Bilde av Anne Hirrich og studenter ved KBT Fagskole

Sterkere sammen | Viktig for KBT Fagskole å vite hva som rører seg på feltet 

(Bilde: Anne Hirrich (Førstekonsulent) og studentene Nina Salomonsen fra første kull og Nora Leren som er student nåværende kull stod på stand under Sterkere sammen 2022. Nora er også studentrådsleder og styrerepresentant. Der fikk de kontakt med mange potensielle søkere til utdanningen, og også hilst på folk som tidligere har studert hos oss) 

Innblikk i hva som er viktig for dagens erfaringskonsulenter

I november deltok ansatte og studenter fra KBT Fagskole på erfaringskonsulentenes egen konferanse, Sterkere sammen, arrangert av Erfaringssentrum m.fl. Som Norges eneste høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter, er det viktig å kunne delta på en slik møteplass.  

Gjennom det faglige programmet og mellommenneskelige møter får vi innblikk i hva dagens erfaringskonsulenter er opptatt av og hva som er viktig for dem. I tillegg gir det oss mulighet til å bygge videre på det faglige nettverket vårt, komme i kontakt med folk som vurderer å søke på utdanningen og fange opp hva slags spørsmål folk har om utdanningen vår.  

Faglig nettverk til nytte for studentene 

Ved KBT Fagskole er vi opptatt av å kunne tilby undervisning fra folk med ulik spisskompetanse. Vi er avhengig av et bredt nettverk for å kunne få inn relevante gjesteforelesere som supplerer den kompetansen vi har innomhus. Da er det gull verdt å kunne delta på en slik nettverksarena som Sterkere sammen.  

Kultursensitivitet i helse- og sosialfeltet 

Én av dem vi fikk kontakt med, er Turid Irene Turunen. Hun jobber på Finnmarkssykehuset, som nordsamisk erfaringskonsulent, og holdt innlegg under Sterkere sammen 2022. Der snakket hun om kultursensitivitet, som blant annet handler om hvordan samiske pasienter opplever helsesystemet og helsetjenestene.  

Les Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt intervju med Turunen her  

Denne kultursensitiviteten kan også overføres til andre typer kulturbakgrunner. Det å møte pasienten, brukeren eller deltakeren på sine egne kulturelle premisser. Vi er så heldige å ha fått inn Turid som gjesteforeleser til våren, og ser fram til en viktig og spennende forelesning.  

Turid er også med i Prosjekt Erfaringsbase, som blant annet jobber med å lage et digitalt nettverkskart over erfaringskonsulenter i Nord-Norge.  

Innsikt i erfaringskonsulentenes arbeidshverdag 

Et annet aspekt med en slik nettverksarena, er å høre hvordan arbeidshverdagen til erfaringskonsulentene ulike steder i landet er. Hva slags arbeidsvilkår har de? Hva slags arbeidsforutsetninger og avklaring av kompetanse møter de? Hvilke utfordringer møter erfaringskonsulentene i hverdagslivet?  

En ung yrkesrolle 

Det er rundt 15 år siden den første erfaringskonsulenten ble ansatt i Norge. Det kan høres lenge ut, men i et historisk perspektiv er det lite. Erfaringssentrum fylte 5 år i 2022, mens Norsk Sykepleierforbund fylte 110 år.  

Erfaringskonsulenten er fremdeles en ny og kanskje også ukjent rolle for mange. På både individ-, system- og samfunnsnivå holder vi fremdeles på å definere hvilke roller erfaringskonsulentene skal ha. Norges første erfaringskonsulent skal ha sagt at erfaringskonsulenten skal være både vaktbikkje og gartner. Men hva innebærer nå det? Og hvor stort rom finnes det på hver arbeidsplass til å utfylle en slik rolle?  

Nytten av å møtes 

Nettopp derfor er det viktig å kunne møtes. Ifølge Erfaringssentrum, er det omtrent 260 årsverk med erfaringskonsulenter i Norge. Mange av disse er alene i rollen på sin arbeidsplass, og en del har kanskje vært med på å skrive sin egen stillingsbeskrivelse. Da er det greit å få innspill på hvordan det er på andre arbeidsplasser.  

Også for oss som jobber i en utdanning for erfaringskonsulenter, er det nyttig med fysiske møter. Med en kombinert digital og fysisk utdanning, har også vi behov for å møte relevante mennesker fysisk, da det gir en annen type relasjon. Enten det er snakk om potensielle studenter, tidligere og nåværende studenter, praksisplasser eller gjesteforelesere.  

Veien videre for tidligere studenter

På konferansen ble det et gledelig gjensyn med flere tidligere studenter. Da fikk vi høre hvordan livet etter endt utdanning har vært, og hvordan utdanningen har vært nyttig for dem i arbeidshverdagen. Noen av våre nåværende studenter var også til stede, som både ga oss mulighet til å bli bedre kjent og få direkte innspill på utdanningen. 

“Det var ekstremt hyggelig! Vi møtte mange av våre tidligere studenter og potensielt framtidige studenter”, sier Førstekonsulent Anne Hirrich. “En annen hyggelig bieffekt, var at studentene møttes på tvers av kullene. Noe vi ellers forsøker å ivareta gjennom alumnusnettverket”.  

Praktiske spørsmål om utdanningen ved KBT Fagskole 

På stand under Sterkere sammen, fikk vi også et innblikk i hva folk lurer på om utdanningen vår. For eksempel syntes flere det var interessant at du får studiepoeng ved å ta vår høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter, som kan brukes til videre karrierebygging. 

Noen av spørsmålene vi fikk kan du lese under. I tillegg kan du se ofte stilte spørsmål på våre nettsider, som vi skal få oppdatert så snart som mulig.  

Hva er egentlig opptakskravene for å komme inn på erfaringskonsulentstudiet?  

Et grunnleggende krav er å ha egen- eller pårørendeerfaring innen psykisk helse og rus. Fagbrev innen helse- og sosialfeltet kvalifiserer til opptak, men for å være nok kvalifisert til å ta utdanningen må du også ha benyttet tjenesteapparatet innen psykisk helse og/eller rus. Du kan også komme inn på realkompetanse. Les mer om opptakskrav her.  

Hvor mange studieplasser er det ved utdanningen?  

Til nå har vi fått finansiering til 40 studieplasser per studieår av Trøndelag Fylkeskommune. Så har vi tatt inn noen ekstra studenter, slik at vi samlet sett ligger på rundt 60 studenter.  

Som student, kan du velge om du vil studere heltid og ta utdanningen over 1 år, eller deltid over 2 år. I det samlede antall studenter inngår både hel- og deltidsstudenter.  

Hvordan foregår selve undervisningen?  

Ved KBT Fagskole opererer vi med en hybrid løsning for undervisning. Det vil si at du kan delta på undervisningen i klasserommet vårt i Trondheim, eller over nett på Zoom. Vi har undervisning 2 ganger á 2 timer hver uke. I tillegg har vi 2 ukesamlinger i semesteret, hvor det er heldagsundervisning mandag til fredag.  

For å styrke samholdet i klassemiljøet og for å følge opp studentenes læringsprosess, etablerer vi faste studiegrupper/veiledningsgrupper. Studiet består av 3 teoriemner og 2 praksisemner, og det følger veiledning med alle emnene. Alle fagene har mappeeksamen, som vil si at du jobber med eksamensoppgaven hele semesteret, og får veiledning underveis.  

Kan du kombinere utdanningen med jobben?  

Ja, det kan du, dersom arbeidsplassen din er egnet. Det finner vi ut i dialog med deg som student og arbeidsplassen din.  

Da er det krav at det er en tilgjengelig person på arbeidsplassen som kvalifiserer som praksisveileder. Fortrinnsvis en erfaringskonsulent, men dette er ikke et krav fordi det er mangel på erfaringskonsulenter i tjenestene. Det kan også være en fagperson med helse- og sosialfaglig bakgrunn.  

Det er også et krav at arbeidsplassen disponerer/gir studenten rom for studietid. Det vil si deltakelse i undervisning og veiledning samt selvstudium.