir gitt individuell behandling, og det er derfor avgjørende at søkeren kan redegjøre for hvilken erfaring og annet som taler for at søkeren har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre studiet. Dette gjøres i søknadsskjemaet under “motivasjonsbrev” og i opptakssamtalen.

Opptakskomitéen vurderer hva som anses som relevant realkompetanse og vektlegger hvordan søkerens bakgrunn og muligheten for å gjennomføre utdanningen. Dersom søknaden blir godkjent, gjennomføres det en opptakssamtale som blir den endelige vurderingen før vedtaket om opptak fastsettes.

Søkere må kunne dokumentere opplæring og arbeidserfaring. Dokumentasjonen kan ha form av kursbevis, kompetansebevis, fagbrev, sertifikater og arbeidsattester, vitnemål, karakterutskrifter, egenproduserte tekster eller arbeider, muntlige framstillinger/presentasjoner, praktiske øvelser og tester.

Ytterligere opptakskrav

Språkkrav

Da undervisningsspråket ved fagskolen er norsk, må søkere kunne forstå og kommunisere tilfredsstillende på norsk muntlig og skriftlig for å ha tilfredsstillende utbytte av undervisningen for å kunne oppnå læringsutbyttet. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere tilfredsstillende språkkunnskaper ved å fremlegge: a) bestått test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten») eller b) avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med resultat B2 eller høyere på alle vurderinger, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 26.

Politiattest

Alt utfra hvilken praksis som studenter, skal delta i i regi av fagskolen, kan det kreves at politiattest framlegges som omtalt i politiregisterloven1 § 39 første ledd i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, jf. helsepersonelloven § 20a, helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3.

Studenten innhenter politiattest, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder. Fagskolen er behjelpelig med å gi informasjon om hvordan studentene går frem for å innhente politiattesten. Merknader på politiattesten kan medføre utestenging etter denne forskriftens § 5-2, jf. fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3.

Dersom det foreligger dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten som kan påvirke vurderingen av opptakssøknaden har studenten selv ansvar for å fremlegge dette. Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Studenter som får krav om det, og som ikke legger frem politiattest i henhold til fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3, eller ikke legger frem dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten, har ikke rett til å delta i praksisopplæringen.

Se nærmere reguleringer om dette i fagskolens forskrift § 5-4. Vedtak om utestengelse fra praksis treffes av lokal klagenemnd ved fagskolen, og kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanninger for fagskoleutdanning. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.


Søknadsvurdering

Prioritering av søkere

Søkere som tilfredsstiller opptakskravene vil bli prioritert ut i fra evnen til å kommunisere ut i fra egenerfaring, samt relevant yrkeserfaring fra helse- og sosialtjenester og varigheten på dette. Gjennomføring av intervju med hver enkelt søker danner grunnlaget for prioritering.

Venteliste

Antall studenter som skal tas opp per studentkull fastsettes av fagskolens administrasjon. Søkere utover dette antallet som oppfyller vilkårene i fagskolens forskrift § 2-1 får tilbud om plassering på venteliste, rangert etter dato for mottak av fullstendig søknad og dokumentasjon. Dersom studieplasser blir frigjort, vil søkere som er satt på venteliste få tilbud om studieplass, etter rangeringen nevnt i forrige punktum. Tildeling av studieplass til søkere på venteliste kan skje frem til første fellessamling.


Forutsetninger og utstyrskrav

Krav om utstyr

Studenter må disponere egen PC med tilgang til internett og dokumentverktøy som f.eks. Microsoft Office Word. Studenter må også ha tilgang til internett, videokamera, mikrofon og høyttaler på enten PC, nettbrett eller telefon til å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og møter over nett.

Fagskolen anbefaler gratis programmet Apache Open Office eller Kostnadsfritt Microsoft Office Online som dokumentverktøy, men det er opp til den enkelte student. Gode skriveprogrammer er nyttig til arbeidet med eksamensoppgavene. Fagskolen vil kunne gi en innføring av skriveprogrammene i forbindelse med eksamensskriving.


