Enkeltemne EK002T Pedagogisk-psykologiske emner

Dette emnet omhandler ulike perspektiver, psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder som brukes i tjenester som yter psykisk helse- og rushjelp. For å kunne bruke kunnskap om erfaringskonsulentrollen og relasjonskompetanse på en hensiktsmessig måte, vil det være relevant å inneha kunnskap om psykisk helse- og rusutfordringer, herunder ulike forståelsesmodeller, hvordan det arter seg og ulike former for behandling. I tillegg vil arbeidsplass variere i relativt stor grad, med tanke på brukergruppe og om det er innenfor helseforetak eller kommunalt arbeid. Samtidig vies det ikke for mye tid til det tradisjonelle biomedisinske sykdomsperspektivet og dets metoder, da dette faller utenfor erfaringskonsulentens rolle og oppgaver. Det har vært en sentral diskusjon på feltet om viktigheten av at erfaringskonsulenten ikke skal bli nok en “medisinsk faglig profesjon”, og at rollen skal fokusere på brukerperspektivet.

Erfaringskonsulentrollen bygger på en recoveryorientert tilnærming ved at brukeren skal gis styring i eget liv og at hjelpen som ytes har utgangspunkt i brukerens ønsker og meninger. Fagskolen vektlegger derfor emner om recovery, empowerment og recoveryorienterte praksiser som grunnlaget for arbeidsmåten for erfaringskonsulentens oppgaver.På systemnivå vil erfaringskonsulenter også ha en funksjon som «brobygger» mellom bruker og tjenesteyter med å fremme brukerperspektivet, brukermedvirkning og brukerinvolvering samt påvirke utviklingen av tjenesten i retning av det som er viktig for brukerne. Emner om kommunikasjon, konflikthåndtering, refleksjonsarbeid, tjenestekultur og samarbeid i team vil forberede studenten på dette.


EmnekodeEK002T
Studiepoeng10
Varighet
antall uker
11
Vår 2021: f.o.m. uke 2 t.o.m. uke 12
Totalt
antall timer
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning
Samlinger: 60
Forelesning på LMS: 18
Webinar: 9
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid
157
SamlingerEn samling består av fem dager à 7,5 timer per dag.
Vår 2021: uke 5 og uke 18
VurderingsformMappeeksamen innlevering uke 14

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning
 • Webinar
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om ulike perspektiver om recovery og recoveryorienterte praksiser.

-har kunnskap om selvmonitorering, selvhjelp og egenomsorg.

-har kunnskap om utvikling av recovery innen norske helse-og velferdstjenester.

-har kunnskap om recovery og relasjonen til ulike forståelser av psykiske helse og rusproblemer.

-har kunnskap om traumer og traumeinformert brukerstøtte, hvordan traumer påvirker mennesker.

-har innsikt i sentrale metoder for brukerinvolvering, herunder relasjonens betydning og brukeres erfaringbaserte kunnskap.

-har kunnskap om arbeid i team, gruppedynamikk, konflikthåndtering og hva som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.

Ferdigheter

Studenten:

-kan anvende recoverytilnærming til å bidra til livskvalitet, mestring og endring hos brukere/pasienter.

-kan reflektere kritisk over recovery og recoveryorienterte praksiser

-kan anvende selvmonitorering til å styrke brukere/pasienter i ulike strategier for selvhjelp, egenkontroll og egenomsorg.

-kan anvende psykologiske og sosiale samarbeids- og behandlingsformer som brukes ved psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk

-kan kartlegge og identifisere brukerens/pasientens og pårørendes opplevelse av overganger mellom tjenester, og bygge bro mellom dem og tjenestene.

-kan anvende kunnskap om brukerinvolvering til å skape bedre informasjonsflyt og rom for brukermedvirkning og tilbakemeldinger for brukere/pasienter og pårørende.

-kan anvende recoverybaserte kartleggings- og evalueringsverktøy

Generell kompetanse

Studenten:

-har utviklet handlings- og beredskapskompetanse for å kunne gi medmennesker nødvendig støtte og omsorg.

-har forståelse for ulike kunnskapsgrunnlag innen psykiske problemer og rusutfordringer.

-har forståelse for at det er ulike personlige, etiske, kulturelle og etniske oppfatninger av psykiske lidelser/rusmiddelmisbruk, levekår og livssituasjon, og hvordan dette kan ha innvirkning på brukeren/pasienten og pårørende og behandlingen.

-kan utvikle endringsforslag i samarbeidsprosesser om forankring av praksis-, holdnings- og kulturendringer for å bidra til mer samarbeidsbaserte og likeverdige tjenester.


