Illustrasjonsbilde

SEN005P Praksisemne II

Emnet skal gi en praktisk innføring og erfaring i hvordan planlegge, arbeide med og rapportere sosiale entreprenørskapsprosjekter, inklusiv hvordan involvere samarbeidspartnere og brukere. Strategisk tenkning og kritisk refleksjon er viktige elementer for å utvikle forståelsen til studentene. Kunnskap om og forståelse av hvordan man må forholde seg til rammebetingelser er også en sentral del av dette emnet.


Emnekode:SEN005P
Studiepoeng:15
Varighet
antall uker:
Heltid: 16
Deltid: 20
Totalt
antall timer:
375
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Forelesninger og samlinger: 22
Praksis: 296
Veiledning: 16
Antall timer –
egenarbeid:
Praksisrapport: 41
Samlinger:En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag. For praksis gjelder kun deler av samlingsuken, ikke full uke.
Heltid: uke 20
Deltid: Uke 13 (år 1) og uke 20 (år 2)

NB: Endringer kan forekomme.


Læringsutbyttebeskrivelser SEN005P

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike forståelser av sosialt entreprenørskap innenfor det felt som
  prosjektet retter seg mo.
 • har innsikt i juridisk rammer for sosialt entreprenørskap i forhold til prosjektet
 • kan tilegne seg ny kunnskap om arbeidsmetoder for samarbeid om prosjektet med
  fagfolk.

Ferdigheter

Studenten:

● kan anvende grunnleggende metodikk for planlegging og gjennomføring av sosiale
entreprenørskap og utarbeide en prosjektplan
● kan etablere samarbeidsrelasjoner og reflektere strategisk rundt betydningen og
håndteringen av disse
● kan forholde seg til juridiske rammer for gjennomføring av prosjektet og utføre
arbeidet i samsvar med taushetsplikt, opplysningsplikt, samtykke og
brukermedvirkning.
● kan skrive en rapport om prosjektet inklusiv en prosessbeskrivelse og refleksjon rundt
prosessen.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan å bruke egenerfaring i sosialt entreprenørskapsarbeid
 • kan utvikle en hensiktsmessig balanse i samspill med omgivelser, brukere og kunder
 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper og betydningen av dette i rollen som sosial
  entreprenør.
 • har utviklet en forutsigbarhet i oppmøte og utførelse av arbeidsoppgaver på bakgrunn
  av kunnskap om arbeidslivets og yrkesfeltets spilleregler, plikter og rettigheter.

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe