Illustrasjonsbilde - Sosiale behov og sosiale foretak

SEN001T Sosiale behov og sosiale foretak

Emnet formidler kunnskap om utvikling av sosialt entreprenørskap ut fra ulike perspektiver, samt hvordan dette er relatert til ulike behov i samfunnet. Studentene skal utvikle ferdigheter i å vurdere egne forutsetninger for å være sosialt entreprenør samt forståelse av hva som kreves av samspill mellom fag og erfaring innenfor feltet.


Emnekode:SEN001T
Studiepoeng:10
Varighet
antall uker:
Heltid og deltid: 14
Totalt
antall timer:
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Forelesninger og samlinger: 99
Webinar: 12
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid:
133
Samlinger:(En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag)
Heltid og deltid: Uke 39 og 46


Læringsutbyttebeskrivelser SEN001T

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i ulike kunnskapsperspektiver og rammebetingelser innen sosialt
  entreprenørskap
 • har kunnskap om erfaringsbaserte kunnskapstradisjoner og -posisjoner.
 • har kunnskap om sosialt entreprenørskap i et samfunnsperspektiv og historisk
  perspektiv.
 • har innsikt i viktige prinsipper for ulike sosial entreprenørroller, og faktorer som kan
  hemmer og fremme sosiale entreprenørers arbeidsforhold.
 • har innsikt i ulike sosiale entreprenørskapsprofiler
 • har kunnskap om grunnleggende etisk teori og dens relevans for sosial
  entreprenørrollen
 • har innsikt i ulike tilnærminger til profil av en sosial organisasjon
 • har kunnskap om hvordan egne og andre aktørers erfaringer kan anvendes til å forstå
  andre, formidle håp, og stimulere til støtte og empowerment hos andre.
 • har kunnskap om Empowerment-modell: Samarbeid med utvalgte samfunnsaktører
 • har kunnskap om muligheter for å utnytte sosiale forretningsmuligheter
 • har kunnskap om samarbeid, relasjoner og effektiv kommunikasjon i samspill med
  interessenter og aktører innen sosiale forretningsmuligheter

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utvikle sin egen profil for en sosial gründer
 • kan finne fram til informasjon om eget yrke, formulere problemstillinger og reflektere
  kritisk over erfaringsbasert kunnskap og sosial entreprenørroller.
 • kan identifisere etiske dilemmaer som sosiale entreprenører kan stå overfor og
  reflektere rundt disse
 • kan kartlegge og identifisere egne styrker, svakheter og potensiale utfra egen profil
  som sosial gründer

Generell kompetanse

Studenten:

 • har et reflektert forhold til egne erfaringer og evne til å lære av andres case historier.
 • har utviklet gode og gjennomtenkte verdier, holdninger og menneskesyn, og kan
  utføre begrunnede valg basert på etisk og forretningsmessig refleksjon.
 • har forståelse for faktorer som bidrar til en positiv og likeverdig relasjon, og faktorer
  som kan bidra til ubalanse i makt og kontroll.
 • kan bygge relasjoner med fagfeller, kollegaer, interessenter, offentlige aktører og
  samarbeidspartnere av ulike tjenester
 • har forståelse for entreprenørens, kunder og yrkesfeltets plikter, rettigheter og
  spilleregler

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe