Enkeltemne EK001T Medmenneske og profesjonalitet

Studenter som tar ett eller flere emner utenfor ordinært studieløp.

Enkeltemne EK001T Medmenneske og profesjonalitet

Gratis

En erfaringskonsulent er ansatt på bakgrunn av sin egenerfaring, og det er derfor viktig at emnene gir studenten kompetanse om hvordan å omsette egenerfaringen til kunnskap og hjelp som gir noe verdifullt for andre på en profesjonell måte. Det innebærer at studenten må tilegne seg ferdigheter som går på å benytte ulike metoder og strategier for å gi brukerstøtte og brukerstyrking med forankring i likeverdighet. En erfaringskonsulent må også kunne bidra med brukerstøtte og hjelp på individnivå i samspill med brukere/pasienter og pårørende, og kunne bidra med brukerkunnskap på systemnivå. Emnet vier mye tid til relasjonskompetanse, da vil være noe av det viktigste grunnlaget for å etablere gode og effektive samspill med bruker og pårørende. Herunder er emner om makt, språk, grenser, etikk, stigma og kommunikasjon av betydning. Det er også viktig å lære studentene å være bevisst egne utfordringer og kunne yte selvpleie og egenomsorg.


Emnekode:EK001T
Studiepoeng:10
Varighet
antall uker:
14
Totalt
antall timer:
250
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 60
Forelesning på LMS: 24
Webinar: 12
Veiledning: 6
Antall timer –
egenarbeid:
148
Samlinger:(En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag)
Heltid: Uke 34 og uke 42.
Deltid: Uke 34 og uke 42 år 1.


Læringsutbyttebeskrivelser EK001T

Kunnskap

Studenten:

-har innsikt i ulike kunnskapsperspektiver innen psykisk helse og rus.

-har kunnskap om erfaringsbaserte kunnskapstradisjoner og -posisjoner.

-har kunnskap om erfaringskonsulentrollens utvikling i et samfunnsperspektiv og historisk perspektiv.

-har innsikt i viktige prinsipper for ulike erfaringskonsulentroller, og faktorer som kan hemmer og fremme erfaringskonsulenters arbeidsforhold.

-har kunnskap om hvordan egne og andre brukeres/pasienters erfaringer kan anvendes til å forstå andre, formidle håp, og stimulere til støtte og empowerment hos andre.

-har kunnskap om ulike former for brukerstøtte, likepersonsarbeid og aspekter som påvirker dette.

-har kunnskap om samarbeid, relasjoner og effektiv kommunikasjon i samspill med brukere/pasienter og pårørende.

-forstår betydningen av familie og nettverksarbeid.

-har kunnskap om arbeidslivets rammer.

Ferdigheter

Studenten:

-kan identifisere egen sårbarhet, og anvende metoder for egenomsorg og selvpleie.

-kan reflektere kritisk over erfaringsbasert kunnskap og erfaringskonsulentroller.

-kan anvende kunnskap om risiko i sammenheng med konfidensialitet, grensesetting og suicidalitet.

-kan identifisere følelser og reaksjoner hos brukeren/pasienten og pårørende og hvordan man selv påvirker disse, for å forstå og mestre samarbeidet.

-kan anvende støttetiltak hvor brukeren/pasienten kan være aktiv og ledende i egen recoveryprosess.

-kan identifisere muligheter for å utvikle støttende fellesskapsarenaer.

Generell kompetanse

Studenten:

-har et reflektert forhold til egne erfaringer og evne til å skille sin egen historie/sykdom fra andres.

-har utviklet gode og gjennomtenkte verdier, holdninger og menneskesyn, og kan utføre begrunnede valg basert på etisk refleksjon.

-har forståelse for hvordan ivareta brukerens/pasientens autonomi og valgfrihet, og vise respekt for brukerens/pasientens og pårørendes oppfatning av utfordringenes karakter og løsninger.

-har forståelse for faktorer som bidrar til en positiv og likeverdig relasjon, og faktorer som kan bidra til ubalanse i makt og kontroll.

-har forståelse for arbeidslivets og yrkesfeltets plikter, rettigheter og spilleregler.

Arbeidsmetoder og vurderingsformer

Arbeidsmetoder

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Innleveringer og oppgaver
 • Veiledning
 • Mappe

Veiledning:

 • Gruppeveiledning under webinar
 • Gruppeveiledning under samlinger
 • Individuell veiledning av mappe underveis
 • Gruppe-/individuell veiledning av oppgaver og innleveringer

Vurderingsformer underveis:

 • Individuell vurdering av innleveringer og oppgaver
 • Individuell vurdering av mappe underveis
 • Gruppevurdering under samlinger

Eksamen:

 • Individuell skriftlig/muntlig eksamensvurdering av mappe

Teoriveiledning

Veiledning

Fagskolen vil gi studentene veiledning og tilbakemeldinger gjennom hele studiet, for å sørge for at studentene er på rett vei og jobber på en måte som vil tilfredsstille kravene for å oppnå læringsutbyttet. Veiledningen skal sikre for at studenten har forståelse for utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og sammenhengen mellom disse, for å kunne støtte studentens læringsbehov. Dersom det oppdages via læringsplattformen at studentene ikke holder nødvendig progresjon, vil fagskolen ta kontakt med studenten og iverksette tiltak. Dette omfatter også oppfølging i forbindelse med sykdom, fravær eller andre forhold som påvirker utdanningen.

Mye av veiledningen vil skje i sammenheng med vurderinger, for å gi mest mulig konkrete tilbakemeldinger om kvaliteten i arbeidet og råd til forbedringer. Studentene vil få tilbakemeldinger på alle oppgaver og innleveringer. Veiledningen vil hovedsakelig skje digitalt og via telefon.

På samlinger settes det av til sammen to timers veiledning som gruppe per samling. I teoriemnene vil studenten få individuell veiledning på mappen to ganger i løpet av emnet. Studenten har eget ansvar for å avtale individuell veiledning med veileder.

Vurdering underveis

Studentene vil få skriftlige tilbakemeldinger/resultater på læringsplattformen på alle innleveringer og oppgaver som gjennomføres. På samlinger vi det vies mye tid til obligatorisk arbeid i grupper, og det vil legges opp til blant annet case-oppgaver med fremlegg, refleksjonsgrupper og presentasjoner. Det settes av to timer per samling til muntlig evaluering og veiledning som gruppe.

Studentene skal utarbeide èn digital mappe i emnet, hvor det samles alt av arbeid gjennom studiet: oppgaver, innleveringer, gruppearbeid og refleksjonsnotater. Studenten bør jevnlig føre logg over det som plasseres i arbeidsmappen. Loggen bør inneholde tidspunkt for når noe blir lagt inn, beskrivelse og egen vurdering av arbeid som er gjort. Studenten laster opp mappen på læringsplattformen. Lærer gir studenten individuell tilbakemelding og veiledning på mappen via læringsplattformen to ganger i løpet av emnet; tre uker etter oppstart av emnet gjennomføres det et videomøte mellom lærer og studenten hvor utforming og innhold i mappen drøftes og studenten får muntlig tilbakemelding og veiledning, to uker før eksamen vil lærer gjennomgå mappen og gi studenten en skriftlig tilbakemelding og veiledning.

I veiledningen/vurderingen underveis tas det utgangspunkt i vurderingskriteriene og kravene for eksamen, men studenten vil ikke få karakter. Studentene kan arbeide med mappene i hvert emne frem til den siste underveisvurderingen sammen med lærer. Dato for frist settes av fagskolen og gjøres kjent for studentene ved studiestart.