Utdanning for erfaringskonsulenter | Nå kan du laste ned søknadsskjema

Informasjonsmøte om søknad og opptak 1. mars

Har du tenkt å søke på den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter? 1. mars kan du bli med på informasjonsmøte. Her vil vi fortelle om utdanningen og hvordan opptaket av nye studenter fungerer. På møtet vil både ansatte i KBT Fagskole og studenter/tidligere studenter være til stede for å svare på spørsmålene du har.

Møtet arrangeres i hovedsak digitalt på Zoom (lenke til møtet kommer). Du er også hjertelig velkommen til å komme fysisk på møtet dersom det passer deg bedre. Vi holder til i 4. etasje i Sorgenfriveien 9, Trondheim.

Søknadsfrist for studieåret 23/24: 15. april

Fra 20. mars kan du sende inn søknadsskjema, og allerede nå kan du laste det ned. Her finner du skjema og informasjon om opptak, opptakskrav med mer.

Ordinær søknadsfrist er 15. april, men det vil også være mulig å sende inn søknader etter dette og helt fram til 1. august.

Vi holder til i 4. etasje i Sorgenfriveien 9 (den hvite bygningen på bildet). Bildet ble tatt i 2020, og nå er det også en rød bygning bak.

Oppstart av nytt Erasmus-prosjekt: SEKEHE

Erfaringskomeptanse i høyere utdanning

KBT Fagskole jobber med å gjøre brukererfaring til en større del av undervisning i høyere utdanning i Europa. Vi er en del av prosjektet SEKEHE (Structural Embedding of Knowledge by Experience in Higher Education thorugh process of co-creation), som er finansiert av Erasmus+.  

Oppstartsmøte i Ostrava

Rett før jul var det oppstartsmøte for Erasmus-prosjektet SEKEHE, i lokalene til Ostrava Universitet i Tsjekkia. Fra KBT Fagskole deltok lektor Vebjørn og rektor Karl Johan. For øvrig består prosjektgruppa i SEKEHE av personer fra til sammen 6 organisasjoner fra 4 land. Alle representantene fra partnerorganisasjonene har bakgrunn i utdanning og forskning innenfor helse- og sosialt arbeid. For oss i KBT Fagskole er det veldig spennende å se hvordan de andre i prosjektet arbeider og tenker, siden de jobber på et mer overordnet nivå enn fagskolen.  

En felles forståelse av erfaringskunnskap

Under oppstartsmøtet skulle samarbeidspartnerne gjøre følgende: 

 • Skape en felles forståelse av erfaringskunnskap og bakgrunn for prosjektet 
 • Legge grunnlaget for et godt samarbeid ved å bli kjent   
 • Planlegge videre arbeid og datoer for fremtidige møter 

En viktig forutsetning i SEKEHE, er at alle i prosjektet har en felles forståelse av erfaringskunnskap og bakgrunnen for prosjektet. Da vi diskuterte dette i plenum, viste det seg at alle partnerne allerede hadde lik forståelse av erfaringskunnskap – hvilket er en god start. Likevel var det forskjell på hvordan erfaringskunnskap og erfaringskonsulenter blir benyttet i de ulike landene og organisasjonene, noe som vil bli utforsket videre utover i prosjektet. 

Mer erfaringskunnskap inn i utdanningene

Universitetene i prosjektet fra Belgia, Italia, Norge og Tsjekkia bruker erfaringskonsulenter i sin utdanning for helsefag- og sosialarbeidere. Til felles har de alle et ønske om å benytte erfaringskunnskap og “Experts by experience” i enda større grad i undervisningen. Og nettopp dette er det selve målet SEKEHE – prosjektet; hvordan innarbeide og bruke erfaringskunnskap i høyere utdanning.  

Bilde av Karl Johan Johansen og Vebjørn Ørsjødal
Erfaringskunnskap er viktig for KBT Fagskole og i prosjektet SEKEHE. Karl Johan og Vebjørn bringer kunnskap fra KBT Fagskole inn i prosjektet (bildet er tatt i en annen sammenheng).

Samundervisning

For å få til dette er prosjektets første arbeidsmål å utvikle studieemner hvor samundervisning er det sentrale elementet. Samundervisning er i dette tilfellet når en underviser og en “expert by experience” holder en undervisning i lag. Underviseren kan være med på å fasilitere og strukturere undervisningen, men det er “expert by expereince” som sitter på kunnskapen og skal formidle denne.  

Engasjement for sosial rettferdighet

Gjennom at hver enkelt av partnerne presenterte sitt forhold til erfaringskunnskap ble det også gjort rede for motivasjonen bak SEKEHE prosjektet. Siden alle partnerne jobber med sosialt arbeid var det en fellesnevner at alle er opptatt av sosial rettferdighet.  

Det viser seg å være ønske om sosial rettferdighet, men også det å se ressursene i alle mennesker som ligger til grunn for motivasjon bak prosjektet. Erfaringskunnskap og de som sitter på den, er viktige og både de, høyere utdanning og samfunnet vil tjene på at det i større grad blir tatt i bruk 

Denne våren sammen med Ottar Ness fra NTNU skal KBT Fagskole utvikle samundervisning for et fag på NTNU. Dette faget heter RAD 6504 Samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn, og er videreutdanning for de som er i jobb. 

Prosjektmål  for SEKEHE

Prosjektet går over 3 år, og har flere mål. Når SEKEHE er ferdig skal vi ha: 

 • En håndbok på nett om hvordan bruke egenerfaring i høyere utdanning
 • Oppdatert læringsplan for 9 emner på høyskolenivå
  • Jamfør arbeidsmålet: Utvikle studieemner med samundervisning som et sentralt element
 • 5* Webinarer om hvordan benytte seg av brukerfaring
 • 5* erfaringskonsulent støtteprogram og plakater
 • 5* gruppediskusjoner om tilgang til høyere utdanning
 • En SEKEHE nettside

* En av hver for de fem universitetene/høyskolene. Ikke for KBT Fagskole siden fagskolen som ekspertpartner på erfaringskompetanse

Starten på noe spennende

Hensikten bak oppstartsmøtet var at de ulike samarbeidspartnerne skulle møte og bli kjent med hverandre, samt planlegge hvordan prosjektet skal jobbes videre med. For å bli kjent hadde den belgiske delegasjonen planlagt en litt utradisjonell aktivitet.  Vi skulle gå i par med en person fra et annet samarbeidsland. I de parene skulle vi fortelle om en hendelse der vi følte at vi ble hørt. Dette var en aktivitet som passet veldig bra fordi SEKEHE sikter å inkludere brukererfaring i høyere utdanning: å få stemmer til å bli hørt.  

Den belgiske delegasjonen hadde også forberedt en Photovoice aktivitet. (Photovoice er en kvalitativ metode brukt i sosialt arbeid hvor man bruker fotografi som utgangspunkt for intervju, prosjekter osv.) I Photovoice-aktiviteten skulle vi ta bilder som representerte vår motivasjon bak SEKEHE prosjektet. Karl Johan og Vebjørn fra fagskolen og Ottar Ness fra NTNU landet på temaet: Å se ressursene i marginaliserte grupper og tittelen: «Nye horisonter»  

Både Karl Johan og Vebjørn så nytten av en slik aktivitet og metode. Hvem vet, kanskje Photovoice kan brukes i fagskolens undervisning for erfaringskonsuelnter?

Illustrasjonsfoto - "En uklar horisont"
Dette bildet ble tatt for å representere temaet (En uklar horisont med et grønt lys som signaliserer muligheter)

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Logo Erasmus +

Fagskoleutdanning for sosialt entreprenørskap?

Før jul fikk vi den gledelige meldingen om at vi har fått en betinget godkjenning fra NOKUT om å starte et høyere yrkesfaglig utdanningsprogram i sosialt entreprenørskap. Denne godkjenningen utgjør et langt skritt forover i prosessen med å få på plass en ny utdanning. Før vi kan ta inn de første studentene er det likevel litt mer som må på plass.

Håper å starte ny utdanning til høsten

Neste puslespillbrikke for å kunne starte opp den nye utdanningen, handler om bevilgning. I desember sendte vi inn en søknad. Med den nye akkrediteringen er vi optimistiske med tanke på å kunne starte opp utdanningen i sosialt entreprenørskap allerede til høsten. Når vi får svar på denne søknaden om bevilgning, kan vi si mer sikkert hvorvidt det nye utdanningsprogrammet kan starte opp i 2023, eller om vi må vente litt til.

Etter at det har blitt klart når det nye studiet kan starte opp, kan vi starte med å rekruttere. For studenter vil det i utgangspunktet være samme søknadsfrister som på studiet for erfaringskonsulenter. Les om opptak av studenter til erfaringskonsulentutdanningen her.

Parallelt vil vi jobbe med å tilpasse nettsiden og lage informasjonsmateriale om den nye utdanningen.

Har du en idé som kan bidra til å løse en samfunnsutfordring?

Vi vet at mange har et brennende engasjement for å utvikle nye, samfunnsnyttige selskaper. Mennesker som tenker litt utenfor boksen, og ser muligheter der andre bare ser utfordringer.  

Med en høyere yrkesfaglig utdanning kan vi hjelpe disse folkene å realisere idéene sine. Det kan bidra til å utvikle samfunnet i en positiv retning. For eksempel kan det være en måte å gi arbeid til grupper som har falt utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller nye måter å ta vare på miljøet.

Den nye utdanningen for sosiale entreprenører vektlegger både en forståelse av sosiale utfordringer, kunnskap om entreprenørskap samt hvordan entreprenørskap kan bidra til å løse problemer på ulike nivå i samfunnet. Målgruppen for studiet er folk som ønsker å arbeide med sosiale innovasjoner og entreprenørskap med fokus på sosiale ferdigheter, samfunnsentreprenørskap og positive miljøeffekter.  

Samfunnsengasjert rektor med erfaring fra sosialt entreprenørksap

Rektor Karl Johan Johansen er glad for å ha kommet et skritt nærmere en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap.  

“Det var veldig oppmuntrende å få denne NOKUT-akkrediteringen. Gjennom dette faller mange av de prosjektene og aktivitetene vi har jobbet med over lang tid på plass, slik at vi ser en nytteeffekt av å kunne bruke de erfaringene vi har fra sosialt entreprenørskap, som vi har jobbet med i mange år. Både med tanke på Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, og en rekke samarbeidspartnere. 

Vi ser at mange av de som forsøker å få i gang slike foretak trenger bedre opplæring og kompetanse for å kunne lykkes. Mange har et stort engasjement for å sette i gang med ting rettet mot både rus, psykisk helse, fattigdom og utenforskap. Men så stopper det rett og slett opp fordi de ikke vet hvordan man skal organisere og drive det, eller hvordan man skal skape samarbeid og allianser for å kunne drive det.   