Læremidler og ressurser

I undervisningen vil det bli brukt fagstoff fra litteraturlista nedenfor, som er obligatorisk litteratur. I den grad det er mulig obligatorisk fagstoff skannes og legges ut på læringsplattformen. Dersom studenter ønsket papirutskrift vil fagskolen være behjelpelig med dette. Fagskolen gir studentene en innføring i aktuelle nettressurser. Utover dette vil studentene selv stå for innkjøp av obligatorisk litteratur. Fagskolen vil informere studentene om hvilken litteratur som må anskaffes sammen med kunngjøring av søknadsfrist for studiet. Videoforelesninger og webinar over nett vil være en del av lærestoffet som gjøres tilgjengelig for studentene på nett etter første visning. Det vil kontinuerlig legges ut læremidler og ressurser på fagskolens læringsplattform for å sikre oppdatert lærestoff.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv, og derfor vil også studentene ta del i å utvikle kunnskap gjennom individuelle refleksjonsnotater fra teori og praksis, med hverandre gjennom erfaringsutveksling fra praksis og gjennom gruppearbeid i de teoretiske emnene. Studentene tar selv ansvar for å samle refleksjonsnotater fra gruppearbeid til egen mappe.

Bibliotekstjenester

Den kostnadsfrie bibliotekstjenesten BIBSYS Brage gir studentene tilgang til litteratur, og fagskolen har også en avtale med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt bibliotek, hvor studentene kan benytte søketjenesten Oria for å få tilgang til litteratur. KBT abonnerer på Tidsskrift for psykisk helsearbeid, hvor studentene får tilgang til å hente ut artikler.

Litteraturliste

Legges ut på Lifter ved semesterstart.

Nettressurser

Undervisningspersonalet ved fagskolen vil gjennom hele studiet vise og oppdatere studentene på aktuelle kunnskapskilder på nett. Her er noen aktuelle nettressurser som studentene vil gjøres kjent med i løpet av emnet:


Veiledning og vurdering underveis

Veiledning

Fagskolen vil gi studentene veiledning og tilbakemeldinger gjennom hele studiet, for å sørge for at studentene er på rett vei og jobber på en måte som vil tilfredsstille kravene for å oppnå læringsutbyttet. Veiledningen skal sikre for at studenten har forståelse for utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og sammenhengen mellom disse, for å kunne støtte studentens læringsbehov. Dersom det oppdages via læringsplattformen at studentene ikke holder nødvendig progresjon, vil fagskolen ta kontakt med studenten og iverksette tiltak. Dette omfatter også oppfølging i forbindelse med sykdom, fravær eller andre forhold som påvirker utdanningen.

Mye av veiledningen vil skje i sammenheng med vurderinger, for å gi mest mulig konkrete tilbakemeldinger om kvaliteten i arbeidet og råd til forbedringer. Studentene vil få tilbakemeldinger på alle oppgaver og innleveringer. Veiledningen vil hovedsakelig skje digitalt via læringsplattformen og ved telefon, med en responstid innen 3 dager. Unntaket er ved samlinger. På samlinger settes det av til sammen to timers veiledning som gruppe per samling. I teoriemnene vil studenten få individuell veiledning på mappen via læringsplattformen to ganger i løpet av emnet; tre uker etter oppstart av emnet gjennomføres det et videomøte mellom lærer og studenten hvor utforming og innhold i mappen drøftes og studenten får muntlig veiledning, to uker før eksamen vil lærer gjennomgå mappen og gi studenten en skriftlig tilbakemelding og veiledning.

Vurdering underveis

Studentene vil få skriftlige tilbakemeldinger/resultater på læringsplattformen på alle innleveringer og oppgaver som gjennomføres. I veiledningen/vurderingen underveis tas det utgangspunkt i vurderingskriteriene og kravene for eksamen, men studenten vil ikke få karakter. Studentene kan arbeide med mappene i hvert emne frem til den siste underveisvurderingen sammen med lærer. Dato for frist settes av fagskolen og gjøres kjent for studentene ved studiestart. På samlinger vi det vies mye tid til obligatorisk arbeid i grupper, og det vil legges opp til blant annet case-oppgaver med fremlegg, refleksjonsgrupper og presentasjoner. Det settes av to timer per samling til muntlig evaluering og veiledning som gruppe.

Studentene skal utarbeide èn digital mappe i emnet, hvor det samles alt av arbeid gjennom studiet: oppgaver, innleveringer, gruppearbeid og refleksjonsnotater. Studenten bør jevnlig føre logg over det som plasseres i arbeidsmappen. Loggen bør inneholde tidspunkt for når noe blir lagt inn, beskrivelse og egen vurdering av arbeid som er gjort. Studenten laster opp mappen på læringsplattformen. Lærer gir studenten individuell tilbakemelding og veiledning på mappen via læringsplattformen to ganger i løpet av emnet; tre uker etter oppstart av emnet gjennomføres det et videomøte mellom lærer og studenten hvor utforming og innhold i mappen drøftes og studenten får muntlig tilbakemelding og veiledning, to uker før eksamen vil lærer gjennomgå mappen og gi studenten en skriftlig tilbakemelding og veiledning.


Eksamen

Generelt om rett til å avlegge eksamen

Reguleringer om eksamen er fastsatt i fagskolens forskrift kapittel 4 og kapittel 5. Som student er man automatisk oppmeldt til eksamen i hvert emne. Dato fastsettes av studieleder. Studenten har rett til å avlegge eksamen når følgende vilkår er oppfylt, jf. fagskolens forskrift § 4-2:

 • Studenten har oppfylt de kravene til forkunnskaper, progresjon og/eller andre vilkår som er fastsatt i studieplanen.
 • Studenten kan fremvise gyldig identifikasjon.
 • Studenten ikke har mistet retten til å fremstille seg til eksamen som følge av at antall eksamens- eller praksisforsøk er brukt opp.

Studenter kan trekke seg fra eksamen ved å gi skriftlig melding om dette til studieleder senest en uke før innleveringsfristen. Eksamensresultatet skal foreligge tre uker etter eksamensdatoen, ved eventuelle forsinkelser skal studenten varsles. Dette legges ut på læringsplattformen. Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med eksamensresultatet.

Om eksamen i emnet

For å få avlegge eksamen i teoriemnene må studenten ha gjennomført alle obligatoriske innleveringer, oppgaver, gruppearbeid, refleksjonsnotater og logg over dette, og samlet dette i én digital mappe for hvert av de tre emnene. Studenten må også ha hatt et oppmøte på minst 80 %. I tillegg til alt arbeidet gjennom studiet skal mappen inneholde et eget, avsluttende refleksjonsnotat om progresjon, læringsprosess og dokumentasjon. Mappeeksamen gjøres enten skriftlig eller live over video med sensor gjennom læringsplattformen, studenten velger selv, og leveres digitalt på læringsplattformen innen fastsatt frist. Ved eksamen i disse emnene benyttes én intern sensor. Ved evt. klage vil det hentes inn én ekstern sensor.

Hjelpemidler under eksamen

Studenten har selv ansvaret for å medbringe tillatte hjelpemidler til eksamen, gjøre seg kjent med hvordan disse virker og gjøre dem tilgjengelige for kontroll. Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. fagskolens forskrift § 5-1. Alle hjelpemidler er tillatt ved eksamen, merk likevel bestemmelsene om ulovlig samarbeid, plagiering, kopiering, bruk av tidligere oppgaver, manglende selvstendighet m.m. i fagskolens forskrift § 5-1 andre ledd.

Spesielle forhold ved eksamen

Fravær, trekk og forfall

Studenter kan trekke seg fra eksamen ved å gi skriftlig melding om dette til studieleder senest en uke før innleveringsfristen, jf. fagskolens forskrift § 4-7. En student som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn må trekke seg fra eksamen etter utløpet av fristen må sende søknad om godkjent forfall til rektor, vedlagt sakkyndig dokumentasjon, som legeattest, levert eller poststemplet senest tre dager etter innleveringsfristen. Legeattest må opplyse om at den er utstedt i forbindelse med forfall og/eller avbrudd i tilknytning til fagskoleutdanningen. Som gyldig fravær regnes situasjoner der studenten er forhindret fra å møte til eksamen grunnet forhold som er utenfor studentens kontroll, og som studenten ikke kan lastes for, som egen sykdom og alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste familie. Ved sykdom eller annen gyldig grunn som forhindrer gjennomføring av praksisperiode kan studenten søke om permisjon etter bestemmelsene i § 3-3 eller § 3-4

Rektor fatter vedtak om forfallet/avbruddet godkjennes eller ikke. Dersom forfallet/avbruddet godkjennes teller det ikke som et eksamensforsøk. Rektors vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til den lokale klagenemnden etter bestemmelsene i kapittel 6. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Dersom en student uteblir fra eksamen eller annen vurdering, eller unnlater å levere inn arbeider til vurdering innen angitte frister, regnes det som et ikke bestått forsøk med mindre studenten har trukket seg innen fastsatt frist, får godkjent gyldig forfall, fått innvilget permisjon, er utestengt eller bortvist, jf. fagskolens forskrift § 4-6.

Adgang til å avlegge eksamen på nytt

Bestemmelser om nye forsøk på eksamen fremgår av fagskolens forskrift § 4-6. Dersom en student ikke består eksamen gis studenten èn anledning til å gjennomføre eksamen på nytt i det aktuelle emnet uten kostnader. Det samme gjelder dersom studenten ikke består praksisperioden. Ny gjennomføring av eksamen eller praksisperiode må skje ved neste ordinære oppsatte eksamen eller praksisperiode. En student som ønsker å forbedre eksamenskarakteren kan melde seg opp til ny eksamen når denne avholdes. Slik oppmelding vil måtte betales av den enkelte. Dersom studenten har avlagt flere beståtte eksamener i et emne skal den høyeste oppnådde karakteren vises på vitnemålet. Fagskolen kan bestemme at oppmelding til ny eksamen i allerede fullført og bestått emne må sendes innen fastsatt frist. Den enkelte eksamen kan likevel ikke avlegges mer enn tre ganger.

En student som ikke har bestått et emne som inngår i fagskoleutdanningen og ikke har adgang til flere forsøk taper studieplassen, med mindre tungtveiende grunner taler for å gi dispensasjon fra begrensningen i antall forsøk. Vedtak om tap av studieplass eller dispensasjon treffes av rektor. Studenten skal gis skriftlig forhåndsvarsel og gis anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Vedtak om tap av studieplass kan påklages til den lokale klagenemnda. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Særskilt tilrettelagt eksamen

Fagskolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, herunder for eksempel særskilt tilretteleggelse av eksamen, jf. fagskoleloven § 15 og fagskolens forskrift § 3-3. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved utdanningen. Studenten har ansvar for å melde fra til fagskolen om behov for tilrettelegging ved å sende begrunnet skriftlig søknad med sakkyndig dokumentasjon som begrunner søknaden sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Fagskolen kan fastsette en frist for å søke om tilrettelegging i forbindelse med eksamen. Rektor fatter vedtak.

Lengre fravær ved sykdom, ulykker eller lignende og som dokumenteres med legeerklæring eller fra annen sakkyndig, kan etter skriftlig søknad til rektor gi tilrettelegging av studiesituasjonen. Avslag på søknad om tilrettelagt studiesituasjon kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Rett til begrunnelse for karakterfastsetting og klage

Studentene har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen, jf. fagskoleloven § 22 og fagskolens forskrift § 4-10. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter er fristen for krav om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved skriftlig elektronisk kunngjøring av karakteren er fristen for kravet én uke. Kravet kan ikke fremsettes mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. Det er viktig å bemerke at bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, ikke kan påklages. Begrunnelsen for karakterfastsetting skal være gitt muntlig eller skriftlig innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensor fatter vedtak om karakter og begrunnelse.

En student kan klage til lokal klagenemnd over karakteren innen tre uker etter at karakteren, begrunnelsen av karakteren eller evt. vedtak på klage over formelle feil er kunngjort. Ved bruk av løpende vurdering beregnes fristen for å klage på vurdering av separat oppgave eller annet arbeid som bedømmes med karakter fra den dag resultatet for emnet er kunngjort. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem. Ny sensur skal da foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Karakterfastsetting ved ny sensur etter paragrafen her kan ikke påklages.

Klage på formelle feil ved eksamen

En student som har innlevert eksamen eller annet arbeid som bedømmes med karakter, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med forholdet som begrunner klagen, jf. fagskoleloven § 23 og fagskolens forskrift § 4-9. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen eller praksisperiode med ny sensor. Studenten kan klage over fagskolens vedtak til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Vurderingsuttrykk og karakterskala

I henhold til forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 5-4 skal vurderingsuttrykket være bestått–ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. I den graderte karakterskalaen fra A til F skal karakteren C gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Fagskolen benytter følgende karakterskalaer i samsvar med Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, generell del (godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 31.12.2017) pkt. 4.7 ved muntlig eksamen i teoriemnenet:

Vitnemål

Bestått eksamen i alle emnene gir grunnlag for utstedt vitnemål fra fagskolen, jf. fagskolens forskrift kapittel 7. På vitnemålet påføres det overordnede læringsutbyttet, emnetitler, eksamenskarakter og antall studiepoeng fra de fem emnene, samt tittel på problemstilling i praksisemnene. En student som ikke har fullført fagskoleutdanningen eller som kun tar enkelte emner kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner, studiepoeng, eksamener samt andre vurderinger for studenten.