Nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter ved KBT Fagskole

KBT Fagskole er i sitt tredje år som organisasjon og vil feire det tredje kullet av erfaringskonsulenter sommeren 2023. Siden høsten 2021 har studenter og ansatte ved fagskolen jobbet for å opprettholde kontakten gjennom et nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter – alumnusnettverket. Ordet «alumnus» kommer fra latin og betyr «tidligere elev», og flertall for alumnus er «alumner» (språkrådet.no).

Nettverkssamling 26. april!

Tema arbeidsliv og arbeidsmarked engasjerer sterkt blant studentene og arbeidsgruppen inviterer derfor til nettverkssamling den 26. april med tema «Erfaringskonsulentstudenten ut i arbeid – jobbsøking, lønn og fagorganisering».

Vi får besøk av blant annet to IPS-jobbspesialister som vil fortelle hvordan de jobber som IPS-spesialist og vil også gi praktiske tips og råd om arbeidsmarked og jobbsøking. I fellesskap vil vi reflektere hvordan en erfaringskonsulent kan passe inn i en slik stilling.

En representant fra Fagforbundet Trondheim kommer på besøk for å snakke om det å organisere seg som erfaringskonsulent. Forbundet vil gi tips til eventuelle lønnsforhandlinger en kan møte i arbeidshverdagen og hvordan fagforbundet kan bistå deg i saker, f.eks. kontraktsforhandlinger.

Det er beregnet god tid for dialog under samlingen slik at alumner kan stille spørsmål og få tips og råd fra foredragsholderne, samt kan reflektere i fellesskap. Samlingen arrangeres fysisk i Trondheim hvor det serveres lunsj, og samlingen avsluttes med en felles middag. Det faglige programmet under nettverkssamlingen kan følges digitalt. Se programmet på Facebook-arrangementet.

Hva er alumnusnettverket?

Nettverket er for tidligere studenter ved KBT Fagskole som har fullført utdanning eller avlagt minst 10 studiepoeng. Dette tilsvarer minst ett fullført emne. Med nettverket ønsker fagskolen sammen med studentene å

 • være en sosial og faglig møteplass for studenter også etter endt utdanning
 • være et bindeledd mellom fagskole og tidligere studenter
 • være en arena for erfaringsdeling og -utveksling mellom studentene
 • bidra til utviklingen av erfaringskonsulentyrket
 • kunne presentere ny kunnskap som er relevant for erfaringskonsulentrollen
 • bidra til personlig og faglig utvikling

Som medlem får du relevante nyheter fra fagskolen samt invitasjoner til kurs og nettverkssamlinger via e-post:

 • invitasjon til 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • kurs og seminar til en sterk redusert pris

For å organisere det sosiale og faglige innholdet i arrangementene er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av tidligere studenter, og en kontaktperson fra fagskolen.

Hvem er arbeidsgruppen?

Arbeidsgruppen ble opprettet desember 2021 med 4 engasjerte erfaringskonsulentstudenter og to fagskoleansatte. Januar 2023 ble arbeidsgruppen utvidet til 8 medlemmer som består av tidligere studenter fra både kull 2021 og kull 2022.

Kull 2020-2021: El Ri Flatås, Renate Gust Waage, Veronica Winther
Kull 2021-2022: Andrea Nilsen, Beathe Marie Redergård, Christoffer Robinson, Yvonne Vornes, Anne Louise Wolff

Bildet viser medlemmene i arbeidsgruppen for 2023, fra venstre: Renate Gust Waage, Anne Louise Wolff, El Ri Flatås, Christofer Robinson, Yvonne Vornes og Andreas Nilsen (Mangler: Beathe Marie Redergård)

En felles motivasjon for medlemmene i arbeidsgruppen er at de ønsker å skape et nettverk hvor studenter kan dele erfaringer med hverandre, slik som Yvonne sier:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

En annen motivasjon er å gi muligheter for videreutvikling slik som Renate er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

Etter fullført erfaringskonsulentutdanning er det flere som får jobb gjennom praksisplassen, fortsetter jobben hos inneværende arbeidsgiver, eller velger videreutdanning. Arbeidsmarkedet og jobbsøkingsprosessen kan være krevende, og ikke alle kommer seg ut i jobb rett etter fullført utdanning. Nettverket skal være et tilbud for å opprettholde faglig kontakt og bidra til videre faglig utvikling slik at tomrommet ikke bli for stort etter utdanningen. Det er slik Christoffer er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å kunne bidra til at tidligere studenter fremdeles kan ha tilhørighet til et fagmiljø. Det er også sosialt og lærerikt, og det utfordrer meg også på noen områder.»

Arbeidsgruppen har overordnet ansvar for å arrangere nettverkssamlingene, men alle alumner kan bidra, f.eks. sende ønsker om konkrete kurstilbud, holde innlegg eller presentere på nettverkssamlingen. Arbeidsgruppen kan kontaktes på Messenger Facebook, eller på epost via Alumnus login på fagskolens nettside. Du kan også kontakte KBT Fagskole.

Hva gjør arbeidsgruppen?

Vervet i arbeidsgruppen blir honorert, men det forutsetter en betydelig frivillig innsats av medlemmene. Arbeidsoppgavene er variert og skapes av medlemmene i arbeidsgruppen. Overordnet gjør medlemmene i arbeidsgruppen følgende:

 • Planlegger og organiserer 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • Formidler informasjon til tidligere studenter via Facebook-gruppen «Alumnus Nettverk KBT Fagskole»
 • Bidrar til å lage spørreundersøkelse for tilbakemelding og evaluering av nettverket
 • Går gjennom resultatene av spørreundersøkelsen
 • Kartlegger behov og ønsker for kurs og videre utdanning

Medlemmene i arbeidsgruppen tar på seg ulike roller og arbeidsoppgaver og utfyller hverandre. Slik skapes det en dynamikk i gruppen hvor hvert medlem kan bidra med det de selv tenker er viktig og får rom til å gjøre noe med dette. For eksempel ønsker El Ri å bidra med en god porsjon egenerfaring, slik som hun beskriver her:

«Når det gjelder mitt bidrag til alumnus er det å lære bort og bli mer stødig i rollen som erfaringskonsulent i samarbeid med pasient/brukere og fagfolk. Hvordan en kan bidra med økt følsomhet i et samarbeid handler mye om hvor vi står i oss selv. Jeg har selv brukt mye tid på å lære meg metoder for å slappe mer av i sosiale settinger, og være aktivt lyttende fra et sted i meg som alltid er hvilende og avslappet. Dette er et element som jeg føler er svært viktig for å skape et trygt handlingsrom mellom meg som erfaringskonsulent og pasient/bruker.»

For Renate er også perspektivet på videreutvikling viktig og tenker hun selv kan bidra både som veileder og motivator, slik som hun gir uttrykk for her:

«Jeg håper jeg bidrar med kunnskap og forslag til utviklingsmuligheter og at jeg kan bidra til å sette veien for flere EKer ut i jobb. Kanskje også veilede litt, og jeg håper jeg er en motivator og en som gir noe til arbeidsgruppen.»

Det er flere organisasjonsoppgaver som medlemmene utfører, som for eksempel å organisere planleggingsmøtene og komme med forslag til innhold i nettverkssamlingene. Andre oppgaver er å opprette kontakt med relevante foredragsholder, slik som blant annet Christoffer har gjort i forbindelse med nettverkssamlingen i april 2023:

«Mitt bidrag kan alltids diskuteres, men jeg føler at jeg gjør meg tilgjengelig for andre og jeg ønsker å ta del i oppgaver som kan tilrettelegge for andre. Et konkret bidrag jeg har fått til i det siste er at jeg har fått tak i en jobbspesialist som er villig til å dele noen ord på nettverkssamlingen.»

Et annet konkret bidrag har vært av Yvonne som opprettet en Facebook-gruppe for alumner:

«Jeg har laget FB gruppe, og prøver å legge ut ting der som kan være nyttig for nettverks medlemmene.»

Arbeidsgruppen er motivert til å realisere forslag som har kommet inn via spørreundersøkelsen fra januar 2023, for eksempel: erfaringsutveksling mellom studentene, synliggjøre arbeidsgruppen og hva de gjør, faglig innhold av foredragsholdere, erfaringer fra arbeidslivet, jobbtips, kurs, sosiale aktiviteter, og møte fysisk som å dra ut å spise middag.

Hva har skjedd i nettverket siden 2021?

Desember 2022 opprettet arbeidsgruppen en privat Facebook-gruppe for alumner ved KBT Fagskole med følgende beskrivelse:

Her kan vi dele erfaringer, stille spørsmål, hjelpe og støtte hverandre. Legge ut innlegg for å dele kunnskap og bevissthet innenfor fagfeltet vårt! Er ikke så mange regler foruten om god folkeskikk og respekt!
Bilde viser forsiden av facebook gruppen "Alumnus nettverk kbt fagskole". Design av Yvonne Vornes
Bildet viser forsiden av Facebook-gruppen “Alumnus nettverk KBT Fagskole”. Design av Yvonne Vornes (student kull 2021)

Videre har arbeidsgruppen arrangert nettverkssamlinger, og alumner har fått tilbud om ulike kurs for faglig påfyll.

Nettverkssamlinger

Samlingene arrangeres i samme stil som undervisningen ved KBT Fagskole. Det vil si at det er et digitalt opplegg med mulighet til å delta fysisk i skolens undervisningslokaler i Trondheim.

I desember 2021 ble det arrangert en digital fagsamling med tema «Hva skaper de gode studentlivene? – i et Recovery- og brukermedvirkningsperspektiv», med foredragsholder Siri Bjaarstad, prosjektleder for IME-prosjektet i Trondheim. I tilknytning av Siris presentasjonen arbeidet alumner i refleksjonsgrupper og samlingen ble avsluttet med en felles diskusjon og relevans for erfaringskonsulenten.

I mai 2021 arrangerte arbeidsgruppen en fagsamling med tema «Erfaringskonsulenten utendørs». Ann Mari Romul, daglig leder i foreningen Power – På rett vei holdt innlegg om hvordan de jobber for et rusfritt ettervern for rusavhengige og deres pårørende. I etterfølgende samtale deltok Stian W. Pedersen som var tilknyttet prosjektet om utendørsterapi i Trøndelag. Alumner ble invitert til å drøfte og reflektere hvordan erfaringskonsulenter kan bruke naturen i eget arbeid.

Bilde viser Stian W. Pedersen (venstre) og Ann Mari Romul (høyre) som presenterer på fagsamling for KBT Fagskole alumner, tema “Erfaringskonsulenten utendørs”.

I november 2022 inviterte arbeidsgruppen til samling med tema «Arbeidslivet etter fullført utdanning», hvor tidligere studenter delte sin erfaring med hvordan de har blitt møtt som erfaringskonsulent på sin arbeidsplass.

Kurs

Alumner får tilbud om å delta på kurs enten gratis eller til sterkt redusert pris. Hittil har alumner fått mulighet til å delta på kurs om journalføring, IMR – Illness Management Recovery og Recoverykurs 2.

Bilde viser deltakere som samarbeider om en case-oppgave på kurs i journalføring.

Videre utvikling av alumnusnettverket

KBT Fagskole er motivert til å følge opp forslag som har kommet inn fra alumner i spørreundersøkelsen fra januar 2022, som for eksempel å dele informasjon om relevante stillingsannonser, invitere til nye forelesninger og legge til rette for arbeids- og karriereveiledning slik at studenter finner relevante jobber og kan søke om jobbsøketips.

Fra høsten 2023 får KBT Fagskole en ny utdanning – sosialt entreprenørskap. I den forbindelse vil fagskolen utvikle nettverket slik at det blir flere nettverksgrupper. Det vil si å ha en arbeidsgruppe for erfaringskonsulentutdanningen og en for sosialt entreprenørskap som vil planlegge nettverkssamlingene.

Samtidig blir alumner uavhengig utdanningsbakgrunn invitert til alle samlingene, kurs og aktiviteter. Hovedfokus skal være å bidra til personlig og faglig videreutvikling, samt å skape mulighetsrom for studenter.

International experience exchange – education for peer support

Over the past 10 years, various training concepts have been developed for Peer Supporters (and similar) in several countries in Europe. Although there are different concepts and cultures, the core competence is built on experience. EX-IN in Germany has a training program for what they call experts through experience. 

In March 2022, we met the boardmembers of EX-IN and we talked about their work, how the training they provide works and what kind of role and position peer support has in both Norway and Germany. In November KBT Vocational school went on a study tour to experience EX-IN’s teaching in practice. 

Peer Supporters in Norway and Germany 

The profession of Peer Support workers is fairly new in Europe, and still under development. There are different terms, as for example Peer support worker, peer supporter or expert through experience.

Although many have an idea of ​​what the profession entails, there is still a long way to go before we have a common understanding throughout society. Everyone knows what a teacher or an engineer is, even though within the title they can have many different tasks, fields and ways of working. And the understanding of this is relatively similar almost wherever you are in the world. 

Peer Support work becoming recognized as professional

In Germany it seems that Peer Support work is regarded as assistance, but not yet qualified as professional. With their training programme, EX-IN want to facilitate people to do their jobs as well as possible. 

In Germany, there are strict rules for who can work in psychiatry, and it has only been a couple of years since Peer Support workers were recognized as a professional group that can work in the field. 

In Norway, we know that Peer Support workers and Peer Supporters have a variation of different tasks, and that some almost have to create their own job description. Nevertheless, in Norway we have a lot of good things going on in the work to get the profession more established. 

Pioneering work in both countries 

Both EX-IN and the Norwegian training for Peer Supportare quite new and it needs a forward thinking and continous developing. An exchange of experience helps a lot in this work.

We discovered that EX-IN and KBT have many similarities in our training programme. For example that the students/course participants use their experiences actively during the training, through dialogue and group tasks. And that we believe that experience and profession must be in equal dialogue to get better services. Though we have different types of training programs.

May learn from each other even if we have different approaches 

EX-IN’s courses consist of a lot of self-development, coping with life and learning how to use your experiences to help and support others with similiar experience. EX-IN don’t call it a Peer Support worker, but an “expert through experience”. In that sense, they equate them with professionals. They are experts through their experience, while the skilled worker is an expert through his professional competence. 

When first consultant Anne and headmaster Karl Johan were on a study tour this autumn, they were able to take part in one of 12 training modules. In this way, they gained first-hand knowledge of how EX-IN’s teaching program works. 

What did we learn from the experience exchange? What insights did we get? 

Compared to the teaching at KBT Vocational School there seems to be a bit mote focus on diagnosis at EX-IN. That approach is different from the study program in the vocational school. Basic knowledge of diagnoses is one thing, but there’s a balance how to use it. Also timing for this is relevant. We want the resources found in each individual to be the focus, and not the labels. A trained Peer Support worker from KBT will not be a therapist in the clinical and traditional sense. 

But there are of course lessons for us to learn from how course participants at EX-IN experience the training. The participants became much involved in the course and somehow forced them to get in touch with their story and to learn how to share it.

Also the personal presentation of their story and the background of diagnosis made it more believable and real. What we may learn from this is to gain inspiration for how to activate and involve our students personal experience in the lectures.

Similarities to our education was the use of activating the participants in groupwork and tasks. High focus on reflection based training and dialogue. 

Why is international collaboration important to KBT Vocational School? 

KBT Vocational school still has a distinctive education compared to what we know of other education and training programs. The higher vocational education for Peer Support Workers is not a life management course, though students do report on growth and selv-development. It seems to be meaningful.

There is a need to develop more pedagogy in the area of ​​educating and training Peer Support workers. It is therefore essential to exchange experiences and knowledge across the field.

After 2 and a half years of teaching, KBT is og course still developing. By collaborating with others who offer various forms of training for experience consultants, we can exchange experiences to mutual benefit – not least for future students, and for Peer Support as a profession.

Sterkere sammen: Erfaringssentrum og KBT Fagskole

Før sommeren fikk studentene ved KBT Fagskole besøk av generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen og organisasjonsrådgiver Andrea Holst fra Erfaringssentrum. De presenterte nyttige tips til grensesetting og hvordan å skape et godt samarbeid med andre ansatte. Dette skapte fruktbare samtaler i undervisningsrommet.

