Illustrasjonsbilde

SEN004P Praksisemne I

Praksisemnet skal gi studentene innblikk i hvordan man arbeider med sosialt entreprenørskap og entreprenørskap i ulike kontekster; privat eller offentlig. De skal få erfare hvordan sosiale entreprenører arbeider med å løse sosiale problemer og behov innenfor en annen organisering enn den tradisjonelle offentlig virksomhets modell.


Emnekode:SEN004P
Studiepoeng:15
Varighet
antall uker:
Heltid og deltid: 16
Totalt
antall timer:
2375
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Forelesninger og samlinger: 15
Praksis: 303
Veiledning: 16
Antall timer –
egenarbeid:
Praksisrapport: 41
Oppstart praksis uke 38
Samlinger:En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag. For praksis gjelder kun deler av samlingsuken, ikke full uke.
Heltid og deltid: Uke 39 og 46


Læringsutbyttebeskrivelser SEN002T

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om praksisplassens virksomhetsidé, visjon og mål. arbeid og rutiner.
 • har innsikt i hvordan praksisplassen er organisert og hvilke rammer som gjelder.
 • kan oppdatere sin kunnskap ved å oppsøke noen for informasjon, råd og veiledning.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan reflektere etisk og kritisk over egen praksis.
 • kan anvende relasjonskompetanse til å skape et aktivt samarbeid med medarbeidere,
  kunder og nettverk.
 • kan kartlegge, identifisere og reflektere rundt dilemmaer i hverdagen som sosial
  entreprenør.
 • kan anvende kunnskap om samspill til å samhandle med praksisplassen om
  gjennomføring av arbeidsoppgaver og til å ta imot tilbakemeldinger.
 • kan finne informasjon, fagstoff og veiledning i nasjonale mål, planer og retningslinjer
  gjeldende som er relevant for sosialt entreprenørskap innenfor praksisplassens
  område

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan å bruke egenerfaring i sosialt entreprenørskapsarbeid
 • kan utvikle en hensiktsmessig balanse i samspill med omgivelser, brukere og kunder
 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper og betydningen av dette i rollen som sosial
  entreprenør.
 • har utviklet en forutsigbarhet i oppmøte og utførelse av arbeidsoppgaver på bakgrunn
  av kunnskap om arbeidslivets og yrkesfeltets spilleregler, plikter og rettigheter.

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe