EK001T Medmenneske og profesjonalitet

En erfaringskonsulent er ansatt på bakgrunn av sin egenerfaring, og det er derfor viktig at emnene gir studenten kompetanse om hvordan å omsette egenerfaringen til kunnskap og hjelp som gir noe verdifullt for andre på en profesjonell måte. Det innebærer at studenten må tilegne seg ferdigheter som går på å benytte ulike metoder og strategier for å gi brukerstøtte og brukerstyrking med forankring i likeverdighet. En erfaringskonsulent må også kunne bidra med brukerstøtte og hjelp på individnivå i samspill med brukere/pasienter og pårørende, og kunne bidra med brukerkunnskap på systemnivå. Emnet vier mye tid til relasjonskompetanse, da vil være noe av det viktigste grunnlaget for å etablere gode og effektive samspill med bruker og pårørende. Herunder er emner om makt, språk, grenser, etikk, stigma og kommunikasjon av betydning. Det er også viktig å lære studentene å være bevisst egne utfordringer og kunne yte selvpleie og egenomsorg.


Emnekode:EK001T
Studiepoeng:10
Varighet
antall uker:
14
Totalt
antall timer:
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 60
Forelesning på LMS: 24
Webinar: 12
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid:
148
Samlinger:(En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag)
Heltid: Uke 34 og uke 42.
Deltid: Uke 34 og uke 42 år 1.


Kurs Instructors

Author
Karl Johan Johansen Karl Johan Johansen Author

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe


Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskap

Studenten:

-har innsikt i ulike kunnskapsperspektiver innen psykisk helse og rus.

-har kunnskap om erfaringsbaserte kunnskapstradisjoner og -posisjoner.

-har kunnskap om erfaringskonsulentrollens utvikling i et samfunnsperspektiv og historisk perspektiv.

-har innsikt i viktige prinsipper for ulike erfaringskonsulentroller, og faktorer som kan hemmer og fremme erfaringskonsulenters arbeidsforhold.

-har kunnskap om hvordan egne og andre brukeres/pasienters erfaringer kan anvendes til å forstå andre, formidle håp, og stimulere til støtte og empowerment hos andre.

-har kunnskap om ulike former for brukerstøtte, likepersonsarbeid og aspekter som påvirker dette.

-har kunnskap om samarbeid, relasjoner og effektiv kommunikasjon i samspill med brukere/pasienter og pårørende.

-forstår betydningen av familie og nettverksarbeid.

-har kunnskap om arbeidslivets rammer.

Ferdigheter

Studenten:

-kan identifisere egen sårbarhet, og anvende metoder for egenomsorg og selvpleie.

-kan reflektere kritisk over erfaringsbasert kunnskap og erfaringskonsulentroller.

-kan anvende kunnskap om risiko i sammenheng med konfidensialitet, grensesetting og suicidalitet.

-kan identifisere følelser og reaksjoner hos brukeren/pasienten og pårørende og hvordan man selv påvirker disse, for å forstå og mestre samarbeidet.

-kan anvende støttetiltak hvor brukeren/pasienten kan være aktiv og ledende i egen recoveryprosess.

-kan identifisere muligheter for å utvikle støttende fellesskapsarenaer.

Generell kompetanse

Studenten:

-har et reflektert forhold til egne erfaringer og evne til å skille sin egen historie/sykdom fra andres.

-har utviklet gode og gjennomtenkte verdier, holdninger og menneskesyn, og kan utføre begrunnede valg basert på etisk refleksjon.

-har forståelse for hvordan ivareta brukerens/pasientens autonomi og valgfrihet, og vise respekt for brukerens/pasientens og pårørendes oppfatning av utfordringenes karakter og løsninger.

-har forståelse for faktorer som bidrar til en positiv og likeverdig relasjon, og faktorer som kan bidra til ubalanse i makt og kontroll.

-har forståelse for arbeidslivets og yrkesfeltets plikter, rettigheter og spilleregler.


