Rektor ved KBT Fagskole

KBT Fagskole søker en initiativrik og faglig engasjert rektor i 100 % fast stilling i Trondheim 


 
Søknadsfrist: 1. mai

Stillingen er en administrativ og faglig stilling med ansvar for å lede og utvikle fagskolen i henhold til Lov og forskrifter om høyere yrkesfaglig utdanning. Stillingen er også tillagt faglig ansvar og økonomiansvar for utdanning for erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helse og ev. nye utdanninger. Rektor rapporterer til styret ved fagskolen, og er også ansvarlig for rapportering til fylkeskommunen og NOKUT. Arbeidssted vil være i Trondheim. 

Arbeidsoppgaver 

 • Administrativ drift av fagskolen, herunder oppfølging av studenter, undervisere og sensorer, timeplanlegging og praktisk tilrettelegging i samarbeid med studiesekretær, arbeidsoppgaver i forbindelse med opptak 
 • Saksbehandling av saker til styret 
 • Søknader til fylkeskommunen, NOKUT, DIKU og lignende 
 • Registrering og rapportering i henhold til frister  
 • Bistå i videreutvikling av rutiner og systemer samt nye studietilbud 
 • Samarbeid med yrkesfeltet, etablering av avtaler med praksisplasser og oppfølging av studenter i praksis 
 • Faglig ansvar for fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter samarbeid med andre fagansatte 
 • Undervisning på delemner i studietilbud og planlegging av undervisning 
 • Utvikle fagskolen faglig og med nye studieretninger med målsetting om å skape et solid grunnlag for skolens fremtid 
 • Legge til rette lærings- og vurderingsordninger samt innovasjon og fornyelse av disse 
 • Utarbeidelse og godkjenning av eksamen 
 • Ivareta tilpasset undervisning og praksis for studenter med spesielle læringsutfordringer  
 • Klagebehandling 
 • Økonomistyring 

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen helse og sosialfag, og med pedagogisk kompetanse 
 • Ledererfaring og kunnskap om utdanningssektor 
 • Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og framstillingsevne 
 • Digital kompetanse og ferdigheter  
 • Kunne bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i undervisning og i samarbeid med kollegaer  
 • Evne til å forstå, tilegne seg og ta i bruk digitale løsninger 
 • Kunne vurdere sikkerhet, sårbarhet og etiske problemstillinger knyttet til nettbasert undervisning  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med Recovery-orientert arbeid 
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbeid fra utdanning og/eller helse- og velferdsarbeid 
 • Kjennskap til fagskolesektoren 
   

Personlige egenskaper 

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft  
 • Har gode kommunikasjonsevner, høy grad av serviceinnstilling og kan bidra aktivt til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø samt motivere og inspirere studenter og ansatte. 
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med studenter, ansatte og samarbeidsinstanser. 
 • Arbeider systematisk, ryddig, strukturert og opptatt av å levere kvalitet 
 • Er fleksibel, åpen, engasjert, løsningsorientert 
 • Har evne til å holde seg oppdatert og sette seg inn i relevant lov- og regelverk 
 • Kan jobbe selvstendig, men også godt i team 

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Gode muligheter til faglig utvikling 
 • Pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  
 • Lønn etter avtale 
 • Mulighet til å delta i utviklingen av et nytt fagfelt 
 • En allsidig stilling med rom for egen og faglig utfoldelse  
 • Være del av en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø 
 • Imøtekommende, joviale og humørfylte kollegaer

Om KBT Fagskole 

Fagskolen ble etablert høsten 2020 og er tilknyttet Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). Skolen har per nå 35 studieplasser, 4 medarbeidere samt flere tilknyttede timelærere.  

Utdanningen for erfaringskonsulenter er i hovedsak nettbasert og har noen ukesamlinger i løpet av året. Unikt ved studietilbudet er at studentene får yrkesrettet opplæring ved et praksissted parallelt med at de får teoretisk undervisning.

KBT Fagskole – Veien videre til arbeid og utdanning 

Bli læringsassistent!


Er du registrert som aktiv student hos KBT Fagskole kan du nå søke om å bli læringsassistent.

KBT Fagskole har fått tildelt midler i forbindelse med Stortingets bevilgning av 10 millioner kroner til fagskoler for å lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter, jf. Innst. 233 S (2020-2021).

Læringsassistenter skal organisere læringsgrupper slik at studenter ved fagskolen får en bedre og mer konsekvent faglig oppfølging. Vi ser for oss at dette i tillegg vil styrke studenters sosiale fellesskap. Dette er spesielt viktig ettersom fagskolen primært driver med nettbasert undervisning. Ved hjelp av læringsassistenter kan fagskolens oppfølging av studenter ytterligere styrkes og forebygge frafall i studentgruppen. Læringsassistentene skal ikke fungere i rollen som undervisere, men heller fungere som koordinator til en lønnet og formelt organisert kollokvie.

KBT Fagskole har skissert et rammeverk for læringsassistentstillingen, men understreker at ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver vil bli utarbeidet i samarbeid mellom KBT Fagskole og læringsassistentene.

Estimert arbeidstid er 15-20 timer i tidsrommet 12.april – 30.juni. Timesatsen er på 165 kr. Lønn utbetales etter endt arbeidsperiode. Vi søker etter 6-12 læringsassistenter.

Oppstart i uke 15, 12. eller 15. april. Felles møte med læringsassistenter og ansatte KBT Fagskole (2 timer).

Arbeidsoppgavene består blant annet av å opprette studiegrupper, organisere innhold og tidspunkt sammen med læringsassistentene, gjennomføre gruppemøter enten alene eller sammen med en annen læringsassistent, forberedelse til gruppemøtene, bidra til planlegging og gjennomføring av avslutningssamling 18. juni 2021, delta på avsluttende evalueringsmøte.

Er dette noe for deg? Fyll ut kontaktinfo og søknadsskjema innen 5. april.

Skriv i søknadsteksten: hvorfor ønsker du å jobbe som læringsassistent, og hva kan du bidra med til å sikre et godt læringsmiljø og studieprogresjon hos medstudenter, hvorfor er du godt egnet til denne jobben.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last opp en kort CV som viser relevant erfaring, og eventuelt attester og kursbevis. Last opp kun det som du anser direkte relevant til jobben som læringsassistent.

Helsekor – og musikkafé for personer med rus – og psykisk helseutfordringer


Flere av våre studenter er ansatt i kommunale tjenester eller jobber i brukerorganisasjoner. Vi ønsker derfor å fremme dette inspirasjonswebinaret om aktuelle musikktiltak for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

Du kan lese om webinaret på KBT kompetanse sine nettsider.

Kanskje du ønsker å delta på webinaret? Eller vet du om noen som kunne dratt nytte av et slikt webinar? Del gjerne i nettverket ditt.

NPM i offentlige tjenester


KBT Fagskole har som ambisjon å skape et faglig fellesskap for studentene for å fremme faglig utvikling også utenfor fagskolens rammer. Dette gjør vi blant annet ved å invitere et bredt utvalg av gjesteforelesere, og ved å informere om konferanser, fagdager, webinarer eller lignende, som vi tenker kan være relevant for studentene våre, men også for andre interesserte på feltet.

Den 15. april kl. 12.00 – kl. 16.00 inviterer en av fagskolens foreleser og professor eremita Marit Borg, sammen med flere medarrangører fra blant annet Universitetet i Sørøst-Norge og RIO, til temadag:

Demokrati i trøbbel – hva gjør markedsstyring og New Public Management med våre offentlige tjenester – og hva er alternativene?

«Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New Public Management – NPM). Denne styringsformen er preget av markedsmekanismer, kontrollrutiner og resultatmålinger som oftest står i motsetning til velferdsstatens historiske mål og verdier, faglig skjønn i arbeidet og tillit til innbyggere og ansatte i sektorene. Vi ønsker å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til dette og inviterer til diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud på.»

Påmelding: Bruk denne lenken og går direkte inn på webinaret.
Program: Se hele programmet her.

Praksisveilederseminar


Torsdag den 25. februar 2021 kl. 9-11.30 arrangerer KBT Fagskole seminar for praksisveiledere tilknyttet utdanningens praksisordning. Tema for seminaret er:

Hvordan kan vi sammen forberede studentene til sin framtidige rolle i arbeid med personer med psykisk helse- og rusutfordringer?

Vi inviterer til åpen dialog om hva praksisveiledere kan og vil forvente av studentene, om praksisveilederes rolle i henhold til veiledning og hvordan praksissted og fagskole kan samarbeide om å videreutvikle praksisordningen.

Opplever du at du ikke har blitt invitert til seminaret, men er praksisveileder til en av våre studenter, kan du ta kontakt med anne.hirrich@kbtkompetanse.no.

Søk opptak 2021/2022


Hos KBT Fagskole søker du direkte via vår egen søknadsportal, som åpner den 1. april. Der fyller du ut søknadsskjema og legger ved nødvendig dokumentasjon. Frist for å søke er 15. april.

Vår fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er godkjent av NOKUT. Utdanningen er finansiert av statlige midler via Trøndelag fylkeskommune. Studentene betaler semesteravgift på 580 kr.  I tillegg kommer utgifter til litteratur og eventuelt for reise/opphold til samlingene.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen og søknadsprosessen ta kontakt via e-post fagskole@kbtkompetanse.no eller ring +47 973 41 833.

Les om søknadsprosessen og opptakskrav på denne siden.

Undervisning i uke 5


Etter nøye vurdering må vi dessverre meddele at samling i uke 5 blir heldigital. Det er dermed ingen mulighet for fysisk deltakelse for denne samlingen. Denne beslutningen har vi tatt på grunnlag av regjeringens anbefalinger om å bruke digital undervisning der dette er mulig, samt anbefalingene om å redusere reisevirksomheten på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Høsten 2020 gjennomførte vi samlingen i uke 42 som hybridløsning hvor studentene kunne møte opp fysisk i våre undervisningslokaler i Sorgenfriveien 9 i Trondheim, eller deltar via nettundervisning på ZOOM. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra studentene og håpet sterkt på å kunne gjennomføre en slik løsning på vårsemesteret, men med dagens kommunale og nasjonale anbefalinger og retningslinjer om smittevern, ser vi at vi ikke kan garantere å oppfylle disse.

På bakgrunn av egen erfaring og tilbakemeldingene fra studenter i høst vil vi redusere den digitale undervisningen under samlingen. Vi legger opp til digitale forelesninger og gruppearbeid via zoom, kortere undervisningsdager enn opprinnelig planlagt, og flere pauser. Vi vil tilpasse undervisningen at studentene får utdelt arbeidsoppgaver som kan gjøres utenfor undervisningen og brukes som forberedelse til gruppearbeid under samlingen. Med dette ønsker vi å redusere skjermbruken som er ekstra krevende for et ukentlig undervisningsopplegg.

Vi håper at vi likevel kan skape et livlig og lærerikt læringsmiljø i uke 5.

Godt nyttår!


KBT Fagskole ønsker å takke alle studenter, undervisere og samarbeidspartnere for et spennende oppstartssemester høst 2020. Vi ser frem til et nytt år med spennende utfordringer og faglig utvikling.

Våren 2021 kommer vi til å fullføre det første året med utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rusarbeid, og vi gleder oss til å markere dette sammen med studenter og samarbeidsfolk. Vi håper at det vil være mulig å samles i våre lokaler i Sorgenfriveien, men vi er forberedt på å mestre enda en hybridløsning for en fysisk-digital samling. Videre ser vi frem til å kunne ønske velkommen et nytt kull med engasjerte studenter høsten 2021. Søknadsportalen åpner 1. april og frist for å søke er 15. april.

Vi i KBT Fagskole ønsker alle sammen et riktig godt nyttår og lykke til med ønsker og mål for det nye året!

Åpent webinar 17. desember kl. 12-13


Er du interessert i utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid? Har du spørsmål i forbindelse med opptakskrav, tid og omfang, og praksisarbeid? Lurer du på hva en erfaringskonsulent gjør og hva du kan lære på vår studie?

Den 17. desember kl. 12.00-13.00 inviterer KBT Fagskole til åpent webinar via Zoom.

På webinaret vil vi svare så godt vi kan på spørsmålene du måtte ha om fagskolen og utdanningen vår. Ansatte fra KBT Fagskole vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål og gi utfyllende informasjon.

Logg deg på webinaret uten påmelding og når som helst i det oppgitte tidsrommet. Det er ingen venterom og du blir dermed direkte sendt til webinaret. Mikrofon og kamera er slått av, men du kan selv velge om du ønsker å slå på. Det vil også være mulig å bruke chattefunksjonen for å sende inn spørsmål.

Program
kl. 12.00-12.30: Velkommen og kort presentasjon om utdanningen ved KBT Fagskole
kl. 12.30-13.00: Spørsmålsrunde

Meld gjerne interesse i Facebook-arrangementet, slik at vi får en pekepinn på hvor mange som kommer.


Les mer om fagskolen i vår seksjon om «ofte stilte spørsmål».