Bilde av en gruppe mennesker

Opplæring av erfaringskonsulenter – Studiebesøk hos Ex-In i Tyskland  

Det siste tiåret har det blitt utviklet ulike opplæringskonsept for erfaringskonsulenter og tilsvarende parallelt i flere land i Europa. Selv om det er ulike konsept og kulturer, er kjernekompetansen erfaring. Ex-IN i Tyskland har opplæring for det de kaller eksperter gjennom erfaring.  

I mars møtte vi styret i organisasjonen, hvor vi både fikk høre om hvordan de jobber, hvordan opplæringen de gir fungerer og hva slags rolle erfaringskompetansen har i arbeidslivet i Tyskland. Nå har vi også vært på studietur for å oppleve undervisningen deres i praksis.  

Kan lære av hverandre selv om vi har ulik tilnærming 

KBT Fagskole og EX-IN har ulike type opplæringer, men vi kan likevel lære mye av hverandre. Ex-In sine kurs består mye av selvutvikling, livsmestring samt å lære hvordan man kan bruke erfaringene sine. De kaller det ikke konsulent eller medarbeider, men ekspert gjennom erfaring. I den forstand likestiller de dem med fagpersoner. De er ekspert gjennom sin erfaring, mens fagarbeideren er ekspert gjennom sin fagkompetanse.   

Da førstekonsulent Anne og rektor Karl Johan var på studietur i høst, fikk de være med på én av 12 opplæringsmoduler. Slik fikk de førstehånds kunnskap om hvordan undervisningsopplegget til EX-IN fungerer.  

“Det handler om å komme seg litt ut av egen boble. Vi bruker denne erfaringsutvekslingen til å utvikle vår egen undervisning og holde oss nærme praksisen.”, sier Anne Hirrich.  

Anne og Karl Johan presenterer KBT Fagskole (bilde)
Det ble også anledning for Anne og Karl Johan å presentere KBT Fagskole for kursdeltakerne. (Foto: Catharina Flader)

Hvordan benytter du egenerfaringen din i møte med andre? 

Ekspert gjennom erfaring-kursene til EX-IN går over 12 moduler, og hver av modulene gjennomføres i løpet av en helg. Tema for modulen vi fikk være med på, var “å ledsage og støtte opp om” [det tyske navnet – Begleiten und Unterstützen]. Det handlet mye om å lytte, kommunisere og hvordan agere på det du hører. Her presenterte kursholderne kommunikasjonsteori og – modeller, som kursdeltakerne bruker i gruppearbeidet. For oss er et godt kjent eksempel “aktiv lytting”.  

Eksempler på andre moduler er “erfaring og deltakelse” [Erfahrung und Teilhabe], “selvutforskning” [Selbsterforschung], “evaluering” [assessment] og “recovery”.   

Å være sin rolle bevisst 

Gjennom dagen inntar de fleste av oss flere ulike roller. Som erfaringskonsulent, eller ekspert gjennom erfaring, kan du også ha ulike roller. Eller hatter om du vil. På kursmodulen Anne og Karl deltok på, var bevisstgjøring av disse rollene ett av emnene de gikk gjennom. Eksempler på roller er rådgiver, ledsager, en som understøtter, framsnakker eller assisterer.  

På kurset jobbet de med å bli bevisst på å vurdere kontekst og å lese situasjonen. Som erfaringskonsulent har du kanskje alle rollene, men du må vurdere hvilken som skal være mest dominerende i situasjonen. For eksempel: Passer det nå å være en ledsager, eller å være mer tilbaketrukket i en støttende rolle? Det er analytiske skiller, og det handler kanskje aller mest om å være bevisst sin rolle i arbeidshverdagen og ovenfor bruker/pasient. 

Fag og erfaring på lik linje 

Selve gjennomføringen av kurset til EX-IN kan oppleves mer personlig og intim enn vanlig klasseromsundervisning. “I kurset sitter de i ring. Intensjonen er at alle skal se hverandre – se kroppsspråket. Vi var 19 personer i rommet, hvorav 2 var kursledere”, sier Anne Hirrich om opplevelsen.   

I likhet med oss i KBT Fagskole, er EX-IN opptatt av å ha likeverdig dialog mellom fag- og erfaringsperspektivet. Derfor er det alltid én fagperson og én erfaringsekspert som leder kursene deres sammen. Begge med mange års erfaring.  

Personlig og inkluderende undervisning 

Som utenforstående i undervisningen, følte Anne seg meget velkommen, både av kursdeltakerne og kursholderne.  

“Jeg ble møtt med en nysgjerrighet om hva vi driver med. Og så synes jeg det var en uuttalt tillit til stede. Vi kommer som fremmede personer inn i deres personlige opplegg og vi fikk være med på alt. Men vi var tydelig på å avklare rollene våre der og da, og forklarte at vi kunne trekke oss unna om noen ønsket dette” 

Anne Hirrich

Å bli møtt på en slik måte, er ikke selvsagt. For som en del av opplæringen ble det også delt private historier, og spesielt to deltakere delte sin egen historie, mens Anne og Karl var til stede.  

“Det er sterke øyeblikk, da kursdeltakeren i en 10 minutters presentasjon får fullkommen oppmerksomhet. De andre skal lytte. Ingen mobil, eller bevegelse i rommet. Ingen avbrytelser. Kun den som legger frem og deg selv. Det er en øvelse, og slettes ikke slik du skal presentere for fremtidige kolleger eller brukere. Derfor opplevde jeg det så personlig. Og inkluderende.”, forklarer Anne.  

Gruppearbeid og refleksjon 

Strukturen i undervisningen hos EX-IN opplevdes tydelig, men ikke for detaljstyrt. Det var fleksibelt, med tilpasning. Det var likevel et tydelig opplegg med noen faste punkter hver dag. Begynnelsen og avslutningen av alle kursdagene var like.  

I løpet av kurset fikk man en del materiell, som ble aktivt brukt gjennom modulen. Noe var oppgaver og noe var mer informasjonsmateriell. Mye var selvrefleksjonsoppgaver.   

Det var også mye gruppearbeid i undervisningen, med refleksjonsoppgaver. En oppgave kunne være: “Hva er vellykket kommunikasjon?” Så ble man delt inn i tilfeldige grupper, som etterpå skulle presentere hva de hadde kommet fram til på et stort ark. Noen tegnet, andre skrev stikkord eller hele setninger. Så ble det hele presentert i plenum, og diskutert med de andre deltakerne i tillegg til at kursholderne kom med sine tilbakemeldinger.   

Bidle av flipcharts
Eksempel på måter å presentere resultat av gruppearbeid på kurset (foto: Karl Johan Johansen)

Stor grad av deltakerinvolvering 

“Jeg vil trekke fram at det er stor grad av deltakerinvolvering i kurset. Høy grad av aktivering. Det er i form av gruppearbeid og i form av forberedelse. To deltakere skulle presentere sin diagnose. Istedenfor å få en fagperson som snakket om for eksempel bipolaritet, så snakket to personer som har fått den diagnosen om det. Intensjonen er å få fram en erfaringsnær fortelling av diagnosen bipolar. Slik er modulene bygget opp, at en eller flere kursdeltakere presenterer noe sånt.”, sier Anne.  

Diagnosefokus – en vanskelig balanse 

Sett i forhold til KBT Fagskole sin undervisning, opplevde Anne at det var større fokus på diagnose. Det er annerledes enn undervisning i fagskolen. En ting er grunnleggende kunnskap om diagnoser, men det er en balanse. Vi ønsker at ressursene som finnes i hvert enkelt menneske skal være i fokus, og ikke merkelappene. En utdannet erfaringskonsulent skal heller ikke være en behandler i klinisk og tradisjonell forstand. 

Samtidig er det lærdom for oss å hente i hvordan kursdeltakerne hos EX-IN får opplæring i diagnoser. “Den erfaringsnære presentasjonen, det gjorde det mer troverdig og ekte. Det vi kanskje lærer ut av dette, er å få inspirasjon til hvordan aktivere og involvere studentene våre enda mer inn i undervisningen fremover og aktiv dyrke erfaringskompetansen.”, sier Anne.  

Faglig utvikling for de ansatte ved KBT Fagskole 

Å dra på studiereiser og delta i prosjekter, bidrar til en faglig utvikling hos ansatte ved KBT Fagskole, som igjen kan øke kvaliteten på utdanningen vi tilbyr.  

“Det utfordrer oss, og vi utfordrer andre. Det opplevde jeg i Tyskland. Vi lurte på ting de ikke har tenkt på, på kjempelenge. Det er mye som blir til rutine. Og slik blir det for oss også på et tidspunkt.”, sier Anne.  

“Erfaringsutvekslingen bidrar til en refleksiv og dynamisk utviklingsprosess i utdanningen vår. Det inngår direkte inn i vårt eget kvalitetssikringsarbeid av utdanningens innhold og pedagogiske metoder.”, fortsetter hun. 

Studentene får komme med innspill  

Prosjektene fagskolen jobber med, blir også presentert for studentene i undervisningen. Da kan studentene komme med innspill. Slik får studentene innblikk i utviklingen på feltet på nært hold, samtidig som innspillene de gir utfra sine varierte erfaringsbakgrunner kan bidra til å løfte nye og viktige problemstillinger inn i prosjektene – og fagutviklingen.  

“På sikt ønsker vi å oppnå mer studentinvolvering i prosjektene.”, sier Anne 

Hvorfor er det så viktig for KBT Fagskole med internasjonale samarbeid? 

KBT Fagskole har fremdeles en særegen utdanning. Den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter er ikke et livsmestringskurs. Samtidig er det et behov for å utvikle mer pedagogikk på området erfaringskompetanse.  

Etter 2 og et halvt år med undervisning, er vi fremdeles i utvikling. Ved å samarbeide med andre som tilbyr ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter, så kan vi utveksle erfaringer til gjensidig nytte – ikke minst for framtidige studenter.