Erfaringskomeptanse i høyere utdanning

KBT Fagskole jobber med å gjøre brukererfaring til en større del av undervisning i høyere utdanning i Europa. Vi er en del av prosjektet SEKEHE (Structural Embedding of Knowledge by Experience in Higher Education thorugh process of co-creation), som er finansiert av Erasmus+.  

Oppstartsmøte i Ostrava

Rett før jul var det oppstartsmøte for Erasmus-prosjektet SEKEHE, i lokalene til Ostrava Universitet i Tsjekkia. Fra KBT Fagskole deltok lektor Vebjørn og rektor Karl Johan. For øvrig består prosjektgruppa i SEKEHE av personer fra til sammen 6 organisasjoner fra 4 land. Alle representantene fra partnerorganisasjonene har bakgrunn i utdanning og forskning innenfor helse- og sosialt arbeid. For oss i KBT Fagskole er det veldig spennende å se hvordan de andre i prosjektet arbeider og tenker, siden de jobber på et mer overordnet nivå enn fagskolen.  

En felles forståelse av erfaringskunnskap

Under oppstartsmøtet skulle samarbeidspartnerne gjøre følgende: 

 • Skape en felles forståelse av erfaringskunnskap og bakgrunn for prosjektet 
 • Legge grunnlaget for et godt samarbeid ved å bli kjent   
 • Planlegge videre arbeid og datoer for fremtidige møter 

En viktig forutsetning i SEKEHE, er at alle i prosjektet har en felles forståelse av erfaringskunnskap og bakgrunnen for prosjektet. Da vi diskuterte dette i plenum, viste det seg at alle partnerne allerede hadde lik forståelse av erfaringskunnskap – hvilket er en god start. Likevel var det forskjell på hvordan erfaringskunnskap og erfaringskonsulenter blir benyttet i de ulike landene og organisasjonene, noe som vil bli utforsket videre utover i prosjektet. 

Mer erfaringskunnskap inn i utdanningene

Universitetene i prosjektet fra Belgia, Italia, Norge og Tsjekkia bruker erfaringskonsulenter i sin utdanning for helsefag- og sosialarbeidere. Til felles har de alle et ønske om å benytte erfaringskunnskap og “Experts by experience” i enda større grad i undervisningen. Og nettopp dette er det selve målet SEKEHE – prosjektet; hvordan innarbeide og bruke erfaringskunnskap i høyere utdanning.  

Bilde av Karl Johan Johansen og Vebjørn Ørsjødal
Erfaringskunnskap er viktig for KBT Fagskole og i prosjektet SEKEHE. Karl Johan og Vebjørn bringer kunnskap fra KBT Fagskole inn i prosjektet (bildet er tatt i en annen sammenheng).

Samundervisning

For å få til dette er prosjektets første arbeidsmål å utvikle studieemner hvor samundervisning er det sentrale elementet. Samundervisning er i dette tilfellet når en underviser og en “expert by experience” holder en undervisning i lag. Underviseren kan være med på å fasilitere og strukturere undervisningen, men det er “expert by expereince” som sitter på kunnskapen og skal formidle denne.  

Engasjement for sosial rettferdighet

Gjennom at hver enkelt av partnerne presenterte sitt forhold til erfaringskunnskap ble det også gjort rede for motivasjonen bak SEKEHE prosjektet. Siden alle partnerne jobber med sosialt arbeid var det en fellesnevner at alle er opptatt av sosial rettferdighet.  

Det viser seg å være ønske om sosial rettferdighet, men også det å se ressursene i alle mennesker som ligger til grunn for motivasjon bak prosjektet. Erfaringskunnskap og de som sitter på den, er viktige og både de, høyere utdanning og samfunnet vil tjene på at det i større grad blir tatt i bruk 

Denne våren sammen med Ottar Ness fra NTNU skal KBT Fagskole utvikle samundervisning for et fag på NTNU. Dette faget heter RAD 6504 Samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn, og er videreutdanning for de som er i jobb. 

Prosjektmål  for SEKEHE

Prosjektet går over 3 år, og har flere mål. Når SEKEHE er ferdig skal vi ha: 

 • En håndbok på nett om hvordan bruke egenerfaring i høyere utdanning
 • Oppdatert læringsplan for 9 emner på høyskolenivå
  • Jamfør arbeidsmålet: Utvikle studieemner med samundervisning som et sentralt element
 • 5* Webinarer om hvordan benytte seg av brukerfaring
 • 5* erfaringskonsulent støtteprogram og plakater
 • 5* gruppediskusjoner om tilgang til høyere utdanning
 • En SEKEHE nettside

* En av hver for de fem universitetene/høyskolene. Ikke for KBT Fagskole siden fagskolen som ekspertpartner på erfaringskompetanse

Starten på noe spennende

Hensikten bak oppstartsmøtet var at de ulike samarbeidspartnerne skulle møte og bli kjent med hverandre, samt planlegge hvordan prosjektet skal jobbes videre med. For å bli kjent hadde den belgiske delegasjonen planlagt en litt utradisjonell aktivitet.  Vi skulle gå i par med en person fra et annet samarbeidsland. I de parene skulle vi fortelle om en hendelse der vi følte at vi ble hørt. Dette var en aktivitet som passet veldig bra fordi SEKEHE sikter å inkludere brukererfaring i høyere utdanning: å få stemmer til å bli hørt.  

Den belgiske delegasjonen hadde også forberedt en Photovoice aktivitet. (Photovoice er en kvalitativ metode brukt i sosialt arbeid hvor man bruker fotografi som utgangspunkt for intervju, prosjekter osv.) I Photovoice-aktiviteten skulle vi ta bilder som representerte vår motivasjon bak SEKEHE prosjektet. Karl Johan og Vebjørn fra fagskolen og Ottar Ness fra NTNU landet på temaet: Å se ressursene i marginaliserte grupper og tittelen: «Nye horisonter»  

Både Karl Johan og Vebjørn så nytten av en slik aktivitet og metode. Hvem vet, kanskje Photovoice kan brukes i fagskolens undervisning for erfaringskonsuelnter?

Illustrasjonsfoto - "En uklar horisont"
Dette bildet ble tatt for å representere temaet (En uklar horisont med et grønt lys som signaliserer muligheter)

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Logo Erasmus +