Illustrasjon FNs bærekraftmål

Hvordan bidrar KBT Fagskole til FN sine bærekraftmål?

KBT Fagskole, med sine utdanninger, nettverkssamarbeid og prosjekter, bidrar til flere av FN sine bærekraftsmål. Det er vi stolte av. I hovedsak forsøker vi å bidra til bærekraftmålene 1) Utrydde fattigdom, 3) God helse og livskvalitet, 4) God utdanning, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst , 10) Mindre ulikhet og 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

1) Utrydde fattigdom

Utdanningen ved KBT Fagskole bidrar til å utrydde fattigdom ved å tilby en høyere yrkesfaglig utdanning som er forankret i recoveryfilosofien. Det vil si at vi ser ressursene i folk heller enn utfordringene de måtte ha.  

Dette gjelder både studenter som på grunn av utfordringer tidligere i livet kan ha falt utenfor jobb og utdanning en periode, og de personene studentene skal hjelpe. Både når de er ute i praksis, og senere i arbeidslivet, for eksempel som erfaringskonsulenter.  

En høyere yrkesfaglig utdanning kan også bidra til å styrke status og forbedre lønnsvilkårene i den relativt sett nye yrkesgruppen erfaringskonsulenter.  

Også utdanningen i sosialt entreprenørskap kan bidra til dette bærekraftmålet, ved å ruste folk til å jobbe med sosial innovasjon, sosiale foretak med mer. Vi håper utdanningen på sikt kan gi ringvirkninger gjennom nye arbeidsplasser og tilbud som gir løsninger på samfunnsutfordringer – nå og i framtiden.

Særlig bidrar utdanningen inn under bærekraftmål 1.5: “Innen 2023 bygge opp motstandskraften til fattige personer og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer”.  Vi vil bidra til å styrke mennesker i utsatte livssituasjoner slik at de blir mindre utsatt og sårbare for økonomiske og sosiale påkjenninger.  

3) God helse og livskvalitet  

På FN sin beskrivelse av bærekraftmålene kan vi lese at “God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet”. Ved å utdanne erfaringskonsulenter kan vi bidra til bedre helse- og sosialtjenester. Erfaringskonsulentene har en utfyllende rolle i tjenestene, og kan bidra direkte i pasienters tilfriskningsprosess. De kan også bidra inn på systemnivå og til bedre tilpassede tjenester.  

Halvparten av utdanningen for erfaringskonsulenter består av å jobbe i praksis ute i tjenestene. Slik bidrar utdanningen direkte inn i bærekraftmålet om god helse og livskvalitet. Noen av studentene jobber inn i tjenester for personer med utfordringer innen rus, som passer godt med bærekraftmål 3.5: “Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol”.  

Også utdanningen i sosialt entreprenørskap kan på sikt bidra til dette bærekraftmålene. I tillegg jobber vi med flere prosjekter som kan bidra til god helse og livskvalitet, eksempelvis erasmusprosjektet PIA, som ser på nye metoder innenfor demensomsorg.

4. God utdanning 

FN sitt bærekraftmål om god utdanning er selvsagt viktig for oss som høyere yrkesfaglig utdanning. Vi ser at det er viktig for mange av våre studenter å få mulighet til å ta en slik utdanning. Flere har kanskje på grunn av tidligere utfordringer i livet mistet noe av troen på å kunne ta høyere utdanning, og for mange betyr de 60 studiepoengene de får etter endt utdanning mye. Noen bruker også utdanningen som et springbrett til videre utdanning.  

Vi tenker spesielt vi bidrar til følgende bærekraftmål om god utdanning:  

4.4) Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

4.7) Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling
 
4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle.

10. Mindre ulikhet 

KBT Fagskole bidrar til bærekraftmålet om mindre ulikhet på flere måter, og spesielt mål 10.2:  

“Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status” 

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus kan bidra til myndiggjøring og sosial inkludering av brukere, deltakere, pasienter og utsatte grupper i samfunnet. Studentene på utdanningen for erfaringskonsulenter lærer blant annet om tema som menneskerettigheter, stigma og recovery. Undervisningen består også av refleksjon og gruppearbeid, hvor de lærer av egne og andres erfaringer fra å ha vært en del av en såkalt sårbar gruppe.  

 

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 

“Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer” 

KBT Fagskole, med sine prosjekter og utdanninger, bidrar til bærekraftmål 16 på flere måter. Vi jobber for å løfte såkalt sårbare grupper, motvirke stigma og at helse- og velferdstjenester skal bli mer inkluderende. Erfaringskonsulenter og –medarbeidere kan bidra til å redusere vold (mål 1.6), ved å forhindre eskalering i situasjoner hvor brukere, pasienter eller deltakere føler seg truet. Ved å være et bindeledd mellom for eksempel pasienter og ansatte, kan de bidra til bedre tjenester ved at pasientene i større grad kan bli hørt og forstått. Ved å ha vært i liknende situasjoner selv, kan de se og forhindre det som i verste fall kunne ha ført til brudd på menneskerettighetene.  

Undervisningen ved KBT Fagskole, hvor vi blant annet har foredrag fra jurister og menneskerettighetsorganisasjoner,  tar opp flere tema som på sikt kan gjøre studentene i stand til å bidra inn på bærekraftmål som: 16.3) Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle, 16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer og 16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.