Permisjon og endring i studieomfang

Oppdatert 11. oktober 2021


Hva er det og hvordan søker jeg permisjon?

Permisjon betyr at studenter ved fagskolen kan ta pause fra utdanningen og gjenoppta denne ved et senere tidspunkt for å fullføre. Begrunnet skriftlig søknad og eventuell dokumentasjon fra sakkyndig som begrunner søknaden, sendes til fagskole@kbtkompetanse.no. Fagskolen må bekrefte mottatt henvendelse innen 5 virkedager.

Når kan jeg søke om permisjon?

Permisjon kan innvilges dersom tungtveiende grunner gjør det nødvendig, herunder ved sykdom, innkalling til førstegangstjeneste, i forbindelse med fødsel og omsorg for barn eller annet. For mer informasjon om rettigheter og plikter om permisjon, se fagskolens forskrift § 3-3 og fagskoleloven §28.

Hva innebærer innvilget permisjon?

Ved innvilget permisjon av teoriemner får studenten ikke godkjent obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester og må derfor tas på nytt. Dette betyr at studenten etter endt permisjon må delta i obligatorisk aktivitet for det gjeldende emne, og forholde seg til gjeldende pensum og undervisning.  Med obligatoriske aktiviteter menes det her krav og oppgaver i de emnene du søker permisjon fra som for eksempel oppmøtekrav. Fullførte og beståtte emner inngår ikke i permisjonssøknaden. De vil fortsatt være registrert som fullført og bestått. 

Ved innvilget permisjon av praksisemner kan studenter få godkjent avlagte praksistimer og fullføre manglende praksistimer etter endt permisjon. Oppnådde timer må være skriftlig godkjent fra praksissted og fagskolen.  

Det er mulig å søke om permisjon for enkeltemner så lenge disse er tatt i studiets planlagte oppbygging. Dette innebærer f.eks. at det kun kan søkes om permisjon for enkeltemne EK003T om studenten har fullført og bestått emnene EK001T og EK002T.

Permisjon innvilges som regel med ett semester. Det vil si om du får innvilget permisjon for vårsemester 2020, tar du opp studiet vårsemester 2021.  

Eksempel 1 
Heltidsstudent – fullført og bestått høstsemester (25 sp). Studenten kan søke om permisjon for hele vårsemesteret (35 sp) og kan få innvilget permisjon på følgende premisser:  

Praksis: Kan få godkjent fullførte praksistimer for tidsrommet 1.januar til innvilget permisjonsdato. Manglende praksistimer må fullføres påfølgende vårsemester. 

Teoriemnene: Kan ta pause fra teoriemnene gjeldende vårsemester. Må fullføre obligatorisk aktivitet, samt følge aktuelt pensum og undervisning påfølgende vårsemester. 

Eksempel 2 
Deltidsstudent – fullført og bestått høstemne EK001T (10 sp). Studenten kan søke om permisjon for hele vårsemesteret og kan få innvilget permisjon på følgende premisser: 

Teoriemnene: Kan ta pause fra teoriemnene EK002T og EK003T gjeldende vårsemester. Må fullføre obligatorisk aktivitet, samt følge aktuelt pensum og undervisning påfølgende vårsemester. 

Praksis: Går som planlagt. Praksisemne EK004P på kommende høstsemester og EK005P på neste vårsemester. 

Eksempel 3 
Deltidsstudent – fullført og bestått høstemne EK001T (10 sp) og våremne EK002T (10 sp). Studenten kan søke om permisjon for teoriemnet EK003T og kan få innvilget permisjon på følgende premisser: 

Teoriemnene: Kan ta pause fra teoriemne EK003T gjeldende vårsemester. Må fullføre obligatorisk aktivitet, samt følge aktuelt pensum og undervisning påfølgende vårsemester. 

Praksis: Går som planlagt. Praksisemne EK004P på kommende høstsemester og EK005P på neste vårsemester. 

Endring av studieomfang

Ved opptak i høst blir studenter registrert på enten deltids- eller heltidsstudiet. Det er mulig å endre fra heltid til deltid frem til 1. oktober. Studenten sender skriftlig beskjed til fagskole@kbtkompetanse.no. Fagskolen må bekrefte skriftlig innen 5 virkedager.  

Grunnet praksisordningen ved heltidsstudiet må fagskolen vurdere om studenten kan oppnå læringsutbytte og krav til praksistimer ved søketidspunktet. Det vil derfor være fordelaktig å søke så tidlig som mulig slik at studenten kan begynne tidsnok i praksis. Studenten må kunne vise til relevant praksissted samt oppgi kontaktperson for praksisavtalen. Etter mottatt søknad vil fagskolen opprette dialog med både student og praksisveileder for å avklare praksissituasjonen og eventuelt inngå praksiskontrakt. Fagskolen må ta kontakt innen 5 virkedager. 

Det er ikke mulig å endre studieomfang etter fristen er gått ut, med mindre det foreligger grunn som fagskolen kan vurdere som unntak (f.eks. koronarelaterte årsaker). Fristen for å søke er i så fall 1. mars. 

Eksempel 1 

Er du registrert på heltidsstudiet ved opptak i høst kan du søke om å endre til deltidsstudiet innen 1. oktober. Du vil i så fall avlegge eksamen i teoriemne EK001T gjeldende høst, og gjennomføre praksis og eksamen i praksisemne EK004P påfølgende høst. 

Eksempel 2 

Er du registrert på heltidsstudiet på vårsemesteret, og har fullført eksamen i EK001T og EK004P, kan du ikke endre til deltidsstudiet. Du må i så fall søke om permisjon for vårsemesteret.