Finansiering og kostnader

Semesteravgift

Semesteravgiften er for tiden 600 kr. pr. semester. I tillegg til semesteravgiften kommer utgifter til eventuell reise og opphold ved samlinger, og innkjøp av pensum, som studenten dekker selv.

Studieavgiften blir brukt til skolens utgifter i forbindelse med undervisningsmateriale, studentbevis o.l. Betalt studieavgift er et formelt krav for å kunne avlegge eksamen. 

Semesteravgift betales via innlogging i læringsplattformen Lifter.

Lånekassen

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er godkjent av NOKUT og gir dermed studentene rett til lån og stipend hos Lånekassen. Vær også oppmerksom på at dersom du ikke er norsk statsborger, er over 45 år, har en funksjonsnedsettelse, får mye fravær i utdanningen, har andre spesielle forhold eller ved endringer i utdanningen kan dette påvirke hvilken støtte du kan få. Les mer på Lånekassens hjemmesider.

Studenter ved fagskolen har rett til basisstøtte og lån til skolepenger. Basisstøtten utbetales som et lån, men dersom du ikke bor hos dine foreldre, har inntekt/formue under grensene og består utdanningen (dvs. beståtte studiepoeng) blir 40 % av basisstøtten omgjort til stipend automatisk. Satser vil kunne variere fra år til år. 

Studenter som tar utdanningen på deltid tar det første året 10 studiepoeng på høstsemesteret, og 15 studiepoeng på vårsemesteret. Det andre året tar de 15 studiepoeng på høstsemesteret og 20 studiepoeng på vårsemesteret. Dermed får deltidsstudenter ingen støtte første semester, 50 % støtte andre semester, 50 % støtte tredje semester, og 67 % støtte fjerde semester. Eksakt beløp vurderes individuelt av Lånekassen på bakgrunn av studiebelastning og studieperiode.

Frist for søknad om støtte for hele året eller kun høstsemesteret er 15. november.  Frist for søknad om støtte vårsemester er 15. mars.  

For å søke lån og stipend les mer på Lånekassens hjemmesider.  


Godskriving og fritak

Bestemmelser for godskriving og fritak følger av fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Etter søknad kan det gis fritak for emner som inngår i utdanningen, på grunnlag av annen dokumentert utdanning og kompetanse.

Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om godskriving for, og må være på samme eller nært beslektet fagområde og nivå. Med emne menes minste resultatbærende enhet som det gis karakter for, som gir uttelling i form av studiepoeng og som føres på vitnemålet. Det vurderes om søker har oppnådd samme læringsutbytte som kreves i bestått utdanning/emne.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 5-2 fastsetter at minst 30 av. studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget må være avlagt ved fagskolen, for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning. Det er dermed ikke anledning til å gi godskriving for 30 studiepoeng eller mer. Beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning skal innpasses som del av utdanningen med samme antall studiepoeng.

Søknader om innpassing og fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende omfang og innhold og oppnådd likeverdig læringsutbytte i emnet eller emnene som studenten ønsker godskrevet, og sendes fagskolen innen en frist som gjøres kjent for studentene ved tilbud om studieplass. Eksempler på relevant dokumentasjon er vitnemål, kursbevis, attester eller arbeidsmappe. Søknaden sendes til KBT v/administrasjonen senest tre uker etter opptak. Vurdering om godskriving og fritak gjøres av opptakskomiteen. Vedtak fattes av rektor.

Vedtak om innpass og fritak kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.


Klagerett og klageorganer

Klager sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Du kan lese om rutiner for klagebehandling i menyen på høyre side under klagenemd.


Videopptak av informasjonsmøte om utdanningen for sosialt entreprenørskap

Her kan du laste ned presentasjonen om utdanningen

I videoen under får du informasjon om sosialt entreprenørskap, hvem som kan søke på utdanningen og hvordan du søker.