Økt digitalisering av studieadministrasjon og undervisning

I 2021 fikk vi utviklingsmidler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Midlene skulle brukes til økt digitalisering av studieadministrasjonen og undervisningen.

Målet med prosjektet har vært å få bedre tilpasning av KBT Fagskole sine lærings- og kommunikasjonsplatformer. Den primære målgruppen er ansatte og tilknyttede fagpersoner, men prosjektet har også hatt fokus på digitale forbedringer for studenter.

Nyetablert fagskole – veien blir til mens vi går

Som nyetablert fagskole, har det vært et stort behov for utviklingsarbeid på en rekke områder. Både faglig grunnlagstenkning, administrativt, teknologisk samt personalets kompetanse for å kunne gjennomføre et nytt utdanningstilbud.

Så langt har prosjektet har allerede bidratt til teknologiske tilpasninger, som for eksempel forbedret grensesnitt mellom Lifter og Zoom. Videre er det behov for å justere fagskolens digitale design.  Dette vil fra høsten 2022 medføre endinger i brukergrensesnittet på www.kbtfagskole.no. 

Økende antall studenter

Med videreutviklingen av de digitale verktøyene vi bruker, ser vi fram til bedre løsninger for undervisningen og en mer effektiv administrasjon. Det vil gi mulighet til å betjene flere studenter samt få bedre kvalitet og nytte.  Prosjektet innebærer større grad av automatisering av funksjoner og rutiner.

Bilde av Wen Xiong
Wen Xiong har bidratt med sin kompetanse på programmering til å utvikle et nytt brukergrensesnitt på KBT Fagskole.

I forbindelse med prosjektet, har vi hatt god hjelp av Wen Xiong. Hun har vært en viktig og engasjert medarbeider, som har bidratt med sin programmeringskompetanse. Hun har master i IKT fra Universitetet i Agder og praksis fra IT-utvikling. Wen har også bidratt til å finne nyttige og bærekraftig løsninger for KBT Fagskole i tiden som kommer. Hun vil være tilknyttet KBT Fagskole videre fremover ved behov for vedlikehold og feilretting av systemene.

PIA (Erasmus +) – Erfaringsmedarbeidere som en innovativ kraft i Advocacy i demensomsorg

Prosjektdeltakere fra KBT/KBT Fagskole: Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

Om prosjektet

Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care (PIA) er et Erasmus+ prosjekt med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia, Romania og Norge. KBT Fagskole er prosjektansvarlig.

Målet med prosjektet er å bidra til å skape bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens, ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i tjenesteutviklingen. PIA har også mål om å bidra til å redusere stigma og tabu rundt demens, slik at flere kanskje vil søke hjelp på et tidlig stadium.

Delmål

  1. Utvikle læringsmateriale og læringsmetoder for opplæring av erfaringsmedarbeidere: pårørende og frivillige i demensomsorg/for personer med demens
  2. Å utvikle strategier for politikk/policy: Finne ut hvordan vi kan få i gang nasjonale føringer/strategier for demens, og åpne for muligheten til å bruke erfaringsmedarbeidere
  3. Utvikle en digitalsamhandlingsplattform for spredning av kunnskap og samarbeid
  4. Formidle kunnskapen fra prosjektet

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om PIA-prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Demens er en økende utfordring i samfunnet, og vi ser en økende framvekst i uoverskuelig framtid. Ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Samtidig er sykdomsgruppen demens tabubelagt, og mange vegrer seg for å oppsøke hjelp tidlig nok på grunn av selvstigmatisering. I en tidlig fase av sykdommen prøver mange å skjule det og bortforklare det, og sykdommen kommer gjerne langt før den blir tatt tak i.

Vi mener pårørende er en nøkkel vi må ta i bruk i demensomsorg, og det er noe vi skal utforske i Erasmus-prosjektet PIA. Pårørendekompetanse er det nærmeste man kommer til brukbar erfaringskompetanse når det kommer til demens, på grunn av sykdommens natur.

Hvis vi skal løse de bemanningsutfordringene vi har i helsetjenesten i dag, må vi også ha med pårørende. Kan ikke forvente at vi kan løse dette på frivillig basis. Vi må finne innovative løsninger. Pårørende er en lite brukt kompetansebeholdning i samfunnet, og å ta dem i bruk kan føre til en mer bærekraftig helsetjeneste.

Det bør utvikles tjenester der eldre og deres familie kan bidra på egne premisser og ut fra det de mener er viktig og meningsfullt for dem. Det innebærer å styrke brukerperspektivet og legge mer vekt på alternativ tekning i tjenestene. Erfaringskonsulenter og -medarbeidere i helse- og velferdstjenester begynner nå å bli litt mer utbredt i Norge og verden. Erfaringskonsulenter i demensomsorgen er foreløpig lite utprøvd, men har vært forsøkt i England, og i et pågående pilotprosjekt i Norge.

Forskjeller i samarbeidslandene

I PIA har vi med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia og Romania i tillegg til Norge. Vi er litt forskjellig nivå når det kommer til utvikling av tjenester og ressurser. I dette prosjektet får vi en tverrnasjonal dialog for hvordan erfaringskompetanse kan anvendes innenfor demens, og innenfor rammene i de ulike landene.

I prosjektet er det opp til hvert enkelt land hvordan de gjør det, slik at alle kan utvikle noe innenfor de rammene i de ulike landene. Det gjør at vi kan få ulike praksiser. Likevel trenger ikke hvert land å finne opp kruttet selv – vi kan lære av hverandre.

Vi kommer fra ulike ståsted. I Romania og Italia finnes det ingen standard for hvordan demensomsorgen fungerer, og vi må se på den nasjonale konteksten i dette prosjektet. Det er viktig å møte alle land i en likeverdig dialog, slik at vi ikke tvinger på andre løsninger som kanskje ikke vil fungere andre steder.

Med prosjektet ønsker vi samtidig å inspirere til å ta i bruk erfaringskonsulenter i demensomsorg i flere land, og håper vi kan få ut noe kunnskap som er overførbart til flere land utenfor prosjektet.

Økonomisk støtte fra Erasmus+

Forløperen til Erasmus-prosjektet kom i gang gjennom tilskuddsmidler KBT fikk fra Statsforvalteren og Helsedirektoratet, til sammen 1,5 millioner norske kroner. Det har ført til et prosjekt hvor vi har ansatt erfaringsmedarbeidere i Indre Fosen og Frøya kommune.

KBT har så tatt initiativ til et Erasmus+ prosjekt, og vi har fått i underkant av 2 millioner norske kroner til dette prosjektet som skal gå over to år. Prosjektet startet offisielt 28. februar 2021.

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SMART BUSINESS 4 ALL – SMAB (Erasmus+)

Smart Business 4 All – SMAB er et samarbeid mellom aktører fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge. Prosjektet har blant annet mål om å utvikle verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedrifter i sine nye hjemland.

I KBT Fagskole er det i hovedsak Preben Hegland og Karl Johan Johansen som jobber med SMAB.

Hva SMAB skal gjøre

Smart Business for all går over 2 år, og fram mot slutten av 2023 skal vi jobbe med å

  • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
  • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
  • Utvikle en nettbasert ressursbank
  • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
  • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Hver samarbeidspartner i prosjektet har sin hovedoppgave. I tillegg vil alle jobbe med eksempelvis case-studier.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om prosjektet

Logo EU - Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.