Bilde av Målfrid J. Frahm Jensen og Karl Johan Johansen

I gang med fagbok for erfaringskonsulenten

Allerede i 2020, samme år som KBT Fagskole startet opp den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter, ble en egen fagbok for erfaringskonsulenten påtenkt. Etter tre år med undervisning, har medredaktør Karl Johan Johansen god oversikt over hvilke tema som bør være samlet i en slik fagbok.

Læreboken også nyttig for folk i arbeid

“Fagboken vil være en viktig bok for utdanningen, men vil passe for langt flere enn studentene”, sier rektor Johansen. Den vil også være aktuell for personer som går Erfaringsskolen i Oslo eller tar MB-programmet i Bergen (MB står for medarbeider med brukererfaring). I tillegg vil den være av interesse for erfaringskonsulenter, brukerspesialister og lignende som allerede jobber innen helse- og omsorgstjenestene samt kollegaer og arbeidsgivere.

Prosjektleder var en av landets første erfaringskonsulenter

“KBT Fagskole ønsket å samle noe om de viktigste temaene som studiet omhandler mellom to permer. For å få dette til ble Målfrid J. Frahm Jensen forespurt om å være prosjektleder og fagredaktør”, forteller Karl Johan.

I 2009 var hun en av de første i landet som ble ansatt i en stilling benevnt erfaringskonsulent. Målfrid har lang og bred erfaring som både erfaringskonsulent og forfatter. Hun og Karl Johan forteller at de i 2022 inngikk en intensjonsavtale med Universitetsforlaget om utgivelse av læreboken Erfaringskonsulenten.

Mål om at det skal bli en leservennlig bok

“Arbeidet med boken er krevende. Alt gjøres på fritiden og på ideelt grunnlag. Det legges også ned et betydelig skrivearbeid fra bidragsyterne. Språket er ikke-akademisk og det legges vekt på klarspråk. Det blir mye flikking, justeringer og tilbakemeldinger. Vi har alle ulike skrivemåter, men å lese andres tekster og la andre lese våre, kan gjøre tekstene bedre og mer leseverdige.”, sier Målfrid

Bidragsytere med egenerfaring

Bidragsyterne er personer som har noe viktig å bidra med enten i form av erfart kompetanse eller teoretisk kunnskap. En overvekt av bidragsyterne har egenerfaring fra psykisk helse- og rusfeltet, men alle har erfaring fra helsetjenestene på en eller annen måte. Tillitsvalgte i pasient- bruker og interesseorganisasjoner innen rus- og psykisk helsefeltet bidrar også med aktuelle tema.

Aldersspennet på bidragsyterne til boka er vidt: fra folk i 30-årene til den eldste som er over 80 år!

Viktig med fagbøker om et relativt nytt yrke

“Da vi startet arbeidet med læreboken fantes det ingen lærebok for personer som ønsker å arbeide som erfaringskonsulenter, peers support spesialist, brukerspesialist eller medarbeider med brukererfaring (MB). Læreboken spisses mot målgruppen og vil legge vekt på aktuelle tema. Den vil også gi et historisk tilbakeblikk over fenomenet erfaringskonsulenter. Hvordan ble pionerne mottatt, de som først ble ansatt med benevnelsen erfaringskonsulent. Vi belyser erfaringskonsulenten i et internasjonalt perspektiv, da kalt peer support specialist. Vi kaster også et kritisk blikk på erfaringskonsulentrollen. Er alt bare rosenrødt eller er det skjær i sjøen? Hvordan kan en manøvrere unna farene, om de finnes?” avslutter Målfrid.

Bilde av Målfrid J. Frahm Jensen og Karl Johan Johansen
Målfrid og Karl Johan i samtale om boken som er under utarbeiding (foto: Silje Margrethe/KBT Fagskole)

Om redaktørene

Målfrid J. Frahm Jensen er utdannet hjelpepleier, hun har bidratt i flere fagbøker og opplysningshefter, holder foredrag og underviser, i tillegg er hun redaktør for boken Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten. Hun har arbeidet innen eldreomsorg, salg av helse- og sykeartikler og i et kommunalt trebearbeidingsverksted for personer med utviklingshemning. Målfrid har egenerfaring fra somatikk og psykisk helsefeltet som pasient, pårørende, tillitsvalget og ansatt. I 2015 mottok hun både Ytringsfrihetsprisen og Tabuprisen. Målfrid er medlem i Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, NFFO.

Karl Johan Johansen er rektor ved KBT Fagskole og redaktør for den nye fagboken for erfaringskonsulenten som er under arbeid. Han er utdannet cand. polit. i samfunnsvitenskap og har arbeidet som universitetslektor (assistant professor) ved NTNU og Høyskolen i Trøndelag. Karl Johan er medforfatter i flere fagbøker og artikler, og har utgitt en mengde publikasjoner av ulikt format. Han var en av initiativtakerne til etableringen av Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA). Han var også initiativtaker til å starte KBT Fagskole.