Illustrasjonsbilde rammer og strategier

SEN003T Rammer og strategier

Emnet ser på struktur, strategi og planverk, forretningsmodeller, forretningsplaner og juridiske samt økonomiske vurderinger som må ligge i bunnen av enhver sosial virksomhet.

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om rammebetingelser som sosiale entreprenører må forhold seg til, herunder; lover og regelverk, prosjektbudsjettering, tilskuddsordninger, søknadsskriving samt forhandlinger og inngåelse av avtaler.


Emnekode:SEN003T
Studiepoeng:10
Varighet
antall uker:
Heltid og deltid: 11
Totalt
antall timer:
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Forelesninger og samlinger: 93
Webinar: 9
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid:
142
Samlinger:En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag.
Heltid og deltid: Uke 2 og 9 (NB! endringer kan forekomme.)


Læringsutbyttebeskrivelser SEN003T

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om fattigdom og etablering av bærekraftige utviklingsmål.
 • har innsikt i juridiske rammer og lovverk som gjelder innen sosialt entreprenørskap,
  herunder kjennskap til ulike selskapsformer.
 • har kunnskap om levekår og sosiale forholds betydning for tjenestebehov
 • har kunnskap om sosial konsekvensvurdering av egne ideer og planer
 • har kunnskap om evalueringsmetodikk av det sosiale oppdraget en oppnår ved
  implementering av forretningsplanen
 • har kunnskap om hvordan en etablerer en passende kommunikasjonsstrategi for
  egen sosiale virksomhet
 • har kunnskap om ulike vekststrategier og hvordan en kan skalere eller replikere
  forretningsplanen med organisk vekst, sosial franchising og åpen kildekodetilnærming.
 • Har kunnskap om alternativene sosiale bedrifter har når de trenger å finansiere veksten

Ferdigheter

Studenten:

 • Studentene:
 • har forståelse for sosial entreprenørens rolle, ansvar, rammer, rettigheter, plikter og
  begrensninger
 • har forståelse for hva det vil si å være en profesjonell medarbeider som sosial
  entreprenør.
 • har forståelse for betydningen av menneskerettigheter innen sosialt entreprenørskap
  og marginaliserte grupper i praksis

Generell kompetanse

Studenten:


Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe