Opptakskrav og søknadsprosess – utdanning for erfaringskonsulenter

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter


Fra 20. mars kan du søke opptak til utdanning for erfaringskonsulenter studieåret 2024/25. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Du kan likevel sende søknad helt fram til og med 31. juli. Sender du inn etter 16. april havner du på venteliste. Les mer lenger ned på siden.

Vi oppfordrer til å sende inn søknaden via vårt digitale søknadsmottak.
Hvis du sender inn søknad i posten er det viktig at du sender med kontaktskjema.
Sist oppdatert 19. mars 2024


Regler for opptak

Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBT Fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT Fagskole praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og på søkerens muligheter for å komme inn i arbeidsmarkedet med en første jobb, eller tilbake til arbeidsmarkedet i forbindelse med en omstillings- eller attføringssituasjon.

Dersom søkeren ønsker å bruke egen arbeidsplass som praksissted må dette opplyses om senest ved opptakssamtalen, slik at fagskolen kan tilrettelegge for dette med praksisstedet.

Alle søkere må sende inn søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon. Søknader som blir sendt inn etter 20. april blir vurdert i neste pulje og eventuelt satt på venteliste når studieplassene er fylt opp. Ditt nummer på ventelista bestemmes i henhold til dato for når vi har mottatt søknaden. Om du står på venteliste kan du få tilbud plass når det blir ledige plasser.

Les om utdanningens innhold og oppbygning.


Om søknadsprosessen

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar

Søknadsmottaket åpner 20. mars og søknadsfrist er 15. april. Søknader sendt inn før 20. mars blir ikke registrert.

Last ned søknadsskjema, fyll ut og send til fagskolen via søknadsmottaket. Søknad kan også sendes per brevpost til KBT Fagskole, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Legg ved kontaktskjema uansett om du søker digitalt eller per post. Kontaktskjemaet får du opp i søknadsmottaket.

Legg ved tydelig lesbart dokumentasjon (attester, vitnemål, kompetansebevis o.l.)

I løpet av juni får du svar fra oss om enten tilbud på studieplass, invitasjon til opptakssamtale eller avslag. Søkere med grunnlag for realkompetansevurdering blir invitert til en opptakssamtale, som inngår i den videre opptaksvurderingen.

Du svarer i løpet av én uke om du ønsker å delta på samtalen eller eventuelt trekker deg fra søknadsprosessen.

Etter gjennomført samtale foretar vi en siste vurdering og vil i løpet av en uke gi beskjed om enten tilbud eller avslag på studieplass.

Ved tilbud om studieplass bekrefter du innen en uke at du takker ja til studieplassen.

Ordinær opptaksbehandling avsluttes 30. juni, og vi vil deretter behandle søknader på ventelisten. Vi vil gi fortløpende svar og alle får endelig var innen 8. august. Venteliste er alle søknader som er registrert i tidsrommet 16. april til og med 31. juli.

Heltid eller deltid?

Du kan velge å studere heltid over 1 år eller deltid over 2 år. Når du studerer deltid, tar du teoriemnene år 1 og praksisemnene år 2.

Heltid eller deltid, desentralisert

For studieåret 2024-25 kan du ta utdanning for erfaringskonsulenter desentralisert i Agder og i Innlandet. Tar du utdanningen desentralisert, følger du den samme hybride utdanningen som resten av studentene, og får samtidig mulighet til lokal oppfølging og oppmøte. OBS! For å søke opptak i Agder eller Innlandet må du være registrert bosatt i fylket du søker opptak i.  

I Agder og Innlandet kan du søke både heltid og deltid.


Opptakskrav

En fagskoleutdanning skal bygge videre på kompetanse på nivå 4 i NKR. Dette innebærer at fagskoleutdanningen bygger på fagbrev, svennebrev, vitnemål fra videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

For utdanning for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid ved KBT Fagskole gjelder følgende opptakskrav:

Egenerfaring

Yrkesrollen, og deretter undervisningen, bygger på at en kan relatere til egenerfaring eller pårørendeerfaring som bruker av tjenester innen psykisk helse eller rus, eventuelt andre grunner for avhengighet av tjenester.

Søkere må derfor kunne redegjøre relevant personlig erfaringsbakgrunn og bruk av poliklinisk behandling eller innleggelse innen psykisk helse og/eller rustjenester samt modenhet i refleksjon rundt egenerfaring. Søkeren må ha et bevisst og reflektert forhold til egen sykdom/historie for å kunne nyttiggjøre erfaringen til fordel for brukere/pasienter og pårørende i helsetjenester, det vil si at egen sykdom/historie ikke kommer i veien for arbeidet. Dette avklares ved opptakssamtale dersom søknaden blir godkjent.

Vurderingen av egenerfaring bygger på søkerens evne til å omgjøre egne erfaringer til noe nyttig for andre, gjennom spørsmål som omhandler hva man har lært av egen erfaring, hvordan man har kommet seg ut av problemer eller lever med problemer, og hvordan å yte hjelp og støtte på bakgrunn av dette. For å yte hjelp og støtte må søkeren være i stand til å uttrykke seg muntlig og kommunisere på en forståelig måte.

Formelle opptakskrav

Utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid bygger på fagbrev som helsefagarbeider på videregående nivå. Har du nevnt utdanning er du kvalifisert for opptak. Kvalifiserer du ikke på bakgrunn av utdanning har du krav til å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til formelle opptakskrav kommer krav om egenerfaring og ytterligere opptakskrav.

Krav om dokumentasjon ved formell opptak er vitnemål fra relevant utdanning.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dette gjelder for søkere som ikke har fullført videregående opplæring eller søkere som har utdanning fra andre land enn Norge, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret. Søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse blir gitt individuell behandling, og det er derfor avgjørende at søkeren kan redegjøre for hvilken erfaring og annet som taler for at søkeren har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre studiet. Dette gjøres i søknadsskjemaet under “motivasjonsbrev” og i opptakssamtalen.

Realkompetansevurderingen bygger på generell kompetanse og modenhet på nivå med læringsutbyttebeskrivelser for fagbrev som helsefagarbeider. Realkompetansevurderingen vil se på den kompetansen søkeren har opparbeidet seg gjennom utdanning, opplæring/kurs, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter og annet.

Opptakskomitéen vurderer hva som anses som relevant realkompetanse og vektlegger hvordan søkerens bakgrunn og muligheten for å gjennomføre utdanningen. Dersom søknaden blir godkjent, gjennomføres det en opptakssamtale som blir den endelige vurderingen før vedtaket om opptak fastsettes.

Søkere må kunne dokumentere opplæring og arbeidserfaring. Dokumentasjonen kan ha form av kursbevis, kompetansebevis, fagbrev, sertifikater og arbeidsattester, vitnemål, karakterutskrifter, egenproduserte tekster eller arbeider, muntlige framstillinger/presentasjoner, praktiske øvelser og tester.

Ytterligere opptakskrav

Personlig egnethet

I henhold til personlig bakgrunn og sykdomshistorie bør søkeren:

 • være minst ett år rusfritt
 • opplyse om søkeren er for tiden i et behandlingsforløp
 • kunne ta avstand til egen sykdomshistorie

Følgende forventer vi av søkeren og er en forutsetning til å kunne utøve erfaringskonsulentrollen:

 • evne til kommunikasjon og føre åpen dialog
 • stabilitet over tid, mtp. det å kunne stå i et praksisforhold
 • samarbeid og evne til å tilpasse seg en arbeidsplass
 • lytte til andre menneskers behov og evne til å legge egen historie og erfaring i bakgrunn når hensiktsmessig

Språkkrav

Jf. §2-1 forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, må søkere kunne forstå og kommunisere på norsk muntlig og skriftlig for å oppnå læringsutbyttet. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere tilfredsstillende språkkunnskaper ved å fremlegge:
a. bestått test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten») eller
b. avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med resultat B2 eller høyere på alle vurderinger, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 26.

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Se §9 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Politiattest

Søkere trenger ikke legge ved politiattest i søknadsskjema. Politiattest sendes først etter godkjent opptak ved fagskolen, eller om spesifikt forespurt fra fagskolen. Søkere med eventuelle merknader på politiattesten kan ta dette opp i opptakssamtalen.

Søkere med merknader på politiattesten, som kan hindre deltakelse i praksisopplæringen, kan likevel søke om å gjennomføre teoriemnene og avlegge praksisopplæringen ved et senere tidspunkt.

Fagskolen skal kreve fremlagt politiattest som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, jf. helsepersonelloven § 20a, helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Studenten innhenter politiattest, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Merknader på politiattesten kan medføre utestenging etter denne forskriftens § 5-2, jf. fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3. Dersom det foreligger dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten som kan påvirke vurderingen av opptakssøknaden har studenten selv ansvar for å fremlegge dette. Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Studenter som ikke legger frem politiattest i henhold til fagskoleloven § 27 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3, eller ikke legger frem dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten, har ikke rett til å delta i praksisopplæringen. Se nærmere reguleringer om dette i fagskolens forskrift § 5-4. Vedtak om utestengelse fra praksis treffes av lokal klagenemnd ved fagskolen.


Søknadsvurdering

Prioritering av søkere

Søkere som tilfredsstiller opptakskravene vil bli prioritert ut i fra evnen til å kommunisere ut i fra egenerfaring, samt relevant yrkeserfaring fra helse- og sosialtjenester og varigheten på dette. Gjennomføring av intervju med hver enkelt søker danner grunnlaget for prioritering.

Venteliste

Antall studenter som skal tas opp per studentkull fastsettes av fagskolens administrasjon. Søkere utover dette antallet som oppfyller vilkårene i fagskolens forskrift § 2-1 får tilbud om plassering på venteliste, rangert etter dato for mottak av fullstendig søknad og dokumentasjon. Dersom studieplasser blir frigjort, vil søkere som er satt på venteliste få tilbud om studieplass, etter rangeringen nevnt i forrige punktum. Tildeling av studieplass til søkere på venteliste kan skje frem til første fellessamling.


Forutsetninger og utstyrskrav

Krav om utstyr

Studenter må disponere egen PC med tilgang til internett og dokumentverktøy. Studenter må også ha tilgang til videokamera, mikrofon og høyttaler på enten PC, nettbrett eller telefon til å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og møter over nett.

Vi kan anbefale gratis programmet Apache Open Office eller Kostnadsfritt Microsoft Office Online som dokumentverktøy, men det er opp til den enkelte student. Gode skriveprogrammer er nyttig til arbeidet med eksamensoppgavene. Fagskolen vil kunne gi en innføring av skriveprogrammene i forbindelse med eksamensskriving.


Finansiering og kostnader

Semesteravgift

Semesteravgiften er for tiden 600 kr. pr. semester. I tillegg til semesteravgiften kommer utgifter til eventuell reise og opphold ved samlinger, og innkjøp av pensum, som studenten dekker selv.

Studieavgiften blir brukt til skolens utgifter i forbindelse med undervisningsmateriale, studentbevis o.l. Betalt studieavgift er et formelt krav for å kunne avlegge eksamen. 

Semesteravgift betales via innlogging i læringsplattformen Lifter.

Lånekassen

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er godkjent av NOKUT og gir dermed studentene rett til lån og stipend hos Lånekassen. Vær også oppmerksom på at dersom du ikke er norsk statsborger, er over 45 år, har en funksjonsnedsettelse, får mye fravær i utdanningen, har andre spesielle forhold eller ved endringer i utdanningen kan dette påvirke hvilken støtte du kan få. Les mer på Lånekassens hjemmesider.

Studenter ved fagskolen har rett til basisstøtte og lån til skolepenger. Basisstøtten utbetales som et lån, men dersom du ikke bor hos dine foreldre, har inntekt/formue under grensene og består utdanningen (dvs. beståtte studiepoeng) blir 40 % av basisstøtten omgjort til stipend automatisk. Satser vil kunne variere fra år til år. 

Studenter som tar utdanningen på deltid tar det første året 10 studiepoeng på høstsemesteret, og 15 studiepoeng på vårsemesteret. Det andre året tar de 15 studiepoeng på høstsemesteret og 20 studiepoeng på vårsemesteret. Dermed får deltidsstudenter ingen støtte første semester, 50 % støtte andre semester, 50 % støtte tredje semester, og 67 % støtte fjerde semester. Eksakt beløp vurderes individuelt av Lånekassen på bakgrunn av studiebelastning og studieperiode.

Frist for søknad om støtte for hele året eller kun høstsemesteret er 15. november.  Frist for søknad om støtte vårsemester er 15. mars.  

For å søke lån og stipend les mer på Lånekassens hjemmesider.  

KBT Fagskole registrerer oppmøte hos Lånekassen ved semesterstart. Henholdsvis i august og i januar.


Godskriving og fritak

Bestemmelser for godskriving og fritak følger av fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Etter søknad kan det gis fritak for emner som inngår i utdanningen, på grunnlag av annen dokumentert utdanning og kompetanse. Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om godskriving for, og må være på samme eller nært beslektet fagområde og nivå. Med emne menes minste resultatbærende enhet som det gis karakter for, som gir uttelling i form av studiepoeng og som føres på vitnemålet. Det vurderes om søker har oppnådd samme læringsutbytte som kreves i bestått utdanning/emne.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning fastsetter at minst 30 av. studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget må være avlagt ved fagskolen, for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning. Det er dermed ikke anledning til å gi godskriving for 30 studiepoeng eller mer. Beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning skal innpasses som del av utdanningen med samme antall studiepoeng.

Søknader om innpassing og fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende omfang og innhold og oppnådd likeverdig læringsutbytte i emnet eller emnene som studenten ønsker godskrevet, og sendes fagskolen innen en frist som gjøres kjent for studentene ved tilbud om studieplass. Eksempler på relevant dokumentasjon er vitnemål, kursbevis, attester eller arbeidsmappe. Søknaden sendes til fagskole administrasjonen senest tre uker etter opptak. Vurdering om godskriving og fritak gjøres av opptakskomiteen. Vedtak fattes av rektor.


Klagerett og klageorganer

Klager sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Du kan lese om rutiner for klagebehandling i menyen på høyre side under klagenemd.


Vidoeo og informasjonsmateriale

Videoen er et opptak fra informasjonsmøtet vi holdt den 1. mars 2024. Presentasjonen er delt inn i :
Del 1: Om KBT Fagskole og om erfaringskonsulentrollen
Del 2: Om erfaringskonsulentutdanningene – innhold og omfang
Del 3: Om søkeprosessen – opptakskrav, søknadsfrister og søknadsskjema

Læringsplattform Lifter


Ved KBT Fagskole benytter vi læringsplattformen Lifter. Ved hjelp av Lifter sørger vi for at kommunikasjon mellom fagskolen og studentene vil være enkelt, raskt, trygg og oversiktlig. Lifter er et viktig redskap i vår nettbaserte utdanning og gjør digital oppfølging og veiledning av studentene mulig. Oppgaver og innleveringer vil hovedsakelig leveres på Lifter, og lærere vil gi studentene tilbakemeldinger og vurderinger her. Videre blir det lagt ut pensum, annen relevant litteratur og lærematerial, samt forelesningsopptak.

Via Lifter kan undervisere og ansatte ved KBT Fagskole kommunisere med studentene både ved direkte meldinger til den enkelte studenten og felles beskjeder til den samlede klassen og grupper. Studentene kan i tillegg kommunisere seg imellom i eget læringsrom, ved for eksempel å stille spørsmål, utveksling av notater etter gruppearbeid eller dele læremidler og ressurser.

Kun personer som er registrert som student, underviser eller ansatte ved KBT Fagskole får tilgang til Lifter. Studentene vil få tilgang og opplæring ved semesterstart.

Styret KBT Fagskole

Organisasjonskart

Tekstplakat: Organisasjonskart for KBT Fagskole 2023
Oragniseringen av KBT Fagskole: Styret for KBT Fagskole – Rektor – Administrativ stab – Utdanningsansvarlige i studieretningene

Styret 2023-2024

Håkon Steen2. nestleder Mental Helse NorgeStyreleder
Audun PedersenSeniorrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune Styremedlem
Astrid WeberErfaringskonsulent m/ master i praktisk kunnskapStyremedlem
Nancy SkjetneVara, Astrid Weber
Ottar NessProfessor i rådgivningsvitenskap v/ NTNU institutt for livslang læringStyremedlem
Johannes SigurdsonVara, Ottar Ness
Bjørn BrattSeniorkonsulent hos PriosStyremedlem
Lars Ove MoeProsjektleder hos PriosVara, Bjørn Bratt
Camilla DahleStyremedlem
Mickael SommersethVara, Camilla Dahle
Anne HirrichFørstekonsulent KBT FagskoleAnsattrepresentant
Silje JørgensenInformasjonsmedarbeider KBT FagskoleVara, ansattrepresentant
2 x studentrepresentanter fra aktuell utdanningsår blir valgt av studentene på første ukesamling

Styret 2022-2023

Dagfinn BjørgenStyreleder
Håkon SteenNestleder
Audun Pedersen Styremedlem
Astrid WeberStyremedlem
Gustav GundersenStyremedlem
Ottar NessStyremedlem
Hans Henrik NørholmStyremedlem
Nora LerenStudentstyrerepresentant
Anita WalstadVara studentrepresentant

Kvalitetssikring og utvikling

Sist oppdatert 13.11.2023


Klagenemd

Klagenemnda skal sikre studentenes rettsikkerhet. Enkeltvedtakene betyr ofte mye for studentene. Derfor er det viktig at de har mulighet til å få vurdert en sak i to omganger. Kravene om at det skal finnes en jurist i nemnda, og at juristen alltid må være med i saksbehandlingen, skal sikre at saken behandles riktig etter lover og regler. Les mer på Nokut.

Sist oppdatert 8. desember 2022


Rett til klage

Følgende bestemmelser i Fagskolens forskrift gir rett til klage:

 • § 2-1 og § 2-2 om opptak
 • § 2-3 om godskriving og fritak
 • § 3-3 om permisjon og tilrettelegging
 • § 3-5 om tap av studieplass
 • § 4-6 om tap av studieplass etter avsluttende vurdering og eksamen
 • § 4-7 om trekk og forfall til eksamen mv.
 • § 4-9 om klage over formelle feil ved eksamen m.m
 • § 4-10 om rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting
 • § 5-1 om annullering av eksamen m.m.
 • § 5-2 om utestenging og bortvisning
 • § 5-3 om utestenging etter vurdering av skikkethet
 • § 5-4 om utestenging fra praksis som følge av straffbare forhold etter fagskoleloven § 27 (politiattest)
 • § 6-2 om kvaliteten på undervisning, lærer og læringsmiljø

Klagebehandling

Henvendelser og klage sendes skriftlig til fagskole@kbtkompetanse.no adressert til rektor ved fagskolen. Rektor innhenter skriftlig vurdering av klageforholdet fra den instans som traff beslutningen.

Les om hvordan du kan oversende en klage. Alt om tidsfrister, klageinstans og prosedyrer finnes i vedlegget for “rutiner for klagebehandling”:

Du kan også ta kontakt med studentombud. KBT Fagskole har inngått avtale med Trøndelag høyere yrkesfagskole om felles studentombud:


Relevante lover og forskrifter

 1. Fagskoleloven
 2. Fagskoleforskriften
 3. Fagskoletilsynsforskiften
 4. Studietilsynsforskriften
 5. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved KBT fagskole

Avhengig av hvordan fagskolen er organisert må fagskolen også følge: forvaltningsloven, politiregisterloven, arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og aksjeloven. Les mer på Lover og forskrifter | Nokut

Utdanningens oppbygning – utdanning for erfaringskonsulenter

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter


På denne siden ser du en kort oppsummering av utdanningens innhold.
Studieoppstart høsten 2023: 21. august
Sist oppdatert 17. juli 2023

Last ned studieplanen

I studieplanen finner du en detaljert beskrivelse av faglig innhold og utdanningens oppbygning. Tidligere studieplaner finner du nederst på siden.


Utdanningen kort oppsummert

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng. Dette innebærer totalt 1500 arbeidstimer. Undervisningen foregår primært via nett, med mulighet for fysisk oppmøte i undervisningslokalene i Trondheim.

Utdanningen for erfaringskonsulenter ble akkreditert av NOKUT desember 2019.

Undervisning
– 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
– 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
– 3 samlinger per semester. En oppstartsamling og to samlingsuker (man-fre)

Veiledning
Obligatorisk gruppeveiledning i hvert emne i faste veiledningsgrupper. Individuell veiledning ved etterspørsel. Avtales med skoleveileder.

Praksis
– 270 timer fordelt på 12 uker pr. semester
– ca. 22,5 timer pr. uke fortrinnsvis tirsdag, onsdag og fredag
– 1 oppstartssamtale og 2 vurderingssamtaler pr. semester med praksisveileder, skoleveileder og student

Heltid på 1 år
Teoriemner og praksisemner går parallelt.

Deltid på 2 år
Teoriemner på første studieåret og praksisemner på andre studieåret.

Enkeltemner
Du kan velge å ta enkeltemner, så lenge de tas i rekkefølge av planlagt læringsprogresjon. Se forkunnskaper i hvert enkelt emne.

Kostnader
Studieavgift pr. semester 600 kr.

Studenten stiller selv med utgifter til litteratur og ved evt. reise/opphold til samlingene.

Eksamen og tilrettelegging
Se generell informasjon om eksamen og tilrettelegging.

Læringsplattform
Vi benytter læringsplatformen Lifter. Som student får du tilgang til denne under Min sider.

Emner

EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp)
Innføringsemne i erfaringskonsulentrollen.

Sentrale tema: Livskriser, etisk teori og problemstillinger, samarbeidsutfordringer, Recovery orienterte praksiser, relasjonskompetanse, arbeidslivets rammer, kommunikasjon, familie- og nettverksarbeid, holdningsutvikling, handling og dømmekraft o.m.m.

EK004P Praksisemne I (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp)
Innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder.

Sentrale tema: Kognitive perspektiver, brukeren i sentrum, tverrprofesjonelt samarbeid, brukerinvolvering, traumer og traumeinformert brukerstøtte, sosialt psykisk helse- og rusarbeid, veiledningspedagogikk o.m.m.

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp)
Innføring i organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk.

Sentrale tema: Juridiske rammer og lovverk, samarbeidsbasert forsknings- og utviklingsarbeid, erfaringer/dysfunksjoner/muligheter, tradisjoner og oppbygning, kontrollkommisjon og ombudsordning o.m.m.

EK005P Praksisemne II (15 sp)
Yrkesrettet opplæring ved et praksissted.


Teori og praksis

Teoriemnene går parallelt med praksisemnene. Hensikten med dette er å koble erfaringene fra praksis inn i teoriemnenes læringsaktiviteter og litteratur, og å bruke teorien inn i praksisen. Dette skal gi sammenheng mellom emnene, føre til en helhetlig kompetanse, samt å gi studenten bedre forståelse av teori. Rekkefølgen på emnene er satt med hensyn til at studenten skal begynne med det mest grunnleggende, og kontinuerlig progresjon på både faglig nivå og vurderingskrav utover i studiet som sikrer at studentenes kompetanse bygges opp gradvis.

Læringsmålene for praksisemnene er utarbeidet på bakgrunn av teoriemnene. På denne måten får studenten en sammenhengende læringsprosess, som sikrer progresjon fra emne til emne, og at det totale læringsutbyttet henger sammen. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så lenge det totale antallet timer og tidspunkt for eksamen overholdes. Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Studentene kan bruke egen arbeidsplass som praksissted, men plikter da å opplyse om at de ønsker dette ved opptakssamtalen slik at fagskolen kan undersøke muligheten og tilrettelegge for dette med praksisstedet.


Pensum og litteratur

I undervisningen vil det bli brukt fagstoff fra en litteraturliste som er tilpasset hvert enkelt teoriemne. Pensumet skal likevel sees i sin helhet og kan anvendes på tvers av emnene. Endringer i pensum kan forekomme og endelig pensumliste blir gjort tilgjengelig ved emnestart. Litteraturlisten består av obligatorisk pensum og anbefalt pensum.

I den grad det er mulig skannes og legges litteraturen ut på læringsplattformen Lifter. Dersom studenter ønsker papirutskrift vil fagskolen være behjelpelig med dette. Fagskolen gir studentene en innføring i aktuelle nettressurser. Utover dette vil studentene selv stå for innkjøp av obligatorisk litteratur, som for eksempel bøker.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv, og derfor vil også studentene ta del i å utvikle kunnskap gjennom individuelle refleksjonsnotater fra teori og praksis, med hverandre gjennom erfaringsutveksling fra praksis og gjennom gruppearbeid i de teoretiske emnene. Studentene tar selv ansvar for å samle refleksjonsnotater fra gruppearbeid til egen mappe.

Tidligere studieplaner


Læringsutbytte – utdanning for erfaringskonsulenter

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er et yrkesrettet utdanningstilbud som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv. Utdanningen skal bidra til å utdanne reflekterte yrkesutøvere med et godt kompetansegrunnlag, og som er i stand til å møte de utfordringer som allerede finnes i dag, og i tiden fremover innenfor tiltak og tjenester for mennesker med psykiske lidelser og rus.

Hvert emne har egne læringsmål, som du kan lese om her.


Overordnede læringsutbyttebeskrivelser for hele utdanningen

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om historiske tradisjoner og utviklingen av erfaringskonsulentens ulike roller.

-har innsikt i ulike kunnskapsperspektiver innen psykisk helse og rus.

-har innsikt i erfaringsbaserte kunnskapstradisjoner og posisjoner.

-har kunnskap om norske helse- og velferdstjenesters tradisjoner og oppbygning.

-har kunnskap om recovery og recoveryorienterte tjenester.

-kan oppdatere sin kunnskap om forståelser av psykisk helse og rusproblemer.

-har innsikt i tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering.

-har kunnskap om menneskerettigheter, levekår og rettigheter som borger.

-har kunnskap om kommunikasjon og mellommenneskelige og terapeutiske relasjoner.

-har kunnskap om familie og nettverksarbeid.

-har innsikt i pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven.

Ferdigheter

Studenten:

-kan anvende etisk refleksjon og forståelse i egen fagutøvelse.

-kan identifisere egne problemer fra andres og egen sårbarhet, og kan anvende metoder for egenomsorg i yrkesrollen.

-kan anvende recoveryprinsipper i samarbeidet og i bidrag til utvikling av recoveryorienterte praksiser.

-kan anvende erfaringsbasert kunnskap i ulike samarbeidsrelasjoner.

-kan anvende helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak i bedringsprosesser for å bedre livskvalitet.

-kan anvende kunnskap om gjeldende lovverk praksis, samt anvende relevant lovverk for å bistå brukere/pasienter og pårørende.

-kan reflektere kritisk om andres fagutøvelse i samarbeid med ulike yrkesgrupper.

-kan anvende kommunikasjons- og relasjonskompetanse i samarbeid med bruker/pasient og pårørende, uavhengig av bruker/pasients alder, kjønn, kulturell/etnisk/sosial bakgrunn og helsetilstand.

Generell kompetanse

Studenten:

-har forståelse for betydningen av levekår og hvordan det påvirker hverdagslivet.

-har forståelse for hva de ulike erfaringskonsulentrollene innebærer, herunder juridiske rammer, ansvar, oppgaver, etiske prinsipper, begrensninger og rollens bidrag til samfunns- og tjenesteutvikling.

-har utviklet handlings- og beredskapskompetanse, juridisk tenkning og rettssikkerhet for å kunne gi medmennesker nødvendig støtte og omsorg og ivareta brukerens/pasientens autonomi.

-har forståelse og respekt for brukeres/pasienters og pårørendes oppfatning av psykisk helse, rus, livssituasjon og meninger ang. løsninger.

-forstår hvilke faktorer som påvirker livskvalitet hos personer med alvorlige og langvarige psykisk helseutfordringer og/eller rusproblemer.

-har utviklet en etisk grunnholdning i samspill med brukere/pasienter, pårørende og fagfolk.

-har utviklet god relasjonskompetanse med forståelse for hva som bidrar til en positiv og likeverdig relasjon og hva som kan bidra til ubalanse i makt og kontroll.