Studentdemokrati og kvalitetssikring


Kvalitetssikringssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen og skal sikre et systematisk og kontinuerlig arbeid for å gjennomføre og videreutvikle kvaliteten i virksomheten og i utdanningen. Derunder er studentdemokratiet et sentralt element og skal bidra til videreutvikling av lærings- og studiemiljøet ved fagskolen.


Studentdemokrati

Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF)

Se informasjonsfilmer om viktigheten av studentdemokratiet og hvordan studenter og fagskolen kan samarbeide.

På første samlingsuke vil det bli demokratisk valg av tillitsvalgt og vara for klassen, som også vil være studentrepresentant med vara i fagskolens styre og evt. andre aktuelle møter/sammenhenger som har betydning for studentene. Representantene vil få opplæring i rollens rutiner, plikter og rettigheter. Representanten skal bidra til å sikre studentdemokratiet og tale for studentenes behov og rettigheter. Studentene har mulighet til å ta opp saker eller gi bekymringsvarsel anonymt til representanten, som tar saken videre til aktuell person, rektor eller styret. Det er rektor/styret som kaller inn representanten til styremøter og evt. andre møter/sammenhenger. På første samling vil det også bli valgt to studentrepresentanter med vara til fagskolens lokale klagenemnd. Representantene vil få opplæring i rollens rutiner, plikter og rettigheter, og vil få innkalling til behandling av klagesaker i nemnda.

En time per samling blir satt av til klassens time. Klassens time er studentenes anledning til å diskutere læringsmiljø, utfordringer, innspill til det praktiske, faglige eller pedagogiske opplegget, behov for forbedringstiltak og annet de ønsker å ta opp. Studentrepresentanten eller faglærer tar med evt. saker videre til gjeldende person(er), rektor eller styret. Ved innkalling til styremøter skal styreleder sikre at studentene får komme med saker til agendaen for møtet ved at studentrepresentanten samler inn innspill og videresender.

Fagskolen skal legge til rette for opprettelse av et studentorgan dersom studentene ønsker det. Det vil bli gitt informasjon om dette på første samling.

Studentrepresentanter – hva er det?

•representerer studenters stemme i et studentkull

•deltar selv i utdanningsløpet

•frivillig verv som varer utdanningsløpet fra start til slutt – får attest med beskrivelse av vervet og arbeidsoppgaver, enkelte verv lønned

•formål å skape et inkluderende studiemiljø

•hensikt å videreutvikle og forbedre fortløpende og for fremtidige studenter

•sikre at studentenes stemmer får rom til å bli hørt og utfolde seg

Studentrepresentanter – hvor?

1. Fagskolens styre
Hva er oppgavene til fagskolens styre? | Nokut

Studentene velger en studentrepresentant og en vara.

2. Den lokale klagenemnden
Alle fagskoler skal ha ei lokal klagenemnd | Nokut

KBT Fagskole er medlem i et felles lokal klagenemd i regi av Trøndelag fylkeskommune.

3. Fagskolens skikkethetsnemnd
Hva gjør skikkethetsnemnda | Nokut

KBT Fagskole samarbeider med andre fagskoler i Trøndelag via Arena for høyere yrkesfaglig utdanning

4. Studentombud
Studentombud for fagskolestudenter | Nokut

KBT Fagskole har inngått avtale om felles studentombud med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

5. Evalueringsgruppe
Studentdemokrati og kvalitetssikring – KBT Fagskole

System for kvalitetssikring

Møtereferatene fra evalueringsgruppen inngår i kvalitetssikringsarbeidet.

Studiebarometer

KBT Fagskole markedsfører undersøkelsen Studiebarometer til studentene.