Praksis

sist oppdatert 3. juli 2023


Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Spesifikk informasjon om hvert praksisemne finner du på Min side – mine kurs, dersom du er logget inn som student og skal i praksis gjeldende semester. Trykk på de grå boksene for å lese om de ulike punktene.

Eksempel praksisavtale

Praksisavtalen er kontrakten mellom fagskole, praksissted og student for den gjeldende praksisperioden. Kontrakten formidler gjensidige rettigheter og forpliktelser.

Her kan du laste ned en versjon av praksisavtalen, men med forbehold om endringer ved faktisk praksisoppstart:

Obligatorisk aktivitet og omfang

Det er obligatorisk å gjennomføre praksisperiodene. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen i praksisemnene. Studenten har selv ansvar for å melde fra til praksisveileder og skolekontakt ved fravær fra praksis. Ved fravær som overstiger 20 %, må studenten ta igjen den manglende praksisen, etter nærmere avtale med skolekontakten.

Tilrettelegging av praksis

Det er mulig å søke om fri fra praksis ved f.eks. legebesøk, planleggingsdager, skoleferie eller lignende.  Studenten kan få fri fra praksis, eller få tilrettelagt praksis ved f.eks. at enkelte arbeidsoppgaver kan utføres annet sted enn fysisk ved praksissted. Dette må i så fall avtales mellom student og praksissted/praksisveileder. Det er opptil praksissted å tilrettelegge. Det er viktig at studenten tar igjen frigjorte praksistimer.

Obligatoriske møter

Det gjennomføres tre obligatoriske møter mellom student, skolekontakt og praksisveileder, med henholdsvis en times oppstartsmøte, en times midtveisvurdering og en times sluttvurdering. Tidspunkt for midtveisvurdering og sluttvurdering avtales ved oppstartsmøtet. Vurderingsskjema er tilgjengelig på læringsplattformen Lifter.

Hva praksis innebærer

Studenten skal aktivt delta i arbeidet ved praksisavdelingen for å få en forståelse av mål og innhold, noe som innebærer at studenten aktivt skal ta del i gjøremål og møte med brukere/pasienter og pårørende, ikke være observatør. Det er likevel viktig å bemerke at studenten ikke inngår i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft. 1 time per arbeidsdag skal settes av til å jobbe med praksiseksamen, utover dette har studenten selv ansvar for å disponere tid på rapporten.

Omfang av praksisen

Studenten skal delta i obligatorisk gruppeveiledning i regi av fagskolen 2-3 ganger pr. semester. Det er etablert faste veiledningsgrupper.

Praksis per semester omfatter 270 timer fordelt på 12 uker. Ca. 22,5 time per uke og fortrinnsvis tirsdag, onsdag og fredag.

Praksis høst 2023: uke 38/19. september til uke 50/15. desember
Praksis vår 2024: uke 5 til uke 21

Praksisveilederseminar: 20. september og 31. januar kl. 10-13 (digitalt)

Krav til praksissted og praksisveileder
  • må kunne disponere tid til veiledning av praksisstudent (se aktivitet og omfang)
  • må være faglig relevant i henhold til utdanningen, fortrinnsvis innen psykisk helse og rus
  • fortrinnsvis erfaringskonsulent som veileder eller ansatt på praksisstedet – men er ikke obligatorisk
  • studenten inngår ikke i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft – dette er særlig viktig å tenke på når du tar praksis på egen arbeidsplass
  • § 2-4.Eksterne praksisveiledere

Se mer utfyllende i praksisavtalen.

Eksempler på praksisplasser
Skikkethet og tvilsmelding

Dersom det på et tidspunkt oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten motta en skriftlig tvilsmelding senest tre uker før praksisstudiets avslutning. Dersom studenten i slutten av praksisperioden utfører handlinger eller har en atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få ikke bestått praksisstudium, selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-2 (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-20-2234/KAPITTEL_3#%C2%A73-2), kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie.

Dersom studenten ikke består praksisopplæringen, gis studenten en mulighet til å ta hele praksisopplæringen én gang til. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes.

Politiattest

Utdanningen krever fremlagt politiattest i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen, se § 2-4.

Praksis i helse- og sosialtjenestene utgjør en sentral del av studiet. For å kunne delta i praksis, må studenten legge fram politiattest. Gyldig politiattest legges frem innen en måned etter oppstart, og den må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak. Du kan søke digital politiattest på www.politet.no. I søknaden legger du ved opptaksbrevet fra KBT Fagskole, som er din “bekreftelse på formål” for attesten.

Send politiattesten til fagskole@kbtkompetanse.no og merk emnefeltet med “politiattest”.

Du behøver politiattest kun for semesteret du gjennomfører praksis.

Forsinkelser og utsettelser

Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes.

Av ulike årsaker kan det forekomme forsinkelse eller forskyvninger med praksisordningen hos den enkelte student. For eksempel grunnet manglende tilgang til praksissted eller utfordringer som for tiden er tilknyttet covid-19 situasjonen. Her gjelder følgende: 

Situasjon 1 

Mangler du å avlegge eksamen i emne EK004P høst 2020 og har praksiskontrakt for våren 2021, kan du avlegge eksamen i EK004P med innleveringsfrist 3. mai. Dette forutsetter at du har praksiskontrakt. Eksamen i EK004P må være fullført og bestått for å kunne gå opp til eksamen i EK005P.  

Situasjon 2 

Mangler du å avlegge eksamen i emne EK004P høst 2020 og har ikke praksiskontrakt våren 2021 er alternativet å endre studieløpet fra heltid til deltid frem til 1. mars. Fagskolen forsøker å få på plass andre alternativer til praksisarbeid. Det er viktig at student og fagskolen holder en jevn dialog. 

Om eksamensveiledning 

Studenten vil få mulighet til veiledning av eksamensoppgaven:

1 x 30 min individuell veiledning, avtalt på forhånd med gruppeveileder. 

1 x tilbakemelding på eksamensutkast, sendes til gruppeveileder senest to uker før innleveringsfrist. Tilbakemelding gis enten via telefon eller videosamtale, avtalt på forhånd mellom gruppeveileder og student.