Enkeltemne EK003T Helse- og velferdstjenester

De ulike lovverkene og menneskerettighetene forankrer helsetjenestens oppdrag og setter rammene for hva helsepersonalet er pålagt og ikke, hvilket også gjelder for erfaringskonsulenten. Kunnskap om organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og forankring i lovverk vil gi studenten en forståelse av hva som ligger til grunn for arbeidet som utøves og hvilke rammer tjenester har. Emner om taushetsplikt, opplysningsplikt og journal vil derfor være særlig aktuelle. Det er lagt særlig vekt på bruker- og pasientrettighetsloven; man kan si at denne legger det lovmessige grunnlaget for erfaringskonsulentens oppgaver, da rollen også innebærer å være talerør for brukere med hensyn til å ivareta brukermedvirkning og brukerinvolvering. Særlig er tvang et område hvor brukere ofte har behov for denne typen støtte, og dette temaet har derfor ekstra fokus i emneplanen. Erfaringskonsulenten vil også måtte bistå brukere og pårørende i for eksempel klagesaker og informasjon om rettigheter, og er derfor avhengig av å kunne finne frem til og formidle lovverk på en praktisk og forståelig måte til dette formål.


Emnekode
EK003T
Studiepoeng10
Varighet
antall uker
11
Vår 2021: f.o.m. uke 15 t.o.m. uke 23
Totalt
antall timer
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 60
Forelesning på LMS: 18
Webinar: 9
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid
157
SamlingerEn samling består av fem dager à 7,5 timer per dag
Vår 2021: uke 5 og uke 18
VurderingsformMappeeksamen innlevering uke 24

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om juridiske rammer og lovverk som gjelder innen helse- og velferdstjenester.

-har kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven viktigste prinsipper, herunder brukermedvirkning, individuell plan, fritt behandlingsvalg, pårørende og klager.

-har innsikt i FNs rapportør, menneskerettigheter, konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjon.

-har kunnskap om lover som regulerer bruk av tvang og samtykke/samtykkekompetanse.

-har kunnskap om alternativer til tvang.

-har kunnskap om taushetspliktens forankring i lovverk, unntak, vurderinger og dilemmaer.

Ferdigheter

Studenten:

-kan anvende pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i praksis, til å ivareta brukerens/pasientens og pårørendes rettigheter.

-kan finne frem i relevante lovtekster og forskrifter, og legge disse frem på en forståelig måte for å bistå brukere/pasienter og pårørende.

-kan anvende kunnskap om lovverk til samarbeid med kontrollkommisjonen og bruker- og pasientombudet, med spesielt hensyn til behov og ønsker fra brukeren/pasienten og pårørende.

-kan anvende regler om journalføring, innhold og brukerens/pasientens og pårørendes innsyn.

-kan kartlegge situasjoner med tvangsbruk og identifisere faktorer som påvirker tvang og samtykke, for å bidra til reduksjon av tvang.

Generell kompetanse

Studenten:

-har forståelse for erfaringskonsulentrollens rolle, ansvar, rammer, rettigheter, plikter og begrensninger, og hvordan å være profesjonell som erfaringskonsulent på bakgrunn av dette.

-har forståelse for betydningen av menneskerettigheter innen psykisk helse- og rusarbeid og marginaliserte grupper i praksis.


Rettigheter og plikter

Bestemmelser om studentenes rettigheter og plikter fremgår av: 


De ulike lovverkene og menneskerettighetene forankrer helsetjenestens oppdrag og setter rammene for hva helsepersonalet er pålagt og ikke, hvilket også gjelder for erfaringskonsulenten. Kunnskap om organisering av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og forankring i lovverk vil gi studenten en forståelse av hva som ligger til grunn for arbeidet som utøves og hvilke rammer tjenester har. Emner om taushetsplikt, opplysningsplikt og journal vil derfor være særlig aktuelle. Det er lagt særlig vekt på bruker- og pasientrettighetsloven; man kan si at denne legger det lovmessige grunnlaget for erfaringskonsulentens oppgaver, da rollen også innebærer å være talerør for brukere med hensyn til å ivareta brukermedvirkning og brukerinvolvering. Særlig er tvang et område hvor brukere ofte har behov for denne typen støtte, og dette temaet har derfor ekstra fokus i emneplanen. Erfaringskonsulenten vil også måtte bistå brukere og pårørende i for eksempel klagesaker og informasjon om rettigheter, og er derfor avhengig av å kunne finne frem til og formidle lovverk på en praktisk og forståelig måte til dette formål.


Emnekode
EK003T
Studiepoeng10
Varighet
antall uker
11
Vår 2021: f.o.m. uke 15 t.o.m. uke 23
Totalt
antall timer
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 60
Forelesning på LMS: 18
Webinar: 9
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid
157
SamlingerEn samling består av fem dager à 7,5 timer per dag
Vår 2021: uke 5 og uke 18
VurderingsformMappeeksamen innlevering uke 24

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om juridiske rammer og lovverk som gjelder innen helse- og velferdstjenester.

-har kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven viktigste prinsipper, herunder brukermedvirkning, individuell plan, fritt behandlingsvalg, pårørende og klager.

-har innsikt i FNs rapportør, menneskerettigheter, konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjon.

-har kunnskap om lover som regulerer bruk av tvang og samtykke/samtykkekompetanse.

-har kunnskap om alternativer til tvang.

-har kunnskap om taushetspliktens forankring i lovverk, unntak, vurderinger og dilemmaer.

Ferdigheter

Studenten:

-kan anvende pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i praksis, til å ivareta brukerens/pasientens og pårørendes rettigheter.

-kan finne frem i relevante lovtekster og forskrifter, og legge disse frem på en forståelig måte for å bistå brukere/pasienter og pårørende.

-kan anvende kunnskap om lovverk til samarbeid med kontrollkommisjonen og bruker- og pasientombudet, med spesielt hensyn til behov og ønsker fra brukeren/pasienten og pårørende.

-kan anvende regler om journalføring, innhold og brukerens/pasientens og pårørendes innsyn.

-kan kartlegge situasjoner med tvangsbruk og identifisere faktorer som påvirker tvang og samtykke, for å bidra til reduksjon av tvang.

Generell kompetanse

Studenten:

-har forståelse for erfaringskonsulentrollens rolle, ansvar, rammer, rettigheter, plikter og begrensninger, og hvordan å være profesjonell som erfaringskonsulent på bakgrunn av dette.

-har forståelse for betydningen av menneskerettigheter innen psykisk helse- og rusarbeid og marginaliserte grupper i praksis.


Rettigheter og plikter

Bestemmelser om studentenes rettigheter og plikter fremgår av: 


Eksamen

Les om eksamensordningen, rettigheter og plikter på denne siden.