Bilde fra klasseromsundervisning ved KBT Fagskole

Nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter ved KBT Fagskole

KBT Fagskole er i sitt tredje år som organisasjon og vil feire det tredje kullet av erfaringskonsulenter sommeren 2023. Siden høsten 2021 har studenter og ansatte ved fagskolen jobbet for å opprettholde kontakten gjennom et nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter – alumnusnettverket. Ordet «alumnus» kommer fra latin og betyr «tidligere elev», og flertall for alumnus er «alumner» (språkrådet.no).

Nettverkssamling 26. april!

Tema arbeidsliv og arbeidsmarked engasjerer sterkt blant studentene og arbeidsgruppen inviterer derfor til nettverkssamling den 26. april med tema «Erfaringskonsulentstudenten ut i arbeid – jobbsøking, lønn og fagorganisering».

Vi får besøk av blant annet to IPS-jobbspesialister som vil fortelle hvordan de jobber som IPS-spesialist og vil også gi praktiske tips og råd om arbeidsmarked og jobbsøking. I fellesskap vil vi reflektere hvordan en erfaringskonsulent kan passe inn i en slik stilling.

En representant fra Fagforbundet Trondheim kommer på besøk for å snakke om det å organisere seg som erfaringskonsulent. Forbundet vil gi tips til eventuelle lønnsforhandlinger en kan møte i arbeidshverdagen og hvordan fagforbundet kan bistå deg i saker, f.eks. kontraktsforhandlinger.

Det er beregnet god tid for dialog under samlingen slik at alumner kan stille spørsmål og få tips og råd fra foredragsholderne, samt kan reflektere i fellesskap. Samlingen arrangeres fysisk i Trondheim hvor det serveres lunsj, og samlingen avsluttes med en felles middag. Det faglige programmet under nettverkssamlingen kan følges digitalt. Se programmet på Facebook-arrangementet.

Hva er alumnusnettverket?

Nettverket er for tidligere studenter ved KBT Fagskole som har fullført utdanning eller avlagt minst 10 studiepoeng. Dette tilsvarer minst ett fullført emne. Med nettverket ønsker fagskolen sammen med studentene å

 • være en sosial og faglig møteplass for studenter også etter endt utdanning
 • være et bindeledd mellom fagskole og tidligere studenter
 • være en arena for erfaringsdeling og -utveksling mellom studentene
 • bidra til utviklingen av erfaringskonsulentyrket
 • kunne presentere ny kunnskap som er relevant for erfaringskonsulentrollen
 • bidra til personlig og faglig utvikling

Som medlem får du relevante nyheter fra fagskolen samt invitasjoner til kurs og nettverkssamlinger via e-post:

 • invitasjon til 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • kurs og seminar til en sterk redusert pris

For å organisere det sosiale og faglige innholdet i arrangementene er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av tidligere studenter, og en kontaktperson fra fagskolen.

Hvem er arbeidsgruppen?

Arbeidsgruppen ble opprettet desember 2021 med 4 engasjerte erfaringskonsulentstudenter og to fagskoleansatte. Januar 2023 ble arbeidsgruppen utvidet til 8 medlemmer som består av tidligere studenter fra både kull 2021 og kull 2022.

Kull 2020-2021: El Ri Flatås, Renate Gust Waage, Veronica Winther
Kull 2021-2022: Andrea Nilsen, Beathe Marie Redergård, Christoffer Robinson, Yvonne Vornes, Anne Louise Wolff

Bildet viser medlemmene i arbeidsgruppen for 2023, fra venstre: Renate Gust Waage, Anne Louise Wolff, El Ri Flatås, Christofer Robinson, Yvonne Vornes og Andreas Nilsen (Mangler: Beathe Marie Redergård)

En felles motivasjon for medlemmene i arbeidsgruppen er at de ønsker å skape et nettverk hvor studenter kan dele erfaringer med hverandre, slik som Yvonne sier:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

En annen motivasjon er å gi muligheter for videreutvikling slik som Renate er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

Etter fullført erfaringskonsulentutdanning er det flere som får jobb gjennom praksisplassen, fortsetter jobben hos inneværende arbeidsgiver, eller velger videreutdanning. Arbeidsmarkedet og jobbsøkingsprosessen kan være krevende, og ikke alle kommer seg ut i jobb rett etter fullført utdanning. Nettverket skal være et tilbud for å opprettholde faglig kontakt og bidra til videre faglig utvikling slik at tomrommet ikke bli for stort etter utdanningen. Det er slik Christoffer er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å kunne bidra til at tidligere studenter fremdeles kan ha tilhørighet til et fagmiljø. Det er også sosialt og lærerikt, og det utfordrer meg også på noen områder.»

Arbeidsgruppen har overordnet ansvar for å arrangere nettverkssamlingene, men alle alumner kan bidra, f.eks. sende ønsker om konkrete kurstilbud, holde innlegg eller presentere på nettverkssamlingen. Arbeidsgruppen kan kontaktes på Messenger Facebook, eller på epost via Alumnus login på fagskolens nettside. Du kan også kontakte KBT Fagskole.

Hva gjør arbeidsgruppen?

Vervet i arbeidsgruppen blir honorert, men det forutsetter en betydelig frivillig innsats av medlemmene. Arbeidsoppgavene er variert og skapes av medlemmene i arbeidsgruppen. Overordnet gjør medlemmene i arbeidsgruppen følgende:

 • Planlegger og organiserer 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • Formidler informasjon til tidligere studenter via Facebook-gruppen «Alumnus Nettverk KBT Fagskole»
 • Bidrar til å lage spørreundersøkelse for tilbakemelding og evaluering av nettverket
 • Går gjennom resultatene av spørreundersøkelsen
 • Kartlegger behov og ønsker for kurs og videre utdanning

Medlemmene i arbeidsgruppen tar på seg ulike roller og arbeidsoppgaver og utfyller hverandre. Slik skapes det en dynamikk i gruppen hvor hvert medlem kan bidra med det de selv tenker er viktig og får rom til å gjøre noe med dette. For eksempel ønsker El Ri å bidra med en god porsjon egenerfaring, slik som hun beskriver her:

«Når det gjelder mitt bidrag til alumnus er det å lære bort og bli mer stødig i rollen som erfaringskonsulent i samarbeid med pasient/brukere og fagfolk. Hvordan en kan bidra med økt følsomhet i et samarbeid handler mye om hvor vi står i oss selv. Jeg har selv brukt mye tid på å lære meg metoder for å slappe mer av i sosiale settinger, og være aktivt lyttende fra et sted i meg som alltid er hvilende og avslappet. Dette er et element som jeg føler er svært viktig for å skape et trygt handlingsrom mellom meg som erfaringskonsulent og pasient/bruker.»

For Renate er også perspektivet på videreutvikling viktig og tenker hun selv kan bidra både som veileder og motivator, slik som hun gir uttrykk for her:

«Jeg håper jeg bidrar med kunnskap og forslag til utviklingsmuligheter og at jeg kan bidra til å sette veien for flere EKer ut i jobb. Kanskje også veilede litt, og jeg håper jeg er en motivator og en som gir noe til arbeidsgruppen.»

Det er flere organisasjonsoppgaver som medlemmene utfører, som for eksempel å organisere planleggingsmøtene og komme med forslag til innhold i nettverkssamlingene. Andre oppgaver er å opprette kontakt med relevante foredragsholder, slik som blant annet Christoffer har gjort i forbindelse med nettverkssamlingen i april 2023:

«Mitt bidrag kan alltids diskuteres, men jeg føler at jeg gjør meg tilgjengelig for andre og jeg ønsker å ta del i oppgaver som kan tilrettelegge for andre. Et konkret bidrag jeg har fått til i det siste er at jeg har fått tak i en jobbspesialist som er villig til å dele noen ord på nettverkssamlingen.»

Et annet konkret bidrag har vært av Yvonne som opprettet en Facebook-gruppe for alumner:

«Jeg har laget FB gruppe, og prøver å legge ut ting der som kan være nyttig for nettverks medlemmene.»

