Tilbake til forside – sosialt entreprenørskap

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP
– STUDIETS OPPBYGNING –

Studiestart våren 2024: 16. januar
Studiestart høsten 2024: 20. august

Her kan du laste ned studieplanen for 2023/24 (PDF)


Utdanningen oppsummert

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng. Dette innebærer totalt 1500 arbeidstimer. Undervisningen foregår primært via nett, med mulighet for fysisk oppmøte i undervisningslokalene i Trondheim og Steinkjer.

Utdanningen i sosialt entreprenørskap ble akkreditert av NOKUT desember 2022.

Undervisning
– 4 x 45 min forelesning og webinar på onsdager via Zoom (prøveordning våren 2024, opprinnelig har det vært forelesning på tirsdager og webinar på onsdager)
– 3 samlinger per semester (1 oppstartsamling og 2 ukesamlinger)

Forskjellen på forelesning og webinar, er at studentene jobber mer aktivt på webinarene.

Veiledning
Obligatorisk gruppeveiledning i hvert emne. Fast etablerte veiledningsgrupper.
Individuell veiledning ved etterspørsel. Avtales med skoleveileder.

Praksis
– 303 timer fordelt på 12 uker
– ca. 22,5 timer pr. uke fortrinnsvis mandag, torsdag og fredag
– 1 oppstartssamtale og 2 vurderingssamtaler med praksisveileder, skoleveileder og student

Prosjektemne

– 296 timer prosjektarbeid, 22 timer med forelesning og gruppearbeid, 16 timer med veiledning, 41 timer med egenarbeid

Heltid på 1 år
Teoriemner og praksisemner går parallelt.

Deltid på 2 år
Teoriemner på første studieåret og praksisemner på andre studieåret.

Enkeltemner
Du kan velge å ta enkeltemner, så lenge de tas i rekkefølge av planlagt læringsprogresjon. Se forkunnskaper i hvert enkelt emne.

Kostnader
Studieavgift pr. semester 600 kr.

Studenten stiller selv med utgifter til litteratur og ved evt. reise/opphold til samlingene.

Generell informasjon

Eksamen og tilrettelegging
Se generell informasjon om eksamen og tilrettelegging.

Læringsplattform
Vi benytter læringsplatformen Lifter. Som student får du tilgang til denne under Min sider.

Emner

Sosiale behov og sosiale foretak – SEN001T (10 sp)
Emnet formidler kunnskap om utvikling av sosialt entreprenørskap ut fra ulike perspektiver, samt hvordan dette er relatert til ulike behov i samfunnet. Studentene skal utvikle ferdigheter i å vurdere egne forutsetninger for å være sosialt entreprenør samt forståelse av hva som kreves av samspill mellom fag og erfaring innenfor feltet.

Sosiale entreprenører og profesjonalitet – SEN002T (10 sp)
Emnet kobler den teoretiske kunnskapen til en mer praktisk tilnærming. Målsettingen er at studenten her skal kunne se mulighet for sosiale innovasjoner og hvilke temaer man skal være på jakt etter for å finne markedsmuligheter for nye tenkemåter og innovasjoner.

Vi ser på hvilke argumenter som kan benyttes for å nå målsettingen om å lage virksomheter eller nye måter å tenke på i jobbsammenheng. Vi benytter Business Model Canvas som verktøy og benytter mye tid på de mål og resultater slike virksomheter skal og bør jobbe etter. Vi ser på samfunnsmessige, sosiale, miljømessige og andre «mykere målsettinger» og setter så dette opp mot nødvendigheten av å finne en økonomi i bunnen som gjør at virksomheten eller løsningene blir bærekraftig.

Rammer og strategier – SEN003T (10 sp)
Emnet ser på struktur, strategi og planverk, forretningsmodeller, forretningsplaner og juridiske samt økonomiske vurderinger som må ligge i bunnen av enhver sosial virksomhet. I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om rammebetingelser som sosiale entreprenører må forhold seg til, herunder; lover og regelverk, prosjektbudsjettering, tilskuddsordninger, søknadsskriving samt forhandlinger og inngåelse av avtaler.

Praksisemne – SEN004P (15 sp)
Praksisemne skal gi studentene innblikk i hvordan man arbeider med sosialt entreprenørskap og intraprenørskap i ulike kontekster; privat eller offentlig. De skal få erfare hvordan sosiale entreprenører arbeider med å løse sosiale problemer og behov innenfor en annen organisering en den tradisjonelle offentlig virksomhets modell.

Prosjektemne – SEN005P (15 sp)
Emnet skal gi en praktisk innføring og erfaring i hvordan planlegge, arbeide med og rapportere sosiale entreprenørskapsprosjekter, inklusiv hvordan involvere samarbeidspartnere og brukere. Strategisk tenkning og kritisk refleksjon er viktige elementer for å utvikle forståelsen til studentene. Kunnskap om og forståelse av hvordan man må forholde seg til rammebetingelser er også en sentral del av dette emnet.