Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter


Nettbasert studie. Studer der du er.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Studiet starter 17. august høsten 2020. Opptak foregår fortløpende frem til 10. august. https://www.kbtfagskole.no/informasjon/opptak-og-soknad/

I forbindelse med opptak vil KBT gjennomføre en samtale med søkeren som danner grunnlag for prioritering. Ved behov kan denne gjennomføres digitalt via video.

Utdanningen kvalifiserer personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å arbeide som erfaringskonsulenter i kommuner, spesialhelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning.  

Utdanningen tilbys som heltids-studium på 1 år, eller som deltid på 2 år. Det er et nettbasert studium med 3 teoriemner og 2 praksisemner. Praksisemnene utgjør 50% av studiet. Det er 8 obligatoriske samlinger og 1 frivillig avslutningssamling som blir holdt i Trondheim. Mellom samlingene er det nettbasert undervisning og studentaktiviteter. Dersom koronakrisen vedvarer framover, kan også samlingen bli nettbaserte.

Les mer på: https://www.kbtfagskole.no/

Brosjyre: https://www.kbtfagskole.no/wp-content/uploads/2020/03/Brosjyre-Fagskole.pdf