Illustrasjonsbilde

SEN002T Sosiale entreprenører og profesjonalitet

Her søker vi å koble den teoretiske kunnskapen til en mer praktisk tilnærming. Målsettingen er at studenten her skal kunne se mulighet for sosiale innovasjoner og hvilke temaer man skal være på jakt etter for å finne markedsmuligheter for nye tenkemåter og innovasjoner. Vi ser på hvilke argumenter som kan benyttes for å nå målsettingen om å lage virksomheter eller nye måter å tenke på i jobbsammenheng.

Vi benytter VPC og Business Model Canvas som verktøy og benytter mye tid på de mål og resultater slike virksomheter skal og bør jobbe etter. Vi ser på samfunnsmessige, sosiale, miljømessige og andre «mykere målsettinger» og setter så dette opp mot nødvendigheten av å finne en økonomi i bunnen som gjør at
virksomheten eller løsningene blir bærekraftig.


Emnekode:SEN002T
Studiepoeng:10
Varighet
antall uker:
Heltid og deltid: 11
Totalt
antall timer:
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Forelesninger og samlinger: 93
Webinar: 9
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid:
142
Samlinger:En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag.
Heltid og deltid: Uke 2 og 9 (NB! endringer kan forekomme.)


Læringsutbyttebeskrivelser SEN002T

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om ulike perspektiver på sosialt og samfunnsmessig entreprenørskap.
 • Har kunnskap om å skape sosial endring både som sosial entreprenør og intraprenør
 • Har kunnskap om det sosiale, samfunnsmessige, miljømessige verdiforslaget og
  identifisere en sosial forretningsmulighet.
 • Skal kunne se potensiale for å benytte sosiale forretningsmuligheter
 • Skal ha kunnskap om juridisk og økonomisk struktur for sosialt entreprenørskap
 • Skal kunne noe om Sosiale entreprenørskapsprofiler. Eksempler.
 • Kartlegging av felleskapital
 • Sosial value proposition VPC
 • Trippel bunnlinje gjennom benyttelse av Business Model Canvas med flere
  bunnlinjer.

Ferdigheter

Studenten:

 • Studenten skal mestre flere verktøy som er utviklet for å motivere til og å utvikle
  sosiale endrings og forretningsmuligheter.
 • Skal kunne identifisere og utvikle de Juridiske og økonomiske strukturene for sosialt
  entreprenørskap.
 • Skal gjenkjenne og vite noe om sosiale entreprenørskapsprofiler
 • Kartlegging av felleskapital og utnyttelsen/benyttelsen av de mulighetene som ligger i dette. Skal beherske utvikling og vurdering av Sosial Value Proposition gjennom VPC
 • Skal kunne benytte metoder for uttesting av forretningskonsepter gjennom modell for
  Lean Startup inkludert metoder for å teste ut marked med små ressurser. MVP –
  Minimum Viable Product)
 • Skal kunne utvikle forretningsmodeller gjennom enkle verktøy knyttet til Business
  Model Canvas med flere bunnlinjer.
 • Kan stegene i å utvikle og lansere nye produkter og tjenester som kan være med på
  å skape vekst og øke lønnsomheten i virksomheten

Generell kompetanse

Studenten:

 • Skal kunne utvikle forretningsmodeller gjennom enkle verktøy knyttet til Business
  Model Canvas med flere bunnlinjer.
 • Skal kjenne til Virksomhetsmodellens rolle i å starte en sosial satsing
 • Skal kjenne forretningsmodellens rolle: Forretningsmodell-lerretet
 • Skal kjenne til sosiale forretningsmodeller og dens ramme
 • Skal kjenne til flere praktiske case og eksempler av sosiale gründere
 • Skal kjenne de fellene det er lett å gå i.
 • Skal vite litt om økonomisk fundament og Bærekraftige finansieringskilder for sosialt
  entreprenørskap
 • Skal kjenne Tradisjonelle finansieringskilder

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe