Omfang og organisering av studiet

Utdanningen tilbys som heltid på ett år eller deltid på to år. Teoriemnene er lagt opp med tanken om at man enkelt kan velge å kun ta ett eller enkelte emne med istedenfor hele utdanningen. Dette vil gi studiepoeng for det/de aktuelle emner samt en karakterutskrift. Fagskolen tilstreber å gi studentene høy grad av fleksibilitet, blant annet med hensyn til alternative løsninger ved fravær. 

Bilde: Tabell over omfang og organisering

Organisering av emner

Heltid

Studenter som studerer heltid tar teoriemne EK001T og praksisemne EK004P i høstsemesteret med til sammen 25 studiepoeng, og teoriemne EK002T og EK003T og praksisemne EK005P i vårsemesteret med til sammen 35 studiepoeng. 

Studiemodell for heltid
-Pilene viser varigheten på hvert emne over antall uker.
-Uken i boksen på enden av hver pil er levering av eksamen.
-*Samlingsuke 25 består av to dager med oppsummering av praksiserfaringer, eksamensresultater, avslutning og vitnemålsutdeling.

Deltid

Studenter som studerer deltid tar det første året teoriemne EK001T med 10 studiepoeng på høstsemesteret, og teoriemne EK002T og halvparten av EK003T i vårsemesteret med til sammen 15 studiepoeng. Det andre året tar de praksisemne EK004P i høstsemesteret med 15 studiepoeng, og praksisemne EK005P og resterende halvpart av teoriemne EK003T i vårsemesteret med til sammen 20 studiepoeng.

Studenter som studerer deltid eller tar enkeltemner har anledning til å følge et enda mer fleksibelt løp som kan tilpasses den enkeltes situasjon med hensyn til fordeling av timer for både teori- og praksisemner, så fremt at det totale antallet timer, samlingsukene og dato for eksamen overholdes 


-Pilene viser varigheten på hvert emne over antall uker.
-Uken i boksen på enden av hver pil er levering av eksamen.
-Deltidsstudenter har mulighet for individuell tilpassing av praksisperiodene. Unntaket er tidspunktet for levering av eksamen.
-*Samlingsuke 25 består av to dager med oppsummering av praksiserfaringer, eksamensresultater, avslutning og vitnemålsutdeling.

Samlinger

Samlingsukene er en fastsatt obligatorisk aktivitet, hvor både heltid- og deltidsstudenter deltar de samme ukene fordelt over to år. To ganger i hvert teoriemne vil det arrangeres samlinger med varighet på 1 uke per samling. Hver samling består av fem dager à 7,5 timer. Det settes av fire dager til teoriemner og èn dag til praksisemne. Undervisningen foregår på dagtid.

Mellom samlingene

Mellom samlingene er det lagt opp til ukentlige forelesninger på LMS, og webinar med dialog, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Det vil også foregå veiledning på mappe over video mellom samlingene. Undervisning av lærer ved live-video over nett foregår på dagtid.


Teori og praksis

Teoriemnene kjøres parallelt/om hverandre med praksisemnene. Tanken bak dette er at ved å koble erfaringer fra praksis inn i teoriemnenes læringsaktiviteter og litteratur, og å bruke teorien inn i praksisen gir større sammenheng mellom emnene og fører til mer helhetlig kompetanse. Dette vil gi studentene bedre forståelse av teorien. Rekkefølgen på emnene er satt med hensyn til at man begynner med det mest grunnleggende, og kontinuerlig progresjon på både faglig nivå og vurderingskrav utover i studiet som sikrer at studentenes kompetanse bygges opp gradvis. Læringsmålene for praksisemnene er satt opp på bakgrunn av hvilket teoriemne studentene har vært igjennom i forkant/er gjennom parallelt med. På den måten får studenten en sammenhengende læringsprosess som sikrer progresjon fra emne til emne, og at det totale læringsutbyttet henger sammen.

Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer og tidspunkt for eksamen overholdes. Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Studentene kan bruke egen arbeidsplass som praksissted, men plikter da å opplyse om at de ønsker dette ved opptakssamtalen slik at fagskolen kan undersøke muligheten og tilrettelegge for dette med praksisstedet.