Arbeidsgruppen er motivert til å realisere forslag som har kommet inn via spørreundersøkelsen fra januar 2023, for eksempel: erfaringsutveksling mellom studentene, synliggjøre arbeidsgruppen og hva de gjør, faglig innhold av foredragsholdere, erfaringer fra arbeidslivet, jobbtips, kurs, sosiale aktiviteter, og møte fysisk som å dra ut å spise middag.

Hva har skjedd i nettverket siden 2021?

Desember 2022 opprettet arbeidsgruppen en privat Facebook-gruppe for alumner ved KBT Fagskole med følgende beskrivelse:

Her kan vi dele erfaringer, stille spørsmål, hjelpe og støtte hverandre. Legge ut innlegg for å dele kunnskap og bevissthet innenfor fagfeltet vårt! Er ikke så mange regler foruten om god folkeskikk og respekt!
Bilde viser forsiden av facebook gruppen "Alumnus nettverk kbt fagskole". Design av Yvonne Vornes
Bildet viser forsiden av Facebook-gruppen “Alumnus nettverk KBT Fagskole”. Design av Yvonne Vornes (student kull 2021)

Videre har arbeidsgruppen arrangert nettverkssamlinger, og alumner har fått tilbud om ulike kurs for faglig påfyll.

Nettverkssamlinger

Samlingene arrangeres i samme stil som undervisningen ved KBT Fagskole. Det vil si at det er et digitalt opplegg med mulighet til å delta fysisk i skolens undervisningslokaler i Trondheim.

I desember 2021 ble det arrangert en digital fagsamling med tema «Hva skaper de gode studentlivene? – i et Recovery- og brukermedvirkningsperspektiv», med foredragsholder Siri Bjaarstad, prosjektleder for IME-prosjektet i Trondheim. I tilknytning av Siris presentasjonen arbeidet alumner i refleksjonsgrupper og samlingen ble avsluttet med en felles diskusjon og relevans for erfaringskonsulenten.

I mai 2021 arrangerte arbeidsgruppen en fagsamling med tema «Erfaringskonsulenten utendørs». Ann Mari Romul, daglig leder i foreningen Power – På rett vei holdt innlegg om hvordan de jobber for et rusfritt ettervern for rusavhengige og deres pårørende. I etterfølgende samtale deltok Stian W. Pedersen som var tilknyttet prosjektet om utendørsterapi i Trøndelag. Alumner ble invitert til å drøfte og reflektere hvordan erfaringskonsulenter kan bruke naturen i eget arbeid.

Bilde viser Stian W. Pedersen (venstre) og Ann Mari Romul (høyre) som presenterer på fagsamling for KBT Fagskole alumner, tema “Erfaringskonsulenten utendørs”.

I november 2022 inviterte arbeidsgruppen til samling med tema «Arbeidslivet etter fullført utdanning», hvor tidligere studenter delte sin erfaring med hvordan de har blitt møtt som erfaringskonsulent på sin arbeidsplass.

Kurs

Alumner får tilbud om å delta på kurs enten gratis eller til sterkt redusert pris. Hittil har alumner fått mulighet til å delta på kurs om journalføring, IMR – Illness Management Recovery og Recoverykurs 2.

Bilde viser deltakere som samarbeider om en case-oppgave på kurs i journalføring.

Videre utvikling av alumnusnettverket

KBT Fagskole er motivert til å følge opp forslag som har kommet inn fra alumner i spørreundersøkelsen fra januar 2022, som for eksempel å dele informasjon om relevante stillingsannonser, invitere til nye forelesninger og legge til rette for arbeids- og karriereveiledning slik at studenter finner relevante jobber og kan søke om jobbsøketips.

Fra høsten 2023 får KBT Fagskole en ny utdanning – sosialt entreprenørskap. I den forbindelse vil fagskolen utvikle nettverket slik at det blir flere nettverksgrupper. Det vil si å ha en arbeidsgruppe for erfaringskonsulentutdanningen og en for sosialt entreprenørskap som vil planlegge nettverkssamlingene.

Samtidig blir alumner uavhengig utdanningsbakgrunn invitert til alle samlingene, kurs og aktiviteter. Hovedfokus skal være å bidra til personlig og faglig videreutvikling, samt å skape mulighetsrom for studenter.