I etterkant svarte Torbjørn på et skriftlig intervju hvor han uttaler hva Erfaringssentrum synes om utdanning og opplæring av erfaringskonsulenter, og om samarbeidet med KBT Fagskole.

Ta vare på erfaringskonsulentene

Erfaringssentrum er en interesseorganisasjon for aktører innen erfaringskonsulentutviklingen i Norge, og som Torbjørn beskriver ønsker de at:

«Erfaringskonsulentene i Norge skal ha det bra på jobb, og de skal føle seg trygge i rollen sin som erfaringskonsulent. Det er også viktig at erfaringskonsulentene får gode møteplasser og at bruken av erfaringskonsulenter i tjenestene er kvalitetssikret.»

I tillegg til å jobbe for gode vilkår og trygge rammebetingelser i tjenestene er det viktig å ta vare på erfaringskonsulentene og sørge for god videreutvikling. Torbjørn understreker at:

«Erfaringssentrum og KBT Fagskole gjør nybrottsarbeid, og det er viktig at vi bidrar til at erfaringskonsulenter blir trygge i rollene sine. Dette kan vi gjøre gjennom gode veiledningsopplegg og oppfølging av erfaringskonsulenter etter endt opplæring.»

En viktig del av utdanningen ved KBT Fagskole er tett oppfølging og veiledning av en fast skolekontakt, som styrker opplæringen i rolleforståelse, øve på dialog og å identifisere faglige og personlige problemstillinger. Studentene møtes til gruppeveiledning og har mulighet for individuell veiledning. Praksisarbeidet blir fulgt opp av en praksisansvarlig ved fagskolen, samt tre vurderingssamtaler med student, skolekontakt og praksisveileder per praksisperiode.

Videreutvikle utdanningstilbud

Torbjørn forteller at Erfaringssentrum stiller seg positivt til utdanning av erfaringskonsulenter:

«Det er viktig for oss i Erfaringssentrum at opplæringene er nyttig for studentene og at de opplever at de er tryggere i rollen etter at de har fullført opplæringen.»

I august begynner det tredje kullet med studenter ved KBT Fagskole og mye har skjedd siden oppstarten i 2020. Utdanningsløpet og innholdet har blitt tilpasset på bakgrunn av studenters tilbakemelding og fruktbare diskusjoner med studentrepresentantene. Et utvalg av studenter møtes tre ganger i løpet av et semester for å drøfte hvordan klassen opplever for eksempel undervisning, klassemiljø og praksis.

Erfaringssentrum er en støttespiller for fagskolen, og gir nyttige innspill til aktuelle tema og saker på feltet, samt aktualisering av litteratur. Torbjørn utdyper at for Erfaringssentrum er det viktig:

«Dialog med studentene og ha muligheten til å følge med på hvordan opplæringene utvikler seg over tid. For oss er det viktig å samarbeide om videreutvikling av opplæringstilbud, samt samarbeide for å sikre at det opprettes flere erfaringskonsulentstillinger. Det kan også være positivt å samarbeide om gode praksisløp der det er aktuelt i opplæringsløpene.»

Fullført studie og veien videre

Som nyutdannet og arbeidssøkende kan det være utfordrende å vite hvor du skal begynne å lete. Spesielt etter å ha vært i utdanningsboblen krever det en omstillingsevne for å komme videre i løpet. Torbjørn har konkrete anbefalinger til deg som ønsker å jobbe som erfaringskonsulent:

«Vær proaktiv, kontakt kommunen du bor i og hør om de har erfaringskonsulenter. Send åpne søknader og ikke gi deg selv om du får avslag verken en, to eller tre ganger.»

Uansett om du har påbegynt eller fullført utdanningen ved fagskolen er mulighetene mange. For enkelte fortsetter reisen til enda en utdanning for å fordype seg ytterligere, for andre er det rett ut i arbeidslivet. For eksempel fikk Tobias jobb gjennom praksisplassen, og Veronica fikk både tilbud om jobb og var motivert til å studere videre. Her kan du høre på intervju med de: Veien videre – KBT Fagskole

Viktig er at du reflekterer rundt dine egne ønsker og mål for veien videre. I løpet av utdanningen har du fått innsikt i ulike måter å jobbe som erfaringskonsulent. Vi håper at dette har gitt deg en bedre forståelse for hvor du kan fungere godt som erfaringskonsulent.

Benytt nettverket rundt deg. KBT Fagskole tilbyr et Alumnus-nettverk for studenter etter endt utdanning. I dette nettverket blir det arrangert nettverkssamlinger og workshops med faglig påfyll. Også Erfaringssentrum kan være en god støttespiller på veien videre.

Andrea-Holst-og-Torbjorn-Mohn-Haugen-Erfaringssentrum
Andrea og Torbjørn heier på erfaringskonsulenten og er tilgjengelig for en samtale når du ønsker det.

Erfaringssentrum kan bistå deg

Du kan støtte arbeidet til Erfaringssentrum ved å melde deg inn som medlem, og slik bidra til å skape et nettverk for erfaringskonsulenter, som Torbjørn utdyper slik:

«Som medlem av Erfaringssentrum får en rabattert pris på den nasjonale konferansen for erfaringskonsulenter og er med på å støtte utviklingen av rollen som erfaringskonsulent i Norge. I tillegg får man tilgang til våre veiledningsopplegg og kursrabatter vi etter hvert begynner å få. Vi er også veldig opptatt av at medlemmene våre skal kunne få utvikle egne nettverk, prosjekter og annet. Her støtter vi både i planlegging og gjennomføring.»

Selv om du ikke er ansatt som erfaringskonsulent eller enda er student kan du benytte deg av tilbudet fra Erfaringssentrum. Torbjørn sier:

«Uansett om du har gått eller ikke gått KBT fagskole er vi alltid tilgjengelige for en prat. Praten er ofte starten på mer oppfølging eller drøfting rundt hva personen trenger for å få det bra på jobb, eller få seg en jobb.»

Studiestart og tredje kull erfaringskonsulenter

KBT Fagskole ser frem til offisiell studiestart den 22. august og er spent på de nye studentene og deres bakgrunn og ambisjoner.

Deltakelse fra Erfaringssentrum har blitt et fast innslag ved KBT Fagskole. I 2021 deltok styreleder Monika Nordhus under studieavslutningen og presenterte Erfaringssentrum, samt ga nyttige innspill til veien videre som erfaringskonsulent i arbeidslivet.

Erfaringssentrum kommer tilbake til studieoppstart august 2022 for å hilse på det tredje kullet erfaringskonsulenter. Frem til da anbefaler Torbjørn til de nye studentene å være oppmerksom og ikke frykte for å gjøre feil:

«Lytt, lær og spør, spør mye! og tørr å gjøre feil.»

KBT Fagskole takker Torbjørn for samtalen og vi ser frem til flere fruktbare samtaler i tiden fremover. Også lykke til med veien videre og nytt semester til tidligere og nye studenter!

Samhandling mellom fagskolene og karriereveiledningsapparatet 

Nettverkssamling for Trøndelags fagskoler 30. mars

I 2018 ble det slått fast at fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning i samsvar med lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. På bakgrunn av dette har Trøndelag fylkeskommune opprettet Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag (heretter Arena for hyu). Koordinert av Ståle Ertzgaard ved seksjon tilbud og integrering.

Arena for hyu er et samlingspunkt for fagskolene i Trøndelag. Formålet er å bygge nettverk mellom skolene, bidra til felles utviklingsarbeid og synliggjøring av skolene og høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Per i dag deltar 15 fagskoler i Arena for hyu. Totalt 28 representanter fra fagskolene deltok på vårens nettverkssamling den 30. mars 2022. 

Rektor Karl Johan Johansen ved KBT Fagskole presenterer utdanningen for erfaringskonsulenter til representanter fra fagskolesektoren i Trøndelag.
KBT Fagskole var vert for vårens samling. Rektor Karl Johan Johansen presenterer her utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rusarbeid til Trøndelags fagskolesektor. (Bilde: Silje Margrethe Jørgensen)

Arbeidslivsrelevans i fokus for fagskoleutdanningen 

Utgangspunkt for vårsamlingen var tema arbeidslivsrelevans. Fagskolene har nemlig en nær relasjon til arbeidslivets parter og i fagskoleloven § 4 er det forankret at:

“Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.” 

For å oppnå dette blir det i en nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning vektlagt å samarbeide mellom fagskolene, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter. Dette innebærer at arbeidslivets parter, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og politikere skal samarbeide med fagskolene gjennom representasjon i styrer, råd og utvalg og andre samarbeidsorganer. Arena for hyu er en møteplass hvor slikt samarbeid kan bli utviklet. 

Videre er det slått fast at fagskolene skal aktivt synliggjøre høyere yrkesfaglig utdanning slik at bedrifter og virksomheter kan utarbeide en rekrutterings- og kompetansepolitikk med fagskolen som aktør.

Utvikle samarbeid med karriereveiledningsapparatet 

Under vårens samling deltok representanter fra Trøndelags karriereveiledningsapparat.  De presenterte arbeidet med å veilede personer rundt utdannings- og karrierevalg. For fagskolene er det relevant å få innblikk i hvem de potensielle søkerne til utdanningene er. Slik kan utdanningene fortløpende bli tilpasset forespørsel og behov.  

Randi Kristin Svarva fra Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for utdanning og kompetanse, presenterte karriereveiledning i grunnopplæringen fra 8.-13. trinn. Hun beskrev oppbyggingen av karriereveiledningstjenesten på skolene som er en lovpålagt kjerneoppgave. Rammeverket for karriereveiledningen omfatter 8 kriterier som blant annet elevens møte med arbeidsliv og arbeidstakere, arbeidslivserfaring, møte med høyere utdanning og personlig veiledning. Her kan fagskolesektoren bidra med å synliggjøre arbeidslivsrelevans gjennom utdanningstilbudene. 

Bjørnar Hafstad fra NAV Trøndelag, skulle presentere Trøndelagsmodellen, som har til hensikt å redusere utenforskap og dekke arbeidskraftsbehovet i Trøndelag. Ambisjonen med modellen er å få ungdommer som står i arbeidsledighetskøen til å starte på et fagbrevløp. Målgruppen er arbeidssøkere under 30 år, men også ordinære søkere i voksenopplæringen og kandidater med avbrutte lærekontrakter. En fagskoleutdanning kan gi personer i denne målgruppen mulighet til å komme ut i arbeidslivet igjen. I tillegg til formell kompetanse kan søkere nemlig bli vurdert på grunnlag av realkompetanse.

Sissel Hunderi fra Karrieresenteret Trøndelag presenterte karriereveiledningstilbudet som har kontor i Namsos, Verdal og Trondheim. Karrieresenteret er en del av Trøndelag fylkeskommune under avdeling Utdanning, seksjon regional kompetanse. Senteret fungerer som ressurs og kompetansesenter for andre aktører innen karriereveiledningsfeltet i Trøndelag, som for eksempel kurs og undervisning i NAV, å bidra i kompetanseforum, samt bistå henvendelser fra utdanningsinstitusjoner. Karrieresenteret vil være en aktuell og sentral rådgiver for fagskolesektoren. 

Fagskolerepresentantene opplevde besøket av karriereveiledningsapparatet svært relevant, og ønsker å invitere de til fremtidige samlinger. Vi ser frem til videre dialog og samarbeid!

Vårsamling Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag
Randi Kristin Svarva (venstre) fra Trøndelag fylkeskommune, avdeling for utdanning og kompetanse, og Sissel Hunderi (høyre) fra Karrieresenteret Trøndelag, forteller hva et godt rammeverk for god karriereveiledning innebærer. (Bilde: Anne Hirrich)

Ønsker flere aktører fra arbeidslivet til neste Arena for hyu 

Gjennom samtaler og gruppearbeid ble det tydelig at representantene fra fagskolene ønsker mer av temaet arbeidslivsrelevans. På samlingen brukte vi Mentimeter som verktøy for å få innblikk i hva som er viktig for dem som jobber i fagskolesektoren.

Flere uttrykte interesse for å møte aktører fra arbeidslivet. På spørsmålet: “Hvilke tema ønsker du deg til neste samling?”, skrev én:

“Ta inn representanter fra arbeidslivet og politikere på en utvidet Arenasamling”

Å fremme flere stemmer fra arbeidslivet er nyttig for fagskolene og for satsing og utvikling av utdanning i Trøndelag. Ved å løfte stemmene vil det gi et mer helhetlig bilde av behov og etterspørsel.

Men det er like viktig at fagskolesektoren blir synliggjort for arbeidslivet. I plenum ble det drøftet at fagskoleutdanningen trolig er for lite kjent. Som én skrev i tilbakemeldingene på Mentimeter:

“Sektoren er, dessverre, fortsatt for lite kjent i samfunnet; fagskolen må synliggjøres.”

Synliggjøring av fagskolesektoren betyr å formidle hvilken verdi og nytte en fagskoleutdanning har for arbeidsgivere, men også for studentene.

Å synliggjøre studenters erfaring

Samarbeid med arbeidslivet er viktig for målrettet kompetanseutvikling. Men det er studentene som kan si noe om opplevelsen av å ta fagskoleutdanning samt erfaringene med arbeidslivet etter fullført og bestått utdanning. Det er dermed ønskelig med flere studentstemmer på fremtidige samlinger.

Flere åpne spørsmål ble stilt i løpet av samlingen: Har studentene fått relevant jobb? Hvordan ble de møtt i arbeidslivet med en fagskoleutdanning i bakgrunnen? Hvordan er overgangen til annen utdanning? Som én av fagskolerepresentantene foreslo på Mentimeter, bør utdanningssektoren og karriereveiledning arbeide med:

“Formidling om hva skjer etter videreutdanningen.”

Panelsamtale om "Fagskoleutviklingen i Norge"
Panelsamtale om “Fagskoleutviklingen i Norge” med utviklingsleder Elin Kolden fra Tröndelag høyere yrkesfagskole (venstre), rektor Heidi Munthe-Kaas fra Folkeuniversitetet, tidligere fagskolestudent Maria Kenza Hlimi (midten) og studierådgiver Anne Hirrich (høyre) fra KBT Fagskole. (Bilde: Preben Hegland)

Veien videre for fagskolestudenter

Etter fullført fagskoleutdanning finnes det flere muligheter enn rett ut i arbeidslivet. I gruppesamtalene drøftet fagskolerepresentantene tema utdanningsmobilitet og hvilken plass fagskoleutdanning har i utdanningssektoren. I tilbakemeldingen på Mentimeter skrev én at de har et ønske om:

“Gode overganger til universitets- og høyskolesektoren.”

Dette er et relevant tema å følge opp videre. For noen studenter frister det nemlig å fortsette med utdanning, som for eksempel bygge på med en annen fagskoleutdanning eller en bachelorutdanning på universitetet. Fagskoleutdanning gir studiepoeng, og dermed mulighet til å søke om fritak fra ett eller flere emner på universitet og høyskole. Du kan lese utfyllende om fagskoleutdanning på NOKUT sine hjemmesider.

Kanskje blir tema for neste samling utdanningsmobilitet?

Les om tidligere Arena-samlinger

September 2021 Hvordan kan de høyere yrkesfaglige utdanningene i Trøndelag spille hverandre bedre? – KBT Fagskole

September 2020 Oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag – KBT Fagskole

Praksis gir gjensidig læring for student og praksisveileder 

KBT Fagskole på praksisbesøk ved Aktivitetssenteret 31B i Oslo 

Undertegnede har besøkt KBT Fagskole praksisstudent Heidi Øverland som er i praksis på Utviklingssenter for psykisk helse og rustjenester (heretter UPR). Hun har praksis tilknyttet et utviklingsprosjekt ved Aktivitetssenteret 31 B (heretter 31B), som er under fornyelse og forandring. Begge ligger i Enhet mestring psykisk helse og rus for Bydel Gamle Oslo. 31B ble etablert i 1980 som Norges første aktivitetssenter.  

Lærerikt å ha praksis på ulike steder 

Utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved KBT Fagskole består av tre teoriemner og to praksisemner. Praksisemnene er utdanningens praksisperiode á 12 uker. I praksis skal studentene koble erfaringene fra praksis med teori som undervises ved fagskolen.

Heidi begynte i praksis ved 31B i januar og har lært mye siden. I høst var Heidi i praksis i Lillestrøm kommune i Familliestøtte og Psykisk helse, under Linda Finholt Sigvaldsen. Heidi sier at det er lærerikt å ha praksis på to forskjellige steder:

“Jeg lærer mye av å ha vært på to forskjellige plasser. Det er ulike tilbud med ulike tilnærminger og rutiner. Jeg tenker at jeg får et godt innblikk i hvordan erfaringskonsulenter kan bli brukt forskjellig”.  

Erfaringskonsulenter jobber ulike steder i helse- og velferdssystemet og arbeidsoppgavene kan derfor variere. Heidi forteller at variasjon i praksisperioden får frem flere sider og ferdigheter ved henne:

“Jeg har jobbet direkte sammen med deltakere hvor relasjonsbygging er sentralt. Og med tanke på min egenerfaring og med det jeg lærer fra fagskolen, kan jeg gi råd til kollega. Jeg tenker det kan bidra til å styrke recoverytilnærmingen.”

I undervisningen møter studentene ulike tema og områder som skal forberede de til erfaringskonsulentrollen. For eksempel vies mye tid til å lære om samspill mellom bruker, pårørende og kollegaer. Herunder tema om makt, språk, grenser, etikk, stigma og kommunikasjon.

Veileder Mirabel Nguyen (venstre) og student Heidi Øverland (høyre) har gitt en omvisning av lokalene i Aktivitetssenteret 31B. Bilde: Anne Hirrich

Studentene bidrar til å friske opp det faglige 

Mirabel Nguyen er erfaringskonsulent og startet selv som praksiselev fra Erfaringsskolen på UPR. Og har jobbet på UPR siden april 2021. Hun er praksisveileder til Heidi. Mirabel har tidligere vært veileder for en annen erfaringskonsulent, og forteller at det er lærerikt å ha studenter på arbeidsplassen:

“Jeg anser studentene som kollegaer og vi lærer mye av hverandre. Studentene oppdaterer meg for eksempel på fagstoff og hva som rører seg i Recovery verden, og bringer inn friske innspill som en god påminner.”

Fagkonsulent Connie Vena har jobbet siden 2005 ved 31B og stiller seg også positivt til erfaringsutvekslingen med studentene og forteller at de har erfaring med dette fra før av:

“Vi har hatt studenter fra Erfaringsskolen to ganger tidligere, og vi kommer til å fortsette med det.  Vi er heller ikke fremmed for å ta inn studenter fra KBT Fagskole senere, forstår at dere har litt forskjellig tilnærming og det er interessant.” 

Erfaringskonsulentrollen bygger på en recoveryorientert tilnærming ved at brukeren skal gis styring i eget liv og at hjelpen som ytes har utgangspunkt i brukerens ønsker og meninger. I undervisningen blir det vektlagt tema om recovery, empowerment og recoveryorienterte tjenester og praksiser.

Fagkonsulent Connie Vena viser lavterskel galleriet hvor deltakere kan henge opp egne eller andres kunstverk for uken.
Fagkonsulent Connie Vena viser lavterskel galleriet hvor deltakere kan henge opp egne eller andres kunstverk for uken. På tavla henger blant annet referat fra et møte med deltakerrådet hvor det står: “Vi er 31B og vi kan lære av andre, la oss inspirere av andre. Stjele gode ideer av andre. Andre kan lære av oss.” Bilde: Anne Hirrich 

Gi faglig og personlig støtte til hverandre 

Erfaringskonsulenter arbeider ofte i tverrfaglige team eller som eneste erfaringskonsulent på et sted. Heidi og Mirabel understreker at det gir trygghet å ha hverandre som erfaringskonsulenter på arbeidsplassen. De kan drøfte situasjoner som oppstår med deltakere, men også å organisere aktiviteter sammen kan være hjelpsom forteller Mirabel:

“Det er en god støtte å ha Heidi som kollega. Det er noen å dele erfaringene, og utfordringer fra erfaringskonsulentyrket med. Litt sånn likesinnede.”

Erfaringskonsulenter kan også fungere som “sosiale brobyggere” mellom bruker og tjenesteyter. De skal bidra til å fremme brukerperspektivet, brukermedvirkning og brukerinvolvering i tjenestene. Mirabel har observert at det å ha en erfaringskonsulent og studenter ved 31B påvirker deltakerne:

“Det gir håp til deltakerne, deltakerne opplever å bli hørt og sett fra et annet ståsted, fra en annen vinkel.”

I undervisningen blir studentene introdusert til tjenestekultur, tverrfaglig samarbeid i team, organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og arbeidslivets spilleregler.

Utenfor Aktivitetssenteret 31B.
Utenfor Aktivitetssenteret 31B. Deler av lokalene mot gaten skal pusses opp fremover. Bilde: Anne Hirrich

Videreutvikling med inspirasjon fra andre aktører  

31B er et bydekkende lavterskel tilbud for voksne som trenger et aktivitetstilbud på dagtid. Aktivitetene har i mange år hatt hovedfokus på det kunstneriske, som maling, grafikk, tegning og musikk. Fremover skal det i tillegg bli mer fokus på turer og trening. Connie forteller at de har utnyttet de to siste årene godt og det vil skje en del endringer fremover:

“Noen av lokalene mot gaten skal pusses opp og vi skal også male og få innretninger som demper støynivået i Salen. Deltakerne har gitt innspill og forslag i disse prosessene.”  

Å inkludere deltakerne i videreutviklingen av tilbudet bidrar til å styrke deres tilknytning til stedet. I mars var ansatte og deltakere fra 31B på studietur til Sagatun Brukerstyrt Senter. Heidi var med på studieturen og forteller at:

“Det har vært inspirerende å se reell brukermedvirkning i praksis. De ansatte på Sagatun skaper sammen med deltakerne aktiviteter, som igjen skaper engasjement og tilknytning, og mobilisering av egne ressurser. Jeg er motivert til å jobbe selv i denne retningen.” 

Ved et tilfelle oppdaget Mirabel et kurs om hverdagsglede via Rådet for psykisk helse i sosiale media og meldte seg på og fullførte det på eget initiativ:

“Det virket interessant og relevant for arbeidet jeg gjør som erfaringskonsulent og meldte meg straks på. Da jeg oppdaget hvor relevant kurset kan være for mennesker jeg møter i jobben min, ble det til at arbeidsgiver valgte å finansiere kurslederkurset.”

I undervisningen blir studentene forberedt på å finne relevant informasjon og kunnskap om recoveryorienterte praksiser og tilbud, samt holde seg faglig oppdatert.  

Lærer gjennom å observere og bidra til kursutvikling 

Hverdagsglede kurset er et åpent tilbud for alle Oslos innbyggere, og holdes på 31B. Heidi deltar som observatør for å lære hvordan å koordinere og fasilitere:

“Jeg lærer mye av å observere, selv om jeg også gjerne skulle deltatt selv som kursleder. Det kan være vanskelig å holde seg tilbake.”  

Mirabel, Heidi og en av bydelens psykologer Julia Røisland jobber for tiden med å tilpasse kurset til innbyggernes og deltakernes behov. Her er det viktig med tilbakemeldinger fra kursdeltagerne som tidligere har deltatt på kursene. Mirabel understreker viktigheten:

“Som erfaringskonsulent, uavhengig hvilket nivå, er det alltid viktig å evaluere det vi skaper og gjør sammen. Slik at det treffer bedre, det gagner de som trenger det, gir større nytteverdi og ikke minst ressursforvaltning.”

I løpet av utdanningen arbeider studentene hyppig i grupper og øver seg på å reflektere og drøfte etiske dilemma, konflikter og grensesetting. Slik trener studentene åpen dialog under trygge rammer.

De uunnværlige fysiske møtene  

Det er godt å ha muligheten til å besøke hverandre igjen etter to år med fysisk tilbakeholdenhet. Og selv om KBT Fagskole har hovedsakelig nettbasert undervisning er det viktig med nærhet til studenter og praksisveiledere. Dette styrker oppfølging og dialog mellom partene. 

Vi ser frem til å besøke flere praksissteder fremover og bli enda bedre kjent med arbeidet de gjør og oppleve studentene i praksis. 

Hjertelig takk til Mirabel, Heidi og Connie for tiden deres, og deltakerne som serverte en nydelig lunsj! Aktivitetssenteret og galleriet har egen facebookside hvor en kan følge med på når det skjer aktiviteter og utstillinger.  

Aktivitetsrommet er bare en liten del av hele 31B. Rommet er godt utstyrt med bordtennis, billiard, kjøkken og matservering, langbord, bøker og tavle som viser oversikt av kommende arrangementer.
Aktivitetsrommet er bare en liten del av hele 31B. Rommet er godt utstyrt med bordtennis, billiard, kjøkken og matservering, langbord, bøker og tavle som viser oversikt av kommende arrangementer. Bilde: Anne Hirrich

KBT Fagskole flytter 2 etasjer opp


Mandag 6. september har KBT Fagskole flyttesjau, og vil være utilgjengelige på e-post og telefon.

Fra tirsdag 7. september finner du oss i 4. etasje i Sorgenfriveien 9, Trondheim. Der får fagskolen blant annet et større klasserom. Velkommen opp i 4.-etasjen!

Studiestart august 2021


Studieplasser fylt opp

Arbeidet med opptaket er nå avsluttet og ledige studieplasser er fylt opp. Søkere som har blitt tatt opp og har takket ja til studieplass er registrert. Søkere som ennå står på venteliste får mulighet til studieplass dersom det blir ledige plasser grunnet f.eks. frafall ved studiestart. Venteliste får endelig svar i midten av august.

Vi ønsker å takke alle som har søkt og vist interesse i vår utdanning. Hvis du ikke har fått tildelt studieplass hos oss håper vi du finner noe annet lærerikt samt fortsetter å følge oss. Du kan for eksempel følge med på aktivitetsoversikten hos KBT Kompetanse. Kanskje vi sees på kurs eller seminar?

KBT Fagskole ønsker nye og gamle studenter velkommen til studiestart!

Vi har sendt ut e-post om studiestart, pensum og undervisning. Hvis du ikke har mottatt e-post fra KBT Fagskole kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon. Sjekk også søppelposten.

Hvis du skal gå praksis fra høsten av ber vi deg å svare på et par spørsmål innen mandag 16. august:


EDIT: Er du usikker på hvor du kan ha praksisplass, kan du se på oversikten over tidligere praksisplasser ved KBT Fagskole. Dette kan gi deg en pekepinn hvilke typer bedrifter kan være aktuell. Har du allerede svart på spørsmålene, og situasjonen din har endret seg, kan du svare på nytt.