Enkeltemne EK004P Praksisemne 1

Erfaringskonsulentrollen bygger på erfaringskunnskap, det er derfor av stor betydning for læringsutbytte og relevans i arbeidslivet å få jobbe med erfaring i praksis. Fagskolen har derfor vektlagt arbeid ut i praksis fordelt på to emner med praksisperioder på ti uker pr. emne. Målet med praksisperioder er yrkesrettet opplæring med utprøving av det man har lært i teoriemnene, forståelse av teorien og yrkesrollen i praksis og å tilegne seg mer kompetanse og arbeidserfaring i yrket. Gjensidig skal også erfaringer fra praksis brukes inn i teoriemnene. Praksisen er en stor del av det som går på å omsette egenerfaring til kompetanse og hjelp som er verdifullt for andre på en profesjonell måte.

Læringsmålene for hvert praksisemne er derfor lagt opp på bakgrunn av hvilke teoriemner studentene har vært igjennom, slik at studenten en sammenhengende læringsprosess med en progresjon der teori og praksis gjenspeiler hverandre. Faglig innhold og tema vil bestemmes ut i fra arbeidshverdagens innhold med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene. Studenten skal selv, i dialog med skolekontakt og praksisveileder ved oppstartssamtalen, bestemme nærmere hvordan studenten skal oppnå læringsmålene i praksis. Det gjøres tilpasninger til det enkelte praksissted.

Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Fagskolen har ansvar for at alle studenter får praksisplass. Fagskolen har avtale med flere praksissteder, men det vil legges opp til størst mulig grad av valgmuligheter ved at studentene har mulighet for å foreslå praksissted selv. Studenter har også mulighet til å benytte eget arbeidssted som praksissted. Fagskolen vil kontakte det aktuelle stedet og avgjøre om det går an. Reguleringer om praksis fremgår av studentenes praksisavtale, som gjennomgås og underskrives på oppstartsmøtet.


Emnekode:
EK004P
Studiepoeng:
15
Varighet
antall uker:
16
Totalt
antall timer:
375
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 15
Veiledning: 12
Praksisen: 303
Antall timer –
egenarbeid:
Praksisrapport: 45
Samlinger(En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag)
Heltid: Uke 34 og 42.
Deltid: Uke 34 og 42 år 1.
Praksisperioden13. september 2021 til 10. desember 2021

Læringsutbyttebeskrivelser EK004P

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om praksisplassens arbeid og rutiner.

-har innsikt i hvordan praksisplassen er organisert og hvilke rammer som gjelder.

-kan oppdatere sin kunnskap ved å oppsøke noen for informasjon, råd og veiledning.

Ferdigheter

Studenten:

-kan reflektere etisk og kritisk over egen praksis.

-kan anvende relasjonskompetanse til å skape et aktivt samarbeid med bruker/pasient, familie og nettverk.

-kan kartlegge, identifisere og reflektere rundt dilemmaer i hverdagen som erfaringskonsulent.

-kan anvende kunnskap om samspill til å samhandle med praksisplassen om gjennomføring av arbeidsoppgaver og til å ta i mot tilbakemeldinger.

Generell kompetanse

Studenten:

-har forståelse for hvordan å bruke egenerfaring, og er bevisst sin funksjon som rollemodell.

-kan utvikle en hensiktsmessig balanse mellom avstand og nærhet i møte med brukeren/pasienten, med bevissthet rundt egne grenser og brukeres/pasienters grenser.

-har forståelse for brukerperspektivet, og viser innlevelse i møte med brukeren/pasienten.

-har forståelse for yrkesetiske prinsipper og betydningen av dette i rollen som erfaringskonsulent.

-har utviklet en forutsigbarhet i oppmøte og utførelse av arbeidsoppgaver på bakgrunn av kunnskap om arbeidslivets og yrkesfeltets spilleregler, plikter og rettigheter.


Praksisveiledning

Fagskolen vil gi studentene veiledning og tilbakemeldinger gjennom hele studiet, for å sørge for at studentene er på rett vei og jobber på en måte som vil tilfredsstille kravene for å oppnå læringsutbyttet. Veiledningen skal sikre for at studenten har forståelse for utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og sammenhengen mellom disse, for å kunne støtte studentens læringsbehov. Dersom det oppdages via læringsplattformen at studentene ikke holder nødvendig progresjon, vil fagskolen ta kontakt med studenten og iverksette tiltak. Dette omfatter også oppfølging i forbindelse med sykdom, fravær eller andre forhold som påvirker utdanningen. Skolekontakten (ansvarlig for praksis ved fagskolen) skal være tilgjengelig for kontakt via læringsplattformen og telefon, og skal gi studenten respons innen 3 dager. Praksisveileder (ansvarlig ved praksisstedet) skal være tilgjengelig for veiledning minst 1 time per uke per student. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten.

Det gjennomføres en midtveisvurdering i form av en samtale mellom studenten, skolekontakten og praksisveileder med hensikt om å følge opp studenten og hvordan vedkommende fungerer på arbeidsplassen, se på hvordan studenten ligger an opp i mot læringsmålene for å sikre at studentene får oppfylt læringsutbyttet, og for å fange opp eventuelle utfordringer. Studentene skal skrive refleksjonsnotater underveis i praksisperioden som en del av praksisrapporten, og det skal settes av 1 time per arbeidsdag i praksisperioden til dette. På midtveisvurderingen får studenten vurdering og veiledning på praksisrapporten fra skolekontakten og praksisveileder. To uker før eksamen vil studenten få en skriftlig veiledning på praksisrapporten fra skolekontakten.

Etter endt praksisperiode gjennomføres det en sluttvurdering i form av en samtale mellom studenten, skolekontakten og praksisveileder, hvor avgjørelsen om studenten har bestått eller ikke bestått praksisperioden fremlegges. Det er skolekontakten og praksisveileder som sammen vurderer dette. Begge parter fyller ut et vurderingsskjema for praksisstudenter og drøfter dette i et eget møte. Grunnlaget for vurdering er læringsmålene, fravær, obligatoriske arbeidskrav og en vurdering av hvorvidt studenten er personlig egnet til jobben. På sluttevalueringen vil det gjennomgås hvordan praksisperioden har vært, oppnåelse av læringsmål og hva som ligger til grunn for om studenten har bestått/ikke bestått. Studenten må bestå praksisperioden for å kunne få eksamensvurdering i praksisemne. Dersom studenten ikke består praksisstudiet, gis studenten én mulighet til å ta hele praksisstudiet én gang til.


Eksamen

For å få avlegge eksamen i praksisemnene må studenten ha bestått praksisperioden, herunder et oppmøte på minst 80 % og bestått sluttvurdering fra skolekontakt og praksisveileder. Eksamen i praksisemnet er en hjemmeeksamen i form av en praksisrapport. Rapporten baseres på læringsmålene, refleksjonslogg fra praksisen og på problemstillingen som studenten har valgt ut i fra ei liste ved oppstart. Studenten skal besvare problemstillingen i praksisrapporten og gi en redegjørelse for egne valg og vurdering av egen rolle i møte med brukere/pasienter/pårørende/ansatte. Rapporten skal følge mal for praksisrapport. Hjemmeeksamen gjøres enten skriftlig eller ved videoinnspilling gjennom praksisperioden, studenten velger selv, og leveres digitalt på læringsplattformen etter endt praksisperiode. Eksamen vil vurderes med bestått/ikke bestått. For hjemmeeksamen benyttes én intern sensor. Ved evt. klage vil det hentes inn én ekstern sensor.


Arbeidskrav og rettigheter

Det er obligatorisk å gjennomføre praksis, men fravær inntil 20 % av praksistiden aksepteres. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen i praksisemnet. Studenten har selv ansvar for å melde fra til praksisveileder og skolekontakt ved fravær fra praksis. Ved fravær som overstiger 20 %, må studenten ta igjen den manglende praksisen, etter nærmere avtale med skolekontakten. Dersom studenten ikke består praksisopplæringen, gis studenten en mulighet til å ta hele praksisopplæringen èn gang til. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes

Det skal gjennomføres tre obligatoriske møter mellom student, skolekontakt og praksisveileder; en times oppstartsmøte, en times midtveisvurdering og en times sluttvurdering. Mer om dette i kapittel 6. Oppstartsmøtet og sluttvurderingsmøtet gjennomføres på praksisavdelingen eller fagskolen, midtveisvurderingen vil fortrinnsvis også skje på praksisavdelingen eller fagskolen, men kan også gjennomføres over video/telefon i tilfeller der skolekontakten ikke drar på besøk av hensyn til kapasitet og ressurser ved lengre avstander. Tidspunkt for midtveisvurdering og sluttvurdering avtales ved oppstartsmøtet.

Studenten skal aktivt delta i arbeidet ved praksisavdelingen for å få en forståelse av mål og innhold, noe som innebærer at studenten aktivt skal ta del i gjøremål og møte med brukere/pasienter og pårørende, ikke være observatør. Det er likevel viktig å bemerke at studenten ikke inngår i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft. 1 time per arbeidsdag skal settes av til å jobbe med praksisrapporten, utover dette har studenten selv ansvar for å disponere tid på rapporten.

Dersom det på et tidspunkt oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten motta en skriftlig tvilsmelding senest tre uker før praksisstudiets avslutning. Dersom studenten i slutten av praksisperioden utfører handlinger eller har en atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få ikke bestått praksisstudium, selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-2, kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie.

Fellessamlinger og nettmøter

Oppmøte på fellessamlinger og webinar (video- og telefonkonferanser) som inngår i studiet er obligatorisk, men fravær inntil 20 % aksepteres. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen. Ved fravær som overstiger grensen i første ledd, kreves det at studenten fullfører innleveringer og/eller arbeidsoppgaver til erstatning for manglende deltakelse. Innleveringene og arbeidsoppgavene skal i omfang og tema stå i sammenheng med den manglende deltakelsen, etter nærmere avtale med studieleder. Fagskolen etterstreber å finne alternative løsninger i dialog med studenten. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-1, kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie. Studenter som studerer deltid eller tar enkeltemner har anledning til å følge et enda mer fleksibelt løp som kan tilpasses den enkeltes situasjon med hensyn til fordeling av timer for både teori- og praksisemner, så fremt at det totale antallet timer og samlingsukene overholdes.

Erfaringskonsulentrollen bygger på erfaringskunnskap, det er derfor av stor betydning for læringsutbytte og relevans i arbeidslivet å få jobbe med erfaring i praksis. Fagskolen har derfor vektlagt arbeid ut i praksis fordelt på to emner med praksisperioder på ti uker pr. emne. Målet med praksisperioder er yrkesrettet opplæring med utprøving av det man har lært i teoriemnene, forståelse av teorien og yrkesrollen i praksis og å tilegne seg mer kompetanse og arbeidserfaring i yrket. Gjensidig skal også erfaringer fra praksis brukes inn i teoriemnene. Praksisen er en stor del av det som går på å omsette egenerfaring til kompetanse og hjelp som er verdifullt for andre på en profesjonell måte.

Læringsmålene for hvert praksisemne er derfor lagt opp på bakgrunn av hvilke teoriemner studentene har vært igjennom, slik at studenten en sammenhengende læringsprosess med en progresjon der teori og praksis gjenspeiler hverandre. Faglig innhold og tema vil bestemmes ut i fra arbeidshverdagens innhold med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene. Studenten skal selv, i dialog med skolekontakt og praksisveileder ved oppstartssamtalen, bestemme nærmere hvordan studenten skal oppnå læringsmålene i praksis. Det gjøres tilpasninger til det enkelte praksissted.

Praksisstedet skal være på feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjeneste, spesialisthelsetjeneste, privat institusjon eller andre tilsvarende instanser. Fagskolen har ansvar for at alle studenter får praksisplass. Fagskolen har avtale med flere praksissteder, men det vil legges opp til størst mulig grad av valgmuligheter ved at studentene har mulighet for å foreslå praksissted selv. Studenter har også mulighet til å benytte eget arbeidssted som praksissted. Fagskolen vil kontakte det aktuelle stedet og avgjøre om det går an. Reguleringer om praksis fremgår av studentenes praksisavtale, som gjennomgås og underskrives på oppstartsmøtet.


Emnekode:
EK004P
Studiepoeng:
15
Varighet
antall uker:
16
Totalt
antall timer:
375
Antall timer –
undervisning
og veiledning:
Samlinger: 15
Veiledning: 12
Praksisen: 303
Antall timer –
egenarbeid:
Praksisrapport: 45
Samlinger(En samling består av fem dager à 7,5 timer per dag)
Heltid: Uke 34 og 42.
Deltid: Uke 34 og 42 år 1.
Praksisperioden13. september 2021 til 10. desember 2021

Læringsutbyttebeskrivelser EK004P

Kunnskap

Studenten:

-har kunnskap om praksisplassens arbeid og rutiner.

-har innsikt i hvordan praksisplassen er organisert og hvilke rammer som gjelder.

-kan oppdatere sin kunnskap ved å oppsøke noen for informasjon, råd og veiledning.

Ferdigheter

Studenten:

-kan reflektere etisk og kritisk over egen praksis.

-kan anvende relasjonskompetanse til å skape et aktivt samarbeid med bruker/pasient, familie og nettverk.

-kan kartlegge, identifisere og reflektere rundt dilemmaer i hverdagen som erfaringskonsulent.

-kan anvende kunnskap om samspill til å samhandle med praksisplassen om gjennomføring av arbeidsoppgaver og til å ta i mot tilbakemeldinger.

Generell kompetanse

Studenten:

-har forståelse for hvordan å bruke egenerfaring, og er bevisst sin funksjon som rollemodell.

-kan utvikle en hensiktsmessig balanse mellom avstand og nærhet i møte med brukeren/pasienten, med bevissthet rundt egne grenser og brukeres/pasienters grenser.

-har forståelse for brukerperspektivet, og viser innlevelse i møte med brukeren/pasienten.

-har forståelse for yrkesetiske prinsipper og betydningen av dette i rollen som erfaringskonsulent.

-har utviklet en forutsigbarhet i oppmøte og utførelse av arbeidsoppgaver på bakgrunn av kunnskap om arbeidslivets og yrkesfeltets spilleregler, plikter og rettigheter.


Praksisveiledning

Fagskolen vil gi studentene veiledning og tilbakemeldinger gjennom hele studiet, for å sørge for at studentene er på rett vei og jobber på en måte som vil tilfredsstille kravene for å oppnå læringsutbyttet. Veiledningen skal sikre for at studenten har forståelse for utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og sammenhengen mellom disse, for å kunne støtte studentens læringsbehov. Dersom det oppdages via læringsplattformen at studentene ikke holder nødvendig progresjon, vil fagskolen ta kontakt med studenten og iverksette tiltak. Dette omfatter også oppfølging i forbindelse med sykdom, fravær eller andre forhold som påvirker utdanningen. Skolekontakten (ansvarlig for praksis ved fagskolen) skal være tilgjengelig for kontakt via læringsplattformen og telefon, og skal gi studenten respons innen 3 dager. Praksisveileder (ansvarlig ved praksisstedet) skal være tilgjengelig for veiledning minst 1 time per uke per student. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten.

Det gjennomføres en midtveisvurdering i form av en samtale mellom studenten, skolekontakten og praksisveileder med hensikt om å følge opp studenten og hvordan vedkommende fungerer på arbeidsplassen, se på hvordan studenten ligger an opp i mot læringsmålene for å sikre at studentene får oppfylt læringsutbyttet, og for å fange opp eventuelle utfordringer. Studentene skal skrive refleksjonsnotater underveis i praksisperioden som en del av praksisrapporten, og det skal settes av 1 time per arbeidsdag i praksisperioden til dette. På midtveisvurderingen får studenten vurdering og veiledning på praksisrapporten fra skolekontakten og praksisveileder. To uker før eksamen vil studenten få en skriftlig veiledning på praksisrapporten fra skolekontakten.

Etter endt praksisperiode gjennomføres det en sluttvurdering i form av en samtale mellom studenten, skolekontakten og praksisveileder, hvor avgjørelsen om studenten har bestått eller ikke bestått praksisperioden fremlegges. Det er skolekontakten og praksisveileder som sammen vurderer dette. Begge parter fyller ut et vurderingsskjema for praksisstudenter og drøfter dette i et eget møte. Grunnlaget for vurdering er læringsmålene, fravær, obligatoriske arbeidskrav og en vurdering av hvorvidt studenten er personlig egnet til jobben. På sluttevalueringen vil det gjennomgås hvordan praksisperioden har vært, oppnåelse av læringsmål og hva som ligger til grunn for om studenten har bestått/ikke bestått. Studenten må bestå praksisperioden for å kunne få eksamensvurdering i praksisemne. Dersom studenten ikke består praksisstudiet, gis studenten én mulighet til å ta hele praksisstudiet én gang til.


Eksamen

For å få avlegge eksamen i praksisemnene må studenten ha bestått praksisperioden, herunder et oppmøte på minst 80 % og bestått sluttvurdering fra skolekontakt og praksisveileder. Eksamen i praksisemnet er en hjemmeeksamen i form av en praksisrapport. Rapporten baseres på læringsmålene, refleksjonslogg fra praksisen og på problemstillingen som studenten har valgt ut i fra ei liste ved oppstart. Studenten skal besvare problemstillingen i praksisrapporten og gi en redegjørelse for egne valg og vurdering av egen rolle i møte med brukere/pasienter/pårørende/ansatte. Rapporten skal følge mal for praksisrapport. Hjemmeeksamen gjøres enten skriftlig eller ved videoinnspilling gjennom praksisperioden, studenten velger selv, og leveres digitalt på læringsplattformen etter endt praksisperiode. Eksamen vil vurderes med bestått/ikke bestått. For hjemmeeksamen benyttes én intern sensor. Ved evt. klage vil det hentes inn én ekstern sensor.


Arbeidskrav og rettigheter

Det er obligatorisk å gjennomføre praksis, men fravær inntil 20 % av praksistiden aksepteres. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen i praksisemnet. Studenten har selv ansvar for å melde fra til praksisveileder og skolekontakt ved fravær fra praksis. Ved fravær som overstiger 20 %, må studenten ta igjen den manglende praksisen, etter nærmere avtale med skolekontakten. Dersom studenten ikke består praksisopplæringen, gis studenten en mulighet til å ta hele praksisopplæringen èn gang til. Studenten har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle problemer underveis, primært med praksisveilederen, sekundært med skolekontakten. Praksisemnene åpner for individuell tilpasning med hensyn til fordeling av timer og uker så fremt at det totale antallet timer overholdes

Det skal gjennomføres tre obligatoriske møter mellom student, skolekontakt og praksisveileder; en times oppstartsmøte, en times midtveisvurdering og en times sluttvurdering. Mer om dette i kapittel 6. Oppstartsmøtet og sluttvurderingsmøtet gjennomføres på praksisavdelingen eller fagskolen, midtveisvurderingen vil fortrinnsvis også skje på praksisavdelingen eller fagskolen, men kan også gjennomføres over video/telefon i tilfeller der skolekontakten ikke drar på besøk av hensyn til kapasitet og ressurser ved lengre avstander. Tidspunkt for midtveisvurdering og sluttvurdering avtales ved oppstartsmøtet.

Studenten skal aktivt delta i arbeidet ved praksisavdelingen for å få en forståelse av mål og innhold, noe som innebærer at studenten aktivt skal ta del i gjøremål og møte med brukere/pasienter og pårørende, ikke være observatør. Det er likevel viktig å bemerke at studenten ikke inngår i praksisavdelingens faste personale og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisavdelingen ellers har måttet hente inn annen arbeidskraft. 1 time per arbeidsdag skal settes av til å jobbe med praksisrapporten, utover dette har studenten selv ansvar for å disponere tid på rapporten.

Dersom det på et tidspunkt oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten motta en skriftlig tvilsmelding senest tre uker før praksisstudiets avslutning. Dersom studenten i slutten av praksisperioden utfører handlinger eller har en atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få ikke bestått praksisstudium, selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-2, kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie.

Fellessamlinger og nettmøter

Oppmøte på fellessamlinger og webinar (video- og telefonkonferanser) som inngår i studiet er obligatorisk, men fravær inntil 20 % aksepteres. Studenten må ha oppmøte på minst 80 % for å få gå opp til eksamen. Ved fravær som overstiger grensen i første ledd, kreves det at studenten fullfører innleveringer og/eller arbeidsoppgaver til erstatning for manglende deltakelse. Innleveringene og arbeidsoppgavene skal i omfang og tema stå i sammenheng med den manglende deltakelsen, etter nærmere avtale med studieleder. Fagskolen etterstreber å finne alternative løsninger i dialog med studenten. Manglende oppfyllelse av studentens plikter, jf. fagskolens forskrift § 3-1, kan medføre tap av studieplass med mindre studenten har fått innvilget søknad om permisjon og tilrettelagt studie. Studenter som studerer deltid eller tar enkeltemner har anledning til å følge et enda mer fleksibelt løp som kan tilpasses den enkeltes situasjon med hensyn til fordeling av timer for både teori- og praksisemner, så fremt at det totale antallet timer og samlingsukene overholdes.