Picture from a lecture at KBT Vocational School

Fagskoleutdanning for sosialt entreprenørskap?

Før jul fikk vi den gledelige meldingen om at vi har fått en betinget godkjenning fra NOKUT om å starte et høyere yrkesfaglig utdanningsprogram i sosialt entreprenørskap. Denne godkjenningen utgjør et langt skritt forover i prosessen med å få på plass en ny utdanning. Før vi kan ta inn de første studentene er det likevel litt mer som må på plass.

Håper å starte ny utdanning til høsten

Neste puslespillbrikke for å kunne starte opp den nye utdanningen, handler om bevilgning. I desember sendte vi inn en søknad. Med den nye akkrediteringen er vi optimistiske med tanke på å kunne starte opp utdanningen i sosialt entreprenørskap allerede til høsten. Når vi får svar på denne søknaden om bevilgning, kan vi si mer sikkert hvorvidt det nye utdanningsprogrammet kan starte opp i 2023, eller om vi må vente litt til.

Etter at det har blitt klart når det nye studiet kan starte opp, kan vi starte med å rekruttere. For studenter vil det i utgangspunktet være samme søknadsfrister som på studiet for erfaringskonsulenter. Les om opptak av studenter til erfaringskonsulentutdanningen her.

Parallelt vil vi jobbe med å tilpasse nettsiden og lage informasjonsmateriale om den nye utdanningen.

Har du en idé som kan bidra til å løse en samfunnsutfordring?

Vi vet at mange har et brennende engasjement for å utvikle nye, samfunnsnyttige selskaper. Mennesker som tenker litt utenfor boksen, og ser muligheter der andre bare ser utfordringer.  

Med en høyere yrkesfaglig utdanning kan vi hjelpe disse folkene å realisere idéene sine. Det kan bidra til å utvikle samfunnet i en positiv retning. For eksempel kan det være en måte å gi arbeid til grupper som har falt utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller nye måter å ta vare på miljøet.

Den nye utdanningen for sosiale entreprenører vektlegger både en forståelse av sosiale utfordringer, kunnskap om entreprenørskap samt hvordan entreprenørskap kan bidra til å løse problemer på ulike nivå i samfunnet. Målgruppen for studiet er folk som ønsker å arbeide med sosiale innovasjoner og entreprenørskap med fokus på sosiale ferdigheter, samfunnsentreprenørskap og positive miljøeffekter.  

Samfunnsengasjert rektor med erfaring fra sosialt entreprenørksap

Rektor Karl Johan Johansen er glad for å ha kommet et skritt nærmere en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap.  

“Det var veldig oppmuntrende å få denne NOKUT-akkrediteringen. Gjennom dette faller mange av de prosjektene og aktivitetene vi har jobbet med over lang tid på plass, slik at vi ser en nytteeffekt av å kunne bruke de erfaringene vi har fra sosialt entreprenørskap, som vi har jobbet med i mange år. Både med tanke på Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, og en rekke samarbeidspartnere. 

Vi ser at mange av de som forsøker å få i gang slike foretak trenger bedre opplæring og kompetanse for å kunne lykkes. Mange har et stort engasjement for å sette i gang med ting rettet mot både rus, psykisk helse, fattigdom og utenforskap. Men så stopper det rett og slett opp fordi de ikke vet hvordan man skal organisere og drive det, eller hvordan man skal skape samarbeid og allianser for å kunne drive det.   

Enten så kommer de ikke i gang eller så stopper det raskt opp. Vi er opptatt av å kunne bedre forutsetningene de har for å kunne lykkes.” 

Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen har stått på lenge for å få i gang en høyere yrkesfaglig utdanning for sosiale entreprenører. En NOKUT-akkreditering er et viktig skritt på veien.

Henter kompetanse fra bredt nettverk 

I tillegg til å ansette flere undervisere på huset, vil studentene på den nye utdanningen for sosiale entreprenører kunne dra nytte av kunnskapen til folk med førstehånds erfaring i å drive sosiale foretak.

Ansatte i KBT Fagskole har et bredt nettverk med sosiale entreprenører, og fagskolen har allerede flere pågående prosjekt i samarbeid med andre samfunnsengasjerte foretak. Et eksempel er det internasjonale prosjektet “Smart business 4 all” (SMAB), som er finansiert gjennom Erasmus+. Prosjektet utvikler verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedrifter. I SMAB samarbeider fagskolen blant annet med PRIOS AS og Startup Migrants, som begge har gitt sitt bifall til en høyere yrkesfaglig utdanning for sosiale entreprenører.  

KBT Fagskole har sitt utspring i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, som i seg selv er et sosialt entreprenørskap. KBT er ett av foreløpig 5 Regionale Brukerstyrte Senter i Norge. De jobber blant annet med innovasjon og nyskaping innen psykisk helse- og rusfeltet – med utgangspunkt i brukere og pårørendes kunnskap. Også dette nettverket kan bli nyttig i den kommende utdanningen.

Fyller et gap i utdanningssektoren  

De høyere yrkesfaglige utdanningene, fagskolene, er for mange en ganske ukjent sektor. Studiene ved KBT Fagskole gir studiepoeng, samtidig som de er mer yrkesrettet og praksisnære enn mange universitetsutdanninger.  

Mens høgskolesektoren i stor grad har blitt spist opp av universitetene, har de høyere yrkesfaglige utdanningene et stort potensial til å fylle opp gapet som har oppstått mellom videregående opplæring og universitet. Med den nye utdanningen i sosialt entreprenørskap, bidrar KBT Fagskole til å komplettere utdanningstilbud for gründere i Trøndelag og resten av landet.  

Bidrar til samfunnsutvikling 

Ved utgangen av studieløpet, kan de sosiale gründerne bidra til å fylle kjente og hittil ukjente hull i tjenestene. Gjennom utdanningen av erfaringskonsulenter har vi sett at flere studenter på praksisplassene har fått en utfyllende rolle i de helse- og omsorgstjenester som fra før av ikke hadde en ansatt erfaringskonsulent.  

På samme måte kan en sosial entreprenør finne utfyllende løsninger på samfunnsutfordringer. Vi tror det ligger et stort potensial i å gi innbyggerne med de gode idéene til sosiale entreprenørskap kunnskapen de trenger til å sette idéene ut i live.  

Det offentlige har tradisjon for å samarbeide med frivillig sektor for å oppnå samfunnsmål. Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører kan man også finne nye løsninger. De utfordrer ofte tradisjonelle arbeidsmåter og tenkning gjennom nye løsninger. Sosiale entreprenører kan arbeide med:  

  • Utfordringer som det offentlige ikke har fullgode løsninger på i dag.  
  • Behov som faller mellom ulike ordninger og sektorer.  
  • Områder som det offentlige ikke har direkte ansvar for, men som bidra til å nå viktige samfunnsmål  

Mulig å studere fra hele landet  

Selv om undervisningslokalene til KBT Fagskole befinner seg i Trondheim, så er det mulig å studere fra hele landet. Med en hybrid undervisningsløsning, kan studentene enten følge forelesninger fra klasserommet i Sorgenfriveien, eller over nett.  

Kanskje særlig på studieretninger som til nå kun finnes ett sted i landet, er dette fordelaktig. Mange av studentene i målgruppen til KBT Fagskole er godt etablerte og har ikke mulighet til å flytte for å ta utdanning. Den nye utdanningen gir 60 studiepoeng, hvorav halvparten kommer fra praksisemner. På timeplanen i teorifagene står blant annet rammer og strategier for sosiale foretak.