Enten så kommer de ikke i gang eller så stopper det raskt opp. Vi er opptatt av å kunne bedre forutsetningene de har for å kunne lykkes.” 

Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen har stått på lenge for å få i gang en høyere yrkesfaglig utdanning for sosiale entreprenører. En NOKUT-akkreditering er et viktig skritt på veien.

Henter kompetanse fra bredt nettverk 

I tillegg til å ansette flere undervisere på huset, vil studentene på den nye utdanningen for sosiale entreprenører kunne dra nytte av kunnskapen til folk med førstehånds erfaring i å drive sosiale foretak.

Ansatte i KBT Fagskole har et bredt nettverk med sosiale entreprenører, og fagskolen har allerede flere pågående prosjekt i samarbeid med andre samfunnsengasjerte foretak. Et eksempel er det internasjonale prosjektet “Smart business 4 all” (SMAB), som er finansiert gjennom Erasmus+. Prosjektet utvikler verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedrifter. I SMAB samarbeider fagskolen blant annet med PRIOS AS og Startup Migrants, som begge har gitt sitt bifall til en høyere yrkesfaglig utdanning for sosiale entreprenører.  

KBT Fagskole har sitt utspring i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, som i seg selv er et sosialt entreprenørskap. KBT er ett av foreløpig 5 Regionale Brukerstyrte Senter i Norge. De jobber blant annet med innovasjon og nyskaping innen psykisk helse- og rusfeltet – med utgangspunkt i brukere og pårørendes kunnskap. Også dette nettverket kan bli nyttig i den kommende utdanningen.

Fyller et gap i utdanningssektoren  

De høyere yrkesfaglige utdanningene, fagskolene, er for mange en ganske ukjent sektor. Studiene ved KBT Fagskole gir studiepoeng, samtidig som de er mer yrkesrettet og praksisnære enn mange universitetsutdanninger.  

Mens høgskolesektoren i stor grad har blitt spist opp av universitetene, har de høyere yrkesfaglige utdanningene et stort potensial til å fylle opp gapet som har oppstått mellom videregående opplæring og universitet. Med den nye utdanningen i sosialt entreprenørskap, bidrar KBT Fagskole til å komplettere utdanningstilbud for gründere i Trøndelag og resten av landet.  

Bidrar til samfunnsutvikling 

Ved utgangen av studieløpet, kan de sosiale gründerne bidra til å fylle kjente og hittil ukjente hull i tjenestene. Gjennom utdanningen av erfaringskonsulenter har vi sett at flere studenter på praksisplassene har fått en utfyllende rolle i de helse- og omsorgstjenester som fra før av ikke hadde en ansatt erfaringskonsulent.  

På samme måte kan en sosial entreprenør finne utfyllende løsninger på samfunnsutfordringer. Vi tror det ligger et stort potensial i å gi innbyggerne med de gode idéene til sosiale entreprenørskap kunnskapen de trenger til å sette idéene ut i live.  

Det offentlige har tradisjon for å samarbeide med frivillig sektor for å oppnå samfunnsmål. Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører kan man også finne nye løsninger. De utfordrer ofte tradisjonelle arbeidsmåter og tenkning gjennom nye løsninger. Sosiale entreprenører kan arbeide med:  

 • Utfordringer som det offentlige ikke har fullgode løsninger på i dag.  
 • Behov som faller mellom ulike ordninger og sektorer.  
 • Områder som det offentlige ikke har direkte ansvar for, men som bidra til å nå viktige samfunnsmål  

Mulig å studere fra hele landet  

Selv om undervisningslokalene til KBT Fagskole befinner seg i Trondheim, så er det mulig å studere fra hele landet. Med en hybrid undervisningsløsning, kan studentene enten følge forelesninger fra klasserommet i Sorgenfriveien, eller over nett.  

Kanskje særlig på studieretninger som til nå kun finnes ett sted i landet, er dette fordelaktig. Mange av studentene i målgruppen til KBT Fagskole er godt etablerte og har ikke mulighet til å flytte for å ta utdanning. Den nye utdanningen gir 60 studiepoeng, hvorav halvparten kommer fra praksisemner. På timeplanen i teorifagene står blant annet rammer og strategier for sosiale foretak.   

Julestengt

KBT Fagskole holder stengt i romjula, og vi vil derfor ikke være tilgjengelig på telefon eller e-post.

Vi ønsker studenter, undervisere, samarbeidspartnere, sensorer og alle andre en fredelig jul og et god nyttår.

Smart business 4 all | E-læring for entreprenører

(Bildet, fra venstre: Karl Johan Johansen og Preben Hegland (KBT Fagskole), Carolina Yañez Santana og Ariana Romero (Clictic), Maria Segarra (MEUS), Gabriela Braneanu og Eleni Vezali (InnovED), Krzysztof Cegłowski (Euro Lider), Norhan Othman (Startup Migrants) og Bjørn Bratt (Prios). Fotografert av InnovEDs Athanasia Zagkoti.)

E-læring for entreprenører med migrantbakgrunn

Det internasjonale prosjektet SMAB, finansiert av Erasmus+, er i gang med å utvikle et e-læringsprogram for entreprenører. Verktøyet er spesielt rettet mot migranter i Norge, Tyskland, Hellas, Spania og Polen, og skal gjøre det lettere for ferske innbyggere å starte bedrifter i sine nye hjemland.

Etter å ha undersøkt behov for opplæring i de fem landene gjennom case-studier, er arbeidet med å lage e-læringsmoduler nå i gang. I høst har prosjektet utarbeidet 14 slike moduler, som i tiden framover vil bli testet og videreutviklet.

Hver modul tar for seg ett tema, eksempelvis «Circular business» eller «If there’s no plan, it’s no fun: Planning and Management«. Modulene består både av teori og relevante , kompetansehevende oppgaver. De 2 første modulene er skapt under ledelse av vår spanske partner MEUS. Etter hvert vil alle e-læringsmodulene bli tilgjengelig på nettsiden til prosjektet SMAB.

Neste steg i Smart Business 4 All

Det neste på planen er testing av digitale e-læringmoduler rettet mot entreprenører. Hovedmålgruppen for e-læringprogrammet er migranter og flyktninger som ønsker å skape sitt eget livsgrunnlag. Selv om del 2 i prosjektet nærmer seg klar for testing, må prosjektpartener MEUS først kvalitetssikre modulene. Videre så vil alle modulene blir oversatt til norsk, spansk, tysk, polsk og gresk.

Opplæringsvideoer under planlegging

Fra våren av så blir det også arbeid med korte, presise og relevante videoer som skal komplimentere e-læringsmodulene våre, under ledelse av vår tyske partner Startup Migrants.

Prosjektmøte i Volos

29. og 30. november så var Rektor Karl Johan Johansen og Lektor Preben Hegland i Volos, Hellas. En viktig del av prosjekter finansiert av Erasmus+ er disse transnasjonale møtene, og møtet i Volos var det 3. av fire obligatoriske møter. Møtet ble arrangert av den greske prosjektpartneren InnovED. Neste møte er neste år i Steinkjer under ledelse av den andre norske partneren Prios.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ny akkreditering! Fra høsten håper vi å kunne tilby utdanning i sosialt entreprenørskap

For noen dager siden fikk vi beskjed om at NOKUT har gitt oss en betinget akkreditering om fagskoleutdanningen Sosialt entreprenørskap. Til høsten håper vi å kunne ta i mot de første studentene på den nye linjen.

Den nye utdanningen for sosiale entreprenører vektlegger både en forståelse av sosiale utfordringer, kunnskap om entreprenørskap samt hvordan entreprenørskap kan bidra til å løse problemer på ulike nivå i samfunnet. Målgruppen for studiet er folk som ønsker å arbeide med sosiale innovasjoner og entreprenørskap med fokus på sosiale ferdigheter, samfunnsentreprenørskap og positive miljøeffekter.  

Mer informasjon kommer snart!

Sterkere sammen | Viktig for KBT Fagskole å vite hva som rører seg på feltet 

(Bilde: Anne Hirrich (Førstekonsulent) og studentene Nina Salomonsen fra første kull og Nora Leren som er student nåværende kull stod på stand under Sterkere sammen 2022. Nora er også studentrådsleder og styrerepresentant. Der fikk de kontakt med mange potensielle søkere til utdanningen, og også hilst på folk som tidligere har studert hos oss) 

Innblikk i hva som er viktig for dagens erfaringskonsulenter

I november deltok ansatte og studenter fra KBT Fagskole på erfaringskonsulentenes egen konferanse, Sterkere sammen, arrangert av Erfaringssentrum m.fl. Som Norges eneste høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter, er det viktig å kunne delta på en slik møteplass.  

Gjennom det faglige programmet og mellommenneskelige møter får vi innblikk i hva dagens erfaringskonsulenter er opptatt av og hva som er viktig for dem. I tillegg gir det oss mulighet til å bygge videre på det faglige nettverket vårt, komme i kontakt med folk som vurderer å søke på utdanningen og fange opp hva slags spørsmål folk har om utdanningen vår.  

Faglig nettverk til nytte for studentene 

Ved KBT Fagskole er vi opptatt av å kunne tilby undervisning fra folk med ulik spisskompetanse. Vi er avhengig av et bredt nettverk for å kunne få inn relevante gjesteforelesere som supplerer den kompetansen vi har innomhus. Da er det gull verdt å kunne delta på en slik nettverksarena som Sterkere sammen.  

Kultursensitivitet i helse- og sosialfeltet 

Én av dem vi fikk kontakt med, er Turid Irene Turunen. Hun jobber på Finnmarkssykehuset, som nordsamisk erfaringskonsulent, og holdt innlegg under Sterkere sammen 2022. Der snakket hun om kultursensitivitet, som blant annet handler om hvordan samiske pasienter opplever helsesystemet og helsetjenestene.  

Les Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt intervju med Turunen her  

Denne kultursensitiviteten kan også overføres til andre typer kulturbakgrunner. Det å møte pasienten, brukeren eller deltakeren på sine egne kulturelle premisser. Vi er så heldige å ha fått inn Turid som gjesteforeleser til våren, og ser fram til en viktig og spennende forelesning.  

Turid er også med i Prosjekt Erfaringsbase, som blant annet jobber med å lage et digitalt nettverkskart over erfaringskonsulenter i Nord-Norge.  

Innsikt i erfaringskonsulentenes arbeidshverdag 

Et annet aspekt med en slik nettverksarena, er å høre hvordan arbeidshverdagen til erfaringskonsulentene ulike steder i landet er. Hva slags arbeidsvilkår har de? Hva slags arbeidsforutsetninger og avklaring av kompetanse møter de? Hvilke utfordringer møter erfaringskonsulentene i hverdagslivet?  

En ung yrkesrolle 

Det er rundt 15 år siden den første erfaringskonsulenten ble ansatt i Norge. Det kan høres lenge ut, men i et historisk perspektiv er det lite. Erfaringssentrum fylte 5 år i 2022, mens Norsk Sykepleierforbund fylte 110 år.  

Erfaringskonsulenten er fremdeles en ny og kanskje også ukjent rolle for mange. På både individ-, system- og samfunnsnivå holder vi fremdeles på å definere hvilke roller erfaringskonsulentene skal ha. Norges første erfaringskonsulent skal ha sagt at erfaringskonsulenten skal være både vaktbikkje og gartner. Men hva innebærer nå det? Og hvor stort rom finnes det på hver arbeidsplass til å utfylle en slik rolle?  

Nytten av å møtes 

Nettopp derfor er det viktig å kunne møtes. Ifølge Erfaringssentrum, er det omtrent 260 årsverk med erfaringskonsulenter i Norge. Mange av disse er alene i rollen på sin arbeidsplass, og en del har kanskje vært med på å skrive sin egen stillingsbeskrivelse. Da er det greit å få innspill på hvordan det er på andre arbeidsplasser.  

Også for oss som jobber i en utdanning for erfaringskonsulenter, er det nyttig med fysiske møter. Med en kombinert digital og fysisk utdanning, har også vi behov for å møte relevante mennesker fysisk, da det gir en annen type relasjon. Enten det er snakk om potensielle studenter, tidligere og nåværende studenter, praksisplasser eller gjesteforelesere.  

Veien videre for tidligere studenter

På konferansen ble det et gledelig gjensyn med flere tidligere studenter. Da fikk vi høre hvordan livet etter endt utdanning har vært, og hvordan utdanningen har vært nyttig for dem i arbeidshverdagen. Noen av våre nåværende studenter var også til stede, som både ga oss mulighet til å bli bedre kjent og få direkte innspill på utdanningen. 

“Det var ekstremt hyggelig! Vi møtte mange av våre tidligere studenter og potensielt framtidige studenter”, sier Førstekonsulent Anne Hirrich. “En annen hyggelig bieffekt, var at studentene møttes på tvers av kullene. Noe vi ellers forsøker å ivareta gjennom alumnusnettverket”.  

Praktiske spørsmål om utdanningen ved KBT Fagskole 

På stand under Sterkere sammen, fikk vi også et innblikk i hva folk lurer på om utdanningen vår. For eksempel syntes flere det var interessant at du får studiepoeng ved å ta vår høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter, som kan brukes til videre karrierebygging. 

Noen av spørsmålene vi fikk kan du lese under. I tillegg kan du se ofte stilte spørsmål på våre nettsider, som vi skal få oppdatert så snart som mulig.  

Hva er egentlig opptakskravene for å komme inn på erfaringskonsulentstudiet?  

Et grunnleggende krav er å ha egen- eller pårørendeerfaring innen psykisk helse og rus. Fagbrev innen helse- og sosialfeltet kvalifiserer til opptak, men for å være nok kvalifisert til å ta utdanningen må du også ha benyttet tjenesteapparatet innen psykisk helse og/eller rus. Du kan også komme inn på realkompetanse. Les mer om opptakskrav her.  

Hvor mange studieplasser er det ved utdanningen?  

Til nå har vi fått finansiering til 40 studieplasser per studieår av Trøndelag Fylkeskommune. Så har vi tatt inn noen ekstra studenter, slik at vi samlet sett ligger på rundt 60 studenter.  

Som student, kan du velge om du vil studere heltid og ta utdanningen over 1 år, eller deltid over 2 år. I det samlede antall studenter inngår både hel- og deltidsstudenter.  

Hvordan foregår selve undervisningen?  

Ved KBT Fagskole opererer vi med en hybrid løsning for undervisning. Det vil si at du kan delta på undervisningen i klasserommet vårt i Trondheim, eller over nett på Zoom. Vi har undervisning 2 ganger á 2 timer hver uke. I tillegg har vi 2 ukesamlinger i semesteret, hvor det er heldagsundervisning mandag til fredag.  

For å styrke samholdet i klassemiljøet og for å følge opp studentenes læringsprosess, etablerer vi faste studiegrupper/veiledningsgrupper. Studiet består av 3 teoriemner og 2 praksisemner, og det følger veiledning med alle emnene. Alle fagene har mappeeksamen, som vil si at du jobber med eksamensoppgaven hele semesteret, og får veiledning underveis.  

Kan du kombinere utdanningen med jobben?  

Ja, det kan du, dersom arbeidsplassen din er egnet. Det finner vi ut i dialog med deg som student og arbeidsplassen din.  

Da er det krav at det er en tilgjengelig person på arbeidsplassen som kvalifiserer som praksisveileder. Fortrinnsvis en erfaringskonsulent, men dette er ikke et krav fordi det er mangel på erfaringskonsulenter i tjenestene. Det kan også være en fagperson med helse- og sosialfaglig bakgrunn.  

Det er også et krav at arbeidsplassen disponerer/gir studenten rom for studietid. Det vil si deltakelse i undervisning og veiledning samt selvstudium.  

Opplæring av erfaringskonsulenter – Studiebesøk hos Ex-In i Tyskland  

Det siste tiåret har det blitt utviklet ulike opplæringskonsept for erfaringskonsulenter og tilsvarende parallelt i flere land i Europa. Selv om det er ulike konsept og kulturer, er kjernekompetansen erfaring. Ex-IN i Tyskland har opplæring for det de kaller eksperter gjennom erfaring.  

I mars møtte vi styret i organisasjonen, hvor vi både fikk høre om hvordan de jobber, hvordan opplæringen de gir fungerer og hva slags rolle erfaringskompetansen har i arbeidslivet i Tyskland. Nå har vi også vært på studietur for å oppleve undervisningen deres i praksis.  

Kan lære av hverandre selv om vi har ulik tilnærming 

KBT Fagskole og EX-IN har ulike type opplæringer, men vi kan likevel lære mye av hverandre. Ex-In sine kurs består mye av selvutvikling, livsmestring samt å lære hvordan man kan bruke erfaringene sine. De kaller det ikke konsulent eller medarbeider, men ekspert gjennom erfaring. I den forstand likestiller de dem med fagpersoner. De er ekspert gjennom sin erfaring, mens fagarbeideren er ekspert gjennom sin fagkompetanse.   

Da førstekonsulent Anne og rektor Karl Johan var på studietur i høst, fikk de være med på én av 12 opplæringsmoduler. Slik fikk de førstehånds kunnskap om hvordan undervisningsopplegget til EX-IN fungerer.  

“Det handler om å komme seg litt ut av egen boble. Vi bruker denne erfaringsutvekslingen til å utvikle vår egen undervisning og holde oss nærme praksisen.”, sier Anne Hirrich.  

Anne og Karl Johan presenterer KBT Fagskole (bilde)
Det ble også anledning for Anne og Karl Johan å presentere KBT Fagskole for kursdeltakerne. (Foto: Catharina Flader)

Hvordan benytter du egenerfaringen din i møte med andre? 

Ekspert gjennom erfaring-kursene til EX-IN går over 12 moduler, og hver av modulene gjennomføres i løpet av en helg. Tema for modulen vi fikk være med på, var “å ledsage og støtte opp om” [det tyske navnet – Begleiten und Unterstützen]. Det handlet mye om å lytte, kommunisere og hvordan agere på det du hører. Her presenterte kursholderne kommunikasjonsteori og – modeller, som kursdeltakerne bruker i gruppearbeidet. For oss er et godt kjent eksempel “aktiv lytting”.  

Eksempler på andre moduler er “erfaring og deltakelse” [Erfahrung und Teilhabe], “selvutforskning” [Selbsterforschung], “evaluering” [assessment] og “recovery”.   

Å være sin rolle bevisst 

Gjennom dagen inntar de fleste av oss flere ulike roller. Som erfaringskonsulent, eller ekspert gjennom erfaring, kan du også ha ulike roller. Eller hatter om du vil. På kursmodulen Anne og Karl deltok på, var bevisstgjøring av disse rollene ett av emnene de gikk gjennom. Eksempler på roller er rådgiver, ledsager, en som understøtter, framsnakker eller assisterer.  

På kurset jobbet de med å bli bevisst på å vurdere kontekst og å lese situasjonen. Som erfaringskonsulent har du kanskje alle rollene, men du må vurdere hvilken som skal være mest dominerende i situasjonen. For eksempel: Passer det nå å være en ledsager, eller å være mer tilbaketrukket i en støttende rolle? Det er analytiske skiller, og det handler kanskje aller mest om å være bevisst sin rolle i arbeidshverdagen og ovenfor bruker/pasient. 

Fag og erfaring på lik linje 

Selve gjennomføringen av kurset til EX-IN kan oppleves mer personlig og intim enn vanlig klasseromsundervisning. “I kurset sitter de i ring. Intensjonen er at alle skal se hverandre – se kroppsspråket. Vi var 19 personer i rommet, hvorav 2 var kursledere”, sier Anne Hirrich om opplevelsen.   

I likhet med oss i KBT Fagskole, er EX-IN opptatt av å ha likeverdig dialog mellom fag- og erfaringsperspektivet. Derfor er det alltid én fagperson og én erfaringsekspert som leder kursene deres sammen. Begge med mange års erfaring.  

Personlig og inkluderende undervisning 

Som utenforstående i undervisningen, følte Anne seg meget velkommen, både av kursdeltakerne og kursholderne.  

“Jeg ble møtt med en nysgjerrighet om hva vi driver med. Og så synes jeg det var en uuttalt tillit til stede. Vi kommer som fremmede personer inn i deres personlige opplegg og vi fikk være med på alt. Men vi var tydelig på å avklare rollene våre der og da, og forklarte at vi kunne trekke oss unna om noen ønsket dette” 

Anne Hirrich

Å bli møtt på en slik måte, er ikke selvsagt. For som en del av opplæringen ble det også delt private historier, og spesielt to deltakere delte sin egen historie, mens Anne og Karl var til stede.  

“Det er sterke øyeblikk, da kursdeltakeren i en 10 minutters presentasjon får fullkommen oppmerksomhet. De andre skal lytte. Ingen mobil, eller bevegelse i rommet. Ingen avbrytelser. Kun den som legger frem og deg selv. Det er en øvelse, og slettes ikke slik du skal presentere for fremtidige kolleger eller brukere. Derfor opplevde jeg det så personlig. Og inkluderende.”, forklarer Anne.  

Gruppearbeid og refleksjon 

Strukturen i undervisningen hos EX-IN opplevdes tydelig, men ikke for detaljstyrt. Det var fleksibelt, med tilpasning. Det var likevel et tydelig opplegg med noen faste punkter hver dag. Begynnelsen og avslutningen av alle kursdagene var like.  

I løpet av kurset fikk man en del materiell, som ble aktivt brukt gjennom modulen. Noe var oppgaver og noe var mer informasjonsmateriell. Mye var selvrefleksjonsoppgaver.   

Det var også mye gruppearbeid i undervisningen, med refleksjonsoppgaver. En oppgave kunne være: “Hva er vellykket kommunikasjon?” Så ble man delt inn i tilfeldige grupper, som etterpå skulle presentere hva de hadde kommet fram til på et stort ark. Noen tegnet, andre skrev stikkord eller hele setninger. Så ble det hele presentert i plenum, og diskutert med de andre deltakerne i tillegg til at kursholderne kom med sine tilbakemeldinger.   

Bidle av flipcharts
Eksempel på måter å presentere resultat av gruppearbeid på kurset (foto: Karl Johan Johansen)

Stor grad av deltakerinvolvering 

“Jeg vil trekke fram at det er stor grad av deltakerinvolvering i kurset. Høy grad av aktivering. Det er i form av gruppearbeid og i form av forberedelse. To deltakere skulle presentere sin diagnose. Istedenfor å få en fagperson som snakket om for eksempel bipolaritet, så snakket to personer som har fått den diagnosen om det. Intensjonen er å få fram en erfaringsnær fortelling av diagnosen bipolar. Slik er modulene bygget opp, at en eller flere kursdeltakere presenterer noe sånt.”, sier Anne.  

Diagnosefokus – en vanskelig balanse 

Sett i forhold til KBT Fagskole sin undervisning, opplevde Anne at det var større fokus på diagnose. Det er annerledes enn undervisning i fagskolen. En ting er grunnleggende kunnskap om diagnoser, men det er en balanse. Vi ønsker at ressursene som finnes i hvert enkelt menneske skal være i fokus, og ikke merkelappene. En utdannet erfaringskonsulent skal heller ikke være en behandler i klinisk og tradisjonell forstand. 

Samtidig er det lærdom for oss å hente i hvordan kursdeltakerne hos EX-IN får opplæring i diagnoser. “Den erfaringsnære presentasjonen, det gjorde det mer troverdig og ekte. Det vi kanskje lærer ut av dette, er å få inspirasjon til hvordan aktivere og involvere studentene våre enda mer inn i undervisningen fremover og aktiv dyrke erfaringskompetansen.”, sier Anne.  

Faglig utvikling for de ansatte ved KBT Fagskole 

Å dra på studiereiser og delta i prosjekter, bidrar til en faglig utvikling hos ansatte ved KBT Fagskole, som igjen kan øke kvaliteten på utdanningen vi tilbyr.  

“Det utfordrer oss, og vi utfordrer andre. Det opplevde jeg i Tyskland. Vi lurte på ting de ikke har tenkt på, på kjempelenge. Det er mye som blir til rutine. Og slik blir det for oss også på et tidspunkt.”, sier Anne.  

“Erfaringsutvekslingen bidrar til en refleksiv og dynamisk utviklingsprosess i utdanningen vår. Det inngår direkte inn i vårt eget kvalitetssikringsarbeid av utdanningens innhold og pedagogiske metoder.”, fortsetter hun. 

Studentene får komme med innspill  

Prosjektene fagskolen jobber med, blir også presentert for studentene i undervisningen. Da kan studentene komme med innspill. Slik får studentene innblikk i utviklingen på feltet på nært hold, samtidig som innspillene de gir utfra sine varierte erfaringsbakgrunner kan bidra til å løfte nye og viktige problemstillinger inn i prosjektene – og fagutviklingen.  

“På sikt ønsker vi å oppnå mer studentinvolvering i prosjektene.”, sier Anne 

Hvorfor er det så viktig for KBT Fagskole med internasjonale samarbeid? 

KBT Fagskole har fremdeles en særegen utdanning. Den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter er ikke et livsmestringskurs. Samtidig er det et behov for å utvikle mer pedagogikk på området erfaringskompetanse.  

Etter 2 og et halvt år med undervisning, er vi fremdeles i utvikling. Ved å samarbeide med andre som tilbyr ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter, så kan vi utveksle erfaringer til gjensidig nytte – ikke minst for framtidige studenter.  

Sterkere sammen | PIA – pionerarbeid i demensomsorgen 

Tidligere i november deltok vi på den årlige konferansen for erfaringskonsulenter – Sterkere sammen. Overskriften for årets program var Pioner. Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen er nybrottsarbeid, og en ny måte å bruke erfaringskompetanse på. Roger Santokhie møtte mye interesse fra både Helsedirektoratet, Sykepleieforbundet og ikke minst erfaringskonsulenter etter sitt innlegg om prosjektet PIA

Logo Pia Project

Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care (PIA) er et Erasmus+ prosjekt med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia, Romania og Norge. KBT Fagskole er prosjektansvarlig.

Målet med prosjektet er å bidra til å skape bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens, ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i tjenesteutviklingen. PIA har også mål om å bidra til å redusere stigma og tabu rundt demens, slik at flere kanskje vil søke hjelp på et tidlig stadium. Les mer om PIA

Rådgiver i helsedirektoratet viste interesse for PIA

Ett av delmålene for PIA er å utvikle politiske strategier i deltakerlandene, og åpne opp for muligheten med erfaringsmedarbeidere som en del av løsningen på framtidens demensomsorg. Da er det gledelig at seniorrådgiver for brukermedvirkning i Helsedirektoratet, Line Eikenes Langsholt, viste interesse for prosjektet under Sterkere Sammen 2022.  

Nysgjerrighet fra én person i helsedirektoratet fører ikke automatisk til at erfaringsmedarbeidere blir en del av Norges strategi for framtidens eldreomsorg. Likevel er det positivt når Langsholt kommer innom prosjektstanden og uttrykker at vi er inne på et spennende område.  

