Nytt nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter

En mulighet for å utvikle status og kvalitet for utdanning av erfaringskonsulenter 

KBT Fagskole er med i et nordisk-baltisk nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter. Nettverket er i første omgang støttet i ett år gjennom Nordplus.   

Gjennom å dele kunnskap og erfaringer, kan vi i et nordisk-baltisk nettverk styrke og støtte hverandre i våre ulike behov i årene fremover. Fordelene med dette nettverket for KBT Fagskole er mange. Noen realistiske eksempler for KBT Fagskole er mer tilgang på forskning, flere alternativer til mulig pensum, men også gjesteforelesere som kan styrke utdannelsen for erfaringskonsulenter på KBT Fagskole.  

Noen utvalgte temaer som prosjektet skal diskutere sammen 

 • Pensum 
 • Kvalitet på utdannelse og sertifisering  
 • Videreutvikle strategier for hvert enkelt land 
 • Forskning  
 • Erfaringskonsulenter i et menneskerettighetsperspektiv  
 • Pedagogikk og co-teaching  
 • Samarbeid og Recovery 

NSPH i Sverige ønsker å styrke sin utdannelse 

En av deltakerorganisasjonene i Nordplus-nettverket, er Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Det er et svensk nettverk som dekker 13 nasjonale organisasjoner. NSPH jobber tett med forsking på erfaringskonsulenter og har siden 2015 vært ansvarlig for utdanning i form av kurs og støtte for erfaringskonsulenter i Sverige. Nå ønsker de å få i gang en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme eller lignende nivå som KBT Fagskole har i Norge. Dette temaet blir relevant i samarbeidet mellom KBT Fagskole og NSPH fremover.    

Ulike typer utdannelse av erfaringskonsulenter 

Dagens situasjon for partnerlandene i Nordplus-nettverket er preget av alt fra et ønske om å kunne starte korte kurs i Litauen for erfaringskonsulter til litt lengre kurs i Island og som nevnt høyre utdanning i Sverige. Et eksempel som kan forklare den litt ulike situasjonen landene står ovenfor er Estland.  

For i Estland så må du bli arbeidsledig for å kunne få kurs om recovery og om erfaringskonsulter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er svært få som får betalt som erfaringskonsulent. Det er mer likemannsarbeid enn betalt arbeid, det mest lønnsomme er å bli kursleder for disse kursene og tjene litt penger på å holde kurs.   

Bilde fra møte i Estland 2023

Roger Santokhie fra KBT fagskole forklarer situasjonen i Norge.

Første møte i Pärnu i Estland 

7. og 8. mai var KBT Fagskole i Pärnu i Estland for prosjektets første nettverksmøte. KBT Fagskole stilte med fire ansatte: Rektor Karl Johan Johansen, prosjektutvikler Roger Santokhie, lektor Vebjørn O. Ørsjødal og lektor Preben Hegland. 

Nordplus-prosjektet tar for seg å skape et nettverk for erfaringskonsulent utdanning/trening i de nordiske og baltiske landene. Medlemmene i dette prosjektet er fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Danmark var med som en gjest og kanskje en partner i fremtiden.   

Dette er en videreføring av to mindre Nordplus-prosjekter fra 2022 for å samle et nettverk i de nordiske og baltiske landene. I det første møtet var det 4 land med i København, Danmark, mens i det andre møtet i Gøteborg var det med 6 land. Videre så ønsker KBT Fagskole å utvide nettverket med Danmark, Finland og Grønland. 

Både ulike og felles utfordringer i nettverket 

Det er et behov for et nettverk som vi kan støtte hverandre med kunnskap og kompetanse for utvikling av utdanning/training for erfaringskonsulenter i de nordiske og de baltiske landene. 

Sverige ønsker å starte en lignende skole som i Norge i fremtiden. Her vil KBT fagskole være en nyttig støttespiller på grunn av sin erfaring med å sette i gang og drifte en skole for erfaringskonsulenter. 

Les også: NSPH deltar i europeiskt samarbete kring Peer Support

Estland sitt kurs er splittet inn i ulike aktører, men på grunn av dette nettverket så har de knyttet et sterkere bånd mellom seg.  

Utviklingen på Island har gått sent ifølge vår islandske partner og dette nettverket kan henne med å overbevise de riktige menneskene på Island om at det er behov for utvikling og endring.  

Vår partner fra Litauen forteller at de har ingen forskning på erfaringskonsulenter i hennes land og at det er veldig viktig å være del av nettverket for videreutvikling.  

Vår gjest fra Danmark forklarte om utfordringene i hjemlandet. Debatten om utdanning, likeperson og betalt arbeid skaper splid i Danmark.   

Vår latviske partner kunne ikke stille til dette møtet.   

På møtet kom det fram at vi har noen felles utfordringer som skepsis fra helsesystemet, men at vår utdanning/training står på ulike plasser fra en skala fra fagskole utdanning til et ønske om kortere kurs for både likemenn og erfaringskonsulenter.  

Neste møte

Neste møte blir digitalt i slutten av juni, der skal vi alle dele hvilke forskning på dette feltet som har blitt gjort og eventuelt ikke gjort i hvert land. På forskningen kan vi dele kunnskap og bruke den til å støtte opp utviklingen i partnerlandene.  

Partnere i prosjektet 

PIA (Erasmus +) – Erfaringsmedarbeidere som en innovativ kraft i Advocacy i demensomsorg

Prosjektdeltakere fra KBT/KBT Fagskole: Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

Nettside PIA-prosjektet

Logo Erasmus +

Om prosjektet

Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care (PIA) er et Erasmus+ prosjekt med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia, Romania og Norge. KBT Fagskole er prosjektansvarlig.

Målet med prosjektet er å bidra til å skape bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens, ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i tjenesteutviklingen. PIA har også mål om å bidra til å redusere stigma og tabu rundt demens, slik at flere kanskje vil søke hjelp på et tidlig stadium.

Pressemeldinger

Kjemper mot stigmaet ved demens – november 2022 (PDF)

Bruk av erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen – vår 2024 (PDF)

Delmål

 1. Utvikle læringsmateriale og læringsmetoder for opplæring av erfaringsmedarbeidere: pårørende og frivillige i demensomsorg/for personer med demens
 2. Å utvikle strategier for politikk/policy: Finne ut hvordan vi kan få i gang nasjonale føringer/strategier for demens, og åpne for muligheten til å bruke erfaringsmedarbeidere
 3. Utvikle en digitalsamhandlingsplattform for spredning av kunnskap og samarbeid
 4. Formidle kunnskapen fra prosjektet

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om PIA-prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Demens er en økende utfordring i samfunnet, og vi ser en økende framvekst i uoverskuelig framtid. Ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Samtidig er sykdomsgruppen demens tabubelagt, og mange vegrer seg for å oppsøke hjelp tidlig nok på grunn av selvstigmatisering. I en tidlig fase av sykdommen prøver mange å skjule det og bortforklare det, og sykdommen kommer gjerne langt før den blir tatt tak i.

Vi mener pårørende er en nøkkel vi må ta i bruk i demensomsorg, og det er noe vi skal utforske i Erasmus-prosjektet PIA. Pårørendekompetanse er det nærmeste man kommer til brukbar erfaringskompetanse når det kommer til demens, på grunn av sykdommens natur.

Hvis vi skal løse de bemanningsutfordringene vi har i helsetjenesten i dag, må vi også ha med pårørende. Kan ikke forvente at vi kan løse dette på frivillig basis. Vi må finne innovative løsninger. Pårørende er en lite brukt kompetansebeholdning i samfunnet, og å ta dem i bruk kan føre til en mer bærekraftig helsetjeneste.

Det bør utvikles tjenester der eldre og deres familie kan bidra på egne premisser og ut fra det de mener er viktig og meningsfullt for dem. Det innebærer å styrke brukerperspektivet og legge mer vekt på alternativ tekning i tjenestene. Erfaringskonsulenter og -medarbeidere i helse- og velferdstjenester begynner nå å bli litt mer utbredt i Norge og verden. Erfaringskonsulenter i demensomsorgen er foreløpig lite utprøvd, men har vært forsøkt i England, og i et pågående pilotprosjekt i Norge.

Forskjeller i samarbeidslandene

I PIA har vi med samarbeidspartnere fra Hellas, Italia og Romania i tillegg til Norge. Vi er litt forskjellig nivå når det kommer til utvikling av tjenester og ressurser. I dette prosjektet får vi en tverrnasjonal dialog for hvordan erfaringskompetanse kan anvendes innenfor demens, og innenfor rammene i de ulike landene.

I prosjektet er det opp til hvert enkelt land hvordan de gjør det, slik at alle kan utvikle noe innenfor de rammene i de ulike landene. Det gjør at vi kan få ulike praksiser. Likevel trenger ikke hvert land å finne opp kruttet selv – vi kan lære av hverandre.

Vi kommer fra ulike ståsted. I Romania og Italia finnes det ingen standard for hvordan demensomsorgen fungerer, og vi må se på den nasjonale konteksten i dette prosjektet. Det er viktig å møte alle land i en likeverdig dialog, slik at vi ikke tvinger på andre løsninger som kanskje ikke vil fungere andre steder.

Med prosjektet ønsker vi samtidig å inspirere til å ta i bruk erfaringskonsulenter i demensomsorg i flere land, og håper vi kan få ut noe kunnskap som er overførbart til flere land utenfor prosjektet.

Økonomisk støtte fra Erasmus+

Forløperen til Erasmus-prosjektet kom i gang gjennom tilskuddsmidler KBT fikk fra Statsforvalteren og Helsedirektoratet, til sammen 1,5 millioner norske kroner. Det har ført til et prosjekt hvor vi har ansatt erfaringsmedarbeidere i Indre Fosen og Frøya kommune.

KBT har så tatt initiativ til et Erasmus+ prosjekt, og vi har fått i underkant av 2 millioner norske kroner til dette prosjektet som skal gå over to år. Prosjektet startet offisielt 28. februar 2021.

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SMART BUSINESS 4 ALL – SMAB (Erasmus+)

Logo EU - Erasmus +

Smart Business 4 All – SMAB er et samarbeid mellom aktører fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge. Prosjektet har blant annet mål om å utvikle verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedrifter i sine nye hjemland.

I KBT Fagskole er det i hovedsak Preben Hegland og Karl Johan Johansen som jobber med SMAB.

Hva SMAB skal gjøre

Smart Business for all går over 2 år, og fram mot slutten av 2023 skal vi jobbe med å

 • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
 • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
 • Utvikle en nettbasert ressursbank
 • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
 • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Hver samarbeidspartner i prosjektet har sin hovedoppgave. I tillegg vil alle jobbe med eksempelvis case-studier.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om prosjektet

Logo EU - Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.