Karl Johan Johansen, Preben Hegland og Målfrid J. Frahm Jensen (Bildecollage)

Erfaringskonsulenter | Fallgruvene kan forebygges

Av:
Karl Johan Johansen, rektor KBT Fagskole
Preben Hegland, studieleder KBT Fagskole
Målfrid J. Frahm-Jensen, tidligere erfaringskonsulent, timelærer KBT Fagskole

Tilsvar til kritikk av erfaringskonsulenter på rusfeltet

Den 20. mars 2024 publiserte rop.no et intervju med Liese Recke i nettsaken “Fordeler og dilemmaer med bruk av erfaringskonsulenter”, av journalist Marte Frimand. 
 
I intervjuet pekes det på etiske og juridiske problemer og dilemmaer når det gjelder ansettelse av erfaringskonsulenter innenfor rusfeltet. I intervjuet viser Recke i hovedsak til kritikkverdige forhold. Vi ønsker å komme med et tilsvar til denne nettsaken.  

Fallgruvene kan forebygges 

Det er viktig å være klar over fallgruvene Recke påpeker, slik at de kan forebygges. Det er likevel på sin plass å minne om at en god del av erfaringskonsulentene har helse- og sosialrelatert utdanning på ulike nivå, som også gir opplæring i yrkesetikk. Noen har fagbrev, andre bachelor og noen master. Med andre ord, så finnes det et spekter av erfaringskonsulenter, fra ufaglærte til dem med høyere utdanning.  

Vi ønsker en faktabasert og fagkritisk dialog om bruk av erfaringskonsulenter innen rusfeltet, men også innen psykisk helsefeltet og øvrige felt hvor erfaringskonsulenter arbeider. Dette mener vi vil fremme erfaringskonsulenter som yrkesgruppe, og bidra til en positiv utvikling. I så måte imøteser vi også kritiske faktabaserte innspill i dialogen. 

Stille samme krav 

Vi er opptatt av at det må stilles de samme krav til ansettelser av erfaringskonsulenter som til andre ansettelser i psykisk helse- og rusfeltet. For å innfri disse kravene trenger erfaringskonsulenter systematisk opplæring i yrkesrollene.  

De svakheter og fallgruver som rollen kan medføre, kan motvirkes gjennom god opplæring, veiledning og ledelse. Kvaliteten på arbeidet som erfaringskonsulenter utfører kan best sikres gjennom utdanning. En erfaringskonsulent ansatt i helsetjenestene må forholde seg til helselovgivning, yrkesetikk og arbeidsstedets etiske retningslinjer.  

En ansatt som bryter helselovgivning, kan gis advarsler på lik linje med andre ansatte. Helsepersonell har en selvstendig plikt til å varsle Statsforvalteren om forhold som kan gå ut over pasienters og brukeres sikkerhet, også om den det varsles mot er en erfaringskonsulent. Erfaringskonsulenter skal ikke gjøre arbeid de ikke er kvalifisert for. 

KBT Fagskole  og utdanningen for erfaringskonsulenter

Fagskolen i Trondheim har siden 2020 drevet en akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Utdanningen gir 60 studiepoeng.  

I utdanningen av erfaringskonsulenter vektlegger KBT Fagskole en god opplæring i temaer som; arbeidslivets spilleregler, helseetikk, menneskesyn, menneskerettigheter, taushetsplikt, helselovgivningen, etiske dilemmaer, journalføring og dokumentasjon, håndtering av psykiske belastninger med tanke på tidligere livserfaringer, samt helse- og sosialsystemet med mer.  

Fagskolen vektlegger både ved opptak og fullføring av utdanningen å sikre at de som tas opp er egnet for studiene. Ved å ha erfaringskonsulenter som studenter over et helt studieår med både teori, mappeoppgaver, veiledning og praksis, kommer vi tett på hver enkelt student, slik at vi også kan vurdere om de er skikket for å fungere i yrket. Enkelte blir gjennom disse prosessene veiledet til andre arbeidsområder, mens andre finner selv ut at yrket ikke passer for dem. 

Rusfeltet 

Når det gjelder rusfeltet har Fagskolen et nært samarbeid med virksomheter innen recovery, ulike stiftelser og behandlingssenter, samt Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse- og rus. I tillegg til dyktige timelærere med lang erfaring med rus har også studentene praksis i rusfeltet. Studieplanen og pensumlitteratur er under stadig utvikling. For studieåret 2024/2025 planlegges det en fordypning innen ulike områder som: psykisk helse, rus, barnevern og demens. 

Utdanning et nødvendig onde 

På sikt tror vi at en utdanning er nødvendig for alle som skal tiltre denne yrkesrollen, slik at vi kan sikre en gjennomgående god kvalitet på erfaringskonsulentene. Vi ser også for oss at rammeverk og retningslinjer i bruken av erfaringskonsulenter utvikler seg og blir mer tydelig. Her må erfaringskonsulenter, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, bruker- og interesseorganisasjoner og myndigheter spille på lag, slik at vi kan heve status og nyttiggjøre oss den store samfunnsressursen som erfaringskonsulenter potensielt kan være. I denne prosessen imøteser vi en god faktabasert dialog, en videre formalisering og videreutvikling av erfaringskonsulentrollen. 

Kvalifiserende program 

I tillegg til utdanningen ved KBT Fagskole har Bergen siden 2006 hatt et arbeidskvalifiserende program gjennom Nav, kalt Medarbeider med brukererfaring (MB-programmet). Selv om dette ikke gir formell utdanning, gir det nyttig kompetanse. Her må en, som ved KBT Fagskole, søke seg inn. Erfaringsskolen i Oslo har også kompetansehevende kurs for de som vil arbeide som erfaringskonsulent.  

Erfaringskonsulenten 

Vi vil minne om at erfaringskonsulenten aldri var ment å erstatte annet helsepersonell. Erfaringskonsulenten som yrke og tittel oppstod i Norge i 2006, da Ellen Walnum ble ansatt og gav yrkestittelen navnet erfaringskonsulent.  

Erfaringskonsulenten skulle være i tillegg til annet helsepersonell. Gjøre andre oppgaver og bidra til en kultur- og holdningsendring innenfra, i tillegg skulle de påse at pasienter og brukere fikk deres rettigheter oppfylt og øke brukermedvirkningen i helsetjenestene. I Rusfeltet har de lange tradisjoner for å bruke personer med egenerfaring for å hjelpe andre, men disse hadde tidligere andre titler enn erfaringskonsulent.  

Viktig kritikk  

Kritikken fra Recke gjelder ikke alle erfaringskonsulenter, ei heller alle arbeidsgivere, men den må likevel drøftes på en saklig og god måte. Vi tror, som nevnt, at utdanninger vil forebygge fallgruvene og sikre god kvalitet på erfaringskonsulentene.