Læremidler og ressurser

I undervisningen vil det bli brukt fagstoff fra litteraturlista nedenfor, som er obligatorisk litteratur. I den grad det er mulig obligatorisk fagstoff skannes og legges ut på læringsplattformen. Dersom studenter ønsket papirutskrift vil fagskolen være behjelpelig med dette. Fagskolen gir studentene en innføring i aktuelle nettressurser. Utover dette vil studentene selv stå for innkjøp av obligatorisk litteratur. Fagskolen vil informere studentene om hvilken litteratur som må anskaffes sammen med kunngjøring av søknadsfrist for studiet. Videoforelesninger og webinar over nett vil være en del av lærestoffet som gjøres tilgjengelig for studentene på nett etter første visning. Det vil kontinuerlig legges ut læremidler og ressurser på fagskolens læringsplattform for å sikre oppdatert lærestoff.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv, og derfor vil også studentene ta del i å utvikle kunnskap gjennom individuelle refleksjonsnotater fra teori og praksis, med hverandre gjennom erfaringsutveksling fra praksis og gjennom gruppearbeid i de teoretiske emnene. Studentene tar selv ansvar for å samle refleksjonsnotater fra gruppearbeid til egen mappe.

Bibliotekstjenester

Den kostnadsfrie bibliotekstjenesten BIBSYS Brage gir studentene tilgang til litteratur, og fagskolen har også en avtale med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt bibliotek, hvor studentene kan benytte søketjenesten Oria for å få tilgang til litteratur. KBT abonnerer på Tidsskrift for psykisk helsearbeid, hvor studentene får tilgang til å hente ut artikler.

Pensum og litteratur

For registrerte studenter ved fagskolen er en fullstendig oversikt av litteratur og pensum tilgjengelig på «Min side» under «EK001T-Intern informasjon-ressurser-pensum og litteratur».

Dette er et utvalg av pensumet for høst 2020:

Bøker
Karlsson, B. & Borg, M. (2017). Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser. (1. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. – 178 sider

Røkenes og Hansen (2012): Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget – 266 sider

Shafft, Angelika (2009). Å få seg en jobb. Oslo: Kommuneforlaget – 128 sider.

Storeng, Nils H./Beck, Tom H./Due Lund (2020). Arbeidsrett. Oslo: Cappelen Damm Akademisk – 160 sider

Artikler og essays på nettet
Borg, M., Sjåfjell, T. L., Ogundipe, E. & Bjørlykhaug, K. I. (2017). Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus. (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse rapport 2/2017). – 56 sider

Bjørgen D., Høiseth J., Johansen K.J., Kvisle M.I. (2017). Behov for profesjonalisering. Psykologtidsskriftet. – 2 sider

Høiseth, J. R., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2016). Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team». (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT rapport 2/2016).

Weber, A. K. & Jensen, M. J. F. (2016). Brukeransettelser. (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse rapport 1/2016). – 39 sider.

Nettressurser

Undervisningspersonalet ved fagskolen vil gjennom hele studiet vise og oppdatere studentene på aktuelle kunnskapskilder på nett. Her er noen aktuelle nettressurser som studentene vil gjøres kjent med i løpet av emnet:


Veiledning og vurdering underveis

Veiledning

Fagskolen vil gi studentene veiledning og tilbakemeldinger gjennom hele studiet, for å sørge for at studentene er på rett vei og jobber på en måte som vil tilfredsstille kravene for å oppnå læringsutbyttet. Veiledningen skal sikre for at studenten har forståelse for utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og sammenhengen mellom disse, for å kunne støtte studentens læringsbehov. Dersom det oppdages via læringsplattformen at studentene ikke holder nødvendig progresjon, vil fagskolen ta kontakt med studenten og iverksette tiltak. Dette omfatter også oppfølging i forbindelse med sykdom, fravær eller andre forhold som påvirker utdanningen.

Mye av veiledningen vil skje i sammenheng med vurderinger, for å gi mest mulig konkrete tilbakemeldinger om kvaliteten i arbeidet og råd til forbedringer. Studentene vil få tilbakemeldinger på alle oppgaver og innleveringer. Veiledningen vil hovedsakelig skje digitalt via læringsplattformen og ved telefon, med en responstid innen 3 dager. Unntaket er ved samlinger.

På samlinger settes det av til sammen to timers veiledning som gruppe per samling. I teoriemnene vil studenten få individuell veiledning på mappen via læringsplattformen to ganger i løpet av emnet; tre uker etter oppstart av emnet gjennomføres det et videomøte mellom lærer og studenten hvor utforming og innhold i mappen drøftes og studenten får muntlig veiledning, to uker før eksamen vil lærer gjennomgå mappen og gi studenten en skriftlig tilbakemelding og veiledning. M

Vurdering underveis

Studentene vil få skriftlige tilbakemeldinger/resultater på læringsplattformen på alle innleveringer og oppgaver som gjennomføres. På samlinger vi det vies mye tid til obligatorisk arbeid i grupper, og det vil legges opp til blant annet case-oppgaver med fremlegg, refleksjonsgrupper og presentasjoner. Det settes av to timer per samling til muntlig evaluering og veiledning som gruppe.

Studentene skal utarbeide èn digital mappe i emnet, hvor det samles alt av arbeid gjennom studiet: oppgaver, innleveringer, gruppearbeid og refleksjonsnotater. Studenten bør jevnlig føre logg over det som plasseres i arbeidsmappen. Loggen bør inneholde tidspunkt for når noe blir lagt inn, beskrivelse og egen vurdering av arbeid som er gjort. Studenten laster opp mappen på læringsplattformen. Lærer gir studenten individuell tilbakemelding og veiledning på mappen via læringsplattformen to ganger i løpet av emnet; tre uker etter oppstart av emnet gjennomføres det et videomøte mellom lærer og studenten hvor utforming og innhold i mappen drøftes og studenten får muntlig tilbakemelding og veiledning, to uker før eksamen vil lærer gjennomgå mappen og gi studenten en skriftlig tilbakemelding og veiledning.

I veiledningen/vurderingen underveis tas det utgangspunkt i vurderingskriteriene og kravene for eksamen, men studenten vil ikke få karakter. Studentene kan arbeide med mappene i hvert emne frem til den siste underveisvurderingen sammen med lærer. Dato for frist settes av fagskolen og gjøres kjent for studentene ved studiestart.


Eksamen

Generelt om rett til å avlegge eksamen

Reguleringer om eksamen er fastsatt i fagskolens forskrift kapittel 4 og kapittel 5. Som student er man automatisk oppmeldt til eksamen i hvert emne. Dato fastsettes av studieleder. Studenten har rett til å avlegge eksamen når følgende vilkår er oppfylt, jf. fagskolens forskrift § 4-2:

 • Studenten har oppfylt de kravene til forkunnskaper, progresjon og/eller andre vilkår som er fastsatt i studieplanen.
 • Studenten kan fremvise gyldig identifikasjon.
 • Studenten ikke har mistet retten til å fremstille seg til eksamen som følge av at antall eksamens- eller praksisforsøk er brukt opp.

Studenter kan trekke seg fra eksamen ved å gi skriftlig melding om dette til studieleder senest en uke før innleveringsfristen. Eksamensresultatet skal foreligge tre uker etter eksamensdatoen, ved eventuelle forsinkelser skal studenten varsles. Dette legges ut på læringsplattformen. Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med eksamensresultatet.

Om eksamen i emnet

For å få avlegge eksamen i teoriemnene må studenten ha gjennomført alle obligatoriske innleveringer, oppgaver, gruppearbeid, refleksjonsnotater og logg over dette, og samlet dette i én digital mappe for hvert av de tre emnene. Studenten må også ha hatt et oppmøte på minst 80 %. I tillegg til alt arbeidet gjennom studiet skal mappen inneholde et eget, avsluttende refleksjonsnotat om progresjon, læringsprosess og dokumentasjon. Mappeeksamen gjøres enten skriftlig eller live over video med sensor gjennom læringsplattformen, studenten velger selv, og leveres digitalt på læringsplattformen innen fastsatt frist. Ved eksamen i disse emnene benyttes én intern sensor. Ved evt. klage vil det hentes inn én ekstern sensor.

Hjelpemidler under eksamen

Studenten har selv ansvaret for å medbringe tillatte hjelpemidler til eksamen, gjøre seg kjent med hvordan disse virker og gjøre dem tilgjengelige for kontroll. Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. fagskolens forskrift § 5-1. Alle hjelpemidler er tillatt ved eksamen, merk likevel bestemmelsene om ulovlig samarbeid, plagiering, kopiering, bruk av tidligere oppgaver, manglende selvstendighet m.m. i fagskolens forskrift § 5-1 andre ledd.

Spesielle forhold ved eksamen

Fravær, trekk og forfall

Studenter kan trekke seg fra eksamen ved å gi skriftlig melding om dette til studieleder senest en uke før innleveringsfristen, jf. fagskolens forskrift § 4-7. En student som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn må trekke seg fra eksamen etter utløpet av fristen må sende søknad om godkjent forfall til rektor, vedlagt sakkyndig dokumentasjon, som legeattest, levert eller poststemplet senest tre dager etter innleveringsfristen. Legeattest må opplyse om at den er utstedt i forbindelse med forfall og/eller avbrudd i tilknytning til fagskoleutdanningen. Som gyldig fravær regnes situasjoner der studenten er forhindret fra å møte til eksamen grunnet forhold som er utenfor studentens kontroll, og som studenten ikke kan lastes for, som egen sykdom og alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste familie. Ved sykdom eller annen gyldig grunn som forhindrer gjennomføring av praksisperiode kan studenten søke om permisjon etter bestemmelsene i § 3-3 eller § 3-4

Rektor fatter vedtak om forfallet/avbruddet godkjennes eller ikke. Dersom forfallet/avbruddet godkjennes teller det ikke som et eksamensforsøk. Rektors vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til den lokale klagenemnden etter bestemmelsene i kapittel 6. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon.

Dersom en student uteblir fra eksamen eller annen vurdering, eller unnlater å levere inn arbeider til vurdering innen angitte frister, regnes det som et ikke bestått forsøk med mindre studenten har trukket seg innen fastsatt frist, får godkjent gyldig forfall, fått innvilget permisjon, er utestengt eller bortvist, jf. fagskolens forskrift § 4-6.

Adgang til å avlegge eksamen på nytt

Bestemmelser om nye forsøk på eksamen fremgår av fagskolens forskrift § 4-6. Dersom en student ikke består eksamen gis studenten èn anledning til å gjennomføre eksamen på nytt i det aktuelle emnet uten kostnader. Det samme gjelder dersom studenten ikke består praksisperioden. Ny gjennomføring av eksamen eller praksisperiode må skje ved neste ordinære oppsatte eksamen eller praksisperiode. En student som ønsker å forbedre eksamenskarakteren kan melde seg opp til ny eksamen når denne avholdes. Slik oppmelding vil måtte betales av den enkelte. Dersom studenten har avlagt flere beståtte eksamener i et emne skal den høyeste oppnådde karakteren vises på vitnemålet. Fagskolen kan bestemme at oppmelding til ny eksamen i allerede fullført og bestått emne må sendes innen fastsatt frist. Den enkelte eksamen kan likevel ikke avlegges mer enn tre ganger.

En student som ikke har bestått et emne som inngår i fagskoleutdanningen og ikke har adgang til flere forsøk taper studieplassen, med mindre tungtveiende grunner taler for å gi dispensasjon fra begrensningen i antall forsøk. Vedtak om tap av studieplass eller dispensasjon treffes av rektor. Studenten skal gis skriftlig forhåndsvarsel og gis anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Vedtak om tap av studieplass kan påklages til den lokale klagenemnda. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Særskilt tilrettelagt eksamen

Fagskolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, herunder for eksempel særskilt tilretteleggelse av eksamen, jf. fagskoleloven § 15 og fagskolens forskrift § 3-3. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved utdanningen. Studenten har ansvar for å melde fra til fagskolen om behov for tilrettelegging ved å sende begrunnet skriftlig søknad med sakkyndig dokumentasjon som begrunner søknaden sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Fagskolen kan fastsette en frist for å søke om tilrettelegging i forbindelse med eksamen. Rektor fatter vedtak.

Lengre fravær ved sykdom, ulykker eller lignende og som dokumenteres med legeerklæring eller fra annen sakkyndig, kan etter skriftlig søknad til rektor gi tilrettelegging av studiesituasjonen. Avslag på søknad om tilrettelagt studiesituasjon kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Rett til begrunnelse for karakterfastsetting og klage

Studentene har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen, jf. fagskoleloven § 22 og fagskolens forskrift § 4-10. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter er fristen for krav om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved skriftlig elektronisk kunngjøring av karakteren er fristen for kravet én uke. Kravet kan ikke fremsettes mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. Det er viktig å bemerke at bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, ikke kan påklages. Begrunnelsen for karakterfastsetting skal være gitt muntlig eller skriftlig innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensor fatter vedtak om karakter og begrunnelse.

En student kan klage til lokal klagenemnd over karakteren innen tre uker etter at karakteren, begrunnelsen av karakteren eller evt. vedtak på klage over formelle feil er kunngjort. Ved bruk av løpende vurdering beregnes fristen for å klage på vurdering av separat oppgave eller annet arbeid som bedømmes med karakter fra den dag resultatet for emnet er kunngjort. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem. Ny sensur skal da foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Karakterfastsetting ved ny sensur etter paragrafen her kan ikke påklages.

Klage på formelle feil ved eksamen

En student som har innlevert eksamen eller annet arbeid som bedømmes med karakter, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med forholdet som begrunner klagen, jf. fagskoleloven § 23 og fagskolens forskrift § 4-9. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen eller praksisperiode med ny sensor. Studenten kan klage over fagskolens vedtak til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Vurderingsuttrykk og karakterskala

I henhold til forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 5-4 skal vurderingsuttrykket være bestått–ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. I den graderte karakterskalaen fra A til F skal karakteren C gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Fagskolen benytter følgende karakterskalaer i samsvar med Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, generell del (godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 31.12.2017) pkt. 4.7 ved muntlig eksamen i teoriemnenet:

Vitnemål

Bestått eksamen i alle emnene gir grunnlag for utstedt vitnemål fra fagskolen, jf. fagskolens forskrift kapittel 7. På vitnemålet påføres det overordnede læringsutbyttet, emnetitler, eksamenskarakter og antall studiepoeng fra de fem emnene, samt tittel på problemstilling i praksisemnene. En student som ikke har fullført fagskoleutdanningen eller som kun tar enkelte emner kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner, studiepoeng, eksamener samt andre vurderinger for studenten.


Arbeidskrav og rettigheter

Fellessamlinger og nettmøter

Oppmøte på fellessamlinger og webinar (video- og telefonkonferanser) som inngår i studiet er obligatorisk, men fravær inntil 20 % aksepteres. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen i teoriemnene. Ved fravær som overstiger grensen i første ledd, kreves det at studenten fullfører innleveringer og/eller arbeidsoppgaver til erstatning for manglende deltakelse. Innleveringene og arbeidsoppgavene skal i omfang og tema stå i sammenheng med den manglende deltakelsen, etter nærmere avtale med studieleder. Fagskolen etterstreber å finne alternative løsninger i dialog med studenten. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-1, kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie. Studenter som studerer deltid eller tar enkeltemner har anledning til å følge et enda mer fleksibelt løp som kan tilpasses den enkeltes situasjon med hensyn til fordeling av timer for både teori- og praksisemner, så fremt at det totale antallet timer og samlingsukene overholdes.

Studentdemokrati og påvirkningsmuligheter

På første samlingsuke vil det også bli demokratisk valg av tillitsvalgt og vara for klassen, som også vil være studentrepresentant med vara i fagskolens styre og evt. andre aktuelle møter/sammenhenger som har betydning for studentene. Representantene vil få opplæring i rollens rutiner, plikter og rettigheter. Representanten skal bidra til å sikre studentdemokratiet og tale for studentenes behov og rettigheter. Studentene har mulighet til å ta opp saker eller gi bekymringsvarsel anonymt til representanten, som tar saken videre til aktuell person, rektor eller styret. Det er rektor/styret som kaller inn representanten til styremøter og evt. andre møter/sammenhenger. På første samling vil det også bli valgt to studentrepresentanter med vara til fagskolens lokale klagenemnd. Representantene vil få opplæring i rollens rutiner, plikter og rettigheter, og vil få innkalling til behandling av klagesaker i nemnda.

En time per samling blir satt av til klassens time. Klassens time er studentenes anledning til å diskutere læringsmiljø, utfordringer, innspill til det praktiske, faglige eller pedagogiske opplegget, behov for forbedringstiltak og annet de ønsker å ta opp. Studentrepresentanten eller faglærer tar med evt. saker videre til gjeldende person(er), rektor eller styret. Ved innkalling til styremøter skal styreleder sikre at studentene får komme med saker til agendaen for møtet ved at studentrepresentanten samler inn innspill og videresender.

Fagskolen skal legge til rette for opprettelse av et studentorgan dersom studentene ønsker det. Det vil bli gitt informasjon om dette på første samling. Studentene har rett til å melde seg inn i Organisasjonen for norske fagskolestudenter.

Evaluering av utdanningen, undervisning og læringsmiljø

Studentene skal gjennomføre en evaluering halvveis i studiet, etter endt studie og etter hver praksisperiode. Evalueringene består av avkrysningsskjema med mulighet for kommentarer, og fylles ut på læringsplattformen. Hensikten med evalueringene er å gi både studentene, undervisningspersonalet og fagskolen regelmessig informasjon om kvaliteten ved utdanningen, for å både kunne iverksette tiltak for den enkelte og for å forbedre rammene og det faglige innholdet i utdanningen. Dette er beskrevet i fagskolens kvalitetssikringssystem.

