Image - Logo PIA project

PIA (Erasmus +) – Erfaringsmedarbeidere som en innovativ kraft i Advocacy i demensomsorg

Prosjektdeltakere fra KBT/KBT Fagskole: Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

Nettside PIA-prosjektet

Logo Erasmus +

Om prosjektet

Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care (PIA) er et Erasmus+ prosjekt med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia, Romania og Norge. KBT Fagskole er prosjektansvarlig.

Målet med prosjektet er å bidra til å skape bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens, ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i tjenesteutviklingen. PIA har også mål om å bidra til å redusere stigma og tabu rundt demens, slik at flere kanskje vil søke hjelp på et tidlig stadium.

Pressemeldinger

Kjemper mot stigmaet ved demens – november 2022 (PDF)

Bruk av erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen – vår 2024 (PDF)

Delmål

  1. Utvikle læringsmateriale og læringsmetoder for opplæring av erfaringsmedarbeidere: pårørende og frivillige i demensomsorg/for personer med demens
  2. Å utvikle strategier for politikk/policy: Finne ut hvordan vi kan få i gang nasjonale føringer/strategier for demens, og åpne for muligheten til å bruke erfaringsmedarbeidere
  3. Utvikle en digitalsamhandlingsplattform for spredning av kunnskap og samarbeid
  4. Formidle kunnskapen fra prosjektet

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om PIA-prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Demens er en økende utfordring i samfunnet, og vi ser en økende framvekst i uoverskuelig framtid. Ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Samtidig er sykdomsgruppen demens tabubelagt, og mange vegrer seg for å oppsøke hjelp tidlig nok på grunn av selvstigmatisering. I en tidlig fase av sykdommen prøver mange å skjule det og bortforklare det, og sykdommen kommer gjerne langt før den blir tatt tak i.

Vi mener pårørende er en nøkkel vi må ta i bruk i demensomsorg, og det er noe vi skal utforske i Erasmus-prosjektet PIA. Pårørendekompetanse er det nærmeste man kommer til brukbar erfaringskompetanse når det kommer til demens, på grunn av sykdommens natur.

Hvis vi skal løse de bemanningsutfordringene vi har i helsetjenesten i dag, må vi også ha med pårørende. Kan ikke forvente at vi kan løse dette på frivillig basis. Vi må finne innovative løsninger. Pårørende er en lite brukt kompetansebeholdning i samfunnet, og å ta dem i bruk kan føre til en mer bærekraftig helsetjeneste.

Det bør utvikles tjenester der eldre og deres familie kan bidra på egne premisser og ut fra det de mener er viktig og meningsfullt for dem. Det innebærer å styrke brukerperspektivet og legge mer vekt på alternativ tekning i tjenestene. Erfaringskonsulenter og -medarbeidere i helse- og velferdstjenester begynner nå å bli litt mer utbredt i Norge og verden. Erfaringskonsulenter i demensomsorgen er foreløpig lite utprøvd, men har vært forsøkt i England, og i et pågående pilotprosjekt i Norge.

Forskjeller i samarbeidslandene

I PIA har vi med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia og Romania i tillegg til Norge. Vi er litt forskjellig nivå når det kommer til utvikling av tjenester og ressurser. I dette prosjektet får vi en tverrnasjonal dialog for hvordan erfaringskompetanse kan anvendes innenfor demens, og innenfor rammene i de ulike landene.

I prosjektet er det opp til hvert enkelt land hvordan de gjør det, slik at alle kan utvikle noe innenfor de rammene i de ulike landene. Det gjør at vi kan få ulike praksiser. Likevel trenger ikke hvert land å finne opp kruttet selv – vi kan lære av hverandre.

Vi kommer fra ulike ståsted. I Romania og Italia finnes det ingen standard for hvordan demensomsorgen fungerer, og vi må se på den nasjonale konteksten i dette prosjektet. Det er viktig å møte alle land i en likeverdig dialog, slik at vi ikke tvinger på andre løsninger som kanskje ikke vil fungere andre steder.

Med prosjektet ønsker vi samtidig å inspirere til å ta i bruk erfaringskonsulenter i demensomsorg i flere land, og håper vi kan få ut noe kunnskap som er overførbart til flere land utenfor prosjektet.

Økonomisk støtte fra Erasmus+

Forløperen til Erasmus-prosjektet kom i gang gjennom tilskuddsmidler KBT fikk fra Statsforvalteren og Helsedirektoratet, til sammen 1,5 millioner norske kroner. Det har ført til et prosjekt hvor vi har ansatt erfaringsmedarbeidere i Indre Fosen og Frøya kommune.

KBT har så tatt initiativ til et Erasmus+ prosjekt, og vi har fått i underkant av 2 millioner norske kroner til dette prosjektet som skal gå over to år. Prosjektet startet offisielt 28. februar 2021.

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.