Studentdemokrati og kvalitetssikring


Studenter har rett til medvirkning og medbestemmelse om lærings- og studiemiljøet ved fagskolen. Studentdemokratiet legger til rette for dette. Studentdemokratiet er organisert gjennom et studentorgan. Studentorganet består av studenttillitsvalgte som representerer og ivaretar studenters interesser og synspunkter.

De studenttillitsvalgte danner et studentråd som formidler og diskuterer aktuelle saker fra medstudentene. Studentrådet velger en studentrådsleder og en vara, som har ekstra ansvar for at studentrådets oppgaver blir gjennomført. Også fagskolestyret skal ha studentstyrerepresentanter.

Les mer om studentdemokratiet på NOKUT sine nettsider. NOKUT er «nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er et annet nasjonalt organ som jobber for fagskolestudenters interesser. ONF gir en god oversikt over fagskolestudenters rettigheter, og fagskolens forskrifter.

Kvalitetssikringssystemet (KSS) ved en fagskole omfatter hele virksomheten og skal sikre et systematisk og kontinuerlig arbeid for å gjennomføre og videreutvikle kvaliteten i virksomheten og i utdanningen. Derunder er studentdemokratiet et sentralt element.

Sist oppdatert 24.04.2023

Studentdemokrati KBT Fagskole - studentorgan
Organisasjonskart av studentdemokrati KBT Fagskole – studentorgan

Studenttillitsvalgte studieår 2022-2023
Gruppe 1 Line Norum
Gruppe 2 Anita Walstad
Gruppe 3 Stine Skaug
Gruppe 4 Linda Galåen og Nora Leren
Gruppe 5 Kjell Torstein Hagen
Tove Hvitsand, representerer deltidsstudenter kul 2021-2023

Studentstyrerepresentant: Nora Leren
Vara: Anita Walstad