Klage på undervisning, lærer eller læringsmiljø

Studenten kan klage på kvaliteten på undervisning, lærer og læringsmiljø, jf. fagskolens forskrift § 6-2. Studenter oppfordres i første omgang til å ta dette opp med faglærer/skolekontakt og/eller studieleder. Dersom studenten opplever dette som vanskelig, kan problemet tas opp gjennom studentrepresentant i styret eller studentrepresentant i lokal klagenemnd. Dersom dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning, sendes en skriftlig klage til rektor ved fagskolens administrasjon som treffer videre beslutninger. Se fagskolens forskrift § 6-2 for mer informasjon. Dersom klagen ikke blir tatt til følge eller forholdene ikke endrer seg etter utprøvde tiltak, sender rektor klagen videre til lokal klagenemnd ved fagskolen som behandler saken.

Permisjon og tilrettelegging

Permisjon kan innvilges dersom tungtveiende grunner gjør det nødvendig, herunder ved sykdom, innkalling til førstegangstjeneste, i forbindelse med fødsel og omsorg for barn eller annet. Studenten har ansvar for å melde fra til fagskolen om behov for permisjon, ved å sende begrunnet skriftlig søknad og eventuell dokumentasjon fra sakkyndig til fagskolens administrasjon. Rektor fatter vedtak. Fagskolen kan fastsette søknadsfrister, som vil bli gjort tilgjengelig på læringsplattformen. For mer informasjon om rettigheter og plikter om permisjon, se fagskolens forskrift § 3-3 og § 3-4.

Fagskolen skal så langt det er mulig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, herunder for eksempel utsettelse eller særskilt tilretteleggelse av eksamen. Studenten har ansvar for å melde fra til fagskolen om behov for tilrettelegging, ved å sende begrunnet skriftlig søknad samt dokumentasjon fra sakkyndig til fagskolens administrasjon. Rektor fatter vedtak. Ved sykdom i praksisopplæringen må det fremlegges dokumentasjon fra sakkyndig til administrasjonen ved fagskolen så snart som mulig. Studenten kan etter søknad om tilrettelegging eller permisjon gis anledning til én ny praksisperiode. Fagskolen kan fastsette søknadsfrister, som vil bli gjort tilgjengelig på læringsplattformen. For mer informasjon om rettigheter og plikter om permisjon og tilrettelegging, se fagskolens forskrift § 3-3.

Avslag på søknad om tilrettelagt studiesituasjon eller permisjon kan påklages til lokal klagenemnd. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Tap av studieplass

Dersom en student benytter falske dokumenter, fusker, besitter ulovlige hjelpemidler eller opptrer uredelig på annen måte kan eksamen eller annet arbeid annulleres av lokal klagenemnd. Reguleringer om annullering fremgår av fagskoleloven § 24 og fagskolens forskrift § 5-1. Studenten skal forhåndsvarsles om saken og har rett til å uttale seg før vedtak treffes. Studenten har rett til å klage til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanninger. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.

Utestenging og bortvisning

En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan bortvises fra fagskolen i inntil ett år, jf. fagskolens forskrift § 5-2. En student som har benyttet falske dokumenter, forsøkt å fusket eller opptredd uredelig på annen måte som nevnt i fagskolens forskrift § 5-1, kan utestenges fra utdanningen. Studenter som ikke legger frem politiattest eller dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten, har ikke rett til å delta i praksisopplæringen. Dersom studenten har skapt fare for liv eller helse, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor noen i undervisning eller praksisopplæring, skal studenten utestenges fra studiet. Se nærmere reguleringer om utestenging fra praksis i fagskolens forskrift § 5-4. Studenten skal forhåndsvarsles om saken og har rett til å uttale seg før vedtak treffes. Les mer om regler for utestenging og bortvisning i fagskolens forskrift § 5-2, og fagskoleloven § 25.

Vedtak om utestenging og bortvisning kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanninger for fagskoleutdanning etter bestemmelsene i kapittel 6 i fagskolens forskrift. Klagen sendes til rektor ved fagskolens administrasjon. Se fagskolens forskrift kapittel 6 og fagskolens rutiner for klagebehandling for nærmere bestemmelser om klage og hvordan du går frem.