Hva er en erfaringskonsulent?

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulent er stillingstittelen på en person som er ansatt i helse-, omsorg- og velferdstjenestene, pedagogiske tjenester eller andre organisasjoner på bakgrunn av sin erfaringskompetanse*, ervervet som pasient, bruker eller pårørende.

Erfaringskonsulenter er ansatt både i offentlige og private virksomheter. De bruker sin erfaringskompetanse for å hjelpe andre. Erfaringskonsulenten bør ha både nærhet og distanse til egne erfaringer, og et reflektert syn på hvordan erfaringene kan brukes innenfor helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

Erfaringskonsulentrollen bygger på en recoveryorientert tilnærming og jobber ofte etter likepersonsprinsippet. Erfaringskonsulenten bidrar til økt brukermedvirkning og en kultur- og holdningsendring innenfra for et bedre psykisk helse- og rusfelt, mindre stigma og mer inkludering.**

Erfaringskonsulenten skal ta utgangspunkt i pasientens/brukerens ønsker og meninger ved å gi støtte og veiledning til styring av eget liv. Utdanningen ved KBT Fagskole vektlegger derfor emner om recovery, recoveryorienterte praksiser, livsmestring og brukermedvirkning. Etisk refleksjon og håndtering av etiske og juridiske dilemmaer er andre viktige tema som utdanningen også gir trening i.

På systemnivå vil erfaringskonsulenten være en pådriver for å fremme viktigheten av brukerperspektiv, brukermedvirkning og brukerinvolvering i utviklingen av tjenestene.

Helselovgivningen og menneskerettighetene, og rammene for helsepersonells plikter gjelder også for erfaringskonsulenter som yter helsehjelp.

*Erfaringskompetanse er realkompetanse som personen har tilegnet seg gjennom livserfaringer, lønnet og ulønnet arbeid, i pasient- bruker og interesseorganisasjoner eller fritidsaktiviteter
** Hentet fra «Med livet som kompetanse», Rådet for psykisk helse, 2008

Hva gjør en erfaringskonsulent?

Erfaringskonsulenter jobber både i kommuner, spesialisthelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning. De kan være ansatt i rådgivende stillinger eller i klinisk virksomhet.

Erfaringskonsulenten inngår i team på linje med andre medarbeidere. I deres rolle skal det legges vekt på at de skal fremme brukerperspektivet.

Her kan du lese hvordan Erfaringssentrum beskriver erfaringskonsulentrollen. Erfaringssentrum er en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter.

Illustrasjonsbilde - tom gate på Bakklandet i Trondheim
En erfaringskonsulent har gått veien før, og kan hjelpe brukere av helse- og velferdstjenester til å finne sin vei.