Spennende måte å tenke på  

Også representanter fra Sykepleierforbundet tok kontakt etter Santokhies innlegg på Sterkere Sammen 2022. Lederen for faggruppe psykiske helse og rus, uttrykte at det er en spennende måte å tenke på i prosjektene med erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen.   

“Vi har sett at erfaringsmedarbeidere fungerer innen rusomsorg, psykisk helsetjenester, NAV, kriminialomsorg og barnevern. Så hvorfor ikke?” 

Roger Santokhie

Pårørende som erfaringsmedarbeidere 

Et spørsmål som gikk igjen på PIA-standen under Sterkere Sammen 2022 var: Går det an å bruke personer med demens som erfaringsmedarbeidere? På det kan vi svare at det har vært prøvd i England, men at det på grunn av sykdommens natur gir mye «start og stopp». I første omgang konsentrerer vi oss derfor om pårørende både i PIA og i pilotprosjektet ved KBT med erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen.

Demens defineres som en pårørendesykdom – pårørende er veldig berørt av sykdommen til sine nærmeste. Som pårørende har du vært med på reisen fra dag én. Du har sett og opplevd utfordringene og funnet gode, praktiske løsninger for å møte hverdagsutfordringene. Pårørende har også erfaringer med å være i kontakt med hjelpeapparatet, og vet basert på sin erfaring hvilken type hjelp de (personer med demens) har behov for.   

Erfaringskonsulenter inn på nye områder

Mange syntes det var en spennende idé, å overføre de dokumenterte effektene fra erfaringskonsulenter i rus og psykiatri over til demensomsorgen. 

I sin tale på konferansen, sa generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen, at det er viktig at vi nå ser på nye områder, og vi er glade for å kunne bidra til akkurat dette. Mange helse- og omsorgstjenester står foran en stor bemanningsutfordring i framtiden. Vi tror erfaringsmedarbeidere, -konsulenter og –spesialister kan være en del av løsningen. Også innen demensomsorgen.  

Bilde av Anne Hirrich og studenter ved KBT Fagskole
Både PIA og KBT Fagskole hadde stand under Sterkere sammen 2022.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Logo Erasmus +

Et nordisk og baltisk samarbeid

Et ønske om tettere samarbeid

Søndag 13. november i Gøteborg startet et 3 dagers møte mellom partnere fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Målet med dette møtet var å skape et felles nettverk innen feltet utdanning/kursing/veiledning av erfaringskonsulenter.

Rektor Karl Johan Johansen og lektor Preben Hegland representerte KBT Fagskole og Norge i dette møtet. KBT Fagskole står også for initiativet for dette samarbeidet. Hovedpunktet på agendaen var å jobbe for en felles søknad til Nordplus om å få støtte til et nordisk og baltisk nettverk.

Temaer som nettverket ønsker å jobbes videre med i fremtiden

 • Om utvikling av utdanning for erfaringskonsulenter og ser fordelen med et nettverk for videre utvikling for alle partnere
 • Samle kunnskap om land utenfor Norden og de Baltiske statene
 • Ansettelse og økning av betalt arbeid som erfaringskonsulenter
 • Veiledning for erfaringskonsulenter
 • Regelverk for erfaringskonsulenter
 • Roller og arbeidsoppgaver for erfaringskonsulenter
 • Legitimering av utdanning gjennom akkreditering eller sertifisering
 • Deling av kunnskap, forskning og ekspertise

Landene sitter med ulik kompetanse, ekspertise og erfaring med utdanning av erfaringskonsulenter

Det er et stort spenn mellom partene i dette nettverket. KBT Fagskole har akkreditering av sin høyre yrkesfaglige utdanning, Sverige har 5 uker med kurs, og Litauen mangler tilbud til erfaringskonsulenter.

Partene sitter også med ulik kompetanse. Det vil si fra forskning på erfaringskonsulenter, politisk samarbeid, arbeid for menneskerettigheter i sitt respektive land, aktivisme for bruken av erfaringskonsulenter, kursholdere og akkreditert utdanning. Når det er sagt så har vi alle et felles mål om å styrke erfaringskonsulenters utdanning og bruk i Norden og de Baltiske landene.

Nettverk i startfase

KBT Fagskole hadde et møte i København i mai 2022 med samme partnere fra Sverige og Estland. Dessverre måtte den danske partneren trekke seg fra nettverket. Derfor så KBT Fagskole behovet for å rekruttere flere partnere og representere flere land for å styrke nettverket, og under ser du listen på deltakere i nettverket slik det er nå.

Navn på partner organisasjoner

Deltagere på forsidebildet

På venstre side: Sverige: Johanna Jaring, Sara Svensson, Estland: Sigrid Tammiste, Reelika Lume, Sverige: Filippa G. Jenneteg.

På høyre side: Sverige: Sonny Wåhlstedt, Island: Elín Ebba Ásmundsdóttir, Norge: Karl J. Johansen og Preben Hegland.

NB! Ikke på bildet: Litauen: Greta Klidziutė, Latvia: Ieva Leimane-Veldmeijere 

Møte i Trondheim

Gruppebilde: NSPH og KBT Fagskole
Tidligere i høst var NSPH på besøk i Trondheim. Da utvekslet vi erfaringer med ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter i Norge og Sverige. Fra venstre Vebjørn O. Ørsjødal, Preben Hegland, Karl J. Johansen, Sonny Wåhlstedt, Johanna Jaring, Roger Santokhieog Filippa G